Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2011

Update POHODA, rel. 9705

K dispozícii od: 19. 04. 2011

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2011, rel. 9700 SK (resp. 9701, 9702, 9703, 9704).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update i pre Kasu, rel. 9704. 

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 9705 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

• Pre pobočkové spracovanie údajov bolo opravené zohrávanie dát v prípade, kedy pobočka vytvára príkazy na úhradu.

• V agende Nastavenie/Hardware bola pre zariadenie FT BlackCat doplnená funkcionalita otvárania zásuvky. Uvedenú funkcionalitu sprístupníte zaškrtnutím možnosti Pokladničná zásuvka.

• Pre zariadenie FT BlackCat bolo dopracované Otváranie obchodného dňa aj pre agendy Vydané faktúry a Pokladňa.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2011, rel. 9704 zo dňa 05. 04. 2011:

PERSONALISTIKA A MZDY

• Pre tlačovú zostavu Štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmov bol zapracovaný export do formátu XML. Export do formátu XML vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/Odoslať štvrťročný prehľad.

• Pre elektronické podanie Štvrťročného prehľadu bola taktiež zapracovaná nová tlačová zostava Vyhlásenie o podaní elektronickou formou - štvrťročný prehľad.

• Do ES POHODA bol na záložku Dane a poistné zapracovaný nový typ s názvom 1% vstupnej ceny vozidla.

Hodnota vyplnená pri tomto type v poli Čiastka vstupuje automaticky do vystavenej mzdy na záložku Iný príjem do poľa 1% vstupnej ceny vozidla.

Čiastka sa do mzdy vyplní vždy, aj v prípade, ak je mzda zamestnanca nulová (napr. neprítomnosť z titulu dlhodobej PN a podobne), v prípade potreby je preto možné čiastku uvedenú v poli 1% vstupnej ceny vozidla vo vystavenej mzde vymazať.

• Pre Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie bola pre tlač a export výkazu zapracovaná nová možnosť pre vystavenie opravného mesačného výkazu.

Ak zasielate riadny mesačný výkaz, v dialógovom okne Tlač vyberiete typ Riadny.
Ak zasielate opravný mesačný výkaz, v dialógovom okne Tlač vyberiete typ Opravný.

• Bola odstránená chyba v Mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie. V prípade, ak mal zamestnanec počet kalendárnych dní menší ako bol celkový počet kalendárnych dní v danom mesiaci, do výkazu sa chybne dopĺňal celkový počet kalendárnych dní v mesiaci. Táto chyba sa vyskytla vo verzii 9703.

ÚČTOVNÍCTVO

• Do ES POHODA boli zapracované nové výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát platné pre podnikateľské subjekty od 01. 01. 2011.

Prevod riadkov účtovej osnovy na riadky nových výkazov nastane pre databázy roka 2011 prevodom do verzie 9704. V prípade, ak pracujete ešte stále na prelome účtovných období, tak prevod riadkov účtovej osnovy na riadky nových výkazov nastane až po účtovnej a údajovej uzávierke roka 2010.

Odporúčame skontrolovať riadky účtovej osnovy, pre kontrolu použite tlačovú zostavu Kontrola riadkov výkazu. Taktiež odporúčame skontrolovať priradenie analytických účtov, v prípade potreby je potrebné riadky výkazov upraviť ručne.

• Do účtovej osnovy boli pridané nové účty: účet 133000 s názvom Nehnuteľnosť na predaj, účet 316000 s názvom Čistá hodnota zákazky, účet 507000 s názvom Predaná nehnuteľnosť, účet 606000 s názvom Výnosy zo zákazky a účet 607000 s názvom Výnosy z nehnuteľnosti na predaj.

V súvislosti s pridaním nových účtov boli do agendy Predkontácie pridané aj nové predkontácie.

• Od 01. 01. 2011 sa zmenila výška paušálnych výdavkov pre remeselnú činnosť zo 60% na 40%. V súvislosti s uvedenou zmenou bola zapracovaná pre účtovné jednotky JÚ úprava výpočtu pre typ príjmu § 6 - Remeselná živnosť. Táto zmena sa prejaví v agende Daň z príjmu v tlačovej zostave Podklady pre daňové priznanie, ak je v agende Globálne nastavenie/Dane 2 zaškrtnutá možnosť Pri výpočte používať paušálne výdaje a v poli Hl. príjem je vybraná možnosť "§6-Remeselná živnosť".

HARDWARE

• Pre fiškál Epson Upos T88US M2 bola opravená tlač paragónov v prípade neplatcov DPH, taktiež bola pre tlač paragónov opravená diakritika.

• Pre certifikované FT bola dopracovaná pre tlač Dokladu FM možnosť kombinovanej úhrady faktúry. Jedná sa o kombinovanú čiastočnú alebo plnú úhradu faktúry v kombinácii hotovosť/platobná karta.

Pre tlačovú zostavu Doklad FM pribudlo nové dialógové okno s názvom Úhrada faktúry na FM, v ktorom je možné v prípade kombinovanej platby editovať čiastky v poliach Platba v hotovosti a Platba kartou.

V prípade, že FT nepodporuje kombinovanú formu úhrady, je sprístupnené len jedno z polí Platba v hotovosti alebo Platba kartou - podľa preddefinovanej formy úhrady na doklade.

Nové dialógové okno sa automaticky zobrazí buď v dialógovom okne Tlač po kliknutí na tlačovú zostavu Doklad FM alebo po kliknutí na ikonu Vytlačiť východiskovú zostavu (ak má užívateľ ako východiskovú zostavu nastavenú tlačovú zostavu Doklad FM).

OSTATNÉ

• Bola opravená chyba vzniknutá pri načítaní výpisov Poštovej banky, kedy bol nesprávne načítaný ako protiúčet vždy kód Poštovej banky, t. j. kód 6500. Teraz je už ako protiúčet načítaný správny kód, t. j. už je kód rozlíšený podľa konkrétnej banky.

• V agende Sklady/Zásoby bola opravená chyba obmedzenia zápisu na dve desatinné miesta pri koeficiente 2 a 3 m. j. Chyba vznikala v prostredí OS MS Server 2008. Teraz je možné zadať zápis koeficientu bez obmedzenia s uložením na 4 desatinné miesta.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2011, rel. 9703 zo dňa 21. 03. 2011:

PERSONALISTIKA A MZDY

• Pre tlačovú zostavu Hlásenie o vyúčtovaní dane bol zapracovaný export do formátu XML. Export do formátu XML vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/Odoslať ročné hlásenie.

• Pre elektronické podanie Hlásenia o vyúčtovaní dane bola taktiež zapracovaná nová tlačová zostava Vyhlásenie o podaní elektronickou formou - Hlásenie o vyúčtovaní dane.

• Do ES POHODA boli zapracované nové tlačivá pre vykazovanie mesačných preddavkov zamestnávateľa na zdravotné poistenie.

Od 01. 01. 2011 je zamestnávateľ, ktorý má 3 (vrátane) a viac zamestnancov poistených v príslušnej zdravotnej poisťovni, povinný predkladať výkaz preddavkov tejto zdravotnej poisťovni v elektronickej podobe.

Nové tlačivo už preto neobsahuje výkaz s prílohou, všetky údaje sú uvedené v rámci jednej tlačovej zostavy s názvom Mesačný výkaz preddavkov na zdrav. poist., presne podľa formulárov zverejnených jednotlivými zdravotnými poisťovňami.

Vzhľadom k tomu, že ZP Dôvera zatiaľ nezverejnila nový formulár, do ES Pohoda sme zatiaľ pre ZP Dôvera zapracovali mesačný výkaz podľa formulára, ktorý zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

• Podľa formulára platného od 01. 01. 2011 bola zaktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nem. dávku.

• Pre druh pracovného pomeru Konateľ bola vykonaná oprava pre tlačovú zostavu Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha. Pole Vymeriavací základ pre úrazové poistenie sa už vypĺňa korektne.

• Bolo opravené zaúčtovanie ostatného záväzku pre doplatenie mzdy na účet. Ak užívateľ v agende Nastavenie/Globálne nastavenie/Mzdy 3/Doplatok na účet zvolil vlastnú predkontáciu, po zaúčtovaní miezd bol ostatný záväzok s danou predkontáciou síce vytvorený, ale v účtovnom denníku sa zaúčtovanie nenachádzalo. Uvedená chyba bola odstránená.

OSTATNÉ

• Bol opravený prenos počtu znakov z ES Pohoda na ERP, zo skladových položiek sa názov tovaru generoval obmedzene len v dĺžke 14 znakov, teraz sa už názov prenáša korektne podľa špecifikácie ERP.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2011, rel. 9702 zo dňa 23. 02. 2011:

ÚČTOVNÍCTVO

• Do ES Pohoda boli zapracované aktualizované účtovné výkazy JÚ - Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch, platné pre rok 2010. Pre elektronické podanie účtovných výkazov boli zapracované nové tlačové zostavy Vyhlásenie o podaní elektronickou formou – Výkaz o majetku a záväzkoch a Vyhlásenie o podaní elektronickou formou – Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

• Aktualizované tlačové zostavy použijete za zdaňovacie obdobie roka 2010.

PERSONALISTIKA A MZDY

Hlásenie o vyúčtovaní dane

• Pre rok 2010 boli aktualizované tlačové zostavy Hlásenie o vyúčtovaní dane a Hlásenie o vyúčtovaní dane časť V. Úpravy boli vykonané pre Export do formátu FDF a TXT.

UPOZORNENIE: Dovoľujeme si vás opätovne upozorniť na nutnosť odovzdávania daňových tlačív až po vyexportovaní do formátu FDF. Pre export do formátu FDF je potrebné použiť tlačidlo Export. Takto vyexportované tlačivo obsahuje v spodnej časti prvej strany text: "Generované z FDF - Stormware, Pohoda". Daňové tlačivá vytlačené cez Náhľad alebo prostredníctvom tlačidiel Vytlačiť a PDF neobsahujú potrebný formát akceptovaný daňovými úradmi. Takto vytlačné tlačivá slúžia len pre internú potrebu účtovnej jednotky.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 – všeobecné informácie

Kedy a aké tlačivo pre zamestnanca použiť?

• Typ A
Zamestnanec mal počas roka 2010 kolísavé príjmy (t. j. mesiace s príjmom nad 2169,09 EUR i mesiace s príjmom do 2169,09 EUR), zamestnanec mal v roku 2010 iba jediného zamestnávateľa.

• Typ S s prílohami SA => počet príloh = počet zamestnávateľov
Zamestnanec mal počas roka 2010 kolísavé príjmy (t. j. mesiace s príjmom nad 2169,09 EUR i mesiace s príjmom do 2169,09 EUR) a mal v roku 2010 viacerých zamestnávateľov.

• Typ X s prílohami XA => počet príloh = počet zamestnávateľov
Zamestnanec mal počas roka 2010 kolísavé príjmy a zároveň:
   - sa v priebehu roka 2010 stal osobou so zdravotným postihnutím, alebo naopak takouto osobou prestal byť (prišlo k zmene sadzby),
   - alebo zamestnanec mal viacerých zamestnávateľov a v súčte jeho vymeriavací základ bol menší ako 3692,40 EUR,
   - alebo sa v roku 2010 považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p), a u) a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.

V iných prípadoch vo väčšine platí, že si ročné zúčtovanie musí urobiť zamestnanec sám, napr. ak bol v roku 2010 aspoň jeden deň SZČO, samoplatiteľ a podobne.
Každého zamestnanca je preto potrebné posudzovať individuálne, preto vyššie uvedené podmienky nie je možné brať ako smerodajné.

ES POHODA nebude v súvislosti s ročným zúčtovaním riešiť:

1) Tlačivá typu X pre prípady:
   • kedy mal zamestnanec kolísavé príjmy, počas roka 2010 viacerých zamestnávateľov a zároveň sa počas roka 2010 stal osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, alebo ňou počas roka prestal byť,
   • ak v súčte vymeriavací základ zamestnanca z viacerých zamestnaní je menší ako 3692,40 EUR,
   • alebo sa v roku 2010 považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p), a u) a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.

Dôvod: vzhľadom na zložitosť samotnej zostavy, užívateľ by musel prepisovať veľa údajov z potvrdení o príjme do ES Pohoda. Program mu preto predvyplní niektoré strany ročného zúčtovania a ostatné si užívateľ doplní ručne.*

2) Tlačivá typu B a C.

3) Elektronické podanie ročného zúčtovania.

4) Elektronickú výmenu údajov medzi zamestnávateľmi.

*Všetky typy tlačív ročného zúčtovania ZP, ktoré nenájdete v ES POHODA, môžete vyplniť na stránke www.rzzp.sk. Na uvedenej stránke sa nachádzajú aj podrobné informácie k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia, príklady, pomôcky k výberu tlačiva.

Ako vytvoriť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v ES POHODA?

UPOZORNENIE: Predtým, ako začnete robiť RZZP, musíte si otvoriť účtovnú jednotku roka 2010.

Agenda Personalistika:

Vo formulári na záložke RZZP je potrebné u každého zamestnanca, ktorého sa RZZP týka, vybrať, kto bude ročné zúčtovanie vykonávať (možnosti sú: Nevykonávať, Zamestnávateľ, Zamestnanec, Iný zamestnávateľ).

• Ak vyberiete možnosť „Zamestnávateľ“, je potrebné vybrať jednu z možností A, S a X. V prípade, že ide o zamestnanca, ktorý mal počas roka 2010 i iných zamestnávateľov, do záložky Ročné zúčtovanie ZP je potrebné ručne zadať údaje od iných zamestnávateľov.

Prvý riadok tejto záložky predstavuje vždy údaje o firme, ktorá ročné zúčtovanie vykonáva, t. j. údaje o Vašej firme.

Počet riadkov tejto záložky by mal vždy zodpovedať počtu zamestnávateľov, ktorých počas roka 2010 zamestnanec mal.

U zamestnancov, ktorých sa týka RZZP typ „S“, je potrebné vytlačiť i listy „SA“, ktoré nájdete v tlačových zostavách.

Po vyvolaní náhľadu na tlačovú zostavu Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa vykoná výpočet RZZP a zistené preplatky/nedoplatky zamestnanca i zamestnávateľa sa doplnia do príslušných koloniek záložky RZZP.

Na základe tu uvedených údajov sa zostavuje tlačová zostava Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov.

• Ak vyberiete možnosť „Zamestnanec“ alebo „Iný zamestnávateľ“, stačí do políčka Nedoplatok/preplatok zamestnávateľa dopísať čiastku nedoplatku/preplatku nahlásenú zamestnancom, prípadne iným zamestnávateľom.

Termíny Ročného zúčtovania zdravotného poistenia

• Do 31. marca 2011 je potrebné vykonať ročné zúčtovanie a zároveň ho doručiť do zdravotnej poisťovne.

Zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie za zamestnanca, je v tomto termíne povinný oznámiť zamestnancovi výšku jeho nedoplatku alebo preplatku, ak je najmenej vo výške 3 EUR a viac.

Zamestnávateľ použije tlačivo Oznámenie o nedoplatku a preplatku zamestnanca.

• Do 30. apríla 2011 musí zamestnanec, ktorý si urobil RZZP sám, oznámiť svojim prípadným zamestnávateľom ich preplatok alebo nedoplatok, ak je najmenej vo výške 3 EUR a viac.

Do tohto termínu musí zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie za zamestnanca, ktorý mal viac zamestnávateľov, oznámiť ostatným zamestnávateľom ich preplatok alebo nedoplatok, ak je najmenej vo výške 3 EUR a viac.

Zamestnávateľ použije tlačivo Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa.

• Do 31. mája 2011 je zamestnávateľ povinný zaslať zdravotným poisťovniam oznámenie o výslednom preplatku alebo nedoplatku za jednotlivých zamestnancov. Nedoplatky a preplatky sa uvádzajú iba vtedy, ak ich výška dosahuje najmenej 3 EUR.

Zamestnávateľ použije tlačivo Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov.

• Do 30. júna 2011 musí platiteľ poistného, ktorý robil RZZP, odviesť nedoplatok zdravotnej poisťovni.

Mzdy a personalistika - ostatné

• Do agendy mzdy príslušného mesiaca bola zapracovaná možnosť postupného zaúčtovania miezd. Prostredníctvom povelu Záznam – Zaúčtovať mzdy sa zaúčtujú vždy len vystavené mzdy.

TIP: Splatnosť poistného u zamestnancov s pravidelným a nepravidelným mesačným príjmom sa líši. Vystavte mzdy len zamestnancom s pravidelným príjmom a cez povel Záznam – Zaúčtovať mzdy vytvorte záznamy. Dodatočne v agende miezd príslušného mesiaca vystavte mzdy zamestnancom s nepravidelným príjmom a opäť zaúčtujte. V sprievodcovi zaúčtovaním môžete zadať iný dátum splatnosti.

OSTATNÉ

• Pre FT Black Cat bolo opravené chybné zobrazovanie údajov na displeji, kedy bol zobrazený údaj číslo predajky. Teraz sa už korektne na displeji zobrazuje údaj suma k úhrade.

• V Kasa Online bola pre FT Black Cat opravená chyba pri refundácii tovaru, namiesto dokladu so zápornou hodnotou obratu bol vytlačený doklad bežného predaja.

• V nastavení Hardware pre FT Black Cat bola doplnená funkcionalita Break na zrušenie chyby tlačiarne alebo displeja pri situácii, kedy pri tlači na FM došiel papier.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2011, rel. 9701 zo dňa 10. 02. 2011:

ÚČTOVNÍCTVO

• Do ES Pohoda boli zapracované aktualizované tlačové zostavy Potvrdenie o podaní a Vyhlásenie o podaní elektronickou formou - Priznanie DPH, platné od 01. 01. 2011.

• Aktualizované tlačové zostavy použijete najskôr za zdaňovacie obdobie január 2011 alebo 1. štvrťrok 2011.

PERSONALISTIKA A MZDY

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010

• Pre rok 2010 bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

• V prípade vykonávania ročného zúčtovania dane z príjmov pre pracovníka, ktorý pracuje na dohodu, je potrebné v záložke Dane a poistné vykonať nasledovné zmeny:
     - vymazať typ Príjem zdaňovaný zrážkovou daňou,
     - nadefinovať typ Daňovník podpísal prehlásenie s platnosťou do 12/2010,
     - v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na DDS, účelové sporenie, životné poistenie, je potrebné nadefinovať typ Zaplatené na doplnk. dôch. sporenie, na účel. sporenie, životné poistenie s platnosťou do 12/2010.

• Pre výpočet tzv. "milionárskej dane" platia pre rok 2010 tieto hodnoty:
     - ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 31489,92 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 EUR,
     - ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 15387,12 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 7872,48 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
     - ak daňovník dosiahne základ dane do 15387,12 EUR , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 4025,70 EUR.

• V prípade, že zamestnanec má nárok na zamestnaneckú prémiu, je potrebné v agende Personalistika/Zamestnanec označiť možnosť Nárok na zamestnaneckú prémiu.

• V prípade, že zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu za obdobie celého roka, je potrebné v agende Personalistika/Doplnkové údaje v políčku Počet odpracovaných kalendárnych mesiacov v roku uviesť počet mesiacov, za ktoré má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu.

Na základe takto zadaných údajov bude vypočítaná zamestnanecká prémia uvedená na riadku 09 tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a taktiež doplnená do vybranej mzdy na záložke Čistá mzda/Roč. zúč. zam. prémia.

Výpočet mzdy pre zamestnancov s nepravidelným mesačným príjmom

• S platnosťou od 01. 01. 2011 bol do ES Pohoda zapracovaný výpočet mzdy pre zamestnancov s nepravidelným príjmom.

Výpočet mzdy podľa § 139b ods. 2 Zákona o sociálnom poistení sa zabezpečí v Personalistike, a to zaškrtnutím poľa Nepravidelný príjem. Po prvom vystavení mzdy takéhoto zamestnanca je už pole neprístupné.

Ak máte zamestnanca, ktorý má nepravidelný príjem a od určitého dátumu sa zmení na zamestnanca s pravidelným príjmom, je potrebné zamestnanca zadať ako nový záznam v Personalistike.

Aby bolo možné zabezpečiť korektný výpočet odvodov, sú polia Úprava pre jednotlivé poistenia pri týchto mzdách neaktívne.

Vo vystavenej mzde pribudlo nové pole Príjem zúčtovaný, v ktorom je možné zvoliť mesiac a rok zúčtovania. Automaticky je vo vystavenej mzde doplnený nasledovný mesiac.

TIP: Ak vystavujete mzdu hromadne všetkým zamestnancom, vystavia sa mzdy aj zamestnancom, ktorí v tomto mesiaci nemali vyplatený príjem. Zamestnancov môžete z vystavených miezd vymazať, resp. vystaviť im nulovú mzdu (vymazanie poľa "Základná mzda").

• S platnosťou od 01. 01. 2011 bol do ES Pohoda upravený výpočet mzdy pre vstupovanie do Výkazu poistného a príspevkov pre zamestnancov, ktorým bola mzda vyplatená po ukončení pracovného pomeru.

Zobrazovanie zamestnanca vo výklopnom zozname pre vystavenie mzdy po ukončení pracovného pomeru je podmienené zaškrtnutím poľa Vyplatiť mzdu po ukončení pracovného pomeru v agende Personalistika. Následne vystavená mzda zohľadňuje nový postup vypočítania vymeriavacích základov pre jednotlivé poistenia a im zodpovedajúcich odvodov.

Pre korektné vypočítanie odvodov je potrebné skontrolovať záložku Dane a poistné. Ak ste pri vyplnení dátumu odchodu potvrdili ukončenie existujúcich typov na záložke Dane a poistné, je v týchto typoch potrebné vymazať pole Do.

Výkaz poistného a príspevkov

• S platnosťou od 01. 01. 2011 boli do ES Pohoda zapracované tlačové zostavy Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov - príloha.

• Pre tento výkaz bola zapracovaná tiež možnosť odoslania v XML formáte, prostredníctvom Záznam/Odoslať VPP.

V tomto výkaze sa uvádzajú len zamestnanci s pravidelným mesačným príjmom, ktorým bol zúčtovaný príjem po zániku povinného poistenia a zamestnanci s nepravidelným príjmom, ktorým bol zúčtovaný príjem počas trvania a po zániku dôchodkového poistenia.

Tip na vytvorenie zostavy: Vo vystavených mzdách si pridajte stĺpce Nepravidelný príjem, Mzda po ukončení PP a Príjem zúčtovaný (stĺpec pridáte kliknutím pravého tlačidla na niektorý záznam, zvolíte Stĺpce a zaškrtnete vybraný stĺpec k zobrazeniu).
Ak máte viac rôznorodých dátumov zúčtovania v poli Príjem zúčtovaný, je potrebné nastaviť kurzor na jeden zo záznamov a vytvoriť zostavu Výkaz poistného a príspevkov - príloha. Následne nastavíte kurzor na záznam s iným údajom v spomínanom poli a opäť vytvoríte novú prílohu.
Upozornenie: Ak zamestnancovi zanikli povinné poistenia v priebehu roka 2010 a v roku 2011 mu bude pravdepodobne doplatený príjem zo závislej činnosti, odporúčame pre tento prípad odložiť uzávierku roka 2010.
Uchovanie údajov z roka 2010 potrebných pre výpočty v roku 2011 bude zapracované až do update 9702.

Ak už máte vykonanú uzávierku roka 2010, je potrebné mzdu ručne vypočítať, zadať do programu a vyplniť Výkaz poistného a príspevkov ručne.

PERSONALISTIKA A MZDY - ostatné

• Bol opravený výpočet čistej mzdy pre Odstupné a Odchodné, hodnoty vyplnené v týchto poliach už správne vstupujú do výpočtu čistej mzdy.
• Bola opravená tlač do originálu pre tlačové zostavy Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha.

OSTATNÉ

• Do Nastavenie/Hardware bol pre zariadenie Pokladňa Euro (online) pridaný nový typ fiškálnej pokladne s názvom Euro 500 FP - F.

• Pre ES Pohoda a Pohoda Kasa bola opravená tlač zliav v prípade fiškálnej tlačiarne BlackCat.

• Pre fiškálne tlačiarne Varos FM 4000 bola zrealizovaná oprava storno predajov. Storno predaje v denných závierkach sú kumulované do sekcie Vrátenie tovaru.

• Pre ES Pohoda a Pohoda Kasa bol zmenený spôsob tlače predajok pre fiškálnu tlačiareň Varos FM 4000 - v prípade kombinovanej platby sa už netlačí viac predajok.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť