Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2011

Novinky vo verzii Január 2011

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2011, release 9700 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2010, release 9600 SK
K dispozícii od: 24. 01. 2011

Aktualizácie k verzii

&nsbp;

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Personalistika a mzdy

V agende Personalistika bolo zapracované vyplnenie tlačovej zostavy Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.

Tlačová zostava sa zasiela pobočke Sociálnej poisťovni v prípade, že choroba zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní.

Kliknutím na povel Náhľad, resp. Vytlačiť sa vyvolá sprievodca pre vyplnenie tlačovej zostavy. V poli Rozhodujúce obdobie vyberiete rozhodujúce obdobie zamestnanca. Na základe tohto výberu sa doplnia údaje vymeriavacieho základu za príslušné mesiace do stĺpca Suma VZ. Vymeriavacie základy je možné v prípade potreby upraviť.

Tip: Ak zamestnancovo rozhodujúce obdobie je rok predchádzajúci kalendárnemu roku, kedy vznikla práceneschopnosť a v tomto období ste neevidovali zamestnancov v programe POHODA, môžete vymeriavacie základy vpísať do jednotlivých mesiacov a uchovať pomocou zaškrtávacieho poľa Uložiť.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa od 01. 01. 2011 zvyšuje na 2.233,50 €.

Pre rok 2011 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 317 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 1.822 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je za rok 2011 suma 3.559,30 €; mesačne sa bude vo mzde uplatňovať 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zaokrúhlená na eurocenty nadol, t. j. čiastka 296,60 €.

V agende Personalistika v sekcii Zdravotné poistenie boli pre rok 2010 aktualizované tieto tlačové zostavy:

- Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania na verejné zdravotné poistenie – termín, dokedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je 15. február 2011,

- Doklad o výške príjmu a preddavkoch – termín, dokedy musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi (ak o to požiadal) doklad o výške príjmu a zaplatených preddavkoch, je 7. február 2011.

Do tlačových zostáv bolo zapracované vyplnenie políčka Číslo platiteľa poistného, do tohto políčka teraz vstupuje údaj zadaný v poli Č. platiteľa v agende Mzdy/Záznamy/Zdravotné poisťovne. Údaj bude vyplnený na základe toho, akú poisťovňu má zamestnanec priradenú.

V súvislosti s legislatívnymi zmenami v sociálnom poistení platnými od 01. 01. 2011 boli do programu POHODA zapracované zmeny pre Úrazové poistenie.:

V prípade, ak bol v roku 2010 u zamestnanca na záložke Dane a poistné nadefinovaný typ „poistenie všetko“, naďalej sa budú počítať odvody pre všetky druhy sociálneho poistenia.

V prípade, ak bol v roku 2010 u zamestnanca na záložke Dane a poistné nadefinovaný typ „bez odvodu úrazového poistenia“, tento typ bude automaticky ukončený obdobím 12/2010.

Pri druhoch pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brig. práci študentov a Dohoda o pracovnej činnosti sa bude automaticky počítať úrazové poistenie, bez ohľadu na to, či je na záložke Dane a poistné vyplnený typ pre odvod poistného.

Ak je u zamestnanca definovaný iný druh pracovného pomeru ako Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brig. práci študentov alebo Dohoda o pracovnej činnosti a v prípade, ak nie je na záložke Dane a poistné nadefinovaný typ „poistenie všetko“ alebo typ „bez odvodu úrazového poistenia“, sa na záložku Dane a poistné s platnosťou od 01. 01. 2011 doplní nový typ „poistenie úrazové – zamestnávateľ“. Tým bude zabezpečený odvod úrazového poistenia i pre takýto typ pracovného pomeru. V prípade potreby je možné typ „poistenie úrazové – zamestnávateľ“ ručne vymazať a úrazové poistenie pre takéhoto zamestnanca nevypočítavať.

Bol pridaný nový druh pracovného pomeru s názvom „Iný druh prac. pomeru“. Pôvodný druh pracovného pomeru „Konateľ bez pracovného pomeru“ bol premenovaný na druh „Konateľ“.

Pri druhu pracovného pomeru „Konateľ“ sa automaticky nepočíta úrazové poistenie.

Pri druhu pracovného pomeru „Iný druh prac. pomeru“ nie je automaticky počítaný žiaden odvod.

V súvislosti s legislatívnymi zmenami od 01. 01. 2011 v zákone o dani z príjmu boli v programe POHODA zapracované zmeny v súvislosti s typom „zdaniť zvláštnou sadzbou do limitu, inak zálohovo“.

Všetky príjmy zo závislej činnosti sa od 01. 01. 2011 budú zdaňovať preddavkovým spôsobom, bez ohľadu na ich výšku. Na záložke Dane a poistné sa preto u zamestnancov, ktorí majú nadefinovaný typ „zdaniť zvláštnou sadzbou do limitu, inak zálohovo“, automaticky ukončí tento typ k mesiacu 12/2010.

Pôvodný typ „zdaniť zvláštnou sadzbou do limitu, inak zálohovo“ bol premenovaný na typ „príjem zdaňovaný zrážkovou daňou“. Pre zdaňovanie zrážkovou daňou bol od 01. 01. 2011 zrušený mesačný limit 165,97 €.

V prípade, ak u zamestnanca na záložke Dane a poistné nastavíte typ „príjem zdaňovaný zrážkovou daňou“, bude vypočítaná daň v plnej výške zrážková.

Pre mzdy vystavené do 31. 12. 2010 sa bude pri ich vystavovaní sledovať limit pre zrážkovú daň, zrážková daň vypočítaná z miezd 12/2010 bude vstupovať do Štvrťročného prehľadu v mesiaci 01/2011.

S platnosťou od 01. 01. 2011 vstupujú do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie aj prémie za výročie.

Zosúladenie vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie a zmena zaokrúhlenia odvodov na sociálne poistenie.

Do 31. 12. 2010 bol vymeriavací základ na sociálne poistenie zaokrúhľovaný na eurocent nahor a vymeriavací základ na zdravotné poistenie bol zaokrúhľovaný na eurocent nadol. Od 01. 01. 2011 dochádza k zosúladeniu zaokrúhľovania, t. j. vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie sa zaokrúhľuje na eurocent nadol.

Do 31. 12. 2010 sa odvody na príslušné sociálne poistenia zaokrúhľovali na desaťcenty nadol, od 01. 01. 2011 sa zaokrúhľovanie odvodov mení, budú sa zaokrúhľovať na eurocent nadol.

Vzhľadom na legislatívne zmeny bol upravený formulár v agende Mzdy.

Pre mzdy do 12/2010 zostáva vzhľad formulára nezmenený. Od 01/2011 sa vzhľad formulára pre mzdy mení.

Do miezd pribudla nová záložka Iný príjem. Táto záložka je umiestnená medzi záložkou Hrubá mzda a Odvody. Do záložky Iný príjem pribudli aj nové polia Odstupné a Odchodné a 1% vstupnej ceny vozidla.
Pole Odstupné - čiastku je možné zadať na 4 desatinné miesta, vstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne i zdravotné poistenie, ako aj do výpočtu základu dane z príjmu.

Pole Odchodné - čiastku je možné zadať na 4 desatinné miesta, vstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne i zdravotné poistenie, ako aj do výpočtu základu dane z príjmu.

Pole 1% z vstupnej ceny vozidla - čiastku je možné zadať na 2 desatinné miesta, vstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne i zdravotné poistenie, ako aj do výpočtu základu dane z príjmu.

Do novej záložky Iný príjem boli zo záložky Čistá mzda presunuté polia Peň. prísp. zo SF a Nepeň. prísp. zo SF, ktoré budú od 01. 01. 2011 vstupovať do vymeriavacieho základu na sociálne i zdravotné poistenie, do základu dane budú vstupovať tak ako doteraz.

Ďalej do novej záložky Iný príjem boli zo záložky Čistá mzda presunuté polia Prísp. na DDP, Zvýš. VZ na zdravotné, Zvýš. daň. základu a Naturálna (daň + poist).

Tieto polia budú ovplyvňovať výpočet miezd tak ako doteraz, od 01. 01. 2011 tu nenastala žiadna zmena.

V ponuke tlačových zostáv pre mzdovú oblasť boli v súvislosti so zmenami platnými od 01. 01. 2011 aktualizované aj tlačové zostavy v agende Mzdy/Mzdy a Mzdy/Personalistika.

Pre rok 2011 boli zapracované nové formuláre Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha, takisto bola upravená XML schéma.

Nové formuláre ako aj XML platné pre rok 2011 je potrebné použiť prvýkrát pre mzdy za 01/2011.

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Doteraz platilo nasledovné:
- ak nemocenské poistenie vzniklo v predchádzajúcom roku, rozhodujúcim obdobím bolo obdobie od vzniku nem. poistenia do konca roku,
- ak nemocenské poistenie vzniklo v tomto roku, rozhodujúcim obdobím bolo obdobie od vzniku nem. poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Od 01. 01. 2011 platí:
Denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu sa určuje z rozhodujúceho obdobia:
- ak poistenie trvá minimálne od 01. 01. minulého roku, rozhodujúce obdobie je minulý rok,
- ak poistenie trvá aspoň 90 dní a vzniklo v minulom roku, rozhodujúce obdobie je od vzniku poistenia do konca minulého roku,
- ak poistenie trvá aspoň 90 dní a vzniklo v roku, kedy vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie je od vzniku poistenia do konca mesiaca predchádzajúceho dočasnej pracovnej neschopnosti,
- ak poistenie trvá menej ako 90 dní, rozhodujúce obdobie je od vzniku poistenia do dňa predchádzajúceho vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nadol, náhrada príjmu sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
V prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný úkolovou mzdou a poistenie trvá menej ako 90 dní, je potrebné denný vymeriavací základ v záložke Náhrada príjmu v programe POHODA vypočítať a zadať ručne.
Takisto je potrebné denný vymeriavací základ vypočítať a upraviť ručne v prípade mesačne aj hodinovo odmeňovaného zamestnanca, ak zamestnancovi poistenie trvá menej ako 90 dní a v mesiaci, kedy vznikla práceneschopnosť je i iný druh neprítomnosti.

Účtovníctvo

Od 01. 01. 2011 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR z 21. novembra 2010 č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Nové tlačivo použijete najskôr za zdaňovacie obdobie január 2011 alebo 1. štvrťrok 2011.

Majetok

Pri zakladaní novej účtovnej jednotky umožňuje POHODA nastaviť predchádzajúce účtovné obdobie. Táto novinka zaistí subjektom s účtovnou históriou správny výpočet daňových odpisov.

Pri výpočte daňových odpisov v novej účtovnej jednotke, ktorú ste do programu POHODA založili v kalendárnom, resp. v hospodárskom roku, program predpokladá, že v minulosti trval pravidelný kalendárny, resp. hospodársky rok. Ak je história účtovných období iná, tzn. obdobia boli nepravidelné, môže to mať za následok nesprávny výpočet daňových odpisov. Možnosť zadať predchádzajúce obdobie zaistí správny výpočet.

Pokiaľ všetky predchádzajúce účtovné obdobia, v ktorých bol obstaraný doteraz neodpísaný majetok, vždy zodpovedali kalendárnym rokom, nemusíte obdobie pre správny výpočet odpisov vypĺňať a výpočet odpisov bude korektný. V iných prípadoch je nutné vyplniť všetky predchádzajúce roky, ktoré do výpočtu odpisu zasahujú.

Pokiaľ nemá účtovná jednotka novo zavedená do programu POHODA neodpísaný majetok obstaraný v minulosti, nie je potrebné historické účtovné obdobie zadávať ani v prípade, že tieto obdobia boli nepravidelné.

Predchádzajúce obdobie vyplníte v sprievodcovi Účtovné obdobie, ktorého vyvoláte povelom Záznam/Účtovné obdobie v agende Súbor/Účtovné jednotky.

Servis

V agende Servis môžete teraz označiť servisné záznamy, ktoré sa nemajú prenášať do nového účtovného obdobia.

Pri údajovej uzávierke sa do nasledujúceho účtovného obdobia prenášajú všetky servisné záznamy. Pokiaľ niektoré previesť nepotrebujete, označte ich príznakom Neprevádzať. Po prevode databázy zostanú v uzatvorenom období.

Príznak Neprevádzať nastavíte na konkrétnom servisnom zázname pomocou povelu Záznam/Neprevádzať uzávierkou.

Pri servisovaných predmetoch pribudlo vo formulári agendy Servis nové pole Ukončené pre dátum, kedy boli dokončené opravy na servisovanom predmete.

Povelom Záznam/Servis v agende Predajky môžete vystaviť predajný doklad ku skôr vytvorenému servisnému záznamu.

Pokiaľ od zákazníka prijmete zálohu na vykonanie servisných prác, môžete vytvoriť pokladničný doklad, resp. zálohovú faktúru priamo z agendy Servis.

Pokladničný doklad, resp. zálohovú faktúru k zálohe na servisné práce vystavíte povelom Vystaviť pokladničný doklad, resp. Vystaviť zálohovú faktúru prístupným v agende Servis z ponuky Záznam. Doklady budú znieť na čiastku uvedenú v poli Záloha.

Pozn.: Funkcionalita Vystaviť pokladničný doklad slúži len na účely zaúčtovania pokladničného pohybu.

PDF a e-mailové služby

POHODA disponuje rozšírenými možnosťami nastavenia podpisovania PDF dokumentov.

Nastavenie podpisovania PDF dokumentov je v agende Užívateľské nastavenie oddelené od nastavenia e-mailových služieb. Teraz je mu venovaná nová sekcia PDF klient, do ktorej boli presunuté voľby pre elektronický podpis a časovú pečiatku.

Zaškrtnutím voľby Použiť elektronický podpis si môžete teraz vybrať šifrovací algoritmus, uviesť dôvod podpisu a miesto podpisu (umiestnenie). Podrobnosti, ktoré tu vyplníte, sa zobrazia vo vytvorenom PDF dokumente v paneli Podpisy a taktiež v dialógovom okne Vlastnosti podpisu.

Zaškrtnutím novo pridanej voľby Viditeľný podpis bude automaticky nastavený východiskový obrázok podpisu a text podpisu. Môžete si samozrejme zadať svoj vlastný obrázok i text podpisu. Nastaviť si môžete taktiež ďalšie vlastnosti podpisu: jeho umiestnenie na stránke (vpravo dole, vpravo hore, vľavo dole, vľavo hore) i opakovanie v rámci celého dokumentu (na všetkých stránkach, na prvej stránke, na poslednej stránke).

Všetkým užívateľom, ktorí používajú časovú pečiatku, prináša POHODA novinku v podobe možnosti výberu servera pre overovanie okamihu, pred ktorým dokument zaručene existoval. Časová pečiatka obsahuje predovšetkým aktuálny dátum a čas, sériové číslo pečiatky a identifikáciu autority, ktorá túto pečiatku vydáva. Pre prístup na server je dôležité zadať meno a heslo užívateľa.

Všetky údaje, ktoré k podpisovaniu PDF dokumentov zadáte v agende Užívateľské nastavenie, môžete dodatočne či operatívne zmeniť v dialógovom okne Elektronické podpísanie PDF, ktoré sa zobrazuje pri samotnom vytváraní PDF dokumentu.

Cez SMTP klienta je teraz už možné taktiež odoslať tlačovú zostavu vo formáte HTML.

Pri HTML zostave, ktorú chcete odoslať e-mailom, použite v dialógovom okne Tlač povel Odoslať. Zobrazí sa dialógové okno Odoslanie e-mailu, v ktorom môžete podľa potreby upraviť e-mailovú adresu a pridať alebo upraviť predmet a text správy.

Kasa a Kasa Online

Vďaka náhľadom predávaného tovaru v agende Kasa Online si môžete rýchlo overiť, či markovaný tovar zodpovedá skutočne predávanému.

Náhľady oceníte hlavne v prípade, že máte na sklade viac podobných výrobkov.

Aby bolo možné používať náhľady obrázkov, zaškrtnite v agende Globálne nastavenie/Adresár voľbu Používať zložku dokumentov firmy. Po tomto nastavení budete môcť priraďovať jednotlivým skladovým položkám v agende Zásoby na záložke Internet zodpovedajúce obrázky, ktoré sa majú zobrazovať v agende Kasa Online.

Obrázok tovaru môžete zobraziť hneď niekoľkými spôsobmi: kliknutím na ikonu, klávesovou skratkou CTRL+O alebo pomocou povelu Zobraziť obrázok na dotykovom displeji pod tlačidlom Funkcie 2, resp. vo výklopnom zozname pod tlačidlom Funkcie.

Náhľad obrázku sa vždy otvára v novom okne, ktoré môžete ľubovoľne zväčšiť, zmenšiť alebo premiestniť na inú pozíciu. Ak prechádzate jednotlivé zásoby a hľadáte ten správny tovar na predaj, nemusíte okno s náhľadom obrázku zatvárať. Náhľad sa dynamicky mení podľa skladovej položky, na ktorej máte práve umiestnený kurzor.

Teraz môžete užívateľom nastaviť práva na zaúčtovanie a odúčtovanie predajok.

Ak nechcete, aby každý užívateľ s právom do agendy Predajky mal právo na zaúčtovanie predajok, resp. ich odúčtovanie, nechajte požadované voľby v prístupových právach nezaškrtnuté.

Nové voľby Zaúčtovanie predajok a Zrušenie zaúčtovania predajok nájdete v agende Prístupové práva v strome práv Sklady/Predajky/Ostatné.

Pri vkladaní skladovej položky do predajných dokladov Vás POHODA môže upozorniť, ak bude nastavená predajná cena nižšia ako nákupná cena, resp. vážená nákupná cena.

Aby Vás POHODA na túto skutočnosť upozorňovala, zaškrtnite v agende Globálne nastavenie/Sklady 2 voľbu Kontrolovať predajnú cenu s nákupnou, resp. Kontrolovať predajnú cenu s váž. nákupnou.

Pre vyúčtovanie predaja bola pridaná možnosť nastavenia východiskovej formy úhrady.

Východiskovú formu úhrady nastavíte v dialógovom okne Používané formy úhrady, ktoré zobrazíte pomocou voľby Nastavenie v agende Nastavenie/Kasy. Vybraná forma úhrady sa automaticky zobrazí ako východisková v dialógovom okne pri konečnom vyúčtovaní predaja.

Užívateľom môžete odteraz nastaviť právo na priradenie zľavy k položke do stanovenej maximálnej povolenej výšky.

Táto novinka v praxi znamená, že ak vloží užívateľ do položky predajky vyššiu zľavu, než ako má vo svojich oprávneniach nastavenú ako maximálnu, POHODA na túto skutočnosť upozorní a neumožní užívateľovi nesprávnu zľavu uložiť.

Novú voľbu Zľava položky max. % nájdete v agende Prístupové práva v strome práv Sklady/Kasa Online/Ostatné.

Ostatné

S novou funkciou si sami môžete zvoliť, či chcete zálohovať globálnu databázu, v ktorej sa ukladajú informácie o úlohách a pripomienkach. Funkcia Vám pomôže taktiež s prípadným obnovením globálnej databázy.

Globálna databáza sa doteraz zálohovala automaticky pri každom ukončení práce s programom POHODA. Odteraz si sami ručne určíte, či chcete zálohovať globálnu databázu.

Na výber teda máte dva spôsoby zálohovania: Prvý spôsob zálohovania skomprimuje databázu účtovníctva vrátane databázy systémovej a globálnej a uloží vytvárané súbory do zložky Data/Zálohy v dátovej zložke programu POHODA. Druhý spôsob zálohovania umožní skomprimovať databázu účtovníctva a zadať zložku, do ktorej sa bude databázový súbor vytvárať. Ak nechcete globálnu databázu zálohovať, stačí zrušiť zaškrtnutie voľby Vrátane globálnej databázy.

V sprievodcovi, ktorého spustíte cez ponuku Súbor/Zálohovanie/Zálohovať, resp. Zálohovať všetko, určíte spôsob zálohovania dátovej, systémovej a globálnej databázy.

V prípade poškodenia globálnej databázy je možné obnoviť jej zálohu pomocou ponuky Súbor/Zálohovanie/Načítať globálnu zálohu. V zobrazenom sprievodcovi Načítanie globálnej databázy zo zálohy môžete vybrať spôsob načítania globálnej databázy. Na výber sú tieto dve možnosti: Načítať poslednú zálohu zo zložky Data/Zálohy alebo Načítať ručne zvolený záložný súbor.

V rade POHODA E1 môžete globálne dáta zálohovať i cez automatické úlohy.

Pri prenose ponuky do vydanej objednávky sa skladové položky vložia v nákupnej cene a nedôjde k prenosu adresy.

Prostredníctvom XML môžete do agend Výroba a Prevod importovať údaj Čas.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť