Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Leto 2021

Novinky vo verzii Leto 2021

Popisovaná verzia:
POHODA Leto 2021, release 12800, 07. 06. 2021
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Január 2021, release 12700
Aktualizácia:
POHODA release 12804,
zverejnená 06. 09. 2021

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.


   Videonávod: Ako postupovať pri inštalácii novej verzie?

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12800.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12800 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Sklady

V programe POHODA bolo doteraz možné riešiť recyklačné poplatky niekoľkými rôznymi spôsobmi. Teraz sme však Pohodu obohatili o novú funkčnosť pre ešte ľahšie vykazovanie recyklačných poplatkov na predajných dokladoch.
V ponuke Sklady nájdete novú agendu Recyklačné poplatky, ktorú využijete na evidenciu jednotlivých poplatkov. Okrem sadzby poplatku a mernej jednotky, ku ktorej sa vzťahuje, tu môžete uviesť i text, ktorý chcete tlačiť na dokladoch.

Do agendy Recyklačné poplatky si zadáte informácie o evidovaných poplatkoch

V agende Zásoby potom k jednotlivým záznamom priradíte niektorý z vytvorených recyklačných poplatkov na záložke Doplnkové údaje. Okrem samotného recyklačného poplatku nezabudnite vyplniť tiež jeho koeficient, ktorým sa prepočíta výška poplatku k základnej mernej jednotke zásoby. Ak je recyklačný poplatok stanovený za 1 ks a základnou mernou jednotkou zásoby je tiež ks, potom ponechajte koeficient 1. Ak je recyklačný poplatok stanovený za kg, automaticky sa do poľa Koef. doplní hmotnosť zásoby, ak je uvedená v poli Hmot. [kg]. V tomto prípade musí koeficient zodpovedať hmotnosti 1 ks zásoby v kilogramoch. V prípade potreby upravte hodnotu koeficientu ručne.

Na záložke Doplnkové údaje pripojíte k jednotlivým zásobám príslušný recyklačný poplatok

Vložením zásoby do predajných dokladov sa na ich položky prenesie i recyklačný poplatok, čím sa zobrazí tiež na tlačových zostavách (predajných dokladoch).

Pre väčšiu prehľadnosť sme na položky vybraných agend pridali nové stĺpce týkajúce sa recyklačných poplatkov. Ich zobrazenie závisí od nastavenia voľby Zobrazovať recyklačný poplatok na položkách v agende Globálne nastavenie v sekcii Doklady so zásobami. Pomocou spomínaných stĺpcov môžete priradiť recyklačný poplatok i textovým položkám.

Pomocou zobrazených stĺpcov priradíte recyklačný poplatok i textovým položkám

Agendu Recyklačné poplatky môžete používať tiež vo variantoch programu POHODA bez skladovej evidencie; nájdete ju v ponuke Fakturácia. Zobrazenie stĺpcov pre priradenie poplatkov textovým položkám si nastavíte v agende Globálne nastavenie v sekcii Doklady.

eKasa:
Rozšírili sme tlač recyklačného poplatku na zariadenia eKasa FiskalPRO, eKasa EFox po zapnutí voľby „Tlač recyklačného poplatku na dokladoch“ v agende Hardware. Voľbu je možné zapnúť aj pri eKasa zariadení, čo je všeobecné komunikačné rozhranie s eKasou. Pri tomto zariadení je potrebné kontaktovať Vášho výrobcu, aby dopracoval tlač recyklačného poplatku priamo na zariadenie.
Tlač recyklačného poplatku na eKasu Varos pre nové zariadenie FT5000 pripravujeme spolu s integráciou tohto zariadenia.

Vytvárate predajky z prijatých objednávok? Potom vás určite poteší nová možnosť hromadného prenosu viacerých prijatých objednávok do jednej predajky.
Pri prenose prijatých objednávok najprv vyberte požadované doklady a pomocou povelu Preniesť všetko ich vložte do agendy Predajky. Podmienkou je, aby bol pri všetkých vybraných objednávkach uvedený rovnaký odberateľ.

Ak v agende Predajky najprv vyplníte vo vytváranom doklade odberateľa a následne sa prepnete do prenosovej agendy Prijaté objednávky - >, vo výbere budú iba objednávky prijaté od rovnakého odberateľa. Väzbu medzi dokladmi uvidíte na záložke Doklady.

Od novej verzie programu POHODA prenesiete prijaté objednávky do agendy Predajky aj hromadne

Rovnakú funkčnosť hromadného prenosu prijatých objednávok sme pre vás zapracovali tiež do agendy Výdajky.

Pomocou povelu Preniesť všetko prenesiete prijaté objednávky hromadne i do agendy Výdajky

Do tabuľky agendy Inventúra sme pridali stĺpec Dodávateľ, ktorý sa pri zostavení inventúry vyplní hodnotou z rovnomenného poľa v agende Zásoby.

Do agendy Inventúra sme k panelu členení skladov pridali tiež panel kategórií, ktorý už poznáte napríklad z agendy Zásoby. Pri inventúre tak ľahko vyhľadáte tovar spadajúci do určitej kategórie.

Inventúru v programe POHODA vám ešte viac uľahčí nový panel kategórií v agende Inventúra
Ste zvyknutí pri inventúre načítať tovar pomocou čítačky čiarových kódov? Potom určite oceníte, že v rade POHODA E1 po novom môžete načítať zásoby do inventúrneho zoznamu i pomocou čiarového kódu zadaného v agende Zásoby na záložke Dodávatelia.

Upozornenie na podlimitný stav zásoby pri jej výdaji je už dlho štandardnou funkciou programu POHODA. Ak máte v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami zaškrtnutú voľbu Upozorniť na výdaj zásob pod minimálny limit, zobrazí sa vám po novom toto upozornenie aj pri vyskladnení zásoby cez agendu Prevodky.

Upozornenie na výdaj zásob pod minimálny limit sa vám po novom môže zobraziť i pri vyskladnení zásoby cez agendu Prevodky

Fakturácia

V agende Vydané faktúry sa pri vystavení dobropisu prostredníctvom povelu Záznam/Dobropis po novom zobrazí upozornenie v prípade, že už k faktúre dobropis existuje. Ak vystavujete ďalší čiastočný dobropis, hlásenie potvrďte tlačidlom Áno a pokračujte v úprave dokladu obvyklým spôsobom. Ak sa jedná o duplicitný doklad, kliknite na tlačidlo Nie a dobropis sa znovu nevytvorí.

POHODA vás po novom upozorní na duplicitný dobropis

Pri mazaní likvidácie bez väzby zo záložky Likvidácia v agendách Vydané, resp. Prijaté zálohové faktúry, sa po novom zobrazí upozornenie v prípade, že je k úhrade zálohovej faktúry vystavený daňový doklad.

POHODA vás pri mazaní likvidácie bez väzby upozorní na existujúci daňový doklad k úhrade zálohovej faktúry

Do agendy Fakturácia/Príkazy na úhradu sme pridali novú tlačovú zostavu Príkaz na úhradu – SEPA (s QR kódom). Zostavu môžete využiť napríklad pre svojich klientov, ktorí nepoužívajú homebanking, a vďaka QR kódu tak môžu platbu rovno načítať do bankovej aplikácie.

Do tlačových zostáv obsahujúcich QR kód typu QR Platba sa teraz nevypĺňa hodnota Dátum splatnosti podľa dátumu splatnosti uvedeného na doklade. Vďaka tomu sa pri načítaní QR kódu do bankovej aplikácie po novom nastaví ako dátum platby aktuálny dátum, ktorý je možné podľa potreby meniť.

Prenášate rezervované prijaté objednávky do vydanej faktúry v režime odloženého výdaja? Po novom môžete takto prenesenú objednávku ponechať stále zarezervovanú. Až v okamihu skutočného vyskladnenia sa na objednávke zruší príznak rezervácie a nastavia sa príznaky Prenesené a Vybavené.

Ak nechcete rušiť príznak rezervácie pri prenose objednávky do vydanej faktúry v odloženom výdaji, odškrtnite v agende Globálne nastavenie v sekcii Doklady so zásobami voľbu Rezervovanú objednávku prenosom do faktúry v odloženom výdaji vybaviť. Potom sa už pri spomínanom prenose nebude na objednávke evidovať prenesené množstvo a vyplní sa až pri prenose vydanej faktúry do výdajky.

Ak prenášate rezervované prijaté objednávky do vydanej faktúry v režime odloženého výdaja, môžete teraz prenesenú objednávku ponechať stále zarezervovanú

Pri vystavení daňového dokladu k úhrade vydanej zálohovej faktúry v režime registrácie DPH v EU sa po novom zobrazí upozornenie v prípade, že na doklade budú uvedené tuzemské sadzby DPH.

Účtovníctvo

Agendu Opravné položky už poznáte z predchádzajúcich verzií. Teraz sme jej funkčnosť rozšírili o možnosť vytvárať a evidovať opravné položky v cudzej mene. V agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky vďaka tomu vytvoríte opravné položky i k dokladom v cudzej mene.

V agende Opravné položky môžete po novom vytvárať a evidovať opravné položky i v cudzej mene

Povel Opravná položka… je dostupný v ponuke Záznam a po jeho zvolení sa otvorí Sprievodca vytvorením opravnej položky v cudzej mene. Podobne ako doteraz v ňom vyplníte všetky potrebné údaje – typ a druh opravnej položky, číselný rad, dátum, ku ktorému je tvorená, a  predkontáciu pre jej zaúčtovanie do účtovného denníka.

Po novom v sprievodcovi zadáte výšku opravnej položky v cudzej mene a skontrolujete kurz, ktorý sa automaticky načíta zo zdrojového dokladu. Informatívne pole Množstvo udáva množstvo jednotiek cudzej meny, pre ktorú tento kurz platí. Po dokončení sprievodcu sa v agende Opravné položky vytvorí nový záznam v cudzej mene s väzbou na zdrojový doklad cez záložku Doklady.

Tvorba opravnej položky sa zaznamená na záložke Operácia, kde sme doplnili nové stĺpce pre evidenciu cudzej meny. Zúčtovanie (zrušenie) opravnej položky zadáte ručne ako ďalšiu operáciu.

Potrebujete vybrať predkontácie, ktoré ste použili v dokladoch a v nastavení programu? Potom určite oceníte nové preddefinované otázky, pomocou ktorých tieto predkontácie ľahko vyfiltrujete.

Otázkou Predkontácia v dokladoch vyberiete predkontácie, ktoré ste použili pri zaúčtovaní vo formulári alebo na položkách dokladov. Otázka Predkontácia v dokladoch a v nastavení vyberie všetky predkontácie použité v dokladoch, a navyše i v agendách Globálne a Užívateľské nastavenie.

Preddefinované otázky nájdete v agende Predkontácia v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte cez pravé tlačidlo myši nad záložkou tabuľky, alebo tiež cez ponuku Záznam/Výber/Uložené otázky.

Pomocou nových preddefinovaných otázok ľahko vyfiltrujete predkontácie, ktoré ste použili v dokladoch a v nastavení programu

V agende Priznanie DPH pomocou funkcie Záznam/Uzavrieť... môžete vystaviť ostatný záväzok na odvod DPH. Po novom sa do vytvoreného dokladu automaticky vloží daňový úrad a územie pracoviska uvedené v agende Globálne nastavenie v sekcii Dane. Rovnaké údaje sa vložia aj do ostatných záväzkov voči DÚ vystavených zo mzdových agend.

Daňový úrad a územné pracovisko uvedené v agende Globálne nastavenie v sekcii Dane sa po novom vložia do ostatného záväzku na odvod DPH i do ďalších dokladov

Do účtovných jednotiek typu Účtovníctvo pre neziskové organizácie sme pridali tlačovú zostavu Kontrola účtov 311 a 321 s knihou pohľadávok a záväzkov.

Doklady z agend Vydané, resp. Prijaté faktúry, sú súčasťou knihy pohľadávok, resp. záväzkov, zostavenej k určitému dátumu a vďaka zaúčtovaniu sa premietnu do účtovného denníka. V praxi môžu nastať situácie, kedy omylom k zaúčtovaniu dokladu vôbec nedôjde, alebo je v predkontácii použitý chybný účet. To spôsobí rozdiel medzi knihou pohľadávok, resp. záväzkov a zostatkom na účtoch 311, resp. 321. Nová tlačová zostava zobrazí záznamy, v ktorých bol zistený rozdiel alebo chyba pri zaúčtovaní, a ktoré je potrebné opraviť. Tlačovú zostavu nájdete v kontrolných zostavách agendy Účtovníctvo/Účtovný denník a môžete ju zostaviť k určitému dátumu.

Príčinu rozdielu medzi knihou pohľadávok, resp. knihou záväzkov a zostatkom na účtoch 311, resp. 321, vám pomôže odhaliť nová tlačová zostava

Účtujete na analytické podsúvahové účty? Doteraz ste mohli ich zostatky zistiť zo zostavy Obratová predvaha analyticky, kde vstupujú všetky vybrané záznamy. Zobrazenie zostatkov len pre podsúvahové účty vám určite uľahčí tiež nová tlačová zostava Kniha podsúvahových účtov analyticky, ktorú nájdete v agendách Účtová osnova a Účtovný denník. Zostavu môžete vytlačiť za určité obdobie a zobraziť na nej obraty účtov podľa nastavenia v dialógovom okne Tlač.

Zobrazenie zostatkov iba pre podsúvahové účty vám uľahčí nová tlačová zostava Kniha podsúvahových účtov analyticky

Majetok

Pre správny výpočet účtovných odpisov je potrebné vyplniť nielen odpisový plán, ale aj životnosť. Jedine tak budú odpisy majetku vypočítané od dátumu jeho zaradenia, resp. technického zhodnotenia. Pri zakladaní nového majetku vás POHODA po novom upozorní v prípade, že pole Životnosť zostane prázdne.

Homebanking

Pravidlá párovania dokladov v rovnomennej agende dostupnej z ponuky Nastavenie/Homebanking sme rozšírili o možnosť párovania podľa čísla objednávky (pole Číslo obj.) a čísla bankového účtu na doklade.

Na záložke Pravidlá vyberte zo zoznamu v stĺpci Párovanie požadovaný parameter pre párovanie dokladov podľa čísla objednávky pri načítaní výpisu, resp. automatickej likvidácii.

Dostupné sú tieto možnosti:
COD = VSP Číslo objednávky dokladu = VS platby a nie je prázdne
COD = SSP Číslo objednávky dokladu = SS platby a nie je prázdne

Pravidlo porovná číslo objednávky uvedené na doklade (COD) s variabilným, resp. špecifickým symbolom platby. K spárovaniu dokladu dôjde v prípade, že sa obidve hodnoty rovnajú, a zároveň platí, že číslo objednávky na doklade nie je prázdne.

Pri načítaní výpisu a automatickej likvidácii môžete po novom párovať doklady tiež podľa čísla objednávky

Na záložke Pravidlá sme odstránili stĺpec Protiúčet a zároveň sme pridali do zoznamu v stĺpci Párovanie nové možnosti, ktoré spomínaný stĺpec nahrádzajú:

CUD = “ Číslo účtu dokladu je prázdne
CUD <>“ Číslo účtu dokladu nie je prázdne
CUD = CUP Číslo účtu dokladu = Číslo účtu platby
CUA = CUP Číslo účtu v adresári = Číslo účtu platby a nie je prázdne

Prostredníctvom posledného parametra vykonáte spárovanie podľa čísla bankového účtu uvedeného v agende Adresár a čísla bankového účtu platby.

Pravidlá párovania dokladov sme tiež rozšírili o možnosť párovania podľa čísla bankového účtu uvedeného v adresári a čísla bankového účtu platby

POHODA po novom podporuje načítanie avíza platobnej brány GoPay a Comgate. Avíza PayU je možné načítať už i v cudzej mene.

Dátová komunikácia

Pre odosielanie e-mailov pomocou SMTP je po novom možné vyplniť meno odosielateľa.

Pri nastavení voľby SMTP v agende Užívateľské nastavenie v sekcii E-mail môžete do poľa E-mail zapísať tiež meno, a to v prípade, že e-mail následne uvediete v ostrých zátvorkách (napríklad: Ján Nový <info@novy.sk>).

XML komunikácia

XML import záznamov sme rozšírili o agendu Banka.

XML import údajov v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry sme rozšírili o prenos údajov pre Intrastat na doklade typu Dobropis a Ťarchopis.

Pri XML importe údajov do agendy Prevod je po novom možné importovať prevodky s väzbou na prijatú objednávku.

XML import údajov do agendy Prijaté objednávky sme rozšírili o možnosť importu prijatej objednávky s väzbou na vydanú ponuku.

Pri XML importe/exporte prijatých a vydaných ponúk sa po novom prenáša príznak Trvalý doklad.

XML komunikáciu v agende Zásoby a v dokladových agendách Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Výdajky, Predajky a Pokladňa (príjem) sme rozšírili o prenos recyklačného poplatku.

Pri tlači dokladu cez XML môžete po novom nastaviť parametre tlačovej zostavy. Do miestnej ponuky dostupnej cez pravé tlačidlo myši na vybranej zostave v dialógovom okne Tlač sme pridali povel Export nastavenia tlače do XML..., prostredníctvom ktorého si jednoducho vygenerujete XML pre tlač s nastavenými parametrami.

mServer

Dialógové okno pre monitoring mServera sme rozšírili o parametre User (užívateľ, ktorý poslal http request na mServer) a Proc.Time (dĺžka spracovania požiadavky v ms). Obidva stĺpce sú vo východiskovom stave skryté.

V rovnakom okne sme k názvom stĺpcov pridali jednotky (B, ms) a tooltipy pre zobrazenie celého textu. Stĺpec Status po novom zobrazuje číselnú i textovú hodnotu (napr. 200 OK)

V dialógovom okne pre monitoring mServera nájdete nové stĺpce User a Proc.Time, vrátane jednotiek a tooltipov

Http požiadavku s parametrom /status na stav mServera sme rozšírili o ďalší parameter <companyDetail>, ktorý vyžaduje autentizáciu do Pohody. Následne sa rozšíri detail odpovede na stav spustenej inštancie mServera, konkrétne informácie o firme a jej prepnutí pod daným užívateľom. Príklad: http://localhost:444/status?companyDetail

http požiadavku s parametrom /status na stav mServera sme rozšírili o ďalší parameter <companyDetail>

Ostatné

Aktualizovali sme kódy krajín v agende Krajiny. Po novom zoznam krajín vychádza z vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky (č. 112/2012 Z. z.) a je doplnený o údaje krajín, ktoré sú navyše uvedené v číselníku pre hlásenie Intrastat.

Na záložke Dokumenty sme zaktualizovali niektoré ikony a pridali ďalšie funkcie pre zvýšenie komfortu pri správe dokumentov.

Pomocou nových ikon na záložke Dokumenty ešte viac zefektívnite svoju prácu s digitálnymi súbormi v programe POHODA

Na záložke Dokumenty môžete teraz prostredníctvom ikony vytvárať nové priečinky. Stačí zadať názov, potvrdiť tlačidlom OK alebo klávesom ENTER a môžete do priečinka vkladať alebo presúvať súbory. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na názov priečinka otvoríte ponuku, v ktorej nájdete napr. funkciu na jeho premenovanie, ale i ďalšie funkcie známe z prostredia operačného systému Windows.

V nástrojovej lište záložky Dokumenty pribudla tiež ikona , vďaka ktorej môžete na spomínanú záložku vkladať webové odkazy. Jednoducho tak priamo z prostredia programu POHODA otvoríte zvolenú webovú stránku v internetovom prehliadači.

Rozšírili sme možnosti importu údajov do programu POHODA o formát XLSX (zošit aplikácie Excel).

V sprievodcovi Import z externej databázy dostupnom z ponuky Súbor/Dátová komunikácia/Import agendy… môžete po novom použiť spomínaný formát a napárovať stĺpce zo zvoleného hárka .xlsx súboru s dátovými poliami agendy.

Do programu POHODA po novom naimportujete tiež súbor vo formáte XLSX

Ak v sprievodcovi zaškrtnete voľbu Hárok obsahuje hlavičku, zobrazí sa v zozname importovaných polí okrem písmena označujúceho stĺpec i jeho názov z prvého riadku. Ak je názov poľa v Exceli zhodný s názvom poľa v agende, automaticky sa pole predvyplní. POHODA podporuje obidva druhy importu, ako pridanie údajov, tak aj ich aktualizáciu.

V sprievodcovi môžete upresniť jednotlivé parametre pre import súboru XLSX do Pohody

Históriu zmien záznamov sme rozšírili o nové polia. Po novom sledujeme napr. zmeny párovacieho symbolu alebo kódu zásoby. Históriu zmien tiež po novom evidujeme pri záznamoch v agendách Predkontácia, Časové rozlíšenie, Súhrnný výkaz a Mzdy, pri ktorých je sledovanie histórie automaticky zapnuté. Prehľad všetkých agend s možnosťou evidencie histórie zmien nájdete v agende Globálne nastavenie/História.

V agende Sledovanie činnosti užívateľov dostupnej v rade POHODA E1 môžete po novom evidovať odosielanie SMS správ.

Funkcia je zahrnutá pod operáciou Komunikácia, ktorú nájdete v agende Globálne nastavenie v sekcii História/Sledovanie činnosti.

Po novom si môžete uzamknúť nástrojové lišty v programe POHODA a predísť tak ich nechcenému posunutiu alebo skrytiu.

Po usporiadaní nástrojových líšt stačí zaškrtnúť v dialógovom okne Vlastné nastavenie možnosť Uzamknúť lišty. Okno vyvoláte prostredníctvom povelu Upraviť… dostupného v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši nad nástrojovou lištou.

Do editora tlačových zostáv REPORT Designer sme zapracovali niekoľko vylepšení pre zvýšenie komfortu pri užívateľskej úprave tlačových zostáv.

Pre väčšiu prehľadnosť je teraz možné zväčšiť okno pre definíciu vzorca a vlastnosti objektu. Pri pohybe kurzorom nad sekciami sa po novom zobrazí ich názov a podmienka tlače, ak je nastavená. Export tlačovej zostavy do formátu MS Excel 2003 (htm) a HTML po novom používa pre identifikáciu reálneho čísla oddeľovač desatinných miest, ktorý je nastavený pri danom poli (Vlastnosti objektu/Formát/Oddeľovač desatín).

Pre väčšiu prehľadnosť sme upravili vzhľad dialógového okna Novinky vo verzii, ktoré sa zobrazí po zvolení rovnomenného povelu z ponuky Pomocník. Okrem doterajších odkazov na pomocníka a časopisu Moja POHODA tu nájdete tlačidlo Prehľad noviniek vo verzii, ktorým ľahko otvoríte zoznam všetkých noviniek vo verzii POHODA Leto 2021 na webových stránkach.

V menu Pomocník sme premenovali doterajší povel Objednať… na Kúpiť v e-shope, ktorý umožní vykonať online objednávku priamo v našom e-shope.

Na informačnú plochu sme do ľavého panelu umiestnili odkaz na Zákaznícke centrum pre jeho ľahké otvorenie priamo z programu POHODA.