Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Máj 2010

Novinky vo verzii Máj 2010

Popisovaná verzia: POHODA Máj 2010, release 9500 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2010, release 9400 SK
K dispozícii od: 13. 05. 2010

Aktualizácie k verzii

&nsbp;
Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Účtovníctvo

> Znížená sadzba DPH na produkty „predaja z dvora“ vo výške 6 %

V súvislosti s novelou zákona o DPH s účinnosťou od 01. 05. 2010 bola do programu POHODA zapracovaná druhá znížená sadzba DPH vo výške 6 %. Táto sadzba sa bude používať na vybrané produkty „predaja z dvora“ (napr. mäso, mlieko, vajcia, med).

Nová znížená sadzba 6 % vstupuje do dokladov výlučne prostredníctvom záložky „Položky faktúry, resp. dokladu“. Akonáhle vyberiete v položkách dokladu sadzbu 6 %, po uložení dokladu sa vo formulári objaví sekcia pre novú zníženú sadzbu, kde sa z položiek dokladu prenesie základ dane, DPH a suma celkom. Táto suma celkom následne vstúpi aj do hodnoty Celkom na doklade.

K existujúcim predkontáciám sa automaticky doplní aj zaúčtovanie pre novú sadzbu. Ak účtujete o DPH pomocou analytických účtov (napr. 343001), je potrebné si pre sadzbu 6 % vytvoriť analytický účet v agende „Účtová osnova“ a uvedený účet zadať do predkontácie. Program POHODA predkontácie so syntetickým účtom doplní automaticky.

Na základe vyjadrenia Ministerstva financií SR sa tlačivo Priznanie DPH nemení. Platitelia dane, ktorí po 01. 05. 2010 vyrobia a uvedú na trh tovar podliehajúci zníženej sadzbe dane 6 %, uvedú príslušné údaje v riadkoch daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, v ktorých sa uvádzajú údaje o tovare podliehajúcom zníženej sadzbe dane 10 %.

V súvislosti so zapracovaním novej zníženej sadzby boli v programe POHODA upravené niektoré tlačové zostavy pre agendy Účtovníctvo, Fakturácia a Sklady. Tlačové zostavy v agende Priznanie DPH budú zapracované postupne v ďalších update.

Internetové obchody

> Administrácia internetového obchodu priamo v programe POHODA je možno už vo všetkých radoch tohto systému, teda i v radoch POHODA a POHODA SQL.

Správa internetového obchodu je teraz vo všetkých radoch rovnako jednoduchá ako v rade POHODA E1. Priamo v programe POHODA je možné ľahko a rýchlo nadefinovať parametre a kategórie internetového obchodu a priraďovať ich k jednotlivým skladovým položkám v agende Zásoby. Zápis nových parametrov uľahčuje ponuka vopred nadefinovaných typov, ako sú Dátum, Text, Číslo, Merná jednotka, Zoznam či Áno/Nie. Jednotlivé kategórie môžu mať svoj popis a obrázok. Vytvorené parametre sa priraďujú buď priamo ku skladovým položkám, alebo k vybraným kategóriám. Pri zaradení skladovej položky do príslušnej kategórie sa ku skladovej položke prenesú i parametre nastavené v tejto kategórii. Ku skladovej položke je možné ďalej priradiť alternatívny a súvisiaci tovar.

Agendy Parametre a Kategórie inter. obchodov nájdete v ponuke Nastavenie/Internetové obchody. Zaradenie jednotlivých položiek do kategórií, priradenie parametrov, popisy tovaru a súvisiaci a alternatívny tovar nastavíte v agende Sklady/Zásoby na záložke Internet.

Výmena údajov medzi programom POHODA a e-shopom prebieha vďaka XML komunikácii. Export požadovaných údajov z programu POHODA do e-shopu je veľmi jednoduchý. Stačí iba vybrať nastavený internetový obchod a položky, ktoré sa majú z agendy Zásoby exportovať do e-shopu. Údaje, resp. ich aktualizáciu tak nahráte do svojho e-shopu a môžete predávať. Rovnako jednoducho vykonáte späť do programu POHODA zase import objednávok a ďalších zmien vykonaných vo Vašom e-shope.

Pre spustenie XML komunikácie slúži sprievodca Internetové obchodovanie, ktorého zahájite povelom Súbor/Dátová komunikácia/Internetové obchodovanie.

> Ponuku internetových obchodov v programe POHODA teraz rozširuje možnosť nadefinovať si vlastný všeobecný internetový obchod.

Program POHODA podporuje nastavenie všeobecného internetového obchodu, vrátane služby pre komunikáciu s internetovým serverom.

Všetky nastavenia vykonáte v agende Nastavenie/Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov, kde v sekcii Internetový obchod vyberiete typ Všeobecný internetový obchod. Na záložke Všeobecné zadáte názov svojho e-shopu, vyplníte jeho internetovú adresu a nahráte logo. Ďalej môžete prednastaviť prihlasovacie údaje pre prístup na svoj internetový server (užívateľské meno a heslo). Na záložkách Export a Import zadáte komunikačnú adresu pre odosielanie a sťahovanie údajov medzi programom POHODA a e-shopom. Prednastaviť si môžete transformačné šablóny na úpravu výstupných i vstupných údajov.


> Program POHODA umožňuje napojenie nielen niekoľkých rôznych typov internetových obchodov, odteraz si môžete založiť taktiež viacero e-shopov rovnakého typu internetového obchodu.

Viacero internetových obchodov jedného typu oceníte napríklad v prípade, keď prevádzkujete niekoľko e-shopov postavených na rovnakom systéme, samozrejme s ponukou rôzneho tovaru, a všetky ich potrebujete prepojiť so svojim programom POHODA.

Ďalší e-shop pre jeden typ internetového obchodu založíte v agende Nastavenie/Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov pomocou políčka Názov obchodu. Do tohto políčka uvediete názov svojho e-shopu, pričom každý internetový obchod musí mať unikátny názov. Pri každom internetovom obchode ďalej vykonáte obvyklé nastavenia.

> Teraz môžete ku každej skladovej položke priradiť akýkoľvek počet obrázkov, vrátane zodpovedajúcich popisov a hlavný obrázok označiť ako východiskový.

Viac obrázkov priblíži návštevníkovi Vášho e-shopu prehliadaný tovar z viacerých pohľadov a uľahčí tak jeho rozhodovanie.

Prístupové práva

> Nastavovať prístupové práva už nemusí iba administrátor, ale i ďalší vybraní užívatelia.

Prístupové práva mohol nastavovať iba administrátor. Odteraz ich môže pridávať i užívateľ, ktorý na vykonávanie tejto operácie dostane od administrátora príslušné právo.

Na záložke Užívateľ v sekcii Nastavenie práv užívateľa stačí zaškrtnúť pri konkrétnom užívateľovi voľbu Prístupové práva.

> Rozšírené možnosti nastavenia administrátorských funkcií umožnia presnejšie nastaviť práva jednotlivým užívateľom k špeciálnym operáciám.

Voľba Administrátorské funkcie bola rozdelená na menšie podoblasti a presunutá na záložku Práva do sekcie Nastavenie práv užívateľa. Presnejším nastavením týchto špeciálnych práv môžete ešte zvýšiť zabezpečenie svojich údajov. Užívateľovi môžete nastaviť právo napr. na hromadné operácie, export databázy do Accessu či zmenu účtovného obdobia.


> Užívateľ, ktorý bude mať zaškrtnutú voľbu Aktivácia programu, môže vykonávať sieťovú aktiváciu programu a reaktiváciu sieťovej verzie.

Nastavenie práv vykonáte v agende Nastavenie/Prístupové práva.

Fakturácia a sklady

> Prednastavená predkontácia pri predajkách s bezhotovostnou formou úhrady zaistí ich automatické zaúčtovanie na zodpovedajúce účty v ostatných pohľadávkach.

K vytvoreným predajkám hradeným bezhotovostnou formou, napr. platobnou kartou, môžete odteraz priradiť predkontáciu, na ktorú sa vykoná ich zaúčtovanie do ostatných pohľadávok. Nemusíte teda v automaticky vytvorených ostatných pohľadávkach ručne upravovať predkontáciu Neviem.

Najčastejšie využívanú predkontáciu pre bezhotovostnú úhradu si nastavte v agende Užívateľské nastavenie/Faktúry vydané v poli Predkontácia Ostatné pohľadávky.

Ak používate viac foriem úhrad a pre jednotlivé úhrady zvláštne analytické účty, odporúčame účty k jednotlivým formám úhrad prednastaviť v agende Zaúčtovanie predajok. Tým si veľmi zjednodušíte svoju prácu so zaúčtovaním ako predajok do pokladne, tak ostatných pohľadávok.


Nastavenie účtov k jednotlivým formám úhrady vykonáte v agende Zaúčtovanie predajok, ktorú otvoríte prostredníctvom povelu Nastavenie v agende Globálne nastavenie/Predajky. Zaškrtnutím voľby Nastaviť účet samostatne určíte, že sa zadaná platba nebude vzťahovať ku konkrétnemu stredisku.

> Nový povel v príkaze na úhradu otvorí všetky záväzky, ktoré sú do daného príkazu vložené.

Vďaka tomuto povelu sa dostanete do agendy Záväzky s výberom tých záväzkov, ktoré sú do vybraného príkazu vložené a prichystané k preplateniu alebo už preplatené. Tento prehľad môžete použiť pre rýchlu kontrolu alebo v prípade, že si potrebujete prehliadnuť ďalšie informácie o niektorom z vložených záväzkov.

Na otvorenie položiek príkazu slúži povel Otvoriť položky. Tento povel je prístupný z miestnej ponuky zobrazenej pomocou pravého tlačidla myši na záložke Položky príkazu.

> V agendách Výroba a Prevod je možné v poli Čas zadávať i sekundy.

Presne vyplnený čas môže byť veľmi dôležitý pre správne radenie pohybov výrobkov v rámci jedného dňa.

> Pri prenose položkovej zálohovej faktúry do vydanej, resp. prijatej faktúry sa prenášajú i zadané strediská, činnosti a zákazky.

PDF dokumenty a ich odosielanie e-mailom

> Rozšírili sa možnosti e-mailovej komunikácie pre odosielanie PDF dokumentov z programu POHODA. Každý užívateľ si môže vybrať jednu z dvoch služieb, buď východiskového e-mailového klienta, alebo SMTP poštového klienta.

Ako východiskový je pri každom užívateľovi nastavený e-mailový klient. Jedná sa o štandardnú službu, pri ktorej POHODA automaticky použije východiskového poštového klienta operačného systému, napr. Microsoft Office Outlook.

Novinkou je možnosť odosielania správ prostredníctvom protokolu SMTP. Tento spôsob komunikácie vyžaduje nastavenie adresy poštovného SMTP servera a e-mailovej adresy. Voliteľne si môžete prednastaviť tiež prihlasovacie údaje (užívateľské meno a heslo), nastaviť východiskovú e-mailovú správu, príp. si nadefinovať zložku pre ukladanie príloh e-mailov. Prostredníctvom povelu Test pripojenia je možné komunikáciu overiť.

Pre všetky nastavenia e-mailovej komunikácie slúži v jednotlivých užívateľských profiloch agenda Užívateľské nastavenie/E-mailové služby.


Pri odosielaní PDF dokumentov sa zobrazí dialógové okno Odoslanie e-mailu, v ktorom máte možnosť upraviť e-mailovú adresu, pridať alebo upraviť predmet a text správy, príp. vložiť ďalšie prílohy. Tieto prílohy môžu byť uložené i mimo program POHODA.

Pokiaľ pre odosielanie e-mailov použijete protokol SMTP, zobrazia sa všetky poslané e-maily v novo pridanej agende Odoslané e-maily. Ak nedôjde k správnemu odoslaniu požadovaného e-mailu, môžete požadovaný e-mail upraviť a pokúsiť sa ho priamo z tejto agendy znovu odoslať.

Agendu Odoslané e-maily nájdete v ponuke Súbor/Dátová komunikácia/Odoslané e-maily.

> Šablóny e-mailových správ zrýchlia a zjednodušia posielanie PDF dokumentov z programu POHODA.

Pre často používané texty e-mailových správ, príp. pre správy často posielané na rovnaké e-mailové adresy si môžete vytvoriť vlastné šablóny. V šablóne tak môžete mať pripravenú štruktúru celej správy – predmet, text, prílohy i podpis. Pri odosielaní e-mailu stačí vybrať konkrétnu šablónu, ak je to potrebné, správu ešte upraviť, a potom rovno odoslať.

Vlastné šablóny vytvoríte priamo z dialógového okna Odoslanie e-mailu pomocou povelu Uložiť šablónu. Pre zahájenie výberu šablóny slúži voľba Použiť šablónu, po ktorej zaškrtnutí sa ponúkne zoznam uložených šablón na výber. Pokiaľ ste si v nastavení e-mailových služieb nadefinovali východiskovú e-mailovú správu, bude každý nový e-mail automaticky obsahovať údaje podľa tohto vzoru.


> SMTP e-mailová služba umožňuje z programu POHODA posielať PDF dokumenty taktiež hromadne.

Ak potrebujete e-mailom odoslať napr. vydané faktúry niekoľkým svojim odberateľom, nemusíte každú z nich odosielať zvlášť, ale môžete použiť hromadné odoslanie PDF dokumentov. Vybrané faktúry síce odošlete naraz, každý odberateľ však nájde vo svojom e-maily priloženú len tú svoju. V kombinácii s prednastavením šablón e-mailových správ môžete ušetriť radovo desiatky minút práce.

Po stlačení povelu Odoslať všetko e-mailom v ponuke pod tlačidlom PDF v dialógovom okne Tlač sa otvorí nová správa v SMTP klientovi elektronickej pošty. Táto správa bude odoslaná na e-mailové adresy uvedené vo formulároch jednotlivých záznamov a bude k nej priložený vždy zodpovedajúci PDF dokument. Ďalší postup odosielania je zhodný ako v prípade odosielania jedného PDF súboru.

Ostatné

> Jednotlivým agendám je možné priradiť vlastnú farbu a navzájom ich tak odlíšiť.

Táto vizuálna pomôcka Vám môže pomôcť s tým, aby ste nezadali doklad do nesprávnej agendy. V agendách, ktorým bola priradená nejaká farba, sa pod štandardnou lištou zobrazí nový farebný pruh s názvom otvorenej agendy.

Priradiť jednotlivým agendám napríklad svoje obľúbené farby a nastaviť si tak svoju jedinečnú farebnú schému môže každý užívateľ sám, a to v agende Nastavenie/Užívateľské nastavenie v sekcii Farebné rozlíšenie agend pomocou výklopného zoznamu v stĺpci Farba. Pomocou povelu Pridať ďalšiu agendu… si môžete vybrať ďalšie agendy, ktoré takto chcete odlíšiť. Pokiaľ nebudete chcieť farebné pruhy vo vybranej agende ďalej používať, jednoducho ich zo zoznamu v sekcii Farebné rozlíšenie agend zmažte pomocou klávesu DEL.


> Do inej agendy je možné sa prepnúť i z uzamknutého dokladu.

I z dokladu, ktorý je uzamknutý prostredníctvom ponuky Záznam/Zámok, resp. Nastavenie/Zámok k dátumu, môžete prejsť do ďalšej, nadväzujúcej agendy. Samozrejmosťou zostáva, že v uzamknutom doklade nie je možné jednotlivé údaje editovať, v nadväzujúcej agende sa teda neponúka povel Preniesť do dokladu.

Prepínanie je možné z polí vo formulári, napr. Predkontácia, Číselný rad, Firma a pod. Pre prepnutie do nadväzujúcej agendy použite klávesu F5 alebo kliknite na symbol tri bodky.

> Pomocou XML komunikácie je možné exportovať a importovať pole Stredisko, Činnosť a Zákazka v agende Ponuky a Dopyty.

> Pole PSČ bolo rozšírené na 15 znakov.

Pokiaľ budete vypĺňať adresu, v ktorej bude vyplnené pole Krajina, môžete teraz zadať PSČ v dĺžke až 15 znakov.

Kasa a Kasa Online

> Situáciu, kedy je potrebné stornovať predajku alebo ju upraviť a aktuálny užívateľ na to nemá dostatočné oprávnenie, teraz môže pohodlne vyriešiť systém tzv. povyšovanie práv.

Ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ dostatočné oprávnenie na vykonanie konkrétnej operácie, nemusíte už aplikáciu ukončovať. Jednoducho sa do nej prihlási užívateľ s vyššími právami a vykoná, resp. schváli potrebnú operáciu. Pôvodne prihlásený užívateľ tak môže ďalej pokračovať v rozpracovanej predajke.

Aby sa užívateľovi pri pokuse o vykonanie operácie, na ktorú nemá právo, zobrazovalo upozornenie s možnosťou prihlásenia užívateľa s vyššími právami, zaškrtnite v agende Prístupové práva voľbu Povyšovanie práv.


> Teraz môžete nastaviť užívateľom právo na vykonávanie refundácie predajky.

Užívateľ, ktorý bude mať túto voľbu zaškrtnutú, môže vykonávať refundáciu aktuálne vybranej položky v sekcii Predajka alebo stornovanie celej predajky po zadaní jej čísla.

> Práva na operácie, ktoré upravujú cenu na vystavovaných predajkách, sú odteraz rozdelené na dve oblasti. Jednotlivým užívateľom tak môžete zvlášť nastaviť právo na zmenu cien a právo na výber hladiny predajných cien.

Vďaka právu Zmeny cien mohol doteraz užívateľ pri výdaji skladových zásob či už upravovať predajnú cenu, alebo meniť cenovú hladinu. Odteraz je výber cenovej hladiny závislý na novej voľbe Výber predajnej ceny. Pokiaľ nebude mať užívateľ toto právo zaškrtnuté, bude môcť upravovať cenu na doklade, ale už nie vyberať cenovú hladinu.

Voľby pre nastavenie práv na zmenu cien a výber cenovej hladiny nájdete v agende Nastavenie/Prístupové práva v strome práv Kasa (Online)/Ostatné. Pôvodné voľby boli prerozdelené do sekcií Ostatné a Ostatné 2.


> Vlastné nastavenie poradia jednotlivých polí zníži počet stlačenia klávesov na skutočné minimum a zrýchli vytváranie predajných dokladov.

Sami si môžete určiť, v akom poli sa objaví kurzor pri vložení novej položky či jej úprave a kam sa bude ďalej presúvať po stlačení klávesu TAB. Rýchlosť vytvárania údajov tak môžete optimalizovať na minimálny počet stlačenia klávesov.

Poradie, v akom má kurzor jednotlivými poľami postupovať, si určíte priamo v agende Kasa (Online) v dialógovom okne Nastavenie formulára... prístupnom z ponuky Nastavenie.

POHODA E1

> Pre XML komunikáciu svojho programu POHODA s internetovým obchodom môžete vytvoriť automatickú úlohu. Zasielanie všetkých potrebných údajov z programu POHODA do internetového obchodu a opačne - načítanie objednávok z internetového obchodu do programu POHODA už nemusíte spúšťať ručne.

V agende Súbor/Účtovné jednotky zahájite nastavenie automatickej úlohy pomocou povelu Databáza/Automatické úlohy. V sprievodcovi najskôr vyberiete typ činnosti XML komunikácia, potom zvolíte účtovnú jednotku, pre ktorú chcete túto automatickú úlohu vykonať, a zadáte meno a heslo užívateľa programu POHODA, pod ktorým bude naplánovaná úloha spustená.

Na ďalšej strane sprievodcu vyberiete, či má byť vykonaný XML export/import jedného konkrétneho súboru, alebo viacerých súborov v konkrétnej zložke. Aktívna voľba Kontrola duplicity dávok bude kontrolovať, či niektorý doklad nebol importovaný už skôr. Môžete sa tiež rozhodnúť, či vstupné súbory po spracovaní XML komunikácie zostanú v pôvodnej zložke, alebo sa majú presunúť inam. Na záver si v sprievodcovi pre Nastavenie plánu úlohy zvolíte intervaly a časy, v ktorých sa má táto automatická úloha spúšťať.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123103 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť