Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Január 2022

Popisovaná verzia:
POHODA Január 2022, release 13000, 20. 12. 2021
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Jeseň 2021, release 12900
Aktualizácia:
POHODA release 13007,
zverejnená 27. 04. 2022

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13000.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13000 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a mzdy

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2022 je suma 4 579,26 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 381,61 €. Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) pre rok 2022 je suma 4 186,75 €.

Od 1. 1. 2022 platí daňový bonus na vyživované dieťa v sume 282,84 €. Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku je vo výške 47,14 €, suma daňového bonusu na dieťa od 6 - 15 rokov je vo výške 43,60 € a suma daňového bonusu na dieťa od 15 rokov veku je vo výške 23,57 €.

V agende Personalistika na záložke Dane bola typom Daňovník (podpísal vyhlásenie) a Daňový bonus (vyživované dieťa), v súvislosti s vyššie uvedenými legislatívnymi zmenami, automaticky ukončená platnosť pôvodných hodnôt a zároveň boli pridané nové typy s hodnotami platnými pre rok 2022. Nové typy POHODA automaticky doplní v databázach, v ktorých nebola vykonaná údajová uzávierka.

S platnosťou od 1. 1. 2022 sa u zamestnanca mení hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov. Hraničná čiastka je po novom 38 553,01 €, mesačná hraničná suma pre výpočet preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy je vo výške 3 212,75 €.

Pre rok 2022 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 646,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,713 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Od 1. 1. 2022 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 7 931,- €. Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa od 1. 1. 2022 zvyšuje na 67 980,- €. Zdravotné poistenie z dividend sa platí len z dividend vyplatených zo zisku za roky 2011 až 2016, pričom tieto sú vyplatené v roku 2022.

Od 1. 1. 2022 sa zvyšujú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5,50 % z vymeriavacieho základu.

Pre zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z dôvodu predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z dôvodu trvalého pobytu v niektorom z  najmenej rozvinutých okresov, platí hraničná suma príjmu 759,11 €.

Maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa používa pri výpočte náhrady príjmu, je pre rok 2022 vo výške 74,4986 €.

V agende Personalistika bolo aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré je platné za zdaňovacie obdobie roku 2022.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021.

V agende Personalistika bola tiež aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2021 tieto hodnoty:

  • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 37 981,94 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
  • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 936,22 € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 9 495,49 - (základ dane/4)
  • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 936,22 € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 4 511,43 €.

Výpočet dane je nasledovný:

  • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 37 981,94 € vrátane a
  • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 37 981,94 €.

Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021 bude v programe POHODA k dispozícii v niektorom z ďalších update.

Do agendy Definície zložiek mzdy pribudla nová zložka Príspevok na rekreáciu – nepeň. osl. príjem. Zložku použijete v prípade, ak zamestnancovi potrebujete vo mzde zohľadniť oslobodený príspevok na rekreáciu v nepeňažnom vyjadrení.

Do agendy Definície zložiek mzdy pribudla nová zložka Nepeň. príjem do 500 Eur – nepeň. osl. príjem. Zložku použijete v prípade, ak zamestnancovi vyplatíte nepeňažné plnenie, ktoré nie je oslobodené od dane podľa iných ustanovení zákona a za podmienky, že zamestnávateľ plnenie nezahrnie do svojich daňových výdavkov.

Nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 7 písm. o) je v úhrnnej sume najviac 500 Eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov. Príjem zadaný touto zložkou sa následne uvádza i v tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Medzi jednotlivé druhy sociálneho poistenia sme v programe POHODA pridali nový druh Poistenie na financovanie podpory. Od 1. 3. 2022 bude nové poistenie platiť zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Sadzba poistného je vo výške 0,5 % a rovnako, ako pri ostatných druhoch, je maximálny vymeriavací základ vo výške 7 931,- €. Ak zamestnávateľ platí za zamestnanca poistenie na financovanie podpory, upravuje sa sadzba na platenie poistenia v nezamestnanosti. Zamestnávateľ platí za zamestnanca odvody vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu.

V agende Pracovné pomery pribudlo tiež na záložke Mzda v časti Odvody poistenia nové zaškrtávacie pole Poistenie na financ. podpory.

Nové pole sa pri prevode databázy do januárovej verzie programu POHODA automaticky zaškrtne pri pracovných pomeroch, ktoré majú nastavený druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer, Vedľajší pracovný pomer, Kratší pracovný pomer a Domáci pracovník a ich príjem je pravidelný a pracovný pomer bude trvať aj po 28. 2. 2022.

Poistenie sa nezaškrtne pri takom zamestnancovi, ktorý nemá zaškrtnuté ani jedno poistenie (napr. platenie poistenia v zahraničí) alebo je zaškrtnuté len úrazové a garančné poistenie (napr. zamestnanec so zvýhodnením z predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti).

Ak zamestnanci s uvedenými druhmi majú nastavené nepravidelné odmeňovanie, t. j. zaškrtnuté pole Nepravidelný príjem, nové pole Poistenie na financ. podpory sa automaticky nezaškrtne.
Pravdepodobne je nesprávne nastavený druh právneho vzťahu. Zamestnanci v súlade so zákonníkom práce majú nárok na pravidelný príjem, preto kombinácia uvedeného druhu pracovného pomeru a zaškrtnutia poľa Nepravidelný príjem, nie je správna.

Pole sa nezaškrtne ani pri pracovných pomeroch, ktoré majú nastavený druh pracovného vzťahu Spoločník s. r. o., komandista, Člen družstva, Konateľ, Iný právny vzťah, Štátnozam. pomer a Kratší štátnozam. pomer. Za týchto zamestnancov sa neplatí poistenie na financovanie podpory, nakoľko nejde o zamestnancov v pracovnom pomere.

Pri zadávaní nového pracovného pomeru, z ktorého bude zamestnávateľ za zamestnanca povinný platiť poistenie na financovanie podpory, nezabudnite v časti Odvody poistenia zaškrtnúť tiež toto nové poistenie. V prípade, že poistenie nebude zaškrtnuté, program vás na to upozorní. Samotný výpočet poistenia začne platiť až od 1. 3. 2022.

Do agendy Mzdy za jednotlivé mesiace na záložku Odvody poistenia pribudla nová časť Financ. podpory. V nových poliach Základ a Zamestnávateľ sa tak bude uvádzať výška vymeriavacieho základu i odvod z tohto základu, ktorý bude zamestnávateľ platiť od 1. 3. 2022.

V súvislosti so zavedením nového poistenia boli upravené aj tlačové zostavy v mzdových agendách.

V agende Globálne nastavenie v sekcii Mzdy/Predkontácia pribudlo nové pole Poist. na financ. podpory. Pole je automaticky vyplnené predkontáciou, ktorú máte zadanú hneď vyššie v poli Poist. v nezam. firma. Predkontáciu si skontrolujte a v prípade potreby upravte.

Daň z motorových vozidiel

V novej verzii programu POHODA môžete vystaviť priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021. Legislatíva, ani tlačivo priznania, sa oproti minulému roku nemenili.

Tlačivo Priznanie k dani z motorových vozidiel je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Export do formátu XML pre podanie priznania na finančnú správu vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Pozrieť priznanie vo formáte PDF si môžete po stlačení tlačidla Náhľad v dialógovom okne Tlač. Tlačidlom Export priznanie v PDF formáte uložíte do preddefinovaných priečinkov

Daňové priznanie za obdobie 2021 sa podáva do 31. januára 2022. Tento termín je zároveň dňom splatnosti dane. Pre vystavenie ostatného záväzku k daňovému nedoplatku alebo ostatnej pohľadávky k preplatku na dani môžete využiť funkciu Vytvoriť záväzky/pohľadávky... z ponuky Záznam. Rovnakým spôsobom môžete vygenerovať aj ostatné záväzky v prípade povinnosti platiť preddavky. V roku 2022 sa preddavky opäť platia k poslednému dňu každého mesiaca vo výške 1/12 predpokladanej dane (v prípade mesačnej povinnosti) alebo k poslednému dňu každého štvrťroka vo výške 1 predpokladanej dane (v prípade štvrťročnej povinnosti). Program výšku preddavkov automaticky vypočíta a zobrazí spolu s výškou dane a doplatkom dane vo formulári agendy Daň z motorových vozidiel.

Účtovníctvo

Do programu POHODA bolo pre rok 2021 zapracované tlačivo Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO).

V agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov založíte priznanie pomocou ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Priznanie DPPO a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo Priznanie DPPO je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Ak máte povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky, export do formátu XML vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Pre export tlačiva do formátu PDF použijete tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať pomocou povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte v ponuke Záznam na príslušnom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je tiež k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Rovnako ako minulý rok, tlačivo pre rok 2021 obsahuje riadok 560 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. Do r. 560 program POHODA predvyplní úhrn zdaniteľných príjmov z r. 01 sekcie F. Pre úpravu programom predvyplnenej hodnoty označte zaškrtávacie pole v riadku Úhrn zdaniteľných príjmov a hodnotu zadajte ručne.

V sekcii Definícia riadkov priznania môžete tiež nadefinovať účty z agendy Účtová osnova pre vstup do jednotlivých riadkov sekcie A – nedaňové výdavky alebo sekcie Výsledok hospodárenia.

Z výklopného zoznamu v stĺpci Sekcia vyberiete príslušnú sekciu, v stĺpci Riadok vyberiete riadok priznania/riadok príslušnej časti priznania a v stĺpci Účet vyberiete cez ikonu tri bodky účet z agendy účtová osnova. V stĺpci Účet je možné pre jeden riadok definovať viac účtov z agendy Účtová osnova. Konkrétny účet prenesiete do stĺpca Riadok dvojklikom alebo povelom Preniesť do dokladu, následne znovu cez ikonu tri bodky vyberiete ďalší účet – POHODA automaticky medzi jednotlivé účty doplní znamienko „+“.

Na nadefinované riadky priznania následne vstúpi konečný zostatok, resp. súčet konečných zostatkov vybraných účtov. Nadefinované záznamy je potrebné uložiť (napr. klávesovou skratkou Ctrl + Enter). Záznam je možné zmazať prostredníctvom Ctrl + Delete.

Ak ste mali sekciu Definícia riadkov priznania vyplnenú už v tlačive za rok 2020, program tieto údaje prevedie automaticky pokiaľ je priznanie za rok 2020 označené ako Oficiálne pomocou povelu Záznam a v Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov zaškrtnete voľbu Prevod z minulého roka.

Pomocou voľby Záznam/Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu, ako aj záväzky pre platenie preddavkov.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie k vypĺňaniu priznania získate v pomocníkovi k programu POHODA po stlačení klávesu F1 na príslušnej sekcii alebo na našej stránke, kde nájdete Poučenie na vyplnenie daňového priznania DPPO.

Do programu POHODA bolo pre rok 2021 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B).

V agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov založíte priznanie pomocou ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Priznanie DPFO typ B a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo Priznanie DPFO typ B je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Ak máte povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky, export do formátu XML vykonáte pomocou

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať pomocou povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte v ponuke Záznam na príslušnom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je tiež k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Rovnako ako minulý rok, tlačivo pre rok 2021 obsahuje riadok 95 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. V sekcii Výpočet dane r. 91-105 je potrebné úhrn zdaniteľných príjmov v r. 95 vyplniť ručne. POHODA vás na túto skutočnosť upozorní. Definíciu úhrnu zdaniteľných príjmov vstupujúcich do tohto riadku nájdete v poučení k vyplneniu daňového priznania alebo v pomocníkovi k danej sekcii po stlačení klávesu F1.

Do tlačiva pre rok 2021 sme po novom pridali pre príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 možnosť výpočtu oslobodenia príjmov/výdavkov.

Pomocou voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky...v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu, ako aj záväzky pre platenie preddavkov.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie k vypĺňaniu priznania získate v pomocníkovi k programu POHODA po stlačení klávesu F1 na príslušnej sekcii alebo na našej stránke, kde nájdete Poučenie na vyplnenie daňového priznania DPFO B.

Pre rok 2021 sa tlačivá Poznámky k účtovnej závierke pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky nemenia. Do všetkých typov poznámok sme však pridali novú sekciu Doplňujúce informácie.
Novú sekciu nájdete ako poslednú v ľavej časti panela s jednotlivými sekciami. V prípade jej vypĺňania môžete pre zadanie nového riadku, resp. odseku použiť kláves Shift + Enter.

Poznámky k účtovnej závierke zostavíte v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/ Poznámky k uzávierke, kde je potrebné z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať príslušné tlačivo poznámok a v poli Rok zadať rok 2021. Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu PDF, prikladá sa ako príloha účtovnej závierky.

Pre rok 2021 sa nemenia ani tlačivá výkazov účtovnej závierky v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.

Tlačivá Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo nájdete v agende Účtovníctvo/Účtovný denník v dialógovom okne Tlač po rozkliknutí zostavy Výkazy.

Tlačivo Účtovná závierka pre jednoduché účtovníctvo nájdete v dialógovom okne Tlač, ktoré vyvoláte pomocou ikony Tlačové zostavy z informačnej plochy programu POHODA alebo klávesovou skratkou Ctrl + T.

Tlačivo účtovnej závierky zobrazíte a môžete skontrolovať pomocou tlačidla Náhľad, pomocou tlačidla Export/Exportovať do PDF uložíte tlačivo vo formáte PDF do preddefinovaných priečinkov. Export do formátu XML pre elektronické podanie vykonáte pomocou tlačidla Export/Exportovať do XML.

Informácia:
Od 1. 1. 2022 sa mení tlačivo Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Zapracovanie tlačiva do programu POHODA, vrátane exportu do XML, plánujeme do niektorého update v priebehu mesiaca január 2022.

Pre rok 2022 sa tiež mení výkaz účtovnej závierky, ako aj účtová osnova pre neziskové organizácie účtujúce v podvojnom účtovníctve (PÚN). Príslušné zmeny plánujeme zverejniť tiež v niektorom update v priebehu mesiaca január 2022.

Akruálny princíp patrí k všeobecným účtovným zásadám a hovorí, že sa účtovné prípady účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. POHODA vám po novom uľahčí kontrolu, či omylom nemáte zaúčtované doklady pred začiatkom účtovného obdobia.

Ak existujú v účtovnej jednotke také doklady, zobrazí sa pri otvorení účtovného denníka upozornenie. Zoznam spomínaných dokladov ľahko zistíte prostredníctvom zostavy Doklady zaúčtované pred začiatkom úč. obdobia dostupnej v kontrolných tlačových zostavách agendy Účtovný denník. Pri týchto dokladoch odporúčame nastaviť vlastnú predkontáciu Bez, resp. predkontáciu Bez.

V agendách Banka a Pokladňa sme rozšírili stĺpec Zdroj dokladu o typ Počiatočný stav. Vďaka tomu môžete jednoducho vyfiltrovať doklady s počiatočným stavom banky, resp. pokladne vytvorenej údajovou uzávierkou.

Fakturácia

Pre doklady v režime OSS sme pridali do agendy Užívateľské nastavenie/Doklady v časti One Stop Shop (OSS) možnosť vloženia východiskového členenia DPH a členenia KV DPH.

Pre členenie DPH je ako východisková hodnota nastavené členenie UN a pre členenie KV DPH je nastavené členenie KN. Doklady v režime OSS nevstupujú do tuzemského priznania DPH ani priznania KV DPH.

Sklady

Potrebujete evidovať nákupné ceny zásob na viac desatinných miest? Potom určite oceníte možnosť nastaviť ich zaokrúhlenie.

Do agendy Sklady/Cenové skupiny sme do časti Nákupná cena pridali voľbu Rozš. úprava a pole Zaokrúhlenie, kde môžete nastaviť zaokrúhlenie nákupných cien zásob až na 4 desatinná miesta. Zvolené zaokrúhlenie následne POHODA zohľadní pri ich prepočtoch. Upozorňujeme, že východisková hodnota zaokrúhlenia je nastavená na 2 desatinné miesta.

V rade POHODA E1, kde možnosť nastavenia zaokrúhlenia využijete predovšetkým pri evidencii nákupných cien v cudzej mene, sme ďalej nahradili doterajší povel Cudzia mena v menu Záznam voľbou Rozš. úprava. Jej zaškrtnutím sa sprístupnia všetky polia v rámci časti Nákupná cena, kde môžete nastaviť menu a vykonať ďalšie potrebné nastavenia cenovej skupiny.

Synchronizácia skladových zásob naprieč skladmi je už štandardnou funkciou radu POHODA E1. Po novom je možné pri jednotlivých zásobách synchronizovať údaje na záložke Dodávatelia a tiež polia pre recyklačný poplatok zo záložky Doplnkové údaje.

Údaje pre automatickú synchronizáciu zásob môžete nastaviť v dialógovom okne Zmena synchronizovaných údajov, ktoré vyvoláte v agende Globálne nastavenie/Sklady voľbou Synchronizované údaje. V prípade ručnej synchronizácie v agende Zásoby môžete údaje vybrať v sprievodcovi Synchronizácia skladov, ktorý otvoríte prostredníctvom rovnomenného povelu z ponuky Záznam.

Do agendy Príjemky sme pridali nový stĺpec Zdroj dokladu, vďaka ktorému môžete jednoducho vybrať doklady vytvorené prostredníctvom XML importu, synchronizácie údajov s aplikáciou mPOHODA alebo doklady s počiatočným stavom skladov vytvorené po údajovej uzávierke.

Intrastat

Po novom sme pridali agendu s kódmi kombinovanej nomenklatúry. Tieto kódy patria medzi dôležité údaje v hláseniach pre Intrastat.

Príslušný osemmiestny kód už nemusíte zadávať ručne pri skladovej zásobe na záložke Zaúčtovanie, resp. na položkách vydanej alebo prijatej faktúry. V poli Kód tovaru sa jednoducho prepnete cez tri bodky (kláves F5) do agendy s pripravenými kódmi kombinovanej nomenklatúry a príslušný kód vyhľadáte.

Pri každom kóde tovaru je priradená ďalej platnosť a merná jednotka. Ak budete prenášať kód tovaru do agendy Zásoby, zároveň sa vloží aj jeho merná jednotka.

Agenda Kódy kombinovanej nomenklatúry je prístupná v ponuke Nastavenie/Zoznamy, ak máte zaškrtnutú voľbu Evidovať údaje pre Intrastat v agende Globálne nastavenie/Intrastat.

Informácia Kódy kombinovanej nomenklatúry pre rok 2022 budú do programu POHODA doplnené v niektorej z nasledujúcich aktualizácii, nakoľko číselník ešte nie je k dispozícii.

XML komunikácia

XML komunikáciu sme rozšírili o import bankových účtov.

XML import/export vydaných faktúr sme rozšírili o prenos a nastavenie príznaku Odložený výdaj.

XML export individuálnych cien z agendy Adresár sme doplnili o filter na nové/zmenené záznamy podľa tabuľky AdCn.

Ak neobsahuje vstupný XML súbor pri importe dokladu vystaveného v režime OSS informáciu o členení DPH a členení KV DPH, nastaví POHODA na doklade túto hodnotu po novom podľa polí Členenie DPH a Členenie KV DPH dostupných v agende Užívateľské nastavenie/Doklady.

XML import/export údajov po novom podporuje ručné väzby medzi dokladmi.

Ostatné

Komunikáciu cez mServer sme rozšírili o možnosť prenosu a odoslanie súboru do zložky dokumentov firmy prostredníctvom parametra /Documents a metódy POST a PUT.

V rade POHODA E1 sme prostredníctvom agendy Predajky rozšírili prenos voliteľných parametrov aj pre agendu Kasa.

Napríklad ak budú v agende Voliteľné parametre rovnako definované parametre pre agendy Zásoby a Predajky, potom sa po novom aj pri predaji zásob prostredníctvom agendy Kasa zobrazia spomínané parametre na predajke vytvorenej v agende Predajky.

mPOHODA

Predajný proces v aplikácii mPOHODA bol rozšírený o možnosť vystaviť zákazníkovi cenovú ponuku, ktorú si navyše môžete poslať aj z programu POHODA.

Vydanú ponuku označte povelom Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam. Vybrané ponuky môžete označiť i hromadne pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko… V zobrazenom dialógovom okne Hromadná úprava záznamov vyberiete v poli agendy typ mPOHODA, v poli Hodnota zvolíte Áno a potvrdíte tlačidlom OK. K synchronizácii je možné označiť iba nevybavené ponuky.

Vykonaním synchronizácie údajov sa označené ponuky vytvoria i v aplikácii mPOHODA, kde sú iba na čítanie. Synchronizované ponuky je možné dodatočne upravovať iba v programe POHODA.

Vykonaním ďalšej synchronizácie údajov dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

Ponuky je možné v aplikácii mPOHODA prenášať do prijatej objednávky a tú následne do vydanej faktúry.

Zvolením povelu Pridať z ponuky, vyvolanej na prijatej objednávke, sa otvorí agenda Nevybavené ponuky, v ktorej sa zobrazia všetky nevybavené a čiastočne vybavené ponuky a ponuky typu Trvalý doklad. Z nich označte tie, ktoré chcete preniesť do objednávky. Zvolením povelu Preniesť sa položky z vybraných ponúk vložia do objednávky.

Druhým spôsobom vybavenia ponuky, je zvoliť povel Vytvoriť objednávku z ponuky priamo na ponuke. Tým dôjde k založeniu novej prijatej objednávky, do ktorej sa prenesú položky z danej ponuky.

V obidvoch uvedených prípadoch vybavenia ponuky sa do objednávky vkladajú položky v doteraz neprenesenom množstve. Prijatú objednávku skontrolujte a uložte. Ponuka sa tým stáva vybavenou.

Následnou synchronizáciou údajov dôjde k importu prijatej objednávky do programu POHODA a k jej prepojeniu s vydanou ponukou. Ponuka v programe POHODA bude mať príznak Vybavené.

Ak zrušíte pri ponuke na strane programu POHODA príznak Synchronizácia s mPOHODA alebo ho odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu ponuky aj v aplikácii mPOHODA.

Odporúčame dodržiavať jednotný postup, kedy ponuky synchronizované do aplikácie mPOHODA sú vybavované iba v aplikácii mPOHODA – v programe POHODA ich prenos do iného dokladu nevykonávajte. Predídete tak konfliktu pri synchronizácii údajov v prípade, keď dôjde k vybaveniu ponuky v obidvoch systémoch zároveň.

Bankové účty vytvorené v aplikácii mPOHODA sa po novom importujú do programu POHODA.

Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry je odteraz možné v programe POHODA označiť k synchronizácii do aplikácie mPOHODA.