Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Máj 2011

Novinky vo verzii Máj 2011

CD

Popisovaná verzia: POHODA Máj 2011, release 9800 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2011, release 9700 SK
K dispozícii od: 18. 05. 2011

Časopis Moja POHODA k verzii Máj 2011

Aktualizácie k verzii
 

&nsbp;

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Účtovníctvo

 V programe POHODA si môžete nastaviť predkontáciu pre automaticky vytváraný záväzok na daňovú povinnosť.

Požadovanú predkontáciu zadáte v agende Globálne nastavenie/Dane v poli Vlastná daňová povinnosť.

Fakturácia

 Textový režim vkladania zásob je nová funkcia, vďaka ktorej môžete vo vydanej faktúre uviesť tovar, ktorý si u Vás zákazník objednal, ale v čase vystavenia faktúry ho ešte nemáte na sklade. Už nemusíte vyskladňovať zásoby do záporného stavu. Nemusíte ich ani na faktúru vypisovať ručne, takže zachováte väzby medzi dokladmi a agendou Zásoby.

Tento režim je nutné aktivovať pre každú vydanú faktúru zvlášť. Zapnutý režim indikuje príznak Textový režim vkladania zásob vo formulári faktúry nad polom Typ. Faktúra v tomto režime zostáva až do okamihu, kedy ho deaktivujete.

 Textový režim vkladania zásob si zapnete podľa potreby priamo pri vystavovaní vydanej faktúry. Na jeho aktiváciu, resp. deaktiváciu slúži povel Záznam/Textový režim zásob, resp. klávesová skratka CTRL+ALT+S.

Ak je textový režim vkladania zásob aktívny, môžete do vydanej faktúry vložiť požadované chýbajúce skladové zásoby obvyklým spôsobom, napr. zapísaním kódu zásoby, pomocou povelu Záznam/Sklady alebo prenesením z prijatej objednávky. Skladová zásoba týmto spôsobom vložená do vydanej faktúry nevytvorí skladový pohyb a v stavovom riadku vydanej faktúry bude označená ako Textová položka (s väzbou na agendu Zásoby). Akonáhle naskladníte chýbajúce zásoby, preneste ich do výdajky priamo z vydanej faktúry. V agende Výdajky na to použite povel Záznam/Vydané faktúry. Textová položka (s väzbou na agendu Zásoby) sa vo výdajke zmení na skladovú položku a vytvorí pohyb na sklade. Prenesením položiek z vydanej faktúry do výdajky sa oba doklady navzájom previažu prostredníctvom záložky Doklady.

Z vydanej faktúry je možné do výdajky preniesť taktiež skladové položky. Spolu so skladovými položkami sa z faktúry na výdajku prenesie taktiež samotný skladový pohyb - vyskladnenie zásoby vykoná výdajka a vo faktúre nebude položka naďalej previazaná so skladom.

Na kontrolu množstva preneseného z faktúry do výdajky slúži tlačová zostava Súpis nevyskladnených zásob. Zobrazuje jednotlivé vyfakturované položky určené na prenos do výdajky. Do zostavy nevstupujú položky prenesené do faktúry z výdajky. Zostavu nájdete v kontrolných tlačových zostavách agendy Vydané faktúry.

 Nové kontrolné tlačové zostavy zjednodušia kontrolu záloh a výnosových účtov.

Pomocou zostavy Kontrola zdanených záloh overíte uplatnenie záloh v zúčtovacích faktúrach s daňovým dokladom za prijatú, resp. poskytnutú úhradu. Zostava zobrazuje zálohy v domácej mene (prijaté i poskytnuté), pri ktorých nesúhlasia uplatnené čiastky základu dane a DPH v zúčtovacích faktúrach s daňovým dokladom na účely DPH.

 Zostavu Kontrola zdanených záloh nájdete v kontrolných tlačových zostavách agend Vydané, resp. Prijaté zálohové faktúry.

Užívatelia, ktorí vedú podvojné účtovníctvo, si môžu skontrolovať, či sú položky Uhradená záloha, uvedené vo vydaných a prijatých faktúrach, zaúčtované v účtovnom denníku s predkontáciou, ktorú si vybrali v dialógovom okne Tlač.

Zostavu Kontrola zaúčtovania záloh nájdete v kontrolných tlačových zostavách agend Vydané, resp. Prijaté faktúry.

Prostredníctvom zostavy Kontrola zaúčtovania výnosov ľahko skontrolujete, či sú zásoby na vybraných dokladoch zaúčtované na rovnaké výnosové účty, aké sú k nim priradené v agende Zásoby.

Zostavu Kontrola zaúčtovania výnosov nájdete v kontrolných zostavách agend Pokladňa, Vydané faktúry a Predajky.

 Pohľadávky po splatnosti, resp. tolerovanej splatnosti môžete teraz kontrolovať i v agendách Prijaté objednávky a Výdajky.

Sklady

 Ak chcete viacerým firmám nastaviť rovnaké individuálne zľavy, nemusíte ich vytvárať jednotlivo. Stačí vybrať zdrojovú firmu a individuálne ceny, ktoré sú pri nej priradené, hromadne skopírovať k ďalším vybraným adresám.

 V agende Adresár najskôr vyberte všetky firmy, ku ktorým chcete nastaviť rovnaké individuálne zľavy. Do výberu zahrňte taktiež firmu, z ktorej sa majú zľavy kopírovať a umiestnite na ňu kurzor. Povelom Záznam/Editácia/Kopírovať ind. zľavy otvoríte agendu Kopírovanie individuálnych zliav. V tejto agende nájdete okrem iného dva povely: povel Kopírovať prenesie k ostatným adresám vo výbere jednu zľavu, povel Kopírovať všetko prenesie viacero vybraných zliav.

Po dokončení hromadného kopírovania individuálnych zliav sa zobrazí HTML log s informáciou o počte skopírovaných záznamov, resp. s prehľadom zmenených individuálnych cien.

 Kopírovať individuálne zľavy môže iba administrátor, resp. užívateľ, ktorý má v agende Nastavenie/Prístupové práva priradenú administrátorskú funkciu Kopírovanie individuálnych zliav.

 Vďaka náhľadom na tovar v agende Zásoby si môžete rýchlo overiť, či je aktuálne vybraný tovar tým, ktorý hľadáte.

Náhľad oceníte najmä v prípade, ak máte na sklade viacero podobných výrobkov.

 Na zapnutie možnosti používať obrázky zaškrtnite v agende Globálne nastavenie/Sklady 1 voľbu Zobraziť náhľad obrázku v agende Zásoby.

Náhľad východiskového obrázku sa zobrazí v pravej časti formulára agendy Zásoby. Pri prehliadaní jednotlivých skladových položiek sa náhľad dynamicky mení podľa skladovej položky, na ktorej máte práve umiestený kurzor. Ak máte k skladovej položke priradených viac obrázkov, môžete si ich prehliadať bez toho, aby ste museli otvárať záložku Internet. Pre lepšiu prehľadnosť sa nad oknom zobrazuje názov uloženého obrázku.

 Na urýchlenie zápisu si môžete v agende Zásoby vytvoriť vzory skladových zásob, tzv. šablóny.

Režim práce so šablónami zapnete, resp. ukončíte, klávesom F8 alebo kliknutím na ikonu štetca. So šablónami v agende Zásoby sa pracuje rovnako ako so šablónami v ostatných agendách.

 Pri vytváraní prevodky z príjemky alebo prijatej objednávky Vám teraz POHODA ponúkne vloženie zásoby do prevodky v čiastočnom množstve, ak nie je z vybranej zásoby na sklade dostatočné množstvo.

 Do agendy Predajky boli doplnené poštové tlačové zostavy.

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika boli pridané poštové zostavy: štítky adries, obálky a poštový podací hárok.

 Každému zamestnancovi v agende Personalistika môžete zadať e-mailovú adresu.

E-mailové adresy svojich zamestnancov tak môžete mať na jednom mieste s ich ďalšími kontaktnými údajmi. Môžete ich využiť taktiež pre komunikačné funkcie vstavané v programe POHODA, napr. pre odoslanie výplatného listu vo formáte PDF všetkým (vybraným) zamestnancom naraz. Každý z nich samozrejme do svojej e-mailovej schránky dostane len svoj výplatný list.

So štvoricou nových povelov v agende Personalistika si uľahčíte komunikáciu so zamestnancami:

 • Pomocou povelu Nový hovor zobrazíte dialógové okno na vytáčanie telefónnych čísel cez modem.
 • Povelom Nová správa založíte novú správu elektronickej pošty vo svojom východiskovom poštovom programe.
 • Povel Hromadná správa vytvorí súbor Email.txt obsahujúci elektronické adresy vybraných zamestnancov. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po použití tohto povelu, otvoríte vytvorený súbor kliknutím na tlačidlo Hromadná správa. Súbor sa automaticky uloží do priečinka Log v inštalačnom adresári programu POHODA.
 • Prostredníctvom povelu Adresy do Outlooku skopírujete adresy zamestnancov do kontaktov v aplikácii Microsoft Outlook. V ponuke zobrazeného dialógového okna je možné zvoliť, či chcete kopírovať aktuálny záznam, na ktorom máte kurzor alebo vybraný zoznam zamestnancov.

 Všetky tieto povely nájdete v agende Personalistika v ponuke Záznam/Komunikácia.

 V programe POHODA si môžete upraviť predkontáciu pre automatické zaúčtovanie niektorých položiek príjmu zamestnanca.

 V agende Globálne nastavenie/Mzdy 3 si môžete zmeniť predkontáciu, ktorá bude použitá na záznamoch automaticky vytvorených pri zaúčtovaní miezd. Zaúčtovanie je možné nastaviť pre polia Odstupné, Odchodné, Náhrada príjmu, osobitne pre zamestnancov i spoločníkov. Z dôvodu zautomatizovania zaúčtovania týchto polí je možné zadať čiastky do polí Odstupné a Odchodné na 2 desatinné miesta.

 Rozlíšenie ostatného záväzku pre platby poistného s rôznym dátumami splatnosti.

 Od 1. januára 2011 sa rozšíril okruh zamestnancov na účely sociálneho poistenia a splatnosť ich poistného je rôzna. Do sprievodcu pre automatické zaúčtovanie miezd bolo doplnené dátumové pole „Dátum splat. – VPP“. S vybraným dátumom sa vytvorí samostatný ostatný záväzok so súčtom poistného za zamestnancov, ktorí vstupujú do výkazu poistného a príspevkov a s príslušným konštantným symbolom.

 Pribudla nová tlačová zostava Podklady pre použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku.

 Do agendy Mzdy za jednotlivé mesiace bola doplnená nová tlačová zostava Podklady pre použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku. Do zostavy vstupujú zamestnanci, ktorí v príslušnom mesiaci čerpali aspoň čiastočne starú dovolenku. Zostava slúži ako podklad na použitie rezervy na náhrady mzdy za čerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka a jej zodpovedajúce povinné zdravotné a sociálne poistenie.

Kasa a Kasa Online

 Pri aktuálne vytváranom doklade je možné teraz zmeniť zaokrúhlenie DPH, resp. zaokrúhlenie celkovej hodnoty dokladu.

 Zaokrúhlenie dokladov sa teraz preberá z agendy Globálne nastavenie/Predajky. Ak potrebujete pri konkrétnom doklade použiť iné zaokrúhlenie, použite povel Záznam/Zaokrúhliť. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete upraviť prednastavené zaokrúhlenie DPH, resp. zaokrúhlenie celkovej čiastky. Úprava bude mať vplyv iba na aktuálne vytváraný doklad.

 Na dotykovom displeji je možné na úpravu zaokrúhlenia dokladu využiť povel Zaokrúhliť pod tlačidlom Funkcie 2.

 Pre pohodlnejšiu prácu v dialógovom okne Vyúčtovanie predaja prostredníctvom dotykového displeja bol výklopný zoznam s výberom formy úhrady nahradený tlačidlami s jednotlivými formami.

 Panel členení zrýchli orientáciu v skladoch a výber tovaru do predajného dokladu. Konkrétnu položku nie je potrebné hľadať v celom aktuálne vybranom sklade, ale v jeho jednotlivých úrovniach.

 Panel s členením skladu sa zobrazí v novom okne po kliknutí na príslušnú ikonu na štandardnej lište alebo po použití klávesovej skratky CTRL+P. Na dotykovom displeji je možné ho vyvolať pomocou povelu Panel členení pod tlačidlom Funkcie 2.

Okno zobrazuje členenie aktuálne vybraného skladu. So zmenou skladu sa zmení i zobrazené členenie. Pre výber skladu slúži i naďalej výklopný zoznam v pravej časti agendy Kasa Online, resp. Predaj.

 Prepínať sa medzi oknom Panel členení a agendou Kasa Online, resp. Predaj môžete myšou alebo klávesovou skratkou ALT GR+T.

 Pre agendu Kasa Online bola pridaná možnosť nastavenia klienta terminálového servera.

Týmto nastavením jednoznačne priradíte jednotlivým Kasám klienta terminálového servera. Pri spustení Kasy Online vzdialeným prístupom vďaka tomu POHODA rozozná klienta terminálového servera a hneď spustí príslušnú Kasu.

 V agende Nastavenie/Kasy najprv zaškrtnite voľbu Použiť ako klient Terminal Servera, a potom použite tlačidlo Načítať. Dôjde k načítaniu názvu klienta a terminálového servera, na ktorom má byť Kasa Online spustená.

 V prípade, že už nebudete chcieť agendu Kasa Online používať na terminálovom serveri, odškrtnite voľbu Použiť ako klient Terminal Servera a tlačidlom Načítať znovu načítate názov konkrétneho počítača, na ktorom má byť agenda Kasa Online spustená.

V prípade operačného systému Windows XP nie je možné načítať klienta terminálového servera, pretože táto funkcia nie je týmto operačným systémom podporovaná.

 Odteraz si môžete nastaviť podfarbenie editovateľných polí pre agendu Predaj programu POHODA Kasa.

V agende Užívateľské nastavenie v sekcii Ostatné zaškrtnite voľbu Nastaviť farbu pozadia editovateľných polí a z výklopného zoznamu si vyberte farbu podľa svojho uváženia.

 Ponuku tlačových zostáv v agende Predaj programu POHODA Kasa, resp. v agende Kasa Online rozšírili zostavy Dodací list (anglicky) a Dodací list (nemecky).

Homebanking

 Spektrum možností automatického párovania dokladov rozšírilo párovanie podľa zhodného variabilného symbolu.

Ak máte teraz viacero zhodných variabilných symbolov a čiastka úhrady sa zároveň líši od čiastky na doklade, nedochádza k automatickému párovaniu platieb. Vďaka novej voľbe môže POHODA automaticky zlikvidovať doklady s rovnakým variabilným symbolom do čiastky úhrady uvedenej na výpise. Pri poslednom doklade teda vykoná iba čiastočnú likvidáciu. Likvidácia sa vykonáva od dokladu s najstarším dátumom splatnosti.

 Voľbu Párovanie podľa zhodného VS nájdete pri jednotlivých bankách, resp. bankových službách v agende Nastavenie/Homebanking.

 POHODA teraz podporuje elektronický platobný styk s bankou HSBCnet.

 Nastavenie tejto služby vykonáte v agende Nastavenie/Homebanking zvolením služby formát MultiCash.

Internetové obchody

 Komunikácia programu POHODA so všeobecným internetovým obchodom bola rozšírená o FTP klienta, ktorý umožní odoslať obrázky a ďalšie súbory súvisiace s ponúkaným tovarom do Vášho e-shopu.

Pre nastavenie FTP klienta pribudla v agende Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov pri type Všeobecný internetový obchod nová záložka s názvom FTP klient. Tu vyplníte všetky potrebné údaje, napr. adresu FTP servera, port, užívateľské meno a heslo na pripojenie. Ďalej tu nadefinujete cieľovú zložku pre uloženie údajov (obrázkov, resp. súvisiacich súborov) na FTP serveri.

 Samotné odosielanie údajov do e-shopu zahájite známym povelom Súbor/Dátová komunikácia/Internetové obchodovanie. Zobrazí sa sprievodca Internetové obchodovanie, v ktorom na prvej strane vyberiete voľbu Obrázky, súvisiace súbory a na ďalšej strane sa rozhodnete, či chcete exportovať všetky alebo len zmenené súbory a či sa majú súbory uložené s rovnakým názvom v cieľovej zložke prepísať.

 Pri internetovom parametri typu Zoznam môžete teraz definovať poradie hodnôt.

Zaškrtnutím voľby Zmeniť poradie hodnôt zoznamu môžete pomocou šípok upraviť poradie hodnôt definovaných pri konkrétnom zozname. Poradie je možné meniť v celom zozname alebo vo vybraných položkách zoznamu. Poradie bude zachované i pri odoslaní na Váš e-shop.

 Poradie zmeníte v dialógovom okne Hodnota parametra – „Zoznam“, ktoré otvoríte povelom Hodnota z miestnej ponuky zobrazenej cez pravé tlačidlo myši.

 Ku každému produktu môžete teraz priradiť rozširujúcu vlastnosť typu Pripravujeme a podrobnejšie tak rozčleniť tovar vo svojom e-shope.

 Vlastnosť typu Pripravujeme nastavíte jednotlivým skladovým položkám v agende Zásoby na záložke Internet v sekcii Vlastnosti.

Ostatné

 POHODA obsahuje kalkulačku, ktorú môžete použiť nielen pre jednoduché výpočty, ale taktiež na prenesenie výsledkov do aktívneho pola vo formulári agendy.

 Najskôr umiestnite kurzor do pola, v ktorom potrebujete niečo vypočítať. Potom niektorým z nasledujúcich spôsobov zapnete kalkulačku: kliknutím na ikonu kalkulačky, klávesovou skratkou SHIFT+F11 alebo povelom Súbor/Nástroje/Kalkulačka. Po potvrdení klávesom ENTER program vloží vypočítanú hodnotu do pola, v ktorom je umiestnený kurzor.

Pozor, kalkulačku je možné vyvolať z akéhokoľvek editovateľného pola a kalkulačka môže výsledok vložiť do všetkých polí pre čiastku alebo text vo formulári. Ak budete teda chcieť preniesť výsledok z kalkulačky, uistite sa pred jej zapnutím, že máte kurzor v správnom poli, aby ste si prenosom výsledku neprepísali iný údaj.

 Kalkulačku môžete pomocou tlačidla > prepnúť do textového režimu, v ktorom uvidíte práve zadávané hodnoty. Jednotlivé hodnoty je možné i spätne meniť.

 Do administrátorských funkcií bolo pridané právo na zobrazenie záložky História záznamov. Jednoducho tak určíte, kto má, či nemá mať možnosť vidieť úpravy záznamov.

 Hlavným predpokladom toho, aby sa história vôbec mohla zaznamenávať, už len na pozadí, je mať v agende Globálne nastavenie/História pri požadovaných agendách zaškrtnutú voľbu Zapnuté. Teraz môžete ovplyvniť, komu sa má v agendách so zapnutým sledovaním zmien záložka História záznamu zobrazovať a komu nie:

 • V agende Globálne nastavenie/História je pri danej agende zaškrtnutá voľba Záložka – záložku História záznamu uvidia všetci užívatelia programu POHODA.
 • V agende Globálne nastavenie/História nie je pri danej agende zaškrtnutá voľba Záložka, zároveň je však zaškrtnutá nová administrátorská funkcia Zobraziť záložku histórie – záložku História záznamu uvidí iba administrátor a užívatelia s týmto novým administrátorským právom.

 Novú voľbu Zobraziť záložku História nájdete v strome práv Administrátorské funkcie v agende Nastavenie/Prístupové práva.

 V agende Globálne nastavenie/História je možné hromadne zaškrtnúť voľbu Zapnuté, resp. Záložka.

 Ak evidujete históriu zmien, môžete prostredníctvom povelu Označiť všetko, resp. Zrušiť označenie nastaviť rovnakú voľbu pri všetkých agendách naraz. Povel sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši na záhlaví stĺpca Zapnuté, resp. Záložka.

 Do dialógového okna O aplikácii (Informácie o systéme), ktoré otvoríte prostredníctvom povelu Pomocník/O aplikácii a do e-mailovej správy pre zákaznícku podporu boli pridané informácie o aplikačnej a údajovej zložke programu POHODA. Prostredníctvom nich jednoducho zistíte, kde je program POHODA nainštalovaný a kam ukladá údaje.

 POHODA teraz podporuje online elektronické váhy CAS.

 V agende Nastavenie/Hardware vyberiete zariadenie typu Elektronická váha (online) a v poli Typ váhy možnosť CAS-Er plus.

 Bol upravený a rozšírený formát XML:

 • Bola pridaná možnosť exportovať iba nové alebo zmenené záznamy dokladových agend, agend Adresár a Zásoby. (Novinka sa týka iba XML verzie 2.0.)
 • XSD schéma Zásoby bola rozšírená o informácie týkajúce sa vykazovania údajov pre Intrastat.

POHODA E1

 Synchronizáciu skladov je možné teraz spúšťať ručne z agendy Zásoby, resp. vo vopred určenom čase pomocou preddefinovanej automatickej úlohy.

V minulom roku pribudla v systéme POHODA funkcia, pomocou ktorej dochádza k automatickej aktualizácii údajov medzi jednotlivými skladmi. Zmena vykonaná pri skladovej položke vo vzorovom sklade sa automaticky premietne do príslušných položiek v naviazaných skladoch.

Odteraz môžete synchronizáciu skladových položiek spustiť taktiež ručne. Prostredníctvom sprievodcu Synchronizácia skladov nastavíte potrebné parametre pre ručné spustenie aktualizácie skladových hodnôt, t. j. vyberiete vzorový sklad a sklady, ktoré chcete synchronizovať, ďalej nastavíte údaje pre rozpoznanie zhodnosti zásob a údaje, ktoré chcete synchronizovať.

 Sprievodcu otvoríte povelom Záznam/Synchronizácia skladov v agende Sklady/Zásoby. Povel je dostupný pre administrátora, resp. užívateľa, ktorý má v agende Nastavenie/Prístupové práva priradenú administrátorskú funkciu Ručná synchronizácia skladov.

Iba pripomíname, že v agende Sklady/Sklady musíte pri každom sklade nastaviť, či sa majú synchronizovať jeho skladové položky podľa iného (vzorového) skladu, alebo naopak chcete synchronizovať položky na inom sklade podľa tohto. Zhodnosť skladových kariet sa posudzuje podľa údajov zvolených v agende Globálne nastavenie/Sklady 1 sekcia Prevod medzi skladmi.

Ak nechcete vykonávať aktualizáciu údajov v nadväzujúcich skladoch automaticky ihneď pri zmene údajov vo vzorovom sklade alebo ručne cez ponuku Záznam/Synchronizovať sklady, nastavte si automatickú úlohu, ktorá synchronizáciu vykoná v preddefinovanom čase za Vás.

 V sprievodcovi Automatická úloha vyberiete typ činnosti Synchronizácia skladov a účtovnú jednotku, pre ktorú chcete aktualizáciu skladových položiek vykonávať. Na ďalších stranách nastavíte potrebné parametre pre synchronizáciu skladov, a to vzorový sklad a sklady, ktoré chcete synchronizovať, ďalej navolíte údaje pre rozpoznanie zhodnosti zásob a hodnoty (napr. Text, DPH, Cena, a pod.), ktoré chcete synchronizovať.

Potom už stačí nastaviť pravidelný časový interval, v ktorom sa bude automatická úloha spúšťať. Nastavenie vykonáte v agende Automatické úlohy, ktorú je možné otvoriť v agende Účtovné jednotky prostredníctvom povelu Databáza/Automatické úkoly.

 Do agendy Voliteľné parametre bol pre parametre agend pridaný nový dátový typ Text (dlhý).

Tento dátový typ umožní zadať 1 až 32 000 znakov a môžete ho použiť napríklad pre detailný popis tovaru.

 Reklamačné a servisné záznamy boli doposiaľ uzamykané zámkom k dátumu spolu s ostatnými skladovými dokladmi. Teraz je možné nastaviť zámok k dátumu pre tieto záznamy samostatne.

 V radoch POHODA SQL a POHODA E1 sa teraz pri zálohovaní databázy účtovnej jednotky zálohuje taktiež systémová databáza.

Pre obnovu systémovej databázy bol do ponuky Súbor/Zálohovanie pridaný povel Načítať systémovú zálohu.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133106 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť