Aktualizácie k verzii Máj 2010

Update POHODA, rel. 9505

K dispozícii od: 16. 08. 2010

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Máj 2010, rel. 9500 (resp. 9501, 9502, 9503, 9504).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update i pre Kasu, rel. 9504. Ak už Kasu, rel. 9504 máte nainštalovanú, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy.

Odporúčanie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 9505 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

UPOZORNENIE

 • V tlačových zostavách, na ktorých sú vypísané položky a zobrazuje sa Rekapitulácia, môže nastať posun v zobrazení položiek Základ dane a DPH v prípade, ak je Rekapitulácia rozdelená na dve strany. V takomto prípade je potrebné upraviť zostavu tak, že sa rozšíri/zúži päta zostavy pred rekapituláciou natoľko, aby sa celá rekapitulácia zobrazila na jednej strane, t. j. aby nebola rozdelená na dve strany. Na odstránení tohto problému pracujeme, oprava bude zverejnená v niektorom z nasledujúcich update.

PERSONALISTIKA A MZDY

 • Bola opravená chyba v TZ Štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch . V prípade, ak zamestnávateľ nežiada o preplatenie zamestnaneckej prémie, tak sa už nevypĺňa rok v časti V.
 • Bola opravená chyba v TZ Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list). Do sekcie III (zrážky zo mzdy) už vstupujú len neuzavreté zrážky.

INTRASTAT

 • Pre Intrastat bolo do Globálneho nastavenia pridané pole Číslo organizačnej jednotky. Údaj vyplnený ako Číslo organizačnej jednotky sa bude prenášať do tlačových zostáv a exportu do formátu xml pre Hlásenie pre Intrastat - odoslanie a Hlásenie pre Intrastat - prijatie . V Globálnom nastavení je pre toto pole prednadstavený údaj "000", údaj je možné v prípade potreby editovať.

SKLADY

 • Bolo optimalizované Automatické generovanie PLU v skladových zásobách.

OSTATNÉ

 • Do Globálneho nastavenia/Doklady bola pridaná nová zaškrtávacia možnosť s názvom Uzavretím zákazky uzamknúť pole Zákazka, ktorou bude možné ovplyvniť to, či sa bude so zákazkami pracovať tak ako doteraz, alebo už nebude možné do dokladov vkladať už uzatvorené zákazky. V prípade, že si túto možnosť zaškrtnete, nebude možné do dokladov vkladať už uzatvorené zákazky. V prípade, ak táto možnosť nebude zaškrtnutá, budete môcť so zákazkami pracovať tak ako doteraz, t. j. do dokladu budete môcť vložiť aj uzatvorenú zákazku.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2010, rel. 9504 zo dňa 15. 07. 2010:

UPOZORNENIE

 • V tlačových zostavách, na ktorých sú vypísané položky a zobrazuje sa Rekapitulácia, môže nastať posun v zobrazení položiek Základ dane a DPH v prípade, ak je Rekapitulácia rozdelená na dve strany. V takomto prípade je potrebné upraviť zostavu tak, že sa rozšíri/zúži päta zostavy pred rekapituláciou natoľko, aby sa celá rekapitulácia zobrazila na jednej strane, t. j. aby nebola rozdelená na dve strany. Na odstránení tohto problému pracujeme, oprava bude zverejnená v niektorom z nasledujúcich update.

PERSONALISTIKA A MZDY

 • Do agendy Legislatíva - Daň z príjmov/Odpočítateľné položky bola zapracovaná nová čiastka daňového bonusu platného od 01. 07. 2010 v ročnej výške 240,24 €. Nová čiastka daňového bonusu vo výške 20,02 € bude prvýkrát použitá v mzde za mesiac júl 2010.

OSTATNÉ

 • Bola pridaná podpora pre homebankig - načítanie výpisov OberBank (služba "formát Multicash"). Do agendy "Kódy bánk" bola doplnená banka OberBank AG.
 • Bola opravená chyba, ku ktorej dochádzalo v prípade vytvárania tuzemského príkazu, služby MultiCash pre Tatrabanku. Variabilný symbol sa teraz doplní do dĺžky 10 znakov nulami.
 • Pri prevode databázy sa už nezobrazuje hlásenie informujúce o chybe v tabulke SKParam. Toto hlásenie sa objavovalo len vo variantoch neobsahujúcich sklady, t. j. v programoch POHODA Mini, Lite a Profi.
 • Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri likvidácii zákazky, ktorá je uzatvorená. Už je možné zlikvidovať doklad s uzatvorenou zákazkou.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2010, rel. 9503 zo dňa 01. 07. 2010:

UPOZORNENIE

 • V tlačových zostavách, na ktorých sú vypísané položky a zobrazuje sa Rekapitulácia, môže nastať posun v zobrazení položiek Základ dane a DPH v prípade, ak je Rekapitulácia rozdelená na dve strany. V takomto prípade je potrebné upraviť zostavu tak, že sa rozšíri/zúži päta zostavy pred rekapituláciou natoľko, aby sa celá rekapitulácia zobrazila na jednej strane, t. j. aby nebola rozdelená na dve strany. Na odstránení tohto problému pracujeme, oprava bude zverejnená v niektorom z nasledujúcich update.

PERSONALISTIKA A MZDY

 • V tlačových zostavách Výplatnica miezd a Výplatnica miezd na šírku je už správne uvedená čiastka v stĺpci Celkom, ak má zamestnanec vo mzde vyplatený aj daňový bonus.

ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIA

 • Zaúčtovanie predajok do ostatných pohľadávok v jednoduchom účtovníctve už nevytvára záznam v agende Peňažný denník.
 • Do dokladov už nie je možné vkladať zákazky, ktoré sú uzatvorené.
 • Bola opravená chyba, ku ktorej dochádzalo v prípade tlače prostredníctvom ikony Vytlačiť východiskovú zostavu /t. j. prostredníctvom ikony tlačiarne/ bezprostredne po uložení dokladu v časti Označenie dodávky a Rekapitulácia.

SKLADY

 • V agende Zásoby sa už správne vykoná úprava cien prostredníctvom povelu Záznam/Preceniť predajné ceny. Ak je pri voľbe Upraviť predajné ceny uvedené percento aj pevná čiastka, zmení sa predajná cena o uvedené hodnoty v poradí: percento, čiastka.
 • Ak nastane v agende Predajky situácia, kedy je celková čiastka dokladu vyššia ako čiastka uvedená v poli Prijaté, program POHODA na túto skutočnosť upozorní. Po potvrdení hlásenia je užívateľ automaticky presunutý kurzorom myši do poľa Prijaté. Pôvodne zadaná hodnota je označená a užívateľ ju tak môže ihneď opraviť a urýchliť tak celkový predaj.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2010, rel. 9502 zo dňa 21. 06. 2010:

UPOZORNENIE

 • V tlačových zostavách, na ktorých sú vypísané položky a zobrazuje sa Rekapitulácia, môže nastať posun v zobrazení položiek základ dane a DPH v prípade, ak je Rekapitulácia rozdelená na dve strany. V takomto prípade je potrebné upraviť zostavu tak, že sa rozšíri/zúži päta zostavy pred rekapituláciou natoľko, aby sa celá rekapitulácia zobrazila na jednej strane, t. j. aby nebola rozdelená na dve strany.

PERSONALISTIKA A MZDY

 • Do agendy Legislatíva/Mzdy boli zapracované nové vymeriavacie základy pre sociálne poistenie platné od 01. 07. 2010:
- Dôchodkové poistenie, Rezervný fond a Poistenie v nezamestnanosti v hodnote 2.978,--EUR,
- Garančné poistenie a Nemocenské poistenie v hodnote 1.116,75 EUR
Upozornenie: nová výška daňového bonusu zatiaľ nebola zverejnená, a preto daňový bonus, platný od 01. 07. 2010, bude zapracovaný až do ďalšieho update 9503.
 • Bolo opravené vyplnenie dátumov v tlačovej zostave Štvrťročný prehľad, ak je v Globálnom nastavení ako Deň výplat nastavený dátum > 28.
 • Pri exporte tlačovej zostavy Výplatná páska do Excelu a HTML sa už zobrazuje počet odpracovaných hodín.

DPH

 • Do tlačovej zostavy Priznanie DPH bolo zapracované vstupovanie dokladov s novou, zníženou sadzbou DPH. Platitelia dane, ktorí po 01. 05. 2010 vyrobia a uvedú na trh tovar podliehajúci zníženej sadzbe dane 6 %, uvedú príslušné údaje v riadkoch daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, v ktorých sa uvádzajú údaje o tovare podliehajúcom zníženej sadzbe dane 10 %.
 • V súvislosti so zapracovaním novej zníženej sadzby DPH boli v programe POHODA upravené aj tlačové zostavy v agende Priznanie DPH.

SKLADY

 • Pri zaúčtovaní predajky sa už správne vkladajú do vytvorených dokladov na záložku Položky texty podľa zvolenej predkontácie.

INTERNETOVÉ OBCHODY

 • V agende Zásoby, na záložke Internet, v sekcii Súvisiaci tovar, už nedochádza k duplikovaniu zásob pridaním ďalšej položky alebo zmazaním skôr zadanej zásoby.
 • Bolo opravené ukladanie vykonaných zmien v agende Nastavenie/Internetové obchody/Kategórie internetových obchodov.

POHODA KASA

 • JaV Safe Varos – opravená tlač na FM4000, fiškálny modul už správne tlačí viac položiek.
 • V PSÚ sa nastavenie PLU prenáša obojsmerne, t. j. v smere z centrály na pobočku a opačne.

OSTATNÉ

 • V tlačovej zostave Faktúra bolo opravené chybné vyčíslenie rekapitulácie. K tejto chybe dochádzalo v prípade okamžitej tlače prostredníctvom Náhľadu východiskovej tlačovej zostavy hneď po uložení dokladu.
 • Pri zapnutí programu sa už nezobrazuje hlásenie o chybnej sériovej komunikácii v prípade, ak nie je v agende Hardware zaškrtnutý záznam Zapnuté.
 • Opravená tlač prostredníctvom voľby Vytlačiť všetko. Už sa nezobrazuje informácia o tlači do PDF a program nečaká na dokončenie tvorby PDF dokumentu.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2010, rel. 9501 zo dňa 28. 05. 2010:

KASA A KASA ONLINE

 • Odstránené padanie programu Pohoda Kasa v agende Nastavenie/Hardware pri dennej uzávierke.
 • V Kase Online už nie je možné vydať tovar, ktorý je rezervovaný.

INTERNETOVÉ OBCHODY

 • Oprava prenosu parametrov pre internetové obchodovanie.
 • Oprava sprievodcu pre internetové obchodovanie - Vltava 2000 a Zoner InShop.

FAKTURÁCIA A SKLADY

 • Oprava importu HTML faktúr.
 • Oprava ovládania programu v agende Zásoby pri skladových kartách, ktoré majú vložený obrázok.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť