Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Jeseň 2023

Popisovaná verzia:
POHODA Jeseň 2023, release 13500, 19. 10. 2023
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Leto 2023, release 13400
Aktualizácia:
POHODA release 13502,
zverejnená 21. 11. 2023

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.


   Videonávod: Ako vykonať Upgrade programu POHODA?

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13500.

Fakturácia

Vďaka novej agende Podklady z minulých rokov POHODA umožňuje sledovanie a vyhodnotenie zákaziek za viac účtovných období.

Upravili sme ponuku Fakturácia a do novo vzniknutého submenu Zákazky sme pridali agendu Podklady z minulých rokov. Vďaka záznamom z predchádzajúcich účtovných období sa zachová kontinuita údajov po celú dobu trvania zákaziek a zvýši sa objektivita informácií pri ich sledovaní a vyhodnotení.V spomínanom menu nájdete i samotnú agendu Zákazky a ďalej i agendu Stavy zákaziek, ktorú sme presunuli z ponuky Nastavenie/Zoznamy.

Ak chcete konkrétnu zákazku sledovať a vyhodnocovať naprieč všetkými účtovnými obdobiami, je najprv potrebné do aktuálnej účtovnej jednotky naimportovať doklady z minulých rokov. Na to slúži sprievodca, ktorého spustíte prostredníctvom povelu Import podkladov… z ponuky Záznam/Operácia. Naimportovať je možné záznamy zo starších účtovných jednotiek so zhodným IČO, ktoré sú prevedené do aktuálnej verzie programu a sú po údajovej uzávierke. Import údajov je možné vykonať buď postupne, alebo naraz z vybraných účtovných jednotiek.

Upozorňujeme, že import podkladov z minulých rokov môže byť časovo náročná operácia, ak evidujete veľké množstvo zákaziek a s nimi súvisiacich záznamov.

Ak ste v predchádzajúcich rokoch vykonali opravy, ktoré majú vplyv na priebeh zákazky, je potrebné vykonať nový import rovnakej účtovnej jednotky, ktorý pôvodné záznamy nahradí.Ak chcete sledovať a vyhodnocovať zákazky len z aktuálneho účtovného obdobia, stačí záznamy z novej agendy odstrániť pomocou voľby Zmazanie podkladov… dostupnej v ponuke Záznam/Operácia.V agende Podklady z minulých rokov sa evidujú záznamy naimportované zo starších účtovných jednotiek. Ide o kópie pôvodných záznamov, a tak sa môže stať, že konkrétny záznam nájdete v agende niekoľkokrát. Napríklad neuhradená faktúra sa prevedie údajovou uzávierkou do ďalšieho roka a vďaka importu údajov z obidvoch účtovných jednotiek sa načíta do novej agendy dvakrát. Do sledovania a vyhodnotenia zákaziek však správne vstúpi len raz, a to z najstaršieho účtovného obdobia. Pre rozlíšenie účtovného obdobia slúži stĺpec Účtovný rok. Rovnaký stĺpec po novom nájdete aj na záložke Vyhodnotenie zákazky v agende Zákazky a v agende Sledovanie zákaziek. Pomocou stĺpca jednoducho zistíte, z akého účtovného obdobia záznam do vyhodnotenia či sledovania zákazky vstúpil.

Pre korektné sledovanie či vyhodnotenie zákazky odporúčame vykonať import záznamov zo všetkých účtovných jednotiek od okamihu ich vzniku.Záznamy v agende môžete ľubovoľne vyhľadávať, triediť či tlačiť prostredníctvom tlačovej zostavy Podklady z minulých rokov (podľa agend).

V agende Zákazky sme do dialógového okna Tlač k zostavám Súpiska dokladov na zákazky, Vyhodnotenie zákaziek položkovo a Prehľad ziskovosti zákaziek pridali možnosť nastavenia časového obdobia, za ktoré ich chcete tlačiť.

Využívate zálohové faktúry a chcete mať prehľad o čiastke zostávajúcej k odpočtu v konečnej faktúre? Potom určite využijete nový stĺpec Zostáva uplatniť.
Stĺpec môžete pridať do tabuľky agendy prostredníctvom voľby Stĺpce… dostupnej v kontextovom menu cez pravé tlačidlo myši v agendách Vydané zálohové faktúry a Prijaté zálohové faktúry. Uvedená čiastka predstavuje rozdiel hodnôt v stĺpcoch Celkom a Uplatnené a vďaka nej jednoducho zistíte výšku zálohy, ktorú ešte zostáva uplatniť v konečnej zúčtovacej faktúre.

Pri prenose vydanej zálohovej faktúry do vydanej faktúry sa po novom prenesie aj bankové spojenie odberateľa.

To platí za podmienky, že je pri zálohovej faktúre vyplnená adresa odberateľa s väzbou na agendu Adresár, kde je zároveň uvedené i jeho číslo účtu a kód banky. Funkčnosť využijete v prípade, keď po odpočte zálohy vznikne záporná faktúra, ktorú potrebujete vložiť do príkazu na úhradu.

Používate tlačovú zostavu Kniha pohľadávok v cudzej mene? Potom určite oceníte, že sme rozšírili jej funkčnosť.

Do dialógového okna Tlač v agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky sme pre zostavu Kniha pohľadávok v cudzej mene pridali voľbu Podľa odberateľov. Ak je zaškrtnutá, vykoná sa na tlačovej zostave v rámci jednotlivých mien zotriedenie záznamov podľa odberateľov.Podobne sme rozšírili aj tlačovú zostavu Kniha záväzkov v cudzej mene dostupnú v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky. Prostredníctvom novo pridanej voľby Podľa dodávateľov v dialógovom okne Tlač môžete záznamy na zostave zotriediť v rámci danej meny podľa dodávateľov.

Ponuku tlačových zostáv v agende Vydané ponuky sme rozšírili o zostavu Prehľad ponúkaných zásob.

Zostava poskytuje prehľad o skladových zásobách vybraných ponúk, ktoré nie sú vybavené alebo úplne prenesené do iného dokladu. Pri každej zásobe je uvedené ponúkané a prenesené množstvo, stav zásoby na sklade a rezervované množstvo. Ak je stav zásoby na sklade ponížený o rezervácie menší ako neprenesené množstvo ponúkanej zásoby, zobrazí sa navyše aj rozdiel týchto hodnôt.

Pre tlačové zostavy Upomienky faktúr v omeškaní či Inventarizácia pohľadávok dostupné v agende Vydané faktúry sme do ponuky pod tlačidlom PDF pridali povel Exportovať do PDF podľa odberateľa, ktorý zostavy rozdelí do samostatných PDF súborov podľa jednotlivých odberateľov.

Rovnakú funkciu je možné využiť aj pri spomínaných tlačových zostavách v cudzej mene a ďalej pri zostavách Upomienky pohľadávok v omeškaní (v cudzej mene) dostupných v agende Ostatné pohľadávky.

Do agendy Vydané ponuky sme po novom pridali pole pre zadanie formy úhrady.

Účtovníctvo

Uvádzate na hradiacom doklade aj text z formulára likvidovanej pohľadávky či záväzku? Potom sa vám bude určite hodiť rozšírenie tejto funkčnosti.

Pripojenie textu hradeného dokladu vykonáte v agende Globálne nastavenie/Platby zaškrtnutím poľa Text pri príslušnom riadku s názvom agendy. Doteraz sa pri likvidácii pridal text do formulára hradiaceho dokladu, po novom sa vloží aj na jeho položky. Spomínaná funkčnosť sa týka všetkých druhov likvidácií vykonávaných v agendách Banka, Pokladňa a Interné doklady.Po novom sa pri vystavení daňového dokladu k prijatej platbe, resp. uhradenej zálohovej faktúre vyplní do poľa Dátum vystavenia aktuálny dátum. Vďaka tomu sa zachová postupnosť číselného radu z časového hľadiska.

Dátum daňovej povinnosti zostáva bez zmien, a rovnako ako doteraz, sa vyplní podľa dátumu platby.

Do agendy Pokladňa sme pridali novú tlačovú zostavu Súčet dokladov podľa sadzieb DPH.

Jej vzhľad a funkčnosť vychádza z tlačovej zostavy Súčet faktúr podľa sadzieb DPH dostupnej v agende Prijaté faktúry. Zostava poskytuje prehľad čiastok v jednotlivých sadzbách DPH uvedených na dokladoch vrátane celkových súčtov. Zostava sa tlačí na šírku a rešpektuje výber záznamov vykonaný v tabuľke agendy Pokladňa.Rozšírili sme synchronizáciu poľa Krajina naprieč účtovnými jednotkami.

Ak máte pri viacerých účtovných jednotkách doplnenú rovnakú krajinu a prepíšete v jednej z nich napr. názov krajiny, po novom POHODA vykoná synchronizáciu naprieč všetkými účtovnými jednotkami, ktoré majú túto krajinu priradenú. Zmena sa v účtovných jednotkách, ktoré majú túto krajinu priradenú, automaticky prejaví aj v agende Adresár/Krajiny.

Pripomíname, že v prípade adresy zo Slovenskej republiky môžete pole Krajina ponechať prázdne.

Pre korektnú synchronizáciu údajov v agende Krajiny odporúčame používať pre Slovensko názov SK a pre Česko názov CZ alebo ČR.

Optimalizovali sme údajovú uzávierku, ktorá je vďaka tomu rýchlejšia.

Sklady

Predávate tovar cez agendu Predajky a váš odberateľ má prevádzky či predajcov po celej Slovenskej republike? Potom vás určite poteší, že po novom môžete priamo do predajky doplniť dodaciu adresu.

Dodacia adresa sa vypĺňa na rovnomennej záložke v časti Odberateľ a funguje rovnako ako v iných agendách. Pri prenose adresy z adresára alebo pri výbere z výklopného zoznamu, sa automaticky vloží do predajky. Ak je pri odberateľovi evidovaných viac dodacích adries, vložíte požadovanú adresu prostredníctvom dialógového okna Dostupné dodacie adresy. Adresu je tiež možné zapísať ručne, vybrať z výklopného zoznamu priamo na záložke Dodacia adresa alebo sa vyplní prenosom iného dokladu.Dodacia adresa sa po novom tlačí na zostave Predajka (daňový doklad) v časti Konečný príjemca, na dodacích listoch a vybraných poštových zostavách.

Časť Odberateľ sme rozšírili o polia Telefón, Mobil a E-mail. Na údaje vyplnené na predajke sme po novom naviazali i komunikačné funkcie Nový hovor, Nový e-mail a Nová SMS, ktoré doteraz čerpali hodnoty z adresára. Polia sme zároveň pridali aj do editora tlačových zostáv REPORT Designer, vďaka čomu ich môžete pridať do ľubovoľnej zostavy.

Po novom je možné vykonať prenos prijatej objednávky do agendy Kasa.

V agende Kasa sme do ponuky Záznam pridali submenu Prenos-> s voľbou Prijaté objednávky-> a vďaka tomu je možné v agende Kasa preniesť prijatú objednávku do predajky. Pre prenos môžete použiť aj novú ikonu na nástrojovej lište či nový kláves v sekcii Funkcie 2 pri použití dotykovej klávesnice.

Vďaka spomínanej funkčnosti môžete jednoducho vybavovať objednávky z e-shopu priamo prostredníctvom agendy Kasa.

V agende Kasa sme vylepšili vyhľadávanie záznamov.

Ak je aktívne dotykové rozhranie, dochádza po novom k tzv. reťazeniu otázky, kde sa postupným písaním výrazov filtruje nad práve zobrazenými zásobami. Doteraz vždy vyhľadávanie prebiehalo nad všetkými zásobami.

Pre tlačové zostavy týkajúce sa záznamov typu Vklad/Výber sa po novom akceptuje nastavenie východiskovej tlačovej zostavy. Vďaka tomu je možné oddeliť nastavenie východiskovej tlačovej zostavy pre predajku, výdajku i vklad a výber.

Príjemku je možné po novom vytvoriť z výdajky.

Príjemku je možné po novom vytvoriť z výdajky.

V agende Príjemky sme do ponuky Záznam/Prenos-> pridali nový povel Výdajky->, ktorý umožní vytvorenie príjemky z výdajky. Príjemku môžete vytvoriť buď prenosom celého dokladu, vybraných položiek alebo viacerých dokladov naraz prostredníctvom povelu Preniesť všetko.Po prenose sa na príjemku pri skladových položkách doplní nákupná cena a sadzba z poľa DPH nákup uvedená v agende Zásoby, resp. nákupná cena zo záložky Dodávatelia v rade POHODA E1, textové položky sa prenesú v cenách a sadzbách DPH podľa výdajky.

V rade POHODA E1 v agende Zásoby na záložke Dodávatelia môžete po novom vyplniť koeficient čiarového kódu až na 4 desatinné miesta.

Pripomíname, že pole Koef. čiar. kódu je prístupné po zaškrtnutí voľby Evidovať čiarové kódy podľa merných jednotiek dostupnej v agende Globálne nastavenie/Sklady.

Do agendy Výdajky sme pridali funkciu pre aktualizáciu cien.

Do agendy Výdajky sme do ponuky Záznam/Operácia pridali povel Aktualizácia cien…, ktorý aktualizuje ceny skladových položiek podľa aktuálnych predajných či individuálnych cien a cenových akcií.

Ak vložíte zásobu do príjmového dokladu, dochádza k jej naskladneniu až po uložení. Pre väčší prehľad sme do agend Príjem-> a Evidenčné čísla-> pridali stĺpce Stav zásoby (neuložené), resp. Stav (neuložené), vďaka ktorým uvidíte stav zásoby, resp. evidenčného čísla vrátane množstva na doteraz neuložených dokladoch.

Do prenosovej agendy Príjem-> sme ďalej pridali stĺpec Obj. V (neuložené), ktorý zobrazí množstvo objednanej zásoby vrátane množstva v neuložených vydaných objednávkach.Personalistika a mzdy

Chcete mať prehľad o personálnych a mzdových informáciách, ktoré odosielate svojim zamestnancom prostredníctvom e-mailu? Po novom vám s tým pomôže agenda Personálne udalosti.

Do ponuky Mzdy sme pridali novú agendu Personálne udalosti, do ktorej sa zaznamenávajú udalosti spojené s odoslaním e-mailu zamestnancovi.

Komunikácia so zamestnancom je realizovaná v agendách Personalistika, Pracovné pomery a Mzdy, a z tohto dôvodu sme do týchto agend pridali aj záložku Udalosti. Vďaka nej ľahko dohľadáte, aké dokumenty boli odoslané konkrétnemu zamestnancovi.Tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktorá sa používa za zdaňovacie obdobie 2023, bola zapracovaná už do predchádzajúcej verzie programu POHODA. Po novom môžete vytvoriť tlačivo pre viacerých vybraných zamestnancov pomocou tlačidla Export v dialógovom okne Tlač a následne ho hromadne vytlačiť.

Po zvolení nového tlačidla Export program vytvorí jeden súbor vo formáte PDF, ktorý bude obsahovať všetkých vybraných zamestnancov. V prípade počtu zamestnancov väčšieho ako 20 sa automaticky vytvorí viac PDF súborov.

Tlačivo nájdete v agende Personalistika a pre jeho zobrazenie priamo vo formáte PDF môžete zvoliť tlačidlo Náhľad. Tlačivo v PDF môžete tiež priložiť do e-mailu pomocou voľby Odoslať PDF e-mailom, ktorú si zobrazíte kliknutím na tlačidlo PDF v dialógovom okne Tlač.

Na základe nového usmernenia Sociálnej poisťovne bol upravený výpočet odvodov pri dohode o pracovnej činnosti – sezónna práca. Po novom, v prípade vystavenia mzdy po skončení, sa aj pri tejto dohode douplatňuje výška odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci.

Taktiež bol na základe nového usmernenia Sociálnej poisťovne upravený výpočet odvodov v mzdách, ktoré sa vytvárajú po skončení pracovného pomeru. Po novom sa počet mesiacov na rozpočítanie alikvotnej časti určuje podľa počtu mesiacov, v ktorých nebol dosiahnutý maximálny vymeriavací základ na všetky druhy sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia, ktoré nemá stanovenú maximálnu výšku).

V súvislosti so zmenami v algoritme výpočtov odvodov na sociálne poistenie a nadväzujúce zmeny vo vstupe do mesačných výkazov, nie je aktuálne možné v programe POHODA vystaviť mzdy za obdobie 01/2024 a vyššie. Sprístupnenie upravených zmien bude k dispozícii koncom mesiaca január 2024.

XML komunikácia

XML komunikáciu v agende Vydané ponuky sme rozšírili o import a export formy úhrady.

XML komunikáciu sme rozšírili o import agendy Servis.

XML komunikáciu v agende Príjemky sme rozšírili o možnosť vytvorenia príjemky s väzbou na vydanú objednávku. Väzbu je možné vykonať na celý doklad alebo jeho položky.

Pri XML importe dokladu s adresou naviazanou na adresár je po novom možné vložiť na doklad aj dodaciu adresu, a to cez jej ID.

XML export a import predajky sme rozšírili o dodaciu adresu.

XML import inventúrnych zoznamov sme rozšírili o import poznámky.

Pri XML importe dokladu so skladovou položkou sa pri nej po novom nastaví predkontácia podľa výnosového účtu nastaveného v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie v poli Výnos.

Homebanking

V agende Pravidlá párovania dokladov sme typ pohybu Výdaj rozšírili o možnosť párovania podľa čísla objednávky.

To využijete pre párovanie zápornej vydanej faktúry s vyplneným číslom objednávky alebo pre vydaný opravný daňový doklad (dobropis), ktorý bol vytvorený z faktúry s vyplneným číslom objednávky.

V agende Pravidlá párovania dokladov z ponuky Nastavenie/Homebanking skopírujete príslušný záznam týkajúci sa výpisov a na záložke Pravidlá pri type pohybu Výdaj pridáte v stĺpci Párovanie parameter:

  • COD=VSP Číslo objednávky dokladu = VS platby
  • DOC=SSP Číslo objednávky dokladu = SS platby

Pravidlo porovná číslo objednávky uvedené na doklade (COD) s variabilným, resp. špecifickým symbolom platby. K spárovaniu dokladu dôjde v prípade, že sa obidve hodnoty rovnajú, a zároveň platí, že variabilný, resp. špecifický symbol na bankovom pohybe nie je prázdny.

Služba FIO API Bankovníctvo po novom sťahuje transakčnú históriu a bankové výpisy vo formáte FIO XML (namiesto pôvodného formátu ABO). Pri zaškrtnutí SEPA XML sa aj naďalej sťahujú bankové výpisy vo formáte SEPA XML.

V prípade, že načítavate výpis formátu SEPA XML a vo výpise sa nachádza číslo výpisu, po novom sa už nezobrazí dialóg s číslom výpisu uvedenom v načítavanom súbore.

Službu SLSP Databanking 2 API sme Vám predstavili už v predchádzajúcich novinkách. Po úpravách v platnosti súhlasov zo strany Slovenskej sporiteľne môžu po novom túto službu používať komfortnejšie už aj účtovné spoločnosti. Odteraz už nie je potrebné pred stiahnutím transakcií, resp. odoslaním príkazov z inej účtovnej jednotky opätovne vykonať autentizáciu (udelenie súhlasu).

Do programu POHODA sme pridali podporu komunikácie s platobným terminálom Ingenico UniCredit Bank, ako aj možnosť načítania avíz z tohto platobného terminálu.

V agende Nastavenie/Hardware sme pre typ zariadenia Platobný terminál Ingenico pridali protokol UniCredit. Platobný terminál prijíma pri platbe aj variabilný symbol z programu POHODA. Komunikácia s platobným terminálom je možná pomocou LAN siete zadaním IP adresy zariadenia alebo cez sériový RS232 port pripojením k počítaču. V prípade RS232 musí mať terminál nastavenú prenosovú rýchlosť 9600 baud rate.

Po vykonaní všetkých potrebných nastavení v programe POHODA je možné platobný terminál používať pri tlači dokladov na eKasu v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky a Kasa.

Do QR kódu Pay-by-square, tlačenom na tlačových zostavách, sme pridali pole Meno príjemcu.

QR kód Pay-by-square na tlačových zostavách slúži pre rýchle načítanie všetkých potrebných údajov do bankovej appky platiteľa. Po novom sa v QR kóde nachádza aj meno príjemcu v dĺžke max. 35 znakov, ktoré sa načíta užívateľovi pri zosnímaní QR kódu do bankovej appky. Ako meno príjemcu sa vypĺňa názov firmy danej účtovnej jednotky. V agende Príkazy na úhradu sa do tlačovej zostavy Príkaz na úhradu - SEPA (s QR kódom) vyplní meno príjemcu z poľa Príjemca zo záložky Položky dokladu.

V agende Príkazy na úhradu sa po novom na tlačovej zostave Príkaz na úhradu - SEPA (s QR kódom), v prípade platby z bankového účtu Tatra banky na zahraničný IBAN, vypĺňa do QR kódu Pay-by-square referencia platiteľa, do ktorej sa vypĺňa Variabilný symbol platby.

Ostatné

Rýchle založenie dokladu s potrebnými údajmi z formulára bez položiek už poznáte z agendy Ostatné záväzky, Pokladňa a Interné doklady. Po novom môžete využiť povel pre kopírovanie dokladu bez položiek aj v ďalších agendách.

Povel Kopírovať bez položiek nájdete v ponuke Záznam/Editácia v agendách Banka, Pokladňa, Interné doklady, Prijaté ponuky, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Vydané dopyty, Prijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Predajky. Využiť môžete tiež klávesovú skratku CTRL+Alt+K.

Upozorňujeme, že z dôvodu pridania novej klávesovej skratky bolo v programe POHODA resetované nastavenie užívateľských klávesových skratiek.

Prácu s dokladmi vám po novom urýchli aj možnosť triedenia ich položiek.

Na triedenie položiek môžete využiť povely z kontextového menu, ktorými položky zoradíte vzostupne či zostupne podľa ľubovoľného stĺpca, ktorý je práve aktívny.Funkciu pre zmenu poradia položiek jednoduchým potiahnutím myši môžete v programe POHODA využívať od verzie Leto 2023 v agende Vydané faktúry. Po novom sme pre vás túto možnosť rozšírili aj do ostatných agend.

Na záložke s položkami dokladu najprv kliknete na číselné označenie riadku, stlačíte kláves Shift a potiahnutím myši presuniete riadok na požadované miesto. Poradie nie je možné meniť na rozeditovanom doklade. Spomínanú funkciu nájdete vo všetkých agendách, v ktorých je možné zmeniť poradie jednotlivých položiek dokladov prostredníctvom povelu Poradie, ktorý je prístupný z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši.

Evidujete v agende Adresár dodacie adresy? Po novom môžete ľubovoľne meniť ich poradie.

Do kontextového menu dostupného cez pravé tlačidlo myši na záložke Dodacie adresy sme pridali povel Poradie, vďaka ktorému môžete meniť poradie jednotlivých adries (okrem adresy označenej ako východisková). Do spomínaného menu ďalej pribudli aj povely pre mazanie a triedenie jednotlivých položiek.

Využívate číslovanie zákazníkov? Potom vás určite poteší, že sme do agendy Užívateľské nastavenie/Číselné rady pridali pre agendu Adresár možnosť voľby východiskového číselného radu podľa prihláseného užívateľa.Pre načítanie QR kódu na pokladničnom bloku POHODA po novom podporuje i formát PDF. Načítanie QR kódu je podmienené tým, že je program spustený na operačnom systéme Windows 10 alebo Windows 11, ktorý disponuje potrebnými systémovými nástrojmi.

Ak vytvárate v účtovnej jednotke typu Podvojné účtovníctvo kartu majetku automaticky z prijatej faktúry, prenesú sa po novom do agendy Dlhodobý majetok aj strediská, činnosti a zákazky.

V účtovnej jednotke typu Jednoduché účtovníctvo sa údaje prenesú pri automatickom vytváraní karty dlhodobého či krátkodobého majetku z agend Banka a Pokladňa.

V účtovných jednotkách typu Jednoduché účtovníctvo sme do agendy Majetok/Dlhodobý majetok pridali tlačovú zostavu Karta dlhodobého majetku s odpismi.

Zostava poskytuje celkový prehľad o majetku, všetkých majetkových operáciách a daňových odpisoch. Okrem vstupnej ceny je tu vyčíslený odpis uplatnený v jednotlivých rokoch za celú dobu odpisovania a zostatková cena.

Rovnaké informácie nájdete aj na novej súpiskovej zostave Karty dlhodobého majetku s odpismi, ktorú môžete vytlačiť pre vybrané karty majetku naraz.V agende Dlhodobý majetok v tlačovej zostave Limitovaná vstupná cena je po novom upravený výpočet limitovaného odpisu v poslednom roku odpisovania. Hodnota limitovaného odpisu sa vyčísli tak, aby v súčte za všetky roky odpisovania bola vo výške 48 000 €.

Z dôvodu zvýšenia počtu zobrazených položiek na prvej strane dokladu sme na niektorých tlačových zostavách v programe POHODA zmenili umiestnenie pečiatky a QR kódu Pay-by-square.

Po novom sú pečiatka a QR kód Pay-by-square umiestnené na prvej strane dokladu hneď pod čiastkou Spolu na úhradu alebo pod položkami vedľa textu Vystavil. Na prvú stranu dokladu tlačovej zostavy sa tak zmestí väčší počet položiek alebo viac informácií v prípade dokladov bez položiek.

V účtovných jednotkách vykazujúcich údaje pre Intrastat sa po novom kontroluje, či kód tovaru zodpovedá kódu kombinovanej nomenklatúry.

Pri uložení záznamu v agendách Zásoby, Vydané faktúry a Prijaté faktúry POHODA po novom zobrazí upozornenie, ak kód zásoby nie je uvedený v zozname kódov kombinovanej nomenklatúry.

V agende Nastavenie/Zoznamy/Kódy bánk boli aktualizované údaje podľa prevodníka NBS.

Mobilná aplikácia

Súčasťou obchodnej praxe je nielen vystavovanie faktúr, ale tiež ich prijímanie. Aplikácia mPOHODA vám po novom s evidenciou prijatých faktúr pomôže.

V aplikácii mPOHODA v menu Nákup pribudla nová agenda Faktúry prijaté, ktorá slúži na evidenciu faktúr obdržaných ako doklad o nákupe tovaru či služieb.

Na prijatú faktúru sa v adresnej časti ponúkajú len tie adresy, ktoré majú v adresári nastavený obchodný vzťah Dodávateľ. V sekcii Platba uveďte platobné údaje, na základe ktorých potom budete môcť v programe POHODA vygenerovať príkaz na úhradu.

Prijaté faktúry sa synchronizáciou údajov prenášajú do programu POHODA. Zmeny vykonané na spomínaných dokladoch sa potom synchronizujú späť do aplikácie mPOHODA. Prijatú faktúru vytvorenú priamo v programe POHODA nie je možné exportovať do aplikácie mPOHODA.

V prípade, že sa čiastka DPH uvedená dodávateľom pri položke faktúry nezhoduje s čiastkou vypočítanou systémom, upravte ju kliknutím na príslušnú ikonu . Aby sa doklad následne správne naimportoval aj do programu POHODA, je potrebné mať v agende Globálne nastavenie v sekcii DPH/DPH – ostatné aktívnu kontrolu tolerancie DPH.