Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Aktualizácie k verzii Január 2021

Update POHODA, rel. 12704

K dispozícii od: 18. 02. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12700

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12700.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12704 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Do programu POHODA bolo zapracované priznanie pre Daň z motorových vozidiel za rok 2020

Priznanie založíte v agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z motorových vozidiel prostredníctvom ikony Nový alebo klávesom Insert. Priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť v lehote do 31.3.2021.

Nezabudnite, že podmienkou vstupu vozidla do priznania je vyplnenie poľa Daňovník v agende Vozidlá.

Ak je vozidlo súčasťou jazdnej súpravy (ťahač alebo náves), je potrebné zvoliť túto možnosť v agende Vozidlá v novom poli Ťahač/Náves. Na základe toho bude v priznaní vozidlu priradená sadzba dane podľa novej prílohy 1a.

Ak do vystaveného priznania potrebujete zaradiť ďalšie vozidlo alebo zohľadniť iné zmeny z agendy Vozidlá, použite povel Aktualizovať vozidlá z ponuky Záznam.

Ak vozidlu vnikla daňová povinnosť počas roka viackrát, napríklad pri súkromnom vozidle používanom na firemné účely, nezabudnite opakované dátumy vzniku a zániku uviesť do oddielu VII. Poznámky.

Záväzok na úhradu alebo pohľadávku na vrátenie dane a záväzky na preddavky na daň viete jednoducho vytvoriť pomocou ponuky Záznam/Vytvoriť záväzky/pohľadávky... priamo z vystaveného priznania.

Program zohľadňuje zmenený spôsob výpočtu a platenia preddavkov v roku 2021:
Ak predpokladaná daň v priznaní za obdobie 2020 presiahne 700 €, ale nepresiahne 8 300 €, platí daňovník preddavky vo výške jednej tretiny predpokladanej dane so splatnosťou do 30.6.2021, do 30.9.2021 a do 31.12.2021.
Ak predpokladaná daň za obdobie 2020 presiahne 8 300 €, platí daňovník preddavky vo výške jednej devätiny predpokladanej dane. Splatnosť preddavku je do konca kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom apríl, tzn. do 30.4.2021, 31.5.2021,.... 31.12.2021.

Ostatné


 • Bol opravený výpočet dane na účely určenia výšky preddavkov v priznaní DPPO rok 2020; na riadok 1110 už program pri príjmoch do 100 000 eur vrátane použije pri výpočte sadzbu 15%.

 • Boli upravené tlačové zostavy Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky a Podklady pre príspevok – mzdové náklady. Po novom, od mesiaca január, do zostáv vstupujú zamestnanci, ktorých dátum nástupu je najneskôr 01.02.2021.

 • Do agendy Personalistika, na záložku Dane, bol pridaný nový typ príjem na účely daňového bonusu (nem., ošetrovné). Nový typ použijete v prípade, ak Vás zamestnanec požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020 a priložil čestné vyhlásenie s informáciou o vyplatenom nemocenskom alebo ošetrovnom *1 za daný kalendárny rok. Na účely doplatenia daňového bonusu sa k zdaniteľnému príjmu zamestnanca pripočítajú i príjmy z týchto dávok. Ak čiastka dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy (3 480,- Eur), zamestnancovi je možné daňový bonus doplatiť.

  Vysvetlivka č.1: Prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie a prijaté ošetrovné v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

 • Bolo upravené zaokrúhlenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pri výpočte milionárskej dane, v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, sa už najprv zaokrúhľuje 1 dosiahnutého základu dane a následne i výsledná nezdaniteľná časť, ktorú si zamestnanec môže uplatniť. V oboch prípadoch sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.

Update POHODA, rel. 12703

K dispozícii od: 04. 02. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12700

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12700.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12703 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.


V zostavenom priznaní DPFOB už program nenačítava výdavky na poistné duplicitne; v sekcii Podnikanie §6 ods. 1 a 2 sa už výdavky do stĺpca Výdavky a do riadku 42 načítajú korektne.

Update POHODA, rel. 12702

K dispozícii od: 02. 02. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12700

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12700.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12702 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Do ES POHODA bolo zapracované nové tlačivo priznania k dani z pridanej hodnoty platné od 01.01.2021

Do priznania pribudli nové riadky v súvislosti s opravou základu dane, dane a odpočítania dane pri nevymožiteľných pohľadávkach, a to:

 • vykazovanie rozdielu v základe dane a v dani podľa §25 a zákona vstupuje do riadkov 26/27 priznania; na tieto účely v ES POHODA použijete nové členenie URoz§25a (U26) alebo UKroz§25a (U27),
 • vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa §53b zákona vstupuje do riadku 29 priznania; na tieto účely v ES POHODA použijete nové členenie PDopr§53b (P27) alebo PKopr§53b (P28).

Do nového tlačiva daňového priznania vstupujú doklady s členením DPH platným od 1.1.2021, ktoré nie sú označené písmenom „x“.

Doklady s použitým nesprávnym členením nájdete v zostavenom priznaní v kontrolnej zostave Doklady s nesprávnym členením.

Poučenie k novému tlačivu priznania k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Do programu POHODA bolo pre rok 2020 zapracované tlačivo Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO).

Priznanie založíte v agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberte v poli Typ Priznanie DPPO a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Tlačivo Priznanie DPPO je zapracované pre export do formátu PDF a XML.
 • Ak máte povinnosť s Finančnou správou komunikovať elektronicky, použite export do formátu XML.
 • Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania...
 • Pre export tlačiva do formátu PDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať prostredníctvom povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte z ponuky Záznam na zostavenom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberte v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

Do tlačiva pribudol riadok 560 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. Do riadku 560 program predvyplní úhrn zdaniteľných príjmov z riadku 01 sekcie F, pre ručnú úpravu programom predvyplnenej hodnoty zaškrtnite zaškrtávacie pole v tomto riadku a vyplňte ručne úhrn zdaniteľných príjmov.

Do programu sme pridali novú sekciu s názvom Definícia riadkov priznania. V tejto sekcii môžete nadefinovať účty z agendy Účtová osnova pre vstup do jednotlivých riadkov sekcie A – nedaňové výdavky alebo sekcie Výsledok hospodárenia.

Z výklopného zoznamu v stĺpci Sekcia vyberiete príslušnú sekciu, v stĺpci Riadok vyberiete riadok priznania/riadok príslušnej časti priznania a v stĺpci Účet vyberiete cez „…“ účet z agendy účtová osnova. V stĺpci Účet je možné pre jeden riadok definovať viac účtov z agendy Účtová osnova. Konkrétny účet prenesiete do stĺpca Riadok dvojklikom alebo povelom Preniesť do dokladu, následne znovu cez „…“ vyberiete ďalší účet – program automaticky medzi účty vyplní znamienko „+“.

Z nadefinovaných účtov vstupuje do definovaného riadku priznania konečný zostatok nadefinovaného účtu/súčtu nadefinovaných účtov. Nadefinované záznamy je potrebné uložiť (Ctrl + Enter). Záznam je možné zmazať prostredníctvom Ctrl + Delete.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie k vypĺňaniu priznania získate prostredníctvom pomocníka po stlačení klávesu F1 na príslušnej sekcii alebo na našej stránke, kde nájdete poučenie pre vyplnenie DPPO.

Prostredníctvom voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu ako aj záväzky pre platenie preddavkov.

Do programu POHODA bolo pre rok 2020 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO Typ B).

Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberte v poli Typ Priznanie DPFO typ B a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Tlačivo Priznanie DPFO typ B je zapracované pre export do formátu PDF a XML.
 • Ak máte povinnosť s Finančnou správou komunikovať elektronicky, použite export do formátu XML.
 • Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania...
 • Pre export tlačiva do formátu PDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať prostredníctvom povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte z ponuky Záznam na zostavenom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberte v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

Do tlačiva pribudol riadok 95 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. V sekcii „Výpočet dane r.91-105“ je potrebné úhrn zdaniteľných príjmov v riadku 95 vyplniť ručne, program vás na túto skutočnosť upozorní.

Definíciu úhrnu zdaniteľných príjmov vstupujúcich do tohoto riadku nájdete v poučení k vyplneniu daňového priznania alebo v pomocníkovi k danej sekcii stlačením klávesu F1.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie k vypĺňaniu priznania získate prostredníctvom pomocníka po stlačení klávesu F1 na príslušnej sekcii alebo na našej stránke, kde nájdete poučenie pre vyplnenie DPPO B.

Prostredníctvom voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky...v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu ako aj záväzky pre platenie preddavkov

Pre rok 2020 sa tlačivá Poznámky k účtovnej závierke pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky nemenia. Poznámky k účtovnej závierke zostavíte v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/ Poznámky k uzávierke, kde je potrebné z výklopného zoznamu v poli Typ zvoliť príslušné tlačivo poznámok a v poli Rok zadať rok 2020. Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu PDF, prikladá sa ako príloha účtovnej závierky.

Pre rok 2020 sa nemenia ani tlačivá výkazov účtovnej závierky v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Tlačivá Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo nájdete v agende Účtovníctvo/Účtovný denník/Výkazy. Tlačivo pre jednoduché účtovníctvo nájdete v dialógovom okne Tlač, ktoré vyvoláte prostredníctvom ikony Tlačové zostavy na informačnej ploche programu POHODA alebo klávesovou skratkou Ctrl+T.

Update POHODA, rel. 12701

K dispozícii od: 25. 01. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12700

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12700.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12701 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a Mzdy

Od 01.01.2021 Sociálna poisťovňa bezodkladne po prihlásení zamestnanca do registra pridelí pracovnému pomeru jeho identifikačné číslo. Právnym vzťahom vzniknutým pred 1.1.2021 a trvajúcim i po tomto dátume, bolo tiež dodatočne pridelené Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV).
Pole Ident. číslo SP, ktoré slúži na zadanie tohto čísla, bolo pridané do programu v predchádzajúcich verziách. Pole sa nachádza v agende Pracovné pomery, na záložke Mzda. Ako sme už uviedli – identifikačné číslo sa prideľuje konkrétnemu právnemu vzťahu; číslo je jedinečné, nemenné a má 12 číselných znakov.

V súvislosti s identifikačným číslom boli v programe vykonané viaceré zmeny.

Ak ste zamestnancom zadali číslo kratšie ako 12 číselných znakov – t. j . bez núl na začiatku, prevodom databázy sa tieto nuly automaticky doplnia. Číslo bez počiatočných núl bolo možné zadať z nevedomosti, prípadne kopírovaním zo súboru csv po otvorení v Exceli. Súbor csv je potrebné otvárať v niektorom z textových editorov, napr. program Poznámkový blok, WordPad, ktorý počiatočné nuly neodstráni.

Po novom, pri ručnom zadaní identifikačného čísla kratšieho ako 12 znakov, program automaticky doplní pred zadané číslo nuly, tak aby bola zachovaná dĺžka 12 číselných znakov.

Do agendy Pracovné pomery, do povelu Záznam, bola zapracovaná nová funkcia – Import ident. čísel SP.
Pomocou tejto funkcie sa vykoná import identifikačných čísel právnych vzťahov (IČPV), ktoré pridelila Sociálna poisťovňa jednotlivým pracovným vzťahom. Import prebieha z csv súboru, ktorý ste stiahli po prihlásení do systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne.
Import identifikačného čísla sa vykoná pri jednoznačnej zhode údajov v súbore a údajov v ES POHODA.

Ak zamestnávate dohodárov, ktorým počas trvania dohody prihlasujete/odhlasujete dôchodkové poistenie, v niektorých prípadoch program pre nedostatok údajov nedokáže IČPV korektne priradiť (napr. csv súbor obsahuje len posledný dátum začiatku poistenia). Zoznam IČPV, ktoré sa nepodarilo priradiť k pracovným pomerom v ES POHODA, nájdete v dialógu pred ukončením importu.

Identifikačné čísla sa dopĺňajú len pracovným vzťahom, ktoré nemajú pole v ES POHODA vyplnené. To znamená, že import IČPV je možné vykonať i v nasledujúcom mesiaci, napr. v prípade vyššieho počtu novovzniknutých pracovných vzťahov.

V agende Pracovné pomery je možné pridať stĺpec Ident. číslo, a skontrolovať, ktoré pracovné pomery majú/nemajú pole IČPV vyplnené.

Boli aktualizované tlačivá Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov platné od obdobia 01/2021 a vyššie. Rovnako bol upravený i formát xml, do ktorého sa vytvárajú výkazy pre elektronické podanie.
Jednou zo zmien v tlačivách je uvádzanie identifikačných čísel pracovných vzťahov.

V prípade, ak máte pri založení nového pracovného pomeru prednastavený druh pracovného pomeru jednu z dohôd, automaticky sa už zaškrtne pole Bez nároku na dovolenku.

Účtovníctvo a DPH

V rámci §25a a s ním súvisiacich zmien zákona o DPH sa ustanovilo právo na opravu základu dane a povinnosť upraviť odpočet dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Na tieto účely sme do ES POHODA zapracovali možnosť automatického vytvorenia opravného dokladu. Opravný doklad vytvoríte prostredníctvom menu Záznam/Nevymožiteľná pohľadávka...v agendách Vydané, resp. Prijaté faktúry a Ostatné pohľadávky, resp. záväzky. Povel otvorí dialógové okno Nevymožiteľná pohľadávka, s ktorým do agendy Interné doklady jednoducho vytvoríte opravný daňový doklad k nevymožiteľnej pohľadávke.

Platiteľ – dodávateľ

Opravný daňový doklad vystaví platiteľ (dodávateľ) pri oprave základu dane a dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky podľa §25a zákona o DPH, doklad je možné vytvoriť z agendy Vydané faktúry alebo Ostatné pohľadávky.

V zobrazenom dialógovom okne Nevymožiteľná pohľadávka najskôr zvoľte, či chcete vytvoriť doklad na opravu základu dane a dane podľa §25a ods. 7a); alebo v prípade, ak ste dodatočne prijali po vykonaní opravy základu dane protihodnotu/jej časť chcete vytvoriť doklad pre opravu zníženého základu dane a dane podľa §25a ods. 7b). V sprievodcovi vyplníte taktiež členenie DPH – URoz§25a (U26) alebo UKroz§25a (U27) a členenie KV DPH typ C1.

TIP: aby bolo možné členenie DPH v sprievodcovi z výklopného zoznamu vybrať, je potrebné pri daných členeniach v agende Členenie DPH zaškrtnúť možnosť Ponúkať.

Hodnoty z pôvodného dokladu sa automaticky prenesú v zápornej (oprava podľa §25a ods. 7a) alebo kladnej výške (oprava podľa §25a ods. 7b). Čiastky sú na záložke Položky dokladu editovateľné, v prípade potreby (pri čiastočnej úhrade dokladu) hodnotu upravte ručne. Pri použití členenia DPH s typom U26 alebo U27 sa na tlačovej zostave Daňový doklad zobrazí názov Opravný doklad, v tlačovej zostave je uvedené Poradové číslo pôvodnej faktúry a slovná informácia „Oprava základu dane podľa §25a“ .

Na základe členenia DPH typ U26 a U27 vstupuje opravný doklad do riadkov 26 a 27 priznania k dani z pridanej hodnoty a na základe kombinácie členenia DPH typ U26 a U27 s členením KV DPH typ C1 je v kontrolnom výkaze DPH vyznačené „x“ v stĺpci 11.

Platiteľ je povinný vyhotoviť a odoslať opravný doklad najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie za ktoré vykonal opravu základu dane alebo v ktorom prijal platbu v zmysle príslušných ustanovení §25a zákona o DPH.

Platiteľ - odberateľ

Ak odberateľ dostane doklad o oprave základu dane podľa §25a, je povinný opraviť odpočítanú daň. Doklad pre opravu odpočítanej dane je možné automaticky vytvoriť prostredníctvom povelu Záznam/Nevymožiteľná pohľadávka....v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky.

V zobrazenom dialógovom okne Nevymožiteľná pohľadávka najskôr zvoľte, či chcete vytvoriť doklad na opravu odpočítanej dane podľa §25a ods. 7a); alebo v prípade, ak ste dodatočne po vykonaní odpočítanej dane vykonali úhradu a obdržali od dodávateľa doklad chcete vytvoriť doklad pre opravu opravenej odpočítanej dane podľa §25a ods. 7b). V sprievodcovi vyplníte taktiež členenie DPH – PDopr§53b (P27) alebo PKopr§53b (P28) a členenie KV DPH typ C2.

TIP: aby bolo možné členenie DPH v sprievodcovi z výklopného zoznamu vybrať, je potrebné pri daných členeniach v agende Členenie DPH zaškrtnúť možnosť Ponúkať.

Hodnoty z pôvodného dokladu sa automaticky prenesú v zápornej (oprava podľa §25a ods. 7a) alebo kladnej výške (oprava podľa §25a ods. 7b). Čiastky sú na záložke Položky dokladu editovateľné, v prípade potreby (pri čiastočnej úhrade dokladu) hodnotu upravte ručne.

Na základe členenia DPH typ P27 a P28 vstupuje opravný doklad do riadku 29 priznania k dani z pridanej hodnoty a na základe kombinácie členenia DPH typ P27 a P28 s členením KV DPH typ C2 je v kontrolnom výkaze DPH vyznačené „x“ v stĺpci 8.