Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Január 2024

Popisovaná verzia:
POHODA Január 2024, release 13600, 21. 12. 2023
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Jeseň 2023, release 13500
Aktualizácia:
POHODA release 13607,
zverejnená 30. 04. 2024

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.


   Videonávod: Ako vykonať Upgrade programu POHODA?

Personalistika a mzdy

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2024 je suma 5 646,48 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 470,54 €. Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) pre rok 2024 je suma 5 162,50 €.

V agende Personalistika na záložke Dane bola pre typ Daňovník (podpísal vyhlásenie) automaticky ukončená platnosť pôvodnej hodnoty a zároveň bol pridaný nový typ s hodnotou platnou pre rok 2024. Nový typ POHODA automaticky doplní v databázach, v ktorých nebola vykonaná údajová uzávierka.

Od 1. 1. 2024 sa nemení výška daňového bonusu na vyživované dieťa. Výška daňového bonusu na dieťa do 18 rokov veku je naďalej 140 €. Výška daňového bonusu na dieťa od 18 rokov veku je 50 €.

Nakoľko POHODA zohľadňuje nárok na daňový bonus podľa dosiahnutého veku dieťaťa automaticky vo mzde za konkrétny mesiac, na záložke Dane v agende Personalistika preto nie je potrebné typ daňový bonus (od 1. 1. 2023) ukončiť a tiež nie je potrebné zadať typ pre rok nasledujúci. Hodnota v stĺpci Čiastka zostáva nulová.

S platnosťou od 1. 1. 2024 sa u zamestnanca mení hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov. Hraničná čiastka je po novom 47 537,98 €, mesačná hraničná suma pre výpočet preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy je vo výške 3 961,50 €.

Pre rok 2024 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 750,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,310 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
Od 1. 1. 2024 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 9 128,- €. Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa od 1. 1. 2024 zvyšuje na 78 240,- €. Zdravotné poistenie z dividend sa platí len z dividend vyplatených zo zisku za roky 2011 až 2016, pričom tieto sú vyplatené v roku 2024.

Maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa používa pri výpočte náhrady príjmu, je pre rok 2024 vo výške 85,7424 €.

Od 1. 1. 2024 je suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci vo výške 652,- €.

Od 1. 1. 2024 sa mení výška mzdových príplatkov za prácu. Dochádza k zmene minimálneho hodinového príplatku za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu, či príplatku za prostredie a v prípade dohodárov aj príplatku za prácu vo sviatok. Minimálne mzdové nároky určené z minimálnej mzdy 750,- € môžete nájsť aj na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V existujúcich databázach odporúčame pre dané zložky vytvoriť záznamy s novou sadzbou ručne a v prípade potreby v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy ukončiť používanie zložiek so starou sadzbou. Ak nevyužívate zložky mzdy z agendy Definície zložiek mzdy, ale východiskové hodnoty z agendy Globálne nastavenie/Mzdy/Príplatky, tak je potrebné vyplniť, resp. upraviť hodnotu príslušného percentuálneho alebo eurového príplatku ručne. Nové hodnoty budú platné pre novovystavené mzdy.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2023 tieto hodnoty:

  • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 41 445,46 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
  • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 21 754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 10 361,36 - (základ dane/4)
  • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 21 754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 4 922,82 €.

Výpočet dane je nasledovný:

  • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 41 445,46 € vrátane a
  • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 41 445,46 €.

V programe POHODA sme pre Vás vylepšili zadávanie podkladov pre vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Ak si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka na mesačnej báze, na záložke Dane máte typ daňovník (podpísal vyhlásenie) už zadaný. Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní, v závislosti od dosiahnutého základu dane, vyplýva priamo zo zákona a v ročnom zúčtovaní sa teda uplatňuje automaticky. Preto typ daňovník (podpísal vyhlásenie) na záložke Dane, len pre účely vykonania ročného zúčtovania, odteraz už nie je potrebné zadávať.

Ak Vás o vykonanie ročného zúčtovania dane požiada zamestnanec, ktorý je poberateľom napr. starobného dôchodku/výsluhového dôchodku, zadajte úhrnnú sumu dôchodkov vyplatených za zdaňovacie obdobie s typom starobný dôchodok. O uvedenú sumu sa upraví výška nezdaniteľnej časti na daňovníka, ktorá je po novom priznaná automaticky každému daňovníkovi, t. j. bez ohľadu na to, či ste na záložke Dane zadali typ daňovník (podpísal vyhlásenie).

Typ manželka (manžel) ste doteraz používali na zadanie výšky nezdaniteľnej časti na manželku, ktorá sa mala uplatniť v ročnom zúčtovaní zamestnanca. Po novom sme tento typ premenovali na príjem manželka/manžel a slúži na zadanie príjmu, ktorý dosiahla manželka/manžel v zdaňovacom období. Pomocou polí Od – Do zadáte počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti. Na základe počtu mesiacov a príjmu sa potom pri ročnom zúčtovaní vypočíta nezdaniteľná časť na manželku/manžela.

Výpočet daňového bonusu v ročnom zúčtovaní za zdaňovacie obdobie 2023 sa vykonáva len jedným spôsobom. Výpočet sa vykonáva na základe typov zadaných na záložke Dane, rodného čísla dieťaťa a veku dosiahnutého v konkrétnom mesiaci. Výška nároku daňového bonusu je obmedzená maximálnou čiastkou, a to percentuálnym limitom z čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem zamestnanca znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť – riadok 03 Základ dane (r. 01 – r. 02).

Pri niektorých typoch sme v súvislosti so zmenou výpočtu daňového bonusu upravili funkčnosť:

  • nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa – zadávate obdobie Od – Do a rodné číslo dieťaťa, čiastka sa počíta automaticky z týchto dvoch údajov,
  • daňový bonus vyplatený u iného zamestnávateľa – zadávate obdobie Od – Do a čiastku, ktorá bola zamestnancovi za dané obdobie vyplatená,
  • vyplatený bonus vrátený v ročnom zúčtovaní typ použijete v prípade, ak ste zamestnancovi vyplatili daňový bonus neoprávnene, nevybrali ste ho od zamestnanca počas roka a k vráteniu príde v ročnom zúčtovaní. Obdobie, kedy bol bonus vyplatený neoprávnene, zadáte pomocou polí Od – Do, vyplníte rodné číslo dieťaťa a uvediete čiastku, ktorú ste vyplatili neoprávnene. Typ zadajte so zápornou čiastkou.
  • daňový bonus doplatený/vybraný daň. bonus počas roka – typ použijete iba v prípade, ak ste zamestnancovi zabudnutý daňový bonus za dané zdaňovacie obdobie už vyplatili, alebo ste neoprávnene priznaný daňový bonus už od zamestnanca vybrali.

Bolo aktualizované tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane platné za zdaňovacie obdobie 2023. Rovnako bol aktualizovaný i súbor pre elektronické podanie vo formáte XML.

Ak bola počas zdaňovacieho obdobia 2023 v tlačive Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň vyplnená a uložená hodnota na riadku 2 (nedoplatky/preplatky z RZ), tak sa v agende Personalistika pred zobrazením tabuľky Hlásenie o vyúčtovaní dane automaticky ponúkne vyplnenie riadku 2 s už predvyplnenými hodnotami.

Po novom do Hlásenia o vyúčtovaní dane vstupuje hodnota vyplatených príspevkov na rekreáciu len z vystavených miezd. Pre doplnenie, dočasný typ Príspevok na rekreáciu na záložke Dane už v programe nie je k dispozícii.

V tlačive Hlásenie o vyúčtovaní dane sa údaje na riadku 1a v časti I. (Suma preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4 zákona za celé zdaňovacie obdobie) a údaje na riadku 3 v časti IV. a V. (Suma nepeňažného plnenia oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. q) zákona) budú prvýkrát vypĺňať až pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2024.
Na základe nového usmernenia Sociálnej poisťovne bol upravený výpočet odvodov vo mzdách, ktoré sa vytvárajú po skončení pracovného pomeru. Po novom sa do počtu mesiacov na rozpočítanie alikvotnej časti počítajú aj mesiace, v ktorých bolo celý mesiac vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. práceneschopnosť, ošetrovné).
Do agendy Definície zložiek mzdy pribudla nová zložka Príjem zo zam. akcií/obch. podielu – nepeň. osl. príjem. Zložku použijete v prípade, ak zamestnancovi vyplatíte nepeňažné plnenie, ktoré spĺňa podmienky, aby mohlo byť oslobodené od dane.
Tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň na zdaňovacie obdobie roku 2024 bude v programe POHODA k dispozícii v niektorom z ďalších update.
V súvislosti so zmenami v algoritme výpočtov odvodov na sociálne poistenie a nadväzujúce zmeny vo vstupe do mesačných výkazov, nie je aktuálne možné v programe POHODA vystaviť mzdy za obdobie 01/2024 a vyššie. Sprístupnenie upravených zmien bude k dispozícii koncom mesiaca január 2024.

Daň z motorových vozidiel

V novej verzii programu POHODA môžete vystaviť priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023. Legislatíva, ani tlačivo priznania, sa oproti minulému roku nemenili.
Tlačivo Priznanie k dani z motorových vozidiel je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Export do formátu XML pre podanie priznania na finančnú správu vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Prezrieť priznanie vo formáte PDF si môžete po stlačení tlačidla Náhľad v dialógovom okne Tlač. Tlačidlom Export priznanie v PDF formáte uložíte do preddefinovaných priečinkov.
Daňové priznanie za obdobie 2023 sa podáva do 31. 1. 2024. Tento termín je zároveň dňom splatnosti dane. Pre vystavenie ostatného záväzku k daňovému nedoplatku alebo ostatnej pohľadávky k preplatku na dani môžete využiť funkciu Vytvoriť záväzky/pohľadávky... z ponuky Záznam. Rovnakým spôsobom viete vygenerovať aj ostatné záväzky v prípade povinnosti platiť preddavky.

Účtovníctvo

Do programu POHODA bolo pre rok 2023 zapracované tlačivo Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO).

V agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov založíte priznanie pomocou ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Priznanie DPPO a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo Priznanie DPPO je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Ak máte povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky, export do formátu XML vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Pre export tlačiva do formátu PDF použijete tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať pomocou povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte v ponuke Záznam na príslušnom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je tiež k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Rovnako ako minulý rok, tlačivo pre rok 2023 obsahuje riadok 560 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. Do r. 560 program POHODA predvyplní úhrn zdaniteľných príjmov z r. 01 sekcie F. Pre úpravu programom predvyplnenej hodnoty označte zaškrtávacie pole v riadku Úhrn zdaniteľných príjmov a hodnotu zadajte ručne.

V sekcii Definícia riadkov priznania môžete tiež nadefinovať účty z agendy Účtová osnova pre vstup do jednotlivých riadkov sekcie A – nedaňové výdavky alebo sekcie Výsledok hospodárenia.

Z výklopného zoznamu v stĺpci Sekcia vyberiete príslušnú sekciu, v stĺpci Riadok vyberiete riadok priznania/riadok príslušnej časti priznania a v stĺpci Účet vyberiete cez ikonu tri bodky účet z agendy účtová osnova. V stĺpci Účet je možné pre jeden riadok definovať viac účtov z agendy Účtová osnova. Konkrétny účet prenesiete do stĺpca Riadok dvojklikom alebo povelom Preniesť do dokladu, následne znovu cez ikonu tri bodky vyberiete ďalší účet – POHODA automaticky medzi jednotlivé účty doplní znamienko „+“.

Na nadefinované riadky priznania následne vstúpi konečný zostatok, resp. súčet konečných zostatkov vybraných účtov. Nadefinované záznamy je potrebné uložiť (napr. klávesovou skratkou Ctrl + Enter). Záznam je možné zmazať prostredníctvom Ctrl + Delete.

Ak ste mali sekciu Definícia riadkov priznania vyplnenú už v tlačive za rok 2022, program tieto údaje prevedie automaticky v prípade, že máte priznanie za rok 2022 označené ako Oficiálne a zároveň máte v Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov zaškrtnutú voľbu Prevod z minulého obdobia. Pripomíname, že priznanie môžete označiť ako oficiálne prostredníctvom povelu Oficiálne z ponuky Záznam.

Pomocou voľby Záznam/Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu, ako aj záväzky pre platenie preddavkov.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Na našej stránke je k dispozícii Poučenie na vyplnenie daňového priznania DPPO.

Do programu POHODA bolo pre rok 2023 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B).

V agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov založíte priznanie pomocou ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Priznanie DPFO typ B a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo Priznanie DPFO typ B je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Ak máte povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky, export do formátu XML vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Pre export tlačiva do formátu PDF použijete tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať pomocou povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte v ponuke Záznam na príslušnom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je tiež k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Rovnako ako minulý rok, tlačivo pre rok 2023 obsahuje riadok 95 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. V sekcii Výpočet dane r. 91-105 je potrebné úhrn zdaniteľných príjmov v r. 95 vyplniť ručne. POHODA vás na túto skutočnosť upozorní. Definíciu úhrnu zdaniteľných príjmov vstupujúcich do tohto riadku nájdete v poučení k vyplneniu daňového priznania.

V tlačive pre rok 2022 sa rovnako ako minulý rok nachádza možnosť výpočtu oslobodenia príjmov/výdavkov pre príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3.

Pomocou voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky...v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu, ako aj záväzky pre platenie preddavkov.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Na našej stránke je k dispozícii Poučenie na vyplnenie daňového priznania DPFO B.

Pomocou nových dynamických záložiek v agende Banka jednoducho vyfiltrujete doklady, ktorých položky sú v plnej (čiastočnej) výške spárované so zdrojovým dokladom, či naopak doklady nespárované.

V tabuľke agendy najprv označíte stĺpec Celkom kliknutím na jeho záhlavie. Vďaka tomu POHODA automaticky zobrazí nad tabuľkou dynamické záložky, vďaka ktorým sa veľmi rýchlo dostanete k hľadaným záznamom.
Po novom sa vo výkazoch UZPOD a UZMUJ pri zostavení priebežnej účtovnej závierky už nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie. Ak však potrebujete tieto údaje vykazovať, v dialógovom okne Tlač môžete využiť nové zaškrtávacie pole Vrátane minulého obdobia, vďaka ktorému si zvolíte, či sa majú vo výkaze účtovnej závierky vykazovať údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Nové pole je prístupné pre typ závierky Priebežná a v prípade, že ho zaškrtnete, tak sa vo výkazoch účtovnej závierky budú vykazovať aj údaje v stĺpci Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
V účtovných jednotkách typu Podvojné účtovníctvo sa text uvedený na záložke Poznámky pri doklade po novom premietne aj do zaúčtovania v agende Účtovný denník. Rovnakú funkčnosť sme zapracovali aj do účtovných jednotiek typu Jednoduché účtovníctvo, kde sa poznámka zo zdrojových dokladov prepisuje do peňažného denníka.

Na základe vašich požiadaviek sme vylepšili tlačovú zostavu Pokladničná kniha.

Stĺpec Čiastka sme vynechali a hodnota príjmového, resp. výdavkového pokladničného dokladu sa zobrazí priamo v stĺpci Prijaté, resp. Vydané. Na konci spomínaných stĺpcov sa po novom vytlačí ich súčet.

Pripomíname, že zostavu Pokladničná kniha nájdete v agende Pokladňa v dvoch variantoch (na výšku a na šírku) a je možné ju vytlačiť za jednotlivé pokladne v zadanom období.
Na cudzomenných tlačových zostavách v agende Saldo sa po novom zobrazí i súčet za cudziu menu v prípade, že je pred náhľadom na zostavu v dialógovom okne Tlač zvolená konkrétna cudzia mena.

Fakturácia

Potrebujete pre vzájomné zápočty v cudzej mene nastaviť iný bankový účet ako pre započítané doklady v domácej mene? Potom určite oceníte novú voľbu Iný účet.

V dialógovom okne Tlač pri vybraných zostavách v agende Interné doklady pribudla voľba Iný účet. Po jej zaškrtnutí sa sprístupní výklopný zoznam pre výber bankového účtu, ktorý chcete vytlačiť na vzájomný zápočet v prípade, že hodnota pohľadávok prevyšuje hodnotu záväzkov. Ak zostane voľba odškrtnutá, na vzájomný zápočet sa načíta bankový účet ako doteraz, tzn. podľa údaja v poli Účet dostupného v agende Užívateľské nastavenie/Banka.
Pre každú tlačovú zostavu môžete nastaviť iný bankový účet, čo oceníte napr. pri vzájomnom zápočte do zahraničia, kde je výhodnejšie zvoliť bankový účet v cudzej mene.

Nastavenie spomínanej voľby je naviazané na užívateľa prihláseného v operačnom systéme Windows a podľa nej sa údaje v dialógovom okne synchronizujú naprieč všetkými účtovnými jednotkami so zhodným IČO.

Ak na jednom počítači pracuje viac užívateľov a prihlasujú sa do Windows pod spoločným účtom, môžu si nastavenie voľby a bankového účtu vzájomne meniť. Z tohto dôvodu odporúčame jednotlivým užívateľom nastaviť vlastné účty pre Windows.

Do agendy Zákazky sme k hlavnej i dodacej adrese pridali polia Telefón a E-mail.

Telefón a e-mail sa k zákazke prenesú automaticky spolu s adresou, ak sú v agende Adresár vyplnené. Pre zobrazenie spomínaných údajov (pri už vytvorenej zákazke) je potrebné po inštalácii januárovej verzie adresu k jednotlivým záznamom preniesť znova.
Na údaje vyplnené pri zákazke sme po novom naviazali i komunikačné funkcie Nový hovor, Nový e-mail a Nová SMS z ponuky Záznam, ktoré doteraz čerpali hodnoty z adresára. Vďaka spomínaným údajom môžete so svojimi zákazníkmi komunikovať priamo z agendy Zákazky. Ak nie sú telefón a e-mail pri zákazke vyplnené, použijú sa pre funkcie z ponuky Záznam/Komunikácia údaje z adresára rovnako ako doteraz. Komunikačné funkcie vyvoláte aj kliknutím na samotný názov poľa Telefón a E-mail.

Pri účtovaní na prelome účtovných období sa automaticky nastavia číselné rady pre priznanie DPH.

V agende Globálne nastavenie/Dane/DPH sa nastavuje číselný rad pre automaticky vytvorený záväzok na vlastnú daňovú povinnosť. Po novom sa pri prepnutí do režimu účtovania na prelome obdobia automaticky nastaví číselný rad nasledujúceho účtovného obdobia, vytvorený zo zodpovedajúceho číselného radu bežného účtovného obdobia.

Sklady

V účtovných jednotkách typu Jednoduché účtovníctvo sme do agendy Zásoby na záložku Zaúčtovanie pridali polia Nákup a Predaj.

Polia slúžia pre zadanie predkontácií, ktoré sa spolu so zásobou automaticky vložia na položky výdavkových a príjmových dokladov. Predkontácie v spomínaných poliach je možné pridávať či meniť aj hromadne, a to prostredníctvom povelu Upraviť všetko... z ponuky Záznam/Editácia. Polia Nákup a Predaj sme pridali aj do zloženej otázky a vďaka tomu môžete zásoby jednoducho filtrovať podľa zvolenej predkontácie.
V agendách Výrobné požiadavky a Výroba POHODA kontroluje, aby pri výrobku obsahujúceho položky s výrobným číslom nedošlo k zadaniu množstva na desatinné miesta. Doteraz spomínaná kontrola prebiehala iba v rade POHODA E1, po novom je dostupná aj v radoch POHODA MDB a SQL.
Majetok

Pre lepšiu orientáciu sme v agende Majetok upravili vzhľad formulára. Po novom sú polia prehľadne usporiadané a vďaka tomu jednoducho nastavíte parametre pre výpočet daňových a účtovných odpisov.
V agendách Majetok a Krátkodobý majetok sa na vybraných tlačových zostavách záznamy po novom zoraďujú abecedne podľa názvu ich umiestnenia či členenia. Jedná sa napríklad o zostavy Členenie dlhodobého majetku, Umiestnenie dlhodobého majetku atď.

Homebanking

V agende Banka sme po novom oddelili funkcie pre načítanie bankových výpisov a transakčnej histórie.

Doteraz sa import spúšťal prostredníctvom rovnakého povelu a podľa zvolenej služby homebankingu sa načítali buď bankové výpisy alebo pohyby. Po novom sme do ponuky Záznam/Operácia pridali povel Načítanie pohybov..., ktorým spustíte sprievodcu importom transakčnej histórie (pohybov na účte).

Postup načítania pohybov je rovnaký ako doteraz. Na prvej strane sprievodcu vyberiete zo zoznamu požadovanú API službu s priamym napojením na banku (Tatra banka, SLSP, Fio banka) a na ďalšej strane nastavíte parametre pre import. Po dokončení sprievodcu si naimportované pohyby vrátane likvidácií skontrolujte. Na to môžete využiť napríklad aj nové dynamické záložky Spárované, Čiastočne spárované a Nespárované, ktoré sú dostupné v agende Banka po označení stĺpca Celkom.
Pomocou služby SLSP Databanking 2.0 a Tatrabanka Premium API sa sťahuje transakčná história, preto vám odporúčame pri týchto službách využívať nový povel Načítanie pohybov... Pomocou služby FIO API bankovníctvo je možné stiahnuť transakčnú históriu (sťahovanie v rozsahu od - do a bežné sťahovanie), ako aj výpisy (oficiálny výpis a načítať stiahnuté). Preto môžete odteraz pre jednotlivé spôsoby sťahovania využívať zodpovedajúci povel Načítanie pohybov..., resp. Načítanie výpisov. Načítanie výpisov (vo formáte SEPA XML, ABO) importujete do programu rovnako ako doteraz pomocou povelu Načítanie výpisov... z ponuky Záznam/Operácia.

V sprievodcovi importom bankových výpisov je možné súbory výpisu po novom zoradiť podľa jednotlivých stĺpcov (Súbor, Dátum zmeny, Účet, Služba).

Do programu POHODA sme pridali podporu komunikácie s platobným terminálom Sunmi Besteron, ako aj možnosť načítania avíz z tohto platobného terminálu.

V agende Nastavenie/Hardware sme pre typ zariadenia Platobný terminál Sunmi pridali protokol Besteron. Platobný terminál prijíma pri platbe aj variabilný symbol z programu POHODA. Komunikácia s platobným terminálom je možná pomocou LAN siete zadaním IP adresy zariadenia. Po vykonaní všetkých potrebných nastavení v programe POHODA je možné platobný terminál používať pri úhrade dokladov platobnou kartou v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky a Kasa.

Platobný terminál Verifone VX520 od Tatra Banky podporujeme už dlhšiu dobu. Po novom sme pridali podporu novšieho modelu platobného terminálu Verifone V200c.

V agende Nastavenie/Hardware sme pre typ zariadenia Platobný terminál Verifone upravili názov pôvodného protokolu na Tatra Banka PRSK03 pre podporu zariadenia Verifone VX520 a taktiež sme pridali nový protokol Tatra Banka PRSK05 pre podporu nového zariadenia Verifone V200c.

XML komunikácia

Rozšírili sme kontrolu duplicity vstupnej XML požiadavky podľa ID v obálke (dataPack a dataPackItem). XML odpoveď po novom vracia podrobnejšie informácie o nájdenom duplicitnom zázname (agenda, ID záznamu, číslo dokladu atď.).

XML export agendy Predajky sme rozšírili o prenos údajov zo záložky Úhrady dokladu (blok <paymentsType>).

XML komunikáciu v agende Zákazky sme rozšírili o import a export polí Telefón a E-mail pri hlavnej a dodacej adrese.

V účtovných jednotkách typu Jednoduché účtovníctvo sme XML komunikáciu v agende Zásoby rozšírili o import a export predkontácií v poliach Nákup a Predaj.

XML export v agende Zásoby sme rozšírili o prenos číselnej hodnoty sadzby DPH pri nákupnej a predajnej cene zásoby.

XML komunikácia v agende Zákazky už nepodporuje element <contractState> pre stav zákazky.

Ostatné

Ak máte k programu POHODA pripojený platobný terminál a eKasu, môžete odteraz tlačiť potvrdenie o platbe z platobného terminálu aj priamo na eKase.

V agende Nastavenie/Hardware je pri väčšine platobných terminálov možnosť voľby tlače potvrdenia buď na platobnom termináli alebo eKase. V prípade zariadení eKasa Varos, eFox a FiskalPRO tlač automaticky podporujeme. Pre ostatné eKasa zariadenia je potrebné kontaktovať priamo výrobcu daného zariadenia, aby funkcionalitu na zariadenie doplnil.

Tlač potvrdenia z platobného terminálu na eKasu prebieha v rovnakej postupnosti ako tlač potvrdenia priamo na platobnom termináli. Najprv sa vytlačí potvrdenka z platobného terminálu a kópia potvrdenky, a následne je možné tlačiť samotný eKasa blok.

Nastavenie východiskového filtra k uloženej otázke prostredníctvom klávesu Shift a ľavého tlačidla myši je obľúbenou užívateľskou funkciou. Po novom môžete tento východiskový filter nastaviť tiež v prenosovej agende Záväzky–>, z ktorej prenášate záväzky do príkazu na úhradu. Pripomíname, že nastavenie východiskovej uloženej otázky je detegované čiernou bodkou pred jej názvom.

mServer sme rozšírili o nový nepovinný parameter „Stw–Client–Request–ID“ v hlavičke HTTP požiadavky určený pre jednoznačnú identifikáciu klientskych požiadaviek odoslaných na mServer.


Verzia Január 2024 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Program v agende Jazdy/Vozidlá už po údajovej uzávierke vyplní správnu hodnotu do poľa Počiatočný stav nádrže v prípade zaškrtnutého poľa Zvýšiť spotrebu PHM.

V zahraničnom cestovnom príkaze bolo opravené krátenie stravného; na záložke Stravné už program po zaškrtnutí polí Raňajky/Obed/Večera v stĺpci Uprav.strav kráti čiastku stravného.

V CSV súbore, ktorý je možné vytvoriť z tlačovej zostavy Podklady pre príspevok – skrátená práca, už údaj Obmedzenia neobsahuje medzery a je použitý oddeľovač „.“.