Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Leto 2023

Popisovaná verzia:
POHODA Leto 2023, release 13400, 26. 06. 2023
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Január 2023, release 13300
Aktualizácia:
POHODA release 13406,
zverejnená 02. 10. 2023

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.


   Videonávod: Ako postupovať pri inštalácii novej verzie?

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13400.

Účtovníctvo

POHODA vám po novom pri vystavení dobropisu k faktúre automaticky ponúkne možnosť vystavenia interného dokladu na vzájomný zápočet faktúry a dobropisu.

Ak vystavujete k vydanej alebo prijatej faktúre v domácej mene opravný doklad typu Dobropis, faktúra nie je celkom alebo čiastočne zlikvidovaná a čiastka dobropisu je v rovnakej výške ako je čiastka faktúry, POHODA vám teraz ponúkne možnosť automatického vystavenia interného dokladu na vzájomný zápočet týchto dokladov. Po potvrdení tlačidla Áno dôjde k vystaveniu interného dokladu pre vzájomný zápočet do agendy Interné doklady, v ktorej doklad skontrolujete a uložíte. V prípade, že automatické vytvorenie vzájomného zápočtu nechcete, stačí stlačiť tlačidlo Nie.


Údajová uzávierka je časovo náročná operácia a najmä v účtovných jednotkách s veľkým počtom záznamov môže trvať veľmi dlho. Ak nastane situácia, že nie je možné údajovú uzávierku dokončiť, môžete jej priebeh po novom stornovať.

Po spustení údajovej uzávierky sa zobrazí dialógové okno s informáciami o jej priebehu, kde sme po novom pridali aj možnosť Storno. Akonáhle ju zvolíte, vyžiada si POHODA potvrdenie, že skutočne chcete údajovú uzávierku prerušiť. Kliknutím na tlačidlo Áno sa údajová uzávierka ukončí a účtovné údaje zostanú v rovnakom stave ako pred jej spustením. Pripomíname, že údajovú uzávierku vykonáte prostredníctvom sprievodcu dostupného cez povel Účtovníctvo/Uzávierka/Údajová uzávierka.


Funkciu pre časové rozlíšenie dokladov je možné v programe POHODA využívať už niekoľko rokov. Po novom si môžete sami nadefinovať text uvedený na vygenerovaných dokladoch.

Do agendy Globálne nastavenie/Zaúčtovanie sme pridali novú sekciu Texty v čas. rozlíšení. Text zadaný v poli Čas. rozlíšenie sa vloží na doklady vzniknuté pomocou funkcie Časové rozlíšenie a automaticky sa doplní evidenčným číslom časovo rozlíšeného dokladu. Voliteľne je možné pripojiť aj text zdrojového dokladu alebo jeho položky. Ak nie je text pre časové rozlíšenie vyplnený a zároveň nie je zaškrtnutá voľba Vložiť text zdroj. dokladu, doplní sa na vygenerovaný záznam iba číslo časovo rozlíšeného dokladu.

Ak dôjde v zdrojovom doklade k prečíslovaniu, zmena čísla sa automaticky prejaví aj na doklade v agende Časové rozlíšenie.

Pre účtovné jednotky typu Nezisková organizácia sme do agendy Účtovný denník pridali novú tlačovú zostavu Výsledovka za hlavnú a hospodársku činnosť.

Jej vzhľad vychádza z tlačovej zostavy Výsledovka, ale hospodársky výsledok (zisk/strata) sa počíta zvlášť za hlavnú a hospodársku činnosť ako rozdiel výnosov a nákladov zaúčtovaných na syntetické účty za zadané obdobie.

V agende Účtová osnova môžete po novom hromadne upraviť typ účtu.

Zmenu vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko a prejaví sa iba vo vybraných záznamoch so zodpovedajúcim druhom účtu.

Kontrolný výkaz DPH

Do programu POHODA bol zapracovaný nový výstupný XML súbor exportu KV DPH platný od 1.7.2023, ktorý bude možné podať cez portál Finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane cez formulár s označením KVDPHv23.

Prostredníctvom formulára s označením KVDPHv23 sa bude podávať kontrolný výkaz DPH od zdaňovacieho obdobia 07/2023, resp. 3Q/2023.

V novej verzii formulára, ktorá bola zapracovaná z dôvodu systémových úprav súvisiacich so zmenou sadzieb dane, nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym zmenám a od 1.7.2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21.

Fakturácia

Do príkazu na úhradu je možné po novom vložiť zápornú vydanú faktúru.

Vloženie dokladu do príkazu na úhradu vykonáte cez známy povel Záznam/Prenos/Záväzky-> dostupný v agende Príkazy na úhradu z ponuky Fakturácia. V prenosovej agende sa k preplateniu po novom ponúkajú aj doklady agendy Vydané faktúry s typom Faktúra, ktoré majú v stĺpci K likvidácii zápornú hodnotu.Pomocou povelu Preplatiť, resp. Preplatiť všetky sa záporná faktúra vloží do príkazu na úhradu kladnou hodnotou, rovnako ako dobropis. Ak má faktúra vyplnenú adresu s väzbou na agendu Adresár, kde je uvedené aj bankové spojenie na odberateľa, automaticky sa prenesie i do príkazu na úhradu.

Väzba medzi zápornou faktúrou a príkazom na úhradu je uvedená na záložke Doklady v agende Vydané faktúry. Vďaka tomu sa môžete medzi obidvoma záznamami jednoducho prepínať prostredníctvom povelu Otvoriť, resp. Otvoriť všetko dostupného cez pravé tlačidlo myši na spomínanej záložke. Pripomíname, že na kontrolu čiastky faktúry vloženej do príkazu na úhradu môžete v agende Vydané faktúry využiť stĺpce Príkaz, Príkaz hradí a CM Príkaz hradí.

Ak dôjde k úhrade dokladu, po novom sa v rámci homebankingu spáruje záporná vydaná faktúra s platbou v banke. Likvidácia sa zaeviduje príjmovým bankovým pohybom so zápornou čiastkou. Rovnakú funkčnosť pri párovaní dokladov sme zapracovali aj pre zápornú prijatú faktúru, kde sa vytvorí výdajový bankový pohyb so zápornou čiastkou.

Obdržali ste doklad s položkami a niektoré z nich nemajú vstúpiť do hodnoty pre vymeranie DPH? Vďaka novému typu členenia DPH to jednoducho nastavíte.

Do agendy Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Členenie DPH sme pridali nový záznam PNnevymer s typom členenia DPH „P Nezahrňovať do priznania DPH – nevymeriavať DPH“, ktorý je možné využiť v agendách Prijaté faktúry, Pokladňa (typ Výdaj), Ostatné záväzky a v účtovných jednotkách typu Jednoduché účtovníctvo navyše aj v agende Banka (typ Výdaj). Ak nechcete z položky dokladu vymerať DPH, priradíte jej spomínané členenie PNnevymer. Vďaka tomu sa čiastka položky vylúči z celkovej hodnoty pre vymeranie DPH, ktoré vykonáte pomocou rovnomennej funkcie z ponuky Záznam/Operácia.

Položka alebo doklad s členením DPH PNnevymer navyše nevstúpi do priznania k DPH a doklad sa premietne v tlačovej zostave Doklady nezahrnuté do prijatých zd. plnení z agendy Priznanie DPH.

Pripomíname, že pred použitím nového členenia DPH je potrebné v agende Členenie DPH zaškrtnúť voľbu Ponúkať.

Možnosť vytvorenia ručnej väzby medzi vybranými dokladmi už poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Po novom je možné väzby pridávať aj medzi ďalšími dokladmi.

Konkrétne sa jedná o väzby medzi:

  • prijatými a vydanými objednávkami,
  • majetkom a ostatným záväzkom,
  • faktúrami a reklamáciou,
  • prijatou objednávkou a vydanou zálohovou faktúrou,
  • prijatou faktúrou a interným dokladom.

Postup vytvorenia väzby je zhodný ako doteraz prostredníctvom povelu Pridať väzbu na záložke Doklady.

Pripomíname, že k zvolenému (i bezpoložkovému) dokladu môžete naviazať ľubovoľný počet ďalších dokladov bez prenosu ich položiek. Ručne pridaná väzba sa zobrazí na záložke Doklady zelenou farbou pre odlíšenie od automatickej väzby s prenosom položiek. Ak chcete ručne vytvorené väzby zrušiť, kliknite na záložku Doklady a klávesovou skratkou Ctrl + Delete či povelom Zmazať z miestnej ponuky väzbu odstránite.

Zasielate svojim obchodným partnerom upomienky k faktúram, ktoré sú neuhradené po dátume splatnosti? Potom vás určite poteší, že sme na tlačovú zostavu Upomienky faktúr v omeškaní pridali pole E-mail, vďaka ktorému okamžite zistíte, na akú adresu sa PDF súbor odošle.

V dialógovom okne Tlač sme do ponuky pri tlačidle PDF pridali novú voľbu Odoslať PDF e-mailom podľa odberateľa. Za podmienky, že je v agende Užívateľské nastavenie/E-mail nastavená služba SMTP, Gmail nebo Microsoft Outlook, je možné prostredníctvom spomínanej voľby odoslať upomienky jednotlivým odberateľom naraz.

Zostava Upomienky faktúr v omeškaní zobrazí prehľad všetkých upomienok rozdelených samostatne pre každého odberateľa k zvolenému dátumu a nájdete ju v agende Vydané faktúry. Pripomíname, že v dialógovom okne Tlač je možné zaškrtnúť voľbu Podľa e-mailu, vďaka ktorej rozdelíte upomienky do niekoľkých častí podľa e-mailových adries odberateľov zadaných na dokladoch. Ak nie je voľba zaškrtnutá, rozčlenia sa upomienky podľa e-mailu, resp. názvu firmy uvedeného v adresári.

Rovnaká funkčnosť po novom platí aj pre tlačovú zostavu Upomienky faktúr v omeškaní v cudzej mene.

Na záložke Vyhodnotenie zákazky dostupnej v agende Fakturácia/Zákazky sa po novom zobrazuje výška zisku (v %).

Jedná sa o podiel zisku na celkových výnosoch vyjadrený v percentách, ktorý doteraz bolo možné zistiť iba prostredníctvom tlačových zostáv Vyhodnotenie zákaziek položkovo a Prehľad ziskovosti zákaziek. Zisk (v %) sa zobrazuje na stavovom riadku spolu s celkovými nákladmi, výnosmi a ich rozdielom.

Na položky vydaných a prijatých faktúr sme do miestnej ponuky dostupnej cez pravé tlačidlo myši pridali povel Zálohové faktúry->.

Vďaka nemu jednoducho otvoríte zoznam vydaných (prijatých) zálohových faktúr, ktoré postupne môžete preniesť do dokladu ako položky s odpočtom zálohy. Funkčnosť je rovnaká ako pri doterajšom povele Záznam/Prenos/Zálohové faktúry.

Sklady

Možnosť nadefinovať individuálne zľavy zásob pre konkrétnych obchodných partnerov už poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Teraz prinášame novinky, ktoré doterajšiu funkčnosť rozšíria a zvýšia užívateľský komfort pri práci so zľavami.

Definujete pre svojich odberateľov individuálne zľavy alebo akciové ceny skladových zásob, ktoré o. i. predávate aj v rámci zložených zásob typu Súprava alebo Komplet? Potom Vás určite poteší, že po novom môžete zadané zľavy uplatniť aj pri predaji zložených zásob.

Do agendy Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy sme pridali voľbu Používať ind. a akciové zľavy pre položky zložených zásob. Ak je voľba zaškrtnutá, tak sa pri vložení súpravy či kompletu do predajného dokladu pri každej položke zloženej zásoby skontroluje, či je pre ňu platná individuálna zľava alebo akciová cena, a v rámci nastavenej priority cien sa použije.

Pri zásobe typu Komplet sa do dokladu uplatnia predajné ceny zo záložky Položky, pri položkách súpravy predajné ceny definované na kartách zásob.

Uvádzate pri skladových položkách fakturovaných vaším odberateľom percento poskytnutých zliav, ale individuálne ceny chcete vykázať iba pevnou čiastkou (bez uvedenia zľavy)? Vďaka novo zapracovanej funkcii je to možné.

Prostredníctvom voľby V položkách dokladu uvádzať zľavu v percentách z agendy Globálne nastavenie/Pohľadávky, ktorú už dobre poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA, môžete na dokladoch zobraziť skladovú položku v základnej predajnej cene spolu s vyčíslením jej zľavy v percentách. Ak máte pre svojich obchodných partnerov v agende Adresár stanovenú pevnú individuálnu cenu, môže dôjsť vplyvom zaokrúhlenia k drobným odchýlkam týchto cien na dokladoch. Po novom si môžete nastaviť, že sa pri individuálnych cenách zadaných pevnou čiastkou nemá vykazovať percento zľavy, a vďaka tomu sa na dokladoch zachová jej presná hodnota.

Novú voľbu Pri individuálnej cene uvádzať percento zľavy na dokladoch nájdete v agende Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy. Ak nie je zaškrtnutá, vloží sa čiastka individuálnej ceny na položku dokladu do poľa Jedn. cena a percento zľavy zo základnej predajnej ceny sa už nevyčísli.

Ak nastavujete v agende Adresár individuálne zľavy percentom, môže dôjsť vplyvom zaokrúhlenia k drobným odchýlkam, ktoré znemožnia zadať presnú požadovanú hodnotu zľavy. Z tohto dôvodu sme na záložku Individuálne zľavy pridali stĺpec Fix zľavy.

Vďaka nemu sa pri individuálnej cene vždy zachová presná percentuálna hodnota zľavy zadaná užívateľom. Pri odškrtnutí fixácie sa percento zľavy prepočíta podľa hodnoty základnej a individuálnej ceny.

Nastavenie fixácie nemá vplyv na samotné vloženie zásoby do dokladu, kde pri vykazovaní percenta zľavy vždy dochádza k prepočtom a možným drobným úpravám vplyvom zaokrúhlenia.

Udržiavať si prehľad o správnom stave zásob na sklade je veľmi dôležité. V praxi však nastávajú situácie, ktoré snahu o vždy presné zobrazenie skladovej dostupnosti môžu komplikovať. Jednou z nich je zapisovanie a editácia príjmových dokladov, čo môže niekedy trvať dlhšiu dobu, ale stav skladových zásob doteraz ovplyvňovali okamžite. Po novom sa príjem skladových položiek premieta do stavu zásob vždy až po uložení dokladu.

Napríklad pri prenose vydanej objednávky do príjemky môže nastať oneskorenie, kým dôjde k jej uloženiu. Najmä mnoho položkové doklady často vyžadujú časovo náročnú kontrolu, či objednané množstvo tovaru zodpovedá skutočne dodanému, pritom sa vykonáva editácia či mazanie jednotlivých položiek, a nakoniec ani nemusí dôjsť k samotnému uloženiu príjemky. Vďaka tomu, že sa po novom zásoby naskladnia až po uložení dokladu, nedôjde k situácii, že by sa pred uložením príjemky vložil do predajného dokladu tovar, ktorý v skutočnosti nebol naskladnený.

Možnosť zobraziť si pri predaji tovaru prostredníctvom agendy Kasa náhľad obrázka jednotlivých zásob je už dlhšiu dobu štandardnou funkciou programu POHODA. Rovnakú funkčnosť sme teraz rozšírili do viacerých agend.

Náhľad obrázka si môžete po novom zobraziť v prenosových agendách Príjem->, a Výdaj->, pri vkladaní skladových zásob do ďalších typov dokladov, ale napríklad aj pri vytváraní individuálnych cien či akciových zliav.Okno s náhľadom obrázka zobrazíte vo vybraných agendách povelom Zobraziť náhľad obrázka dostupného z ponuky Záznam alebo klávesovou skratkou Shift+Alt+O. Obrázok v okne sa mení pri pohybe po jednotlivých zásobách v tabuľke agendy a samotné okno je možné potiahnutím myšou posúvať či meniť jeho veľkosť.

Pripomíname, že obrázok je možné skladovým zásobám priradiť v agende Zásoby na záložke Internet v sekcii Obrázky. Na to je potrebné mať v agende Globálne nastavenie/Dokumenty nastavenú zložku pre ukladanie dokumentov firmy.

Do agendy Sklady/Pohyby sme pridali stĺpce MD a DAL pre zobrazenie, ako je daný skladový pohyb zaúčtovaný v účtovnom denníku.

Stĺpce sú prístupné iba pri vedení skladového hospodárstva spôsobom A.Potrebujete zistiť, pri ktorých dokladoch nemáte vyplnené výrobné číslo či šaržu? Na základe vašich požiadaviek sme do agendy Pohyby pridali nový stĺpec Typ ev. čísla, ktorý vám túto kontrolu uľahčí.Prostredníctvom dynamických záložiek pri spomínanom stĺpci môžete záznamy v tabuľke agendy filtrovať podľa vašich potrieb. Vytvorenú otázku je potom možné uložiť a opakovane použiť. Ak potrebujete chýbajúce evidenčné číslo doplniť, stačí sa na zdrojový záznam prepnúť prostredníctvom povelu Doklad z miestnej ponuky dostupnej cez pravé tlačidlo myši. Výnimkou sú iba počiatočné stavy, pri ktorých sa evidenčné číslo nevypĺňa.

Personalistika a mzdy

Od 1. 6. 2023 sa mení výška mzdových príplatkov. Dochádza k zmene minimálneho hodinového príplatku za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu, či príplatku za prostredie a v prípade dohodárov aj príplatku za prácu vo sviatok.

Zamestnancovi patrí za prácu v noci popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – t. j. 1,61 €*. Ak ide o výkon rizikovej práce, minimálne mzdové zvýhodnenie za prácu v noci je vo výške 50 %, t. j. 2,02 €/hod*.

V prípade zamestnávateľa, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako 40 % (resp. pri rizikových prácach 50 %), najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy. Minimálne mzdové zvýhodnenie by v takomto prípade bolo vo výške 1,41 €*. Nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, a to iba v prípade zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – t. j. 2,02 €*. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v noci, pri splnení rovnakých podmienok, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Táto suma však musí byť najmenej vo výške 45 %, t. j. 1,82 €/hod*.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – t. j. 4,03 €*. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v sobotu, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 90 %, t. j. 3,63 €/hod*.

Zamestnancovi patrí príplatok za prostredie popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – t. j. 0,81 €/hod*.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu – t. j. 4,03 €/hod*.


* použité vlastné zaokrúhlenie na dve desatinné miesta matematickyPri vytváraní preddefinovaných definícií zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke programu POHODA sa pre zložky mzdy Práca v noci, Práca v sobotu, Práca v nedeľu, Prostredie a Odpracované sviatky – dohoda, nové sadzby doplnia automaticky.

V existujúcich databázach odporúčame pre dané zložky vytvoriť záznamy s novou sadzbou ručne a v prípade potreby v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy ukončiť používanie zložiek so starou sadzbou.

Z dôvodu lepšej čitateľnosti sa na niektorých formulároch tlačív po novom zobrazuje vypĺňaný text väčším a tučným písmom.

Ide o tlačové zostavy, ktoré sa odovzdávajú zamestnancovi a necháva si ich vo vlastnej úschove (Potvrdenie o zamestnaní – zápočtový list) alebo sa poskytnú zamestnancovi na vyplnenie a odovzdanie zamestnávateľovi (napr. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu).

Do agendy Pracovné pomery bola pridaná nová tlačová zostava Zoznam prac. pomerov – analytické údaje SP.

Ide o súpisku vybraných pracovných pomerov s analytickými údajmi vedenými pre Sociálnu poisťovňu, ktorá obsahuje kód miesta výkonu práce, rozsah pracovného času a kód klasifikácie zamestnania.

V agende Pracovné pomery bola upravená tlačová zostava Evidencia zamestnávateľa na účely soc. poistenia. Zostava po novom obsahuje i analytické údaje pracovného pomeru: kód miesta výkonu práce, rozsah pracovného času a kód klasifikácie zamestnania.

V agende Personalistika na záložke Dane bolo upravené použitie typu Daňový bonus doplatený/vybraný počas roka a typu Vyplatený bonus vrátený v ročnom zúčtovaní.

Typ Daňový bonus doplatený/vybraný počas roka použijete, ak ste zamestnancovi zabudli vyplatiť daňový bonus a doplatíte mu ho v nasledujúcej mzde. Rovnako tento typ použijete i v prípade, ak ste zamestnancovi vyplatili daňový bonus neoprávnene a v nasledujúcej mzde vyplatený bonus od zamestnanca vyberiete, čiastku je v tomto prípade potrebné zadať so zápornou hodnotou.

Typ Vyplatený bonus vrátený v ročnom zúčtovaní zadáte v prípade, ak bol zamestnancovi vyplatený daňový bonus počas roka neoprávnene a k vybratiu od zamestnanca príde až v ročnom zúčtovaní. Čiastku, ktorú od zamestnanca vyberáte, je potrebné zadať so zápornou hodnotou.

Zároveň boli zo záložky Dane pre rok 2023 odstránené typy, ktoré sa už nepoužívajú, prípadne boli nahradené novými, a to: Daňový bonus (vyživované dieťa), Príjem na účely daň. bonusu (ošetrovné, PN) a Príspevok na rekreáciu. Príspevok na rekreáciu sa používal dočasne na vyplnenie údajov v tlačive Hlásenie o vyúčtovaní dane. Teraz je možné Príspevok na rekreáciu zadať vo mzde ako druh zložky mzdy, ktorý nájdete v agende Definície zložiek mzdy.

Do agendy Užívateľské nastavenie v sekcii Pracovné pomery pribudli nové polia Kód miesta výk. a Kód klas. zam., ktoré vám poslúžia pre nastavenie východiskových hodnôt pri vytvorení nového pracovného pomeru v agende Pracovné pomery.

V prípade, že kódy pre miesta výkonu práce alebo klasifikácie zamestnaní mávate pri jednotlivých pracovných pomeroch často rozdielne, polia môžete ponechať prázdne a vyplniť ich až priamo v agende Pracovné pomery.

Do agendy Pracovné pomery sme na záložku Zrážky pridali pole Poznámka, kde môžete zapísať bližšie informácie k jednotlivým zrážkam.

Majetok

Do agend Dlhodobý majetok a Krátkodobý majetok sme pridali pole Firma.Ku kartám dlhodobého a krátkodobého majetku môžete po novom dopĺňať dodávateľa, a to buď priamym zápisom do poľa Firma, výberom z adresára, alebo vybraným záznamom hromadne pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko. Ak je karta majetku založená automaticky z inej agendy (Prijaté faktúry, Pokladňa), prenesie sa firma spolu s ostatnými údajmi priamo zo zdrojového dokladu. Cez ponuku Stĺpce dostupnú cez pravé tlačidlo myši je možné údaj z poľa Firma zobraziť aj v rovnomennom stĺpci, podľa ktorého následne môžete záznamy v tabuľke agendy filtrovať či vyhľadávať.

Homebanking

Máte vedené účty v rôznych bankách, avšak nie ku každému z nich máte prístup cez API komunikáciu danej banky? Služba Tatra Banka Premium API umožňuje prístup k účtom vedených nielen v Tatra banke, ale aj v iných bankách. Aktuálne v ČSOB, SLSP, VÚB, Raiffeisen, Fio banke a UniCredit Bank. Od letnej verzie je možné udeliť súhlasy pre program POHODA aj k účtom vedených v týchto bankách a sťahovať z nich transakcie.

V prípade záujmu o využívanie služby Tatra Banka Premium API aj v iných bankách je najprv potrebné kontaktovať banku so žiadosťou o pridanie ďalších účtov, ku ktorým chcete pristupovať, prostredníctvom e-mailu: developer@tatrabanka.sk. V predmete správy je potrebné uviesť: POHODA, pridanie služby v inej banke. Podmienkou využívania tejto služby je mať aspoň 1 účet vedený v Tatra banke. Bližšie informácie ohľadom pridania účtov z iných bánk nájdete tu. Po zmenách v zmluve v Tatra banke je následne možné vykonať nastavenie v programe POHODA.

Službu Tatra Banka Premium API, ktorú máte v programe POHODA už nastavenú, priradíte k ďalšiemu účtu (napr. k účtu vedenom v ČSOB) v agende Nastavenie/Bankové účty pomocou poľa Homebanking.

Následne je potrebné v agende Homebanking pri službe Tatra Banka Premium API povoliť prístup k účtu pre program POHODA pomocou voľby Autentizovať. Po jej zvolení vás POHODA informuje, že je už služba prepojená s bankou a spýta sa, či chcete vykonať autentizáciu znova. Po potvrdení prebehne prihlásenie k účtu cez webový prehliadač. Budete presmerovaní na webovú stránku Tatra banky, kde dôjde k overeniu klienta. Po úspešnom prihlásení sa zobrazia všetky bankové účty, ktoré používate. Najprv uvidíte iba účty vedené v Tatra banke, avšak po zvolení možnosti Pridať účet z inej banky, budete môcť pristúpiť do vybranej banky a prideliť súhlas. Ide o udelenie súhlasu pre vybranú banku, z ktorej môžu byť sťahované pohyby cez službu Tatra Banka Premium API.

Po nastavení prístupov a ich potvrdení zatvoríte webový prehliadač a v programe POHODA v agende Homebanking záznam ešte uložíte. Následne môžete používať možnosti prepojenia programu POHODA s Tatra bankou, ktorá prevezme údaje z vami pridanej banky.

Sťahovanie záznamov o pohyboch, ktoré prebehli na bankovom účte, vykonáte v agende Banka známym povelom Záznam/Operácia/Načítanie výpisov... Zobrazí sprievodca importom bankových výpisov, v ktorom na prvej strane zaškrtnete pole Výber podľa účtov, vyberiete účet, ku ktorému chcete stiahnuť pohyby a sprievodcu postupne dokončíte.

Pripomíname tiež, že podrobný postup ohľadom nastavenia služby Tatra Banka Premium API v programe POHODA nájdete v našom videonávode alebo v praktickom PDF návode.

Do programu POHODA sme pridali podporu komunikácie s platobným terminálom Ingenico VÚB, ako aj možnosť načítania avíz z tohto platobného terminálu.

V agende Nastavenie/Hardware sme pre typ zariadenia Platobný terminál Ingenico pridali protokol VÚB. Platobný terminál musí mať nastavené prijímanie variabilného symbolu pri platbe. Komunikácia s platobným terminálom je možná pomocou LAN siete zadaním IP adresy zariadenia alebo cez sériový RS232 port pripojením k počítaču. V prípade RS232 musí mať terminál nastavenú prenosovú rýchlosť 9600 baud rate.

Po vykonaní všetkých potrebných nastavení v programe POHODA je možné platobný terminál používať pri tlači dokladov na eKasu v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky a Kasa.

Do agendy Homebanking sme tiež pridali novú službu VÚB avíza. POHODA načítava avíza z VÚB v XML formáte.

Avízo generované VÚB musí obsahovať variabilné symboly jednotlivých platieb, ktoré posiela POHODA pri platbe na platobný terminál. Pri párovaní platieb v banke s avízom program vyhľadáva kumulované platby za obchodníka a typ karty a tiež zvlášť kumulované platby zúčtované bankou. Predkontáciu pre poplatky si môžete nadefinovať v agende Globálne nastavenie v sekcii Platby/Poplatky.

Pridali sme kontrolu pri automatickej likvidácii načítaného bankového výpisu v cudzej mene.

Ak nie je pre daný deň bankového pohybu načítaný kurz cudzej meny (kurz CM = 1), POHODA po novom neprevedie automatickú likvidáciu.

XML komunikácia

Prostredníctvom XML komunikácie v agende Banka je po novom možné vykonať automatickú likvidáciu vybraných bankových pohybov.

XML import údajov v agende Prijaté faktúry sme rozšírili o možnosť vytvorenia prijatej faktúry s väzbou na vydanú objednávku. Väzbu je možné vytvoriť na celý doklad alebo položky dokladu.

XML export záznamov z dokladových agend sme rozšírili o prenos číselnej hodnoty sadzby DPH použitej na doklade.

Príklad: <ord:rateVAT value="21"> high </ord:rateVAT>

V rade POHODA E1 sme rozšírili XML komunikáciu o aktualizačný import záložky Dodávatelia v agende Zásoby.

V rade POHODA E1 sme rozšírili XML o export a import voliteľných parametrov v agende Sklady.

V rade POHODA E1 sme rozšírili XML export agendy Evidenčné čísla o export voliteľných parametrov.

Pomocou XML komunikácie je možné po novom pokladničným dokladom zlikvidovať doklady typu Vydaný dobropis a Prijatý dobropis.

Pri XML importe interného dokladu je možné po novom pomocou elementu <taxDocument> vytvoriť väzbu na konkrétnu likvidáciu zálohovej faktúry.

XML komunikáciu sme rozšírili o možnosť aktualizačného importu záložky Zľavy v agende Zásoby.

Vďaka novej schéme discount.xsd je možné vytvoriť XML súbor pre aktualizačný import spomínanej záložky. Pred samotným aktualizačným importom odporúčame vykonať zálohu údajov účtovnej jednotky prostredníctvom povelu Zálohovať z ponuky Súbor/Zálohovanie.

mServer

Upravili sme spustenie a ukončenie inštancie mServera cez parameter „pohoda.exe /http “, pokiaľ je v zložke Update stiahnutý súbor *.upd pre aktualizáciu programu POHODA.

Po novom sa kontrola na stiahnutú aktualizáciu ignoruje a rovno dôjde k riadnemu spusteniu či ukončeniu inštancie mServera.

Cez príkazový riadok je možné po novom zadať parameter pre reštart spustenej inštancie mServera.

Prostredníctvom parametra „pohoda.exe /http restart (názov mServera)“ zadaného do príkazového riadku je možné ukončiť bežiacu inštanciu mServera a jej následné spustenie. Volanie „pohoda.exe /http restart“ je možné rozšíriť o parameter /f, ktorý vykoná vynútené ukončenie mServera, pokiaľ je proces mServera spustený na rovnakom stroji a v danom intervale sa ho nepodarí štandardne zastaviť.

Ukážka volania: do príkazového riadku je možné zadať povel pohoda.exe /http restart "mServer1" /f.

Od letnej verzie programu POHODA je zakázané viacnásobné spustenie jednej inštancie mServera.

  • Po novom je možné spustiť konkrétnu inštanciu mServera iba raz.
  • Po novom je možné vytvoriť viac inštancií mServera na rovnaký port (POHODA pri uložení záznamu nekontroluje duplicitu na port, ale iba na názov inštancie mServera).

Ostatné

Poradie jednotlivých položiek dokladov je možné meniť známym povelom Poradie, ktorý je prístupný z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke položiek. V agende Vydané faktúry môžete po novom zmeniť poradie položiek jednoduchým potiahnutím myšou.

Na záložke Položky faktúry najprv kliknete na číselné označenie riadku, stlačíte kláves Shift a potiahnutím myšou presuniete riadok na požadované miesto. Poradie nie je možné meniť iba na rozeditovanom doklade.

Využívate v agende Adresár pole Splatné pre nastavenie splatnosti dokladov týkajúcich sa daného obchodného partnera? Potom vás určite poteší, že sme pole rozdelili, a po novom je možné nastaviť počet dní splatnosti zvlášť pre pohľadávky a záväzky.

Ak nie je príslušná hodnota pri adrese vyplnená, nastaví sa splatnosť dokladu podľa údajov z agendy Globálne nastavenie/Pohľadávky, resp. Záväzky.

Do agendy Adresár sme pridali pole Dopravca. Vďaka tomu si môžete pre každého obchodného partnera nastaviť východiskovú hodnotu, ktorá sa automaticky vyplní pri vložení adresy do dokladu v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté objednávky a Výdajky. Dopravca uvedený na doklade sa následne použije pri generovaní zásielok z agend Vydané faktúry a Prijaté objednávky.Využívate v agende Adresár pole Kredit pre nastavenie tolerovanej výšky pohľadávok u odberateľa? Potom Vás určite poteší, že sa tu nastavený limit po novom sleduje tiež v agende Vydané ponuky.Vďaka tomu zistíte už pri vystavení ponuky alebo jej editácii, že bola pri obchodnom partnerovi prekročená hranica nezaplatených pohľadávok. Pripomíname, že vyplnením nulovej hodnoty sa upozornenie na prekročený limit zobrazí vždy pri vložení adresy do dokladu.

Načítavate adresu do prijatého dokladu a nepotrebujete evidovať bankové účty platiteľov DPH? Teraz si môžete funkciu pre ponúkanie bankových účtov platiteľov DPH zo zoznamov Finančnej správy vypnúť.

Do agendy Užívateľské nastavenie sme pridali novú sekciu CRM, v ktorej nájdete voľbu Pri vložení adresy do prijatého dokladu načítať bank. účty zo zoznamu platiteľov DPH, ktorá je automaticky zaškrtnutá. Pokiaľ si voľbu vypnete, POHODA nebude v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Banka a Vydané faktúry (typ dobropis) ponúkať zverejnené bankové účty platiteľov DPH v zoznamoch Finančnej správy. Do sekcie CRM sme tiež presunuli voľbu Ponúkať upozornenie pri overení IČO/IČ DPH z pôvodnej sekcie Užívateľské nastavenie/Ostatné.

Obchodujete v rámci svojej činnosti s partnermi z Českej republiky? Po novom vám prácu s ich kontaktmi uľahčí možnosť načítania a kontrola adries na základe IČO v českom registri firiem a organizácií.

Povelom Záznam/Overenie v registroch/Overiť IČO… spustíte overenie adresy. Povel je dostupný v agende Adresár a v dokladových agendách. Pokiaľ je na zázname pole Krajina prázdne, prípadne obsahuje skratky SK alebo SR, spustí sa overenie adresy v informačnom systéme registra firiem a organizácií (zdroj údajov slovensko.digital). Ak je v poli Krajina skratka CZ, spustí sa overenie v českom administratívnom registri ekonomických subjektov ARES. V prípade uvedenia inej krajiny nie je spomínaný povel prístupný.

Pri zadaní IČO na nový záznam je možné tiež adresu načítať. Po novom sa vykoná požiadavka nielen na informačný systém registra firiem a organizácií, ale aj do českého registra ARES. Vybraný záznam sa načíta do programu POHODA.

Rozšírili sme pre vás možnosť hromadnej úpravy záznamov pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko… Po novom tak môžete túto funkčnosť využiť napríklad pre pole Cudzia mena v agende Adresár, Dopravca v dokladových agendách, Skupiny v agende Vodiči alebo pre vybrané polia v agende Recyklačné poplatky. V rade POHODA E1 je možné navyše hromadne upraviť aj pre pole Povoliť zmenu zloženia výrobku v agende Zásoby.

Vo vybraných agendách sme rozšírili zoznam polí, pre ktoré sa eviduje história zmien.

Jedná sa napríklad o pole Dopravca v agendách Prijaté objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry a Výdajky alebo typ evidenčného čísla pri zásobe v rade POHODA E1.

Históriu zmien záznamov môžete po novom evidovať aj pre agendu Bankové účty.

Vytváranie dokladov prostredníctvom načítania QR kódu už poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Po novom je možné zdroje týchto dokumentov ukladať.

Do agendy Globálne nastavenie/Dokumenty sme pridali novú voľbu Pre vložený nový záznam QR kódom uložiť zdroj do dokumentov. Ak je voľba zaškrtnutá, automaticky sa do nastavenej zložky dokumentov firmy uloží súbor, z ktorého vznikol príslušný záznam v danej agende (kamery, schránky či súboru).

V rade POHODA E1 môžete po novom definovať voliteľné parametre pre agendu Zásielky.Voliteľné parametre nadefinujete v rovnomennej agende na záložkách Parametre agendy a Parametre položiek. Novo pridané parametre sa následne zobrazia na záložke Položky podania a úpravou formulára v agende Zásielky.

Pri generovaní zásielok z agend Vydané faktúry a Prijaté objednávky sa voliteľné parametre uvedené vo formulári agend automaticky prenesú do agendy Zásielky na záložku Položky podania za podmienky, že sú vo formulári zdrojovej agendy a na položkách cieľovej agendy nadefinované rovnako.

V rade POHODA E1 sa v agende Sledovanie činnosti užívateľov po novom evidujú operácie vykonané v agendách Priznanie OSS, Registrácia DPH v EU a Sadzby DPH v EU.

Ich zaznamenávanie stačí nastaviť v agende Globálne nastavenie/História/Sledovanie činnosti zaškrtnutím stĺpca Zapnuté pri príslušnej agende.

V radoch POHODA SQL a E1 po novom umožňujeme vytvorenie automatickej úlohy pre komunikáciu so všeobecným internetovým obchodom.

Mobilná aplikácia

Zálohová faktúra je skvelým nástrojom, ako sa vyhnúť dlhému čakaniu na platbu od odberateľa. Ak pritom k dodaniu produktu dôjde v inom mesiaci, než ste od zákazníka obdržali úhradu, musia platcovia DPH vystaviť k prijatej platbe zálohy do 15 dní daňový doklad. Pozrite sa, ako Vám s tým po novom pomôže mPOHODA.

V aplikácii mPOHODA v agende Nastavenie dokladov si najprv zvoľte spôsob vytvorenia daňového dokladu. Ak je voľba „Na daňový doklad k zálohe s jednorázovou úhradou vkladať položky z faktúry" aktívna, potom sa na vytváraný daňový doklad skopírujú položky uvedené na zálohovej faktúre. Tieto položky nevytvárajú skladový pohyb. V opačnom prípade sa na daňovom doklade vytvoria položky zodpovedajúce súčtu položiek zo zálohovej faktúry podľa zhodnej sadzby DPH a spôsobu výpočtu DPH.

Ak je zálohová faktúra uhradená, zobrazí sa na záložke Úhrady na detaile zálohovej faktúry povel Vytvoriť daň. doklad. Prostredníctvom neho sa v agende Daňové doklady vytvorí záznam, ktorý je so zálohovou faktúrou previazaný cez záložku Doklady.Daňový doklad k prijatej platbe v hotovosti môžete vystaviť ihneď pri ukladaní príjmového pokladničného dokladu, a to použitím povelu Uložiť a vystaviť daňový doklad.

Následne štandardným spôsobom preneste zálohovú faktúru do vydanej faktúry. Položky odpočtu zálohy sa vytvoria podľa vystaveného daňového dokladu.V aplikácii mPOHODA nie je možné zálohové faktúry hradiť čiastočne. Daňový doklad nie je možné vystaviť k zálohovej faktúre v cudzej mene, resp. nie je možné vykonať odpočet takejto zálohy.

Doteraz sa synchronizáciou údajov pri vydaných a zálohových faktúrach prenášala z programu POHODA iba informácia o čiastke zostávajúcej na úhradu a v závislosti od toho sa v aplikácii mPOHODA na faktúre vytvárala dorovnávacia položka úhrady. Po novom si mPOHODA s Pohodou vymieňajú konkrétne informácie o vykonaných likvidáciách faktúr.

Zo záložky Likvidácia z programu POHODA sa synchronizáciou údajov do aplikácie prenesie informácia o tom, kedy a akým dokladom bola faktúra uhradená. Pokiaľ napríklad prebehla 16. 5. čiastočná úhrada pokladničným dokladom a následne 20. 5. bola faktúra plne zlikvidovaná bankovým prevodom, premietnu sa obidve tieto likvidácie na záložke Úhrady pri danej faktúre aj v mPohode.A naopak, ak vykonáte v aplikácii mPOHODA úhradu bez väzby na hradiaci doklad, prejaví sa táto úhrada po spustení synchronizácie údajov aj v programe POHODA. V prípade, že je však faktúra v Pohode už zlikvidovaná, má táto skutočnosť prednosť a úhrada bez väzby je v aplikácii nahradená záznamami o úhradách vykonaných v programe POHODA.Od letnej verzie programu POHODA je pre synchronizáciu s aplikáciou mPOHODA podporovaný iba Účet POHODA.

Po aktualizácii na túto verziu bude potrebné v programe POHODA opätovne nastaviť prepojenie s aplikáciou mPOHODA. To vykonáte v agende Globálne nastavenie/mPOHODA, kde jednoducho zvolíte tlačidlo Prihlásiť a zadáte prihlasovacie údaje k Účtu POHODA, alebo k prihláseniu budete vyzvaní pri prvej synchronizácii.

Pre následnú úspešnú synchronizáciu registrujte Účet POHODA na rovnaký e-mail, aký ste doteraz využívali pre synchronizáciu Pohody s mPOHODOU. Viac informácií nájdete v v praktickom PDF návode.


Verzia Leto 2023 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Do Globálneho nastavenia, do sekcie Mzdy/Predkontácie, boli pridané polia Nem. poistenie zam. a Nem. poistenie firma. Pri prevode databázy boli predvyplnené polia predkontáciami zadanými pre Dôch. poistenie zam. a Dôch. poistenie firma.

V tlačových zostavách Prehľad o zrazených a odv. preddavkoch na daň a Hlásenie o vyúčtovaní dane sa už nevypĺňa oddiel Údaj o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní. Údaj z Globálneho nastavenia, zo sekcie Oprávnená osoba, sa nepoužíva pre tlačivá za obdobie 2023 a vyššie.