Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Jeseň 2021

Novinky vo verzii Jeseň 2021

Popisovaná verzia:
POHODA Jeseň 2021, release 12900, 8. 10. 2021
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Leto 2021, release 12800
Aktualizácia:
POHODA release 12905,
zverejnená 16. 12. 2021

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12900.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12900 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Priznanie OSS

Ako určite viete, od 1. 7. 2021 platia nové pravidlá pre predaj tovaru a poskytovanie služieb koncovým zákazníkom v Európskej únii. Po prekročení stanoveného limitu môžu predajcovia využívať režim One Stop Shop (OSS, režim jedného správneho miesta) a vďaka nemu odviesť DPH v eurách slovenskému daňovému úradu, ktorý peniaze do členských štátov prerozdelí. Funkčnosť týkajúcu sa OSS v programe POHODA už poznáte prostredníctvom aktualizácií, po novom sme zapracovali Priznanie OSS, ktoré budete prvýkrát vystavovať za 3. štvrťrok 2021.

Ak ste sa zaregistrovali do zvláštneho režimu jedného správneho miesta v EÚ, máte v agende Globálne nastavenie v sekcii Dane/DPH – ostatné zaškrtnutú voľbu One Stop Shop (OSS) a daňové doklady vystavujete v tomto režime cez povel Záznam/OSS… Samotné priznanie OSS nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty.

Priznanie vystavíte buď cez kláves Insert alebo ikonou pre nový záznam z nástrojovej lišty a v otvorenom dialógovom okne vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie. Na rozdiel od iných sa priznanie OSS vystavuje len ako riadne, a to v mesiaci, ktorý nasleduje po zvolenom štvrťročnom zdaňovacím období.

Agenda Priznanie OSS sa skladá z niekoľkých častí. Na záložke Položky sa zobrazí súčet dokladov za jednotlivé štáty spotreby, sadzby DPH a typ dodania. Na záložku Opravy vstupujú opravné doklady z agendy Vydané faktúry, ktoré ponižujú, alebo navyšujú vypočítanú daň v rámci každého štátu. Prehľad o dokladoch vstupujúcich do priznania OSS poskytuje záložka Podklady. Zobrazenie dokladu v zdrojovej agende môžete vykonať prostredníctvom tlačidla Otvoriť z miestnej ponuky.

Ak fakturujete do krajín EÚ v inej mene ako EUR, zadajte do agendy Nastavenie/Zoznamy/Kurzový lístok výmenný kurz ECB k poslednému dňu príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorým sa v priznaní OSS hodnota cudzej meny prepočíta na euro.

Výsledná daň za všetky štáty spotreby, upravená o prípadné opravy, sa premietne vo formulári do poľa Celková čiastka na úhradu (EUR). V poli Preplatok dane (EUR) sa zobrazí čiastka iba v prípade, že je v danom štáte za zdaňovacie obdobie plnenie nižšie než opravy.

Ak je oprava vykonaná v termíne pre podanie priznania OSS, teda do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po danom štvrťroku, vystaví sa za rovnaké zdaňovacie obdobie priznanie znova. Každé nové odoslané priznanie OSS v rámci daného štvrťroka nahrádza to predošlé. Prípadné zmeny a opravy po tomto termíne je potrebné riešiť až v ďalšom štvrťroku.

Ak vystavíte opravný doklad v rovnakom štvrťroku ako faktúru, prípadne v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, teda v termíne pre podanie priznania OSS, vstúpi opravný doklad na záložku Položky. Na záložke Opravy sa vykáže v prípade, že sa vzťahuje k plneniam z uplynulých štvrťrokov, za ktoré už nie je možné podať priznanie OSS. Dátum daňovej povinnosti pôvodného dokladu, ktorého sa opravný doklad týka, zadáte v agende Vydané faktúry do dialógového okna One Stop Shop (OSS) dostupného z ponuky Záznam/OSS…

Pre správny vstup opravných dokladov do priznania OSS neodporúčame vystavovať záporné faktúry, pri ktorých nie je možné zadať dátum daňovej povinnosti pôvodného dokladu, a týmto určiť, k akému zdaňovaciemu obdobiu sa vzťahujú.

Všetky podklady pre zostavenie priznania OSS a ďalšie zostavy nájdete v ponuke dostupnej cez dialógové okno Tlač.

Po kontrole všetkých údajov môžete prostredníctvom povelu Odoslanie priznania OSS... z ponuky Záznam/Operácia vytvoriť súbor vo formáte XML a následne ho ručne podať cez aplikáciu OSS na portáli Finančnej správy SR. Cez rovnakú ponuku vystavíte i záväzok na odvod celkovej čiastky dane na úhradu (EUR) do agendy Ostatné záväzky.

Podrobnejšie informácie ohľadom režimu jedného správneho miesta, vrátane podania priznania OSS, nájdete na stránkach Finančnej správy SR.

Niekoľko noviniek sme pripravili tiež pre zvýšenie užívateľského komfortu pri práci s dokladmi v režime OSS.

Pri prenose dokladu v režime OSS do inej agendy POHODA po novom ponúkne možnosť vystavenia cieľového dokladu tiež v režime OSS. Doteraz ste museli na vytváranom doklade ručne zapnúť režim OSS ešte pred vykonaním prenosu.

Do agendy Užívateľské nastavenie v sekcii Doklady sme pridali pole Druh dodania a Dôkazné prostriedky pre vyplnenie východiskových hodnôt, ktoré sa automaticky nastavia v dialógovom okne One Stop Shop (OSS). Vďaka tomu nie je potrebné tieto údaje upravovať na každom doklade zvlášť. Do rovnakého dialógového okna sme pridali voľbu Vstupuje do OSS. Vďaka nej je možné na uloženom bezpoložkovom doklade po novom zapnúť/vypnúť režim OSS.

Ak vystavujete k úhrade zálohovej faktúry s režimom OSS daňový doklad, zobrazí POHODA po novom upozornenie na kontrolu sadzieb DPH a ich prípadnú úpravu.

Účtovníctvo

Používate v agende Interné doklady niekoľko číselných radov? Pre vytváranie vzájomných zápočtov si po novom môžete nastaviť jeden ako východiskový.

Do agendy Užívateľské nastavenie v sekcii Interné doklady sme pridali pole pre nastavenie číselného radu pri vytváraní vzájomného zápočtu. Číselný rad sa použije pri ručnom vytvorení zápočtu priamo v agende Interné doklady.

Okrem číselného radu si môžete po novom nastaviť aj účet pre zaúčtovanie vzájomného zápočtu.

V účtovných jednotkách typu Podvojné účtovníctvo sme upravili spôsob vkladania predkontácie k položkám interného dokladu. Pri vzájomnom zápočte hľadá POHODA predkontáciu, kde na jednej strane je účet likvidovaného dokladu a na druhej účet zadaný v užívateľskom nastavení. Ak taká predkontácia neexistuje, príp. nie je pole Účet vyplnený, nevloží sa k položke žiadna predkontácia.

Po prevode databázy do verzie programu POHODA Jeseň 2021, rel. 12900 sa do agendy Užívateľské nastavenie v sekcii Interné doklady nastaví do poľa Číselný rad prvýkrát založený číselný rad a do poľa Účet hodnota 395 - Vnútorné zúčtovanie. Odporúčame toto nastavenie skontrolovať a prípadne upraviť podľa vašich potrieb

Pre väčšiu prehľadnosť sa v agendách Pokladňa a Príjemky po novom priradí počiatočným stavom číselný rad s poradovým číslom nula.

Po vykonaní údajovej uzávierky sa k prvému dňu účtovného obdobia automaticky vytvorí na počiatočný stav pokladne príjmový doklad so zodpovedajúcim číselným radom. Jeho poradové číslo sa po novom nahradí hodnotou nula, a tým sa počiatočný stav automaticky zaradí na začiatok číselného radu. Súčasťou čísla je po novom aj trojmiestny kód, ktorý slúži na rozlíšenie počiatočných stavov viacerých pokladní s rovnakým číselným radom.

Rovnakú funkčnosť sme zapracovali i v agende Príjemky pre počiatočný stav skladov k prvému dňu účtovného obdobia. Pre rozlíšenie počiatočných stavov na príjemkách s rovnakým číselným radom uvádzame za vlastné číslo štvormiestny kód.

Do agendy Účtovný denník sme pridali nové tlačové zostavy, a to Súvaha po strediskách dokladovo, Súvaha po činnostiach dokladovo a Súvaha po zákazkách dokladovo. Zostavy môžete tlačiť za zvolené obdobie s chronologicky radenými dokladmi, voliteľne rozdelenými podľa jednotlivých analytických účtov.

Fakturácia

Chcete svojmu odberateľovi fakturovať zákazku iba textovo bez detailného rozpisu spotreby materiálu a služieb, ale zároveň mať prehľad o všetkých položkách, ktoré prešli skladom? Potom určite oceníte možnosť vytvorenia ručných väzieb medzi dokladmi.

V agendách Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Výdajky a Príjemky nájdete v kontextovom menu na záložke Doklady nový povel Pridať väzbu ->. Vďaka nemu môžete k zvolenému (i bezpoložkovému) dokladu naviazať ľubovoľný počet ďalších dokladov bez prenosu ich položiek.

V agende Výdajky sa povel zobrazí iba v prípade, že je v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami povolený prenos vydanej faktúry do výdajky.

Po zvolení povelu Pridať väzbu otvorí POHODA prenosovú agendu s filtrom všetkých nevybavených a neprenesených dokladov vystavených pre konkrétnu firmu, ak bola na zdrojovom doklade vyplnená. Pridanie väzby nie je nijako obmedzené, po zobrazení všetkých záznamov môžete naviazať akýkoľvek doklad dvojklikom myši, alebo prostredníctvom povelu Pridať väzbu z hlavnej ponuky. Hromadnú väzbu viacerých dokladov naraz vykonáte povelom Pridať všetko.

Na záložku Doklady sme rovnaký povel pridali tiež v agendách Banka, Pokladňa, Interné doklady, Dlhodobý majetok a Krátkodobý majetok pre vytvorenie ručnej väzby medzi dokladom a kartou majetku.

Ručne pridaná väzba sa zobrazí na záložke Doklady zelenou farbou pre odlíšenie od automatickej väzby s prenosom položiek. Dvojklikom myši, alebo povelom Otvoriť z miestnej ponuky, sa môžete na zdrojový doklad prepnúť. Povelom Otvoriť všetko zobrazíte všetky zviazané doklady rovnakej agendy.

Ak chcete ručne vytvorené väzby zrušiť, kliknite na záložku Doklady a klávesovou skratkou Ctrl +  Delete, alebo povelom Zmazať z miestnej ponuky, väzbu odstránite. Pritom môžete voliteľne zrušiť i príznak Vybavené na výdajke a príjemke, ak nie sú súčasne označené ako prenesené.

Ručné väzby evidujeme na záložke Doklady aj po údajovej uzávierke. Ak sa do nového účtovného obdobia jeden z dokladov neprevedie (napr. vybavená výdajka), označí sa väzba dodatkom (doklad z iného účtovného obdobia). Naviazaný doklad už nie je v novej účtovnej jednotke dostupný. Ak ho chcete skontrolovať, otvorte účtovníctvo predchádzajúceho roka.

Funkciu zádržného môžete v programe POHODA využívať už niekoľko rokov. Po novom sme pre vás pripravili tlačovú zostavu Kontrola predkontácií zádržného.

Jedná sa o súpisku faktúr so zádržným a účtami použitými v predkontácii na záložke Zádržné. Voliteľne si môžete vytlačiť iba zádržné, ktoré nemá nastavenú vlastnú predkontáciu. Zostava je dostupná v agende Vydané, resp. Prijaté faktúry cez dialógové okno Tlač v zozname kontrolných zostáv.

Do agendy Prijaté faktúry sme doplnili tlačovú zostavu Prijaté faktúry so zádržným.

Podobnú súpiskovú zostavu faktúr so zádržným už poznáte z agendy Vydané faktúry. Pripomíname, že spomínané zostavy sa zobrazia v dialógovom okne Tlač až po zaškrtnutí voľby Povoliť vytvorenie zádržného, dostupnej v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky, resp. Záväzky.

Pri práci so zádržným v agendách Vydané, resp. Prijaté faktúry určite oceníte i novú preddefinovanú otázku s názvom Zádržné. Pomocou tejto otázky môžete jednoducho vyfiltrovať len faktúry so zádržným.

Vystavujete k úhrade zálohovej faktúry daňový doklad? Potom vás určite poteší, že sa teraz po prenose vydanej, resp. prijatej zálohovej faktúry do konečnej zúčtovacej faktúry uvádza k položke Uhradená záloha aj číslo spomínaného daňového dokladu.

Sklady

Ak používate zásoby s evidenčnými číslami, potom vás určite poteší, že sa po prenose dokladu po novom zobrazia evidenčné čísla zároveň na skladových dokladoch i faktúrach.

V agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami zaškrtnite voľbu Uvádzať vždy evidenčné čísla na dokladoch. Po následnom prenose dokladu sa po novom zobrazia evidenčné čísla pri skladových položkách na obidvoch dokladoch a tiež údaje o exspirácii a záruke.

Spomínaná funkčnosť sa týka prenosu:

 • výdajky do vydanej faktúry, prijatého dobropisu, predajky a pokladničného dokladu (príjem),
 • príjemky do prijatej faktúry, vydaného dobropisu a pokladničného dokladu (výdaj),
 • vydanej faktúry do výdajky,
 • prijatej faktúry do príjemky.
 • Ak majú položky rôzne evidenčné čísla, nedôjde po novom pri prenose príjemky alebo výdajky do spomínaných dokladov k ich združeniu.

  V súvislosti s prenosom evidenčných čísel sme do agend Príjemky a Výdajky pridali novú tlačovú zostavu Kontrola evidenčných čísel.

  Jedná sa kontrolnú súpiskovú zostavu s položkami dokladov, pri ktorých sa nezhodujú evidenčné čísla na naviazaných dokladoch.

  Do agend Príjemky a Výdajky sme pridali preddefinovanú otázku Nesúlad evidenčných čísel. Jednoducho tak vyfiltrujete záznamy, pri ktorých nesúhlasí aspoň jedno evidenčné číslo na naviazaných dokladoch.

  Do agendy Recyklačné poplatky sme pridali novú tlačovú zostavu Prehľad recyklačných poplatkov za obdobie.

  Zostava zobrazí súhrn recyklačných poplatkov z agendy Pohyby a vďaka tomu ľahko zistíte, koľko ktorého poplatku ste evidovali za zvolené obdobie.

  Potrebujete vytvoriť prevodku, ale nemáte právo na cieľový sklad? Potom určite oceníte, že pomocou funkcie Rozdelenie výdaja a príjmu je možné po novom v agende Prevod vyskladniť zásoby zo zdrojového skladu bez vytvorenia príjmového pohybu na cieľovom sklade.

  V rade POHODA SQL a E1 sme rozšírili nastavenie práv pre agendu Pohyby prostredníctvom voľby Podľa práv na doklad.

  V agende Prístupové práva na záložke Práva/Priame práva pre vybranú firmu je po novom možné v stromovej štruktúre Sklady/Pohyby nastaviť voľbu Podľa práv na doklad. Vďaka tomu sa užívateľovi v agende Pohyby zostaví filter záznamov podľa práv na zdrojové agendy, ktoré skladový pohyb vytvorili.  V agende Pohyby je možné po novom použiť zotriedenie záznamov podľa poľa Čiastka aj v prípade, že užívateľ nemá v agende Prístupové práva pridelené právo na nákupné ceny.

  Ak zmeníte údaj na položke prijaté faktúry s väzbou na príjemku, zobrazí POHODA po novom upozornenie, že sa zmena nepremietne na naviazanú príjemku.

  Personalistika a mzdy

  V agende Pracovné pomery na záložke Dovolenka bolo pôvodné zaškrtávacie pole Trvalá starostlivosť o dieťa nahradené novými dátumovými poliami Starostlivosť o dieťa - od a Starostlivosť o dieťa - do. Úprava reaguje na legislatívnu zmenu v oblasti určenia základnej výmery dovolenky u zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa a nedovŕšil 33 rokov veku.

  Od roku 2022 patrí zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní starostlivosti o dieťa a počtu dní kalendárneho roka.

  Po prevode databázy do verzie programu POHODA Jeseň 2021, rel. 12900 sa na základe pôvodne zaškrtnutých polí Trvalá starostlivosť o dieťa a Trvalá starostlivosť o dieťa (prelom) automaticky vyplní nové pole Starostlivosť o dieťa - od dátumom 1. 1. daného kalendárneho roka. V prípade, že starostlivosť skončila v bežnom období, POHODA do nového poľa Starostlivosť o dieťa – do automaticky vyplní dátum 31. 12. daného kalendárneho roka. Výpočet základnej ročnej výmery v starších rokoch zostáva bez zmeny.

  Do agendy Pracovné pomery na záložke Dovolenka bolo pridané nové pole Prepadnutá dovolenka. Pole využijete v prípade, ak zamestnanec starú dovolenku do konca kalendárneho roka nevyčerpal. Zamestnanec musí byť vopred upozornený, že stará dovolenka prepadne, ak nebude vyčerpaná.

  Počet dní starej dovolenky, ktorá zamestnancovi prepadá, môžete zadať do rovnomenného poľa pred vystavením mzdy za mesiac december.

  Od 1. 10. 2021 sa pre zamestnávateľa upravuje povinnosť oznamovať zmeny platiteľa poistného do zdravotných poisťovní. Ak zamestnávateľ oznámil zmenu platiteľa poistného z dôvodov uvedených v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) inštitúcii zabezpečujúcej sociálne zabezpečenie tejto osoby, povinnosť oznamovať túto zmenu zdravotnej poisťovni nevzniká.

  Zamestnávateľ je naďalej povinný oznámiť začiatok poberania náhrady príjmu, t. j. pri vytváraní Oznámenia zamestnávateľa sa naďalej vytvára záznam s kódom 1O Z pri  neprítomnostiach choroba, choroba (prac. úraz), choroba (z povolania), choroba (karanténa). V prípade, ak poberanie náhrady príjmu bolo kratšie alebo rovné 10 dňom, zamestnávateľ je povinný oznámiť i zmenu 1O K. Ak choroba trvá viac ako 11 dní, zamestnávateľ nemá povinnosť oznamovať jej ukončenie. Zamestnávateľ nie je povinný oznámiť začiatok i koniec zmeny platiteľa poistného pri neprítomnostiach choroba (koronavírus), ošetrovné (krátkodobé), ošetrovné (dlhodobé), ošetrovné (koronavírus), materská/rodičovská dovolenka (dávka materské).

  Zamestnávateľ nie je povinný oznamovať zmenu i v prípade neprítomnosti rodičovská dovolenka (rodičovský príspevok) a materská dovolenka (bez dávky materské), avšak naďalej má v tomto prípade povinnosť oznámiť, že sa poistenec v pracovnom pomere nepovažuje za zamestnanca na účely zdravotného poistenia.

  Povinnosť oznamovať zmeny platiteľa poistného do zdravotných poisťovní sa neupravuje u zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z dôvodu trvalého pobytu v jednom z najmenej rozvinutého okresu. Povinnosť oznamovať zmeny v tomto prípade zostáva bez zmeny.

  Na základe vyššie uvedeného sme do programu POHODA zapracovali zmeny v oznamovacích povinnostiach. Od 1. 10. 2021 sa do oznámenia pre zdravotnú poisťovňu vložia už len zmeny, ktoré sa oznamovať majú.

  V agende Pracovné pomery v ponuke Záznam/Vytvorenie/Registračný list FO... bola v Sprievodcovi pre vytvorenie Registračného listu FO pôvodná voľba Hromadná prihláška/odhláška rozdelená na dve samostatné voľby Hromadná prihláška a Hromadná odhláška.

  Voľbu Hromadná prihláška použijete v prípade, ak chcete prihlásiť viacero zamestnancov podľa zvoleného intervalu. Voľbu Hromadná odhláška použijete v prípade, ak chcete odhlásiť viacero zamestnancov podľa zvoleného intervalu. Oddelené voľby využijete najmä pri posielaní registračných listov v prípade dohodárov, ktorých prihlasujete na 1 deň a nie je možné spolu s prihláškou poslať aj odhlášku.

  Do agendy Pracovné pomery bola pridaná nová tlačová zostava Potvrdenie na účely uplat. nároku na nem. dávku. Na odovzdanie tohto tlačiva je zamestnávateľ vyzvaný najmä v prípade, ak sa nemocenská dávka určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

  V súvislosti s pripravovanými zmenami, týkajúcimi sa zavedenia nového druhu poistenia – poistné na financovanie podpory, nebude možné v programe POHODA od novej verzie Jeseň 2021, rel. 12900 vystaviť mzdy pre rok 2022. Mzdy pre nasledujúci rok bude možné vystaviť až od verzie Január 2022, rel. 13000, prípadne v niektorej z jej ďalších aktualizácií, o čom Vás budeme vopred informovať.

  Majetok

  Do agend Dlhodobý majetok a Krátkodobý majetok sme pridali záložku Doklady.

  Ak zvolíte v podvojnom účtovníctve pri ukladaní prijatej faktúry s predkontáciou pre obstaranie dlhodobého majetku možnosť automatického vytvorenia karty majetku, uvidíte po novom väzbu na spomínanú faktúru na záložke Doklady. V jednoduchom účtovníctve sa na novej záložke zobrazí väzba na bankový, resp. pokladničný doklad, ktorým bol majetok, resp. krátkodobý majetok uhradený.

  Cez záložku Doklady je možné k majetku ručne naviazať aj ďalšie doklady z agend Banka, Interné doklady, Pokladňa, Prijaté a Vydané faktúry, a to prostredníctvom povelu Pridať väzbu ->. Naviazané doklady môžete po novom zobraziť aj na tlačových zostavách Karta dlhodobého majetku a Karta krátkodobého majetku, a to zaškrtnutím voľby Vrátane väzieb v dialógovom okne Tlač.

  Do agendy Dlhodobý majetok sme pridali novú operáciu Zmena zákazky. Použitie tohto typu majetkovej operácie sa podľa zadaného dátumu prejaví v účtovnom denníku a tiež v agende Sledovanie zákaziek.

  XML komunikácia

  XML export údajov z agendy Adresár sme rozšírili o filter nových a zmenených záznamov zo záložky Individuálne zľavy.

  Po novom podporujeme export údajov z agendy Recyklačné poplatky.

  V rade POHODA E1 je možné po novom pri XML importe záznamu do agendy Výroba definovať alebo zmeniť položky výrobku.

  Ak obsahuje vstupný XML dokument definíciu poľa Záruka (elementy <guarantee><guaranteeType>), doplnia sa po novom tieto údaje pri skladovej položke na importovanom doklade. V opačnom prípade sa na položku nastavia hodnoty uvedené pri skladovej zásobe.

  XML export/import agendy Výdajky sme rozšírili o element <kasa>.

  Po novom umožňujeme XML import predajky s väzbou na prijatú objednávku.

  XML import dokladu po novom nie je možné vykonať do účtovnej jednotky, ktorá je po údajovej uzávierke.

  Ostatné

  Ako určite dobre viete, všetky dostupné funkcie pre prácu s dokladom nájdete v menu Záznam. POHODA sa neustále vyvíja a vďaka pribúdajúcim funkciám sa toto menu rozrastá. Aby ste mali o všetkých možnostiach práce s dokladom dokonalý prehľad a zároveň sme zachovali ľahké a intuitívne ovládanie programu, pridali sme do menu Záznam novú ponuku Operácia. Tá združuje všetky povely, ktorými je možné vykonať operáciu nad dokladom prostredníctvom dialógového okna alebo sprievodcu.

  Nájdete tu napríklad povely pre zaokrúhlenie, pridanie zľavy alebo funkciu Kontrola dokladov. Rovnakú ponuku povelov dostupných pre danú agendu sme pridali aj do štandardnej nástrojovej lišty pod novú ikonu . Pre rýchle rozbalenie ponuky povelov v rámci spomínanej ikony sme pridali klávesovú skratku Ctrl + Alt + O. Z tohto dôvodu sme v programe automaticky obnovili lišty a klávesové skratky.

  V programe POHODA sme rozšírili podporu archivačného formátu PDF/A podľa ISO štandardu.

  PDF/A predstavuje archivačnú verziu formátu PDF, ktorá umožňuje uchovanie dokumentu v digitálnej podobe a zároveň zabezpečuje čitateľnosť a prístupnosť tohto dokumentu rôznymi softwarovými nástrojmi v dlhodobom horizonte. V súčasnej dobe podporujeme tri špecifikácie formátu, a to PDF/A-1, PDF/A-2 a PDF/A-3, ktoré sa líšia rôznymi vlastnosťami a požiadavkami na zachovanie obsahu súboru. PDF/A-1 predstavuje základnú špecifikáciu odvodenú od PDF 1.4 s množstvom obmedzení. Špecifikácia PDF/A-2 obsahuje navyše podporu prehľadnosti, vrstiev a PDF/A príloh, PDF/A-3 navyše umožňuje i vkladanie dokumentu s akoukoľvek prílohou.

  Program POHODA podporuje v rámci spomínaných troch formátov špecifikáciu PDF na úrovni 1.7 (Adobe Acrobat 8.x) a úroveň zhody B (Basic), ktorá zabezpečuje korektné zobrazenie dokumentu. Export zostavy do formátu PDF/A nastavíte prostredníctvom voľby Nastavenie PDF… dostupnej cez dialógové okno Tlač. Na záložke Dokument zaškrtnete voľbu PDF/A a vo výklopnom zozname vyberiete požadovaný formát.  Ak exportovaný dokument vyžaduje inú špecifikáciu formátu, použije ho POHODA automaticky. Napríklad ak je dokument opatrený elektronickým podpisom, vykoná POHODA export vo formáte PDF/A-2. Ak obsahuje dokument prílohu, export prebehne vo formáte PDF/A-3.

  Platba kartou je dnes celkom bežnou záležitosťou, a tak vás určite poteší, že pre všetky podporované platobné terminály pribudla tiež možnosť vrátenia finančných prostriedkov na platobnú kartu.

  Pri reklamácii alebo vrátení tovaru od zákazníka ste doteraz museli zaplatenú čiastku vrátiť buď v hotovosti, alebo ručne cez platobný terminál. Po novom sa mínusová hodnota dokladu odošle z programu POHODA v rámci komunikácie s terminálom a ten vratku vybaví.

  Použitie tejto funkcie je ošetrené právom na položku Plat. terminál (vratka), a to v závislosti od agendy, v ktorej chcete túto transakciu vykonať. Z tohto dôvodu môžete poverenému užívateľovi právo prideliť v sekciách Fakturácia/Ostatné, Predajky/Ostatné a Kasa/Ostatné 2 v agende Prístupové práva.

  Aby bola práca s čítačkou čiarových kódov ešte prehľadnejšia, pridali sme ďalší typ zvukového oznámenia.

  Ak nastane pri práci s položkovými dokladmi situácia, ktorá vyžaduje zásah obsluhy, prehrá sa nový zvukový záznam. To sa môže stať napríklad pri vložení zásoby s evidenčným číslom, ktoré musí užívateľ vybrať.

  Aktivácia zvukových oznámení pri práci s položkou je dostupná v agende Hardware pre zariadenie Čítačka čiarových kódov.

  V rade POHODA E1 sme pre štandardné agendy rozšírili maximálny počet voliteľných parametrov na 92. V užívateľských agendách zostáva ich počet na 128.

  V rade POHODA E1 pri prenose zásoby do agendy Servis sa po novom na záložku Predmet servisu prenesú aj voliteľné parametre.

  K prenosu voliteľných parametrov dôjde za podmienky, že zdrojová a cieľová agenda majú nadefinované zhodné parametre. Pre agendu Zásoby ich nastavte na záložke Parametre agendy a pre agendu Servis na záložke Parametre položiek dostupnej v agende Voliteľné parametre z ponuky Nastavenie.

  Požiadavky užívateľov na usporiadanie jednotlivých častí agend sa môžu líšiť, a tak určite oceníte možnosť ukladať a opätovne načítať ich nastavenie.

  Konkrétne sa jedná o nastavenie prístupných polí formulára, rozvrhnutie a veľkosť stĺpcov v tabuľke agendy a veľkosť stĺpcov na jednotlivých záložkách.

  Nastavenie agendy uložíte prostredníctvom povelu Uložiť nastavenie…, ktorý nájdete v kontextovom menu cez pravé tlačidlo myši v hlavnej tabuľke agendy. Spomínané nastavenie je dostupné vo všetkých účtovných jednotkách pre užívateľa, ktorý ho vytvoril. Voliteľne je možné nastavenie uložiť pre všetkých užívateľov, a to zaškrtnutím voľby Pre všetkých v dialógovom okne Uložiť nastavenie agendy.  Ak chcete v agende použiť niektoré zo skôr vykonaných nastavení, použite z kontextového menu povel Načítať nastavenie… a v zozname potvrďte svoj výber tlačidlom Načítať. Uložené nastavenie agendy môžete v rovnomennom dialógovom okne zmazať alebo premenovať .  Históriu zmien záznamov sme rozšírili o nové polia. Po novom sledujeme napr. zmenu štítkov záznamu alebo hromadnú likvidáciu bez väzby. Históriu zmien tiež po novom evidujeme pri záznamoch v agende Opravné položky. Prehľad všetkých agend s možnosťou evidencie histórie zmien nájdete v agende Globálne nastavenie/História.

  Pri kontrole číselných radov používaných v jednotlivých agendách programu POHODA určite oceníte novú sekciu Chýbajúce čísla, v ktorej sa zobrazia čísla dokladov, ktoré nezodpovedajú nastavenému tvaru číselného radu. Spomínanú sekciu nájdete na tlačovej zostave Kontrola číselných radov dostupnej v agende Číselné rady.

  V agendách Reklamácie a Servis po novom podporujeme formátovaný text na záložke Poznámky. Prostredníctvom ikon na lište môžete zmeniť veľkosť písma, použiť tučné písmo či kurzíva. Jednotlivé povely sú dostupné aj v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši.

  Hodnotu z kalkulačky dostupnej cez ikonu v nástrojovej lište alebo klávesovou skratkou Shift + F11 je možné po novom vložiť aj na položky dokladu.

  V prípade používania zariadenia eKasa Euro (online) sme do programu POHODA pridali upozornenie o ukončení podpory tohto zariadenia od 1. 1. 2022. Po tomto dátume bude síce program POHODA komunikovať so zariadením, avšak už k nemu nebudeme poskytovať technickú podporu.

  Jedná sa o tlač bločkov pri hotovostnom predaji z agendy Predajky, Kasa a pri úhrade faktúr v hotovosti priamo z programu POHODA, alebo tlač bločkov z programu Kasa Offline. Ide o tie zariadenia, ktoré sú v agende Nastavenie/Hardware definované ako eKasa Euro (online).

  V prípade, že používate FiskalPRO zariadenia na hotovostný predaj a máte ich prepojené s programom POHODA cez cloud FiskalPRO pomocou API, pripravili sme pre vás niekoľko noviniek, ktoré rozšíria funkčnosť celého riešenia.

  Pri exporte do cloudu môžete teraz vybrať uloženú otázku v agende Zásoby, a tým preniesť do cloudu len vami filtrované zásoby. Funkciu využijete napr. pri pridávaní nových zásob, zmene ceny alebo názvu konkrétnych zásob.

  Taktiež sme pridali podporu pridávania predávaných zásob do skupín, tzv. dlaždíc, kedy môžete rýchlo pri predaji vybrať potrebný tovar bez použitia vyhľadávania.

  Pre zaradenie zásob do skupín je potrebné v programe POHODA najprv zadefinovať kategórie internetových obchodov v rovnomennej agende v ponuke Nastavenie/Internetové obchody a následne v agende Zásoby na záložke Internet dané zásoby priradiť do konkrétnej kategórie v sekcii Kategória.

  V nastavení FiskalPro v agende Nastavenie/Kasy/Kasy v sekcii Sklad potom zaškrtnete pri konkrétnom sklade voľbu Kategória a pri exporte zásob na cloud POHODA automaticky vytvorí skupiny a pridelí do nich zásoby. Zásoby, ktoré nie sú pridelené do žiadnej internetovej kategórie, sa takisto prenesú na cloud, ale nebudú dostupné v skupine a budú vyhľadateľné rovnako ako doteraz.

  Ak máte viacero FiskalPRO zariadení a predávate z viacerých skladov, môžete si odteraz pri importe rozlíšiť jednotlivé predajky na strediská a ľahko vyhľadať predajky konkrétneho strediska alebo využiť funkciu zaúčtovania predajok podľa stredísk.

  Priradenie strediska konkrétnemu skladu vykonáte v nastavení FiskalPRO komunikácie v agende Nastavenie/Kasy/Kasy v sekcii Sklad prostredníctvom stĺpca Stredisko.

  mPOHODA

  V aplikácii mPOHODA (verzia Pro 9.0) môžete po novom zásoby pri ich predaji na dokladoch bližšie špecifikovať zadaním konkrétneho evidenčného čísla.

  Ak používate aplikáciu mPOHODA, je potrebné najprv v programe POHODA označiť evidenčné čísla príznakom Synchronizácia s mPOHODA, a to prostredníctvom rovnomenného povelu z ponuky Záznam v agende Evidenčné čísla. Do aplikácie mPOHODA sa prenesú iba vami vybrané evidenčné čísla.

  Ak je skladová zásoba už synchronizovaná, pri zápise nového evidenčného čísla tejto zásoby vám program POHODA sám ponúkne jeho označenie k synchronizácii s aplikáciou mPOHODA

  S evidenčnými číslami sa v mobilnej aplikácii pracuje obdobným spôsobom ako v programe POHODA. Detailný popis nájdete v pomocníkovi k aplikácii mPOHODA.