Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Máj 2011

Update POHODA, rel. 9806

K dispozícii od: 19. 09. 2011

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Máj 2011, rel. 9800 SK (resp. 9801, 9802, 9803, 9804, 9805).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update pre Kasu, rel. 9804. 

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 9806 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

  PERSONALISTIKA A MZDY
  • V tlačovej zostave Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie bola odstránená chyba v počte zamestnancov. V prípade, ak mal niektorý zamestnanec celý mesiac neplatené voľno, neospravedlnenú absenciu alebo rodičovskú dovolenku, sa v tlačovej zostave chybne vyplnil počet zamestnancov vo všetkých zdravotných poisťovniach.
   Teraz sa už počet zamestnancov v tlačovej zostave v riadku 1A Počet všetkých zamestnancov vyplní správne.
  OSTATNÉ
  • Pre FT EPSON UPOS T88US M2 bola opravená tlač paragónu pri dokladoch, ktoré boli zaokrúhlené na celé EUR. Tlač paragónu je už korektná.
   Oprava bola vykonaná taktiež pre agendu KASA online a pre modul KASA.

  Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2011, rel. 9805 zo dňa 05. 09. 2011:


 • Doplnková licencia pre online maloobchodný predaj POHODA Kasa Online sa stáva súčasťou systému POHODA. Zadarmo ju môžu využiť užívatelia variantov obsahujúcich skladové agendy Jazz, Standard, Premium a Komplet. Základné nastavenie vykonáte v agende Nastavenie/Kasy.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2011, rel. 9804 zo dňa 17. 08. 2011:


PERSONALISTIKA A MZDY
 • Ak vo vystavenej mzde používate pre Nezdaniteľné náhrady aj pole, ktorého názov je definovaný v Globálnom nastavení/Mzdy 1, napr. Stravné, tento údaj sa už zobrazuje v tlačovej zostave Prehľad miezd zamestnanca v agende Personalistika korektne.
ÚČTOVNÍCTVO A SKLADY
 • Pri prenose prijatej faktúry do príjemky alebo vydanej faktúry do výdajky sa už správne zobrazuje stav zásoby.
 • Ak má skladová zásoba priradenú kategóriu IO, ktorá je následne zmazaná, je už možné v zásobe uložiť inú kategóriu.
OSTATNÉ
 • Bola opravená chyba pri načítaní výpisu Ľudová banka (všetky generácie). Ak sa vo výpise nachádzala položka, ktorá neobsahovala konštantný symbol, nebolo možné výpis načítať.
  Teraz už nie je konštatný symbol vyžadovaný ako povinný údaj a výpis sa načíta korektne aj v prípade, ak položky neobsahujú konštatný symbol.
 • Pre FT EPSON UPOS T88US M2 bola opravená tlač paragónu pre storná dokladov. Pri stornách dokladov v hodnote nižšej ako 1 EUR je už tlač paragónu korektná.
  Oprava bola vykonaná tiež pre modul KASA a KASA online.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2011, rel. 9803 zo dňa 28. 07. 2011:


PERSONALISTIKA A MZDY
 • Bola opravená chyba v Mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie. Pri exporte výkazu do .txt súboru sa na konci každého riadka vypĺňa symbol l.
 • Bola pridaná voľba na vypĺňanie údajov e-mail a telefón v Mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie. Ak v dialógovom okne zaškrtnete voľbu Údaje prihláseného užívateľa, do zostavy sa vyplnia údaje z prístupových práv. Pri nezaškrtnutej voľbe sa vypĺňajú údaje z agendy Súbor/Účtovné jednotky.
ÚČTOVNÍCTVO
 • Bolo pridané členenie DPH UDdopr11 (U24 Dodanie nového dopravného prostriedku oslob. (§43)). Toto členenie je platné od 01. 01. 2011 a vstupuje do Priznania DPH na riadok 15. Ak ste v priebehu roka predali nový dopravný prostriedok podľa § 43 a použili ste členenie DPH UDdopr, je potrebné vykonať opravu v Priznaní DPH príslušného obdobia.
ZÁSOBY
 • Pri priraďovaní parametrov typu Zoznam k jednotlivým skladovým zásobám sa pri určitých postupoch nesprávne zobrazovalo dialógové okno s textom Vyberte aspoň jednu položku zoznamu. Zobrazovanie tohto okna bolo odstránené.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2011, rel. 9802 zo dňa 18. 07. 2011:


PERSONALISTIKA A MZDY
 • Do agendy Legislatíva/Daň z príjmov/Odpočítateľné položky bola zapracovaná nová čiastka daňového bonusu platného od 01. 07. 2011 v ročnej výške 246,12 €. Nová čiastka daňového bonusu vo výške 20,51 € bude prvýkrát použitá v mzde za mesiac júl 2011. Čiastky platné v predchádzajúcom období boli v tabuľke Dane a poistné ukončené k 30. 06. 2011 a od 01. 07. 2011 boli zavedené nové čiastky. Preverte si správnosť výšky daňového bonusu v agende Personalistika.
 • Do ES POHODA boli zapracované nové tlačivá pre vykazovanie mesačných preddavkov zamestnávateľa na zdravotné poistenie. Od 01. 05. 2011 je zamestnávateľ, ktorý má 3 (vrátane) a viac zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, povinný predkladať výkaz preddavkov výlučne v elektronickej podobe. Medzi povinné údaje, ktoré je potrebné uvádzať na tlačive i v súbore pre elektronické podanie, pribudlo telefónne číslo a e-mail. Údaje sa vypĺňajú na základe prihláseného užívateľa, podľa údajov vyplnených v poliach Telefónne číslo a E-mail v agende Prístupové práva.
ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIA
 • Doplnkový text, ktorý sa tlačí na dokladoch, ak je vybrané príslušné členenie DPH, je už možné tlačiť aj v agende Interné doklady, na tlačových zostavách Interný doklad a Doklad (faktúra) na účely DPH .
 • V príjmových pokladničných dokladoch vo verzii POHODA E1 a POHODA SQL bola opravená tlač doplnkového textu na daňový doklad, ak je vybrané príslušné členenie DPH.
 • V stĺpci Tohtoročný daňový odpis v tlačovej zostave Príloha č. 1 II. oddielu písmeno B v agende Daň z príjmov/PÚ sa už po vykonaní korekcie v agende Majetok na záložke Daňové odpisy zobrazuje správna hodnota.
SKLADY
 • Predajky je možné zaúčtovať i prípade, ak užívateľ nemá nastavené práva na bankové účty.
 • Pri vytváraní vydanej objednávky pomocou povelu Záznam/Automaticky objednať v agende Zásoby sa prenášajú i údaje z poľa Stredisko, Činnosť a Zákazka v prípade, že sú tieto polia vyplnené pri adrese v agende Adresár.
 • Pri prihlasovaní viacerých užívateľov pomocou PIN sa vždy automaticky otvorí agenda Kasa Online.
 • V agende Zásoby, na záložke Internet/Parametre je už možné korektne použiť parameter - Typ Áno/Nie.
XML
 • XML schéma pre export zásob bola rozšírená o pole Reklamácia.
 • Aktualizačný import zásob sa vykoná i v prípade, že je najskôr v programe POHODA vybraný konkrétny sklad a až následne je spustený aktualizačný import.
 • Pri importe predajky sa už v logu programu POHODA na záložke Položky importu, atribút Typ vyplní informácia o agende.
 • Pri XML exporte zásob, parameter zásoby typu Zoznam, už nedochádza k chybe, kedy boli do XML exportované všetky hodnoty bez ohľadu na nastavenie. Pri nastavení celého zoznamu alebo úpravy poradia prvku zoznamu je už export korektný.
OSTATNÉ
 • Bola opravená chyba pre službu Internetbanking Ľudová banka Druhá generácia SDF, kedy boli pri generovaní zahraničného platobného príkazu a definícii platby poplatkov vygenerované poplatky na príjemcu, bez ohľadu na zadanie. Teraz sú už poplatky vygenerované správne, podľa definovaného typu poplatku.
 • Pre službu ČSOB BB24 bolo do tuzemského platobného príkazu pridané pole AV pre identifikáciu príjemcu.
 • Pri zadaní položiek v agende Predajky, v Kasa Online aj pri module Kasa v kombinácii s FT UPOS T88US M2 bola opravená chyba, pri množstve nad 1 ks a pri definícii % zľavy sa už na paragóne nezobrazuje nezmyselná prirážka.
 • Pri fiškalizovaných RP Euro v režime offline v príznakoch zásob bolo zrušené obmedzenie rozsahu 0-15 pri linkovaných PLU, bol zapracovaný rozsah pre neobmedzený zápis.
 • Bolo upravené nastavenie formy platby pri úhrade pohľadávok v hotovosti/platobnou kartou na podporované FT, v dialógovom okne Úhrada faktúry na FM je čiastka úhrady predvyplnená do poľa podľa definície formy platby na doklade.
  Ak je na doklade nastavená forma platby v hotovosti, v dialógovom okne Úhrada faktúry na FM sa predvyplní platba do poľa Platba v hotovosti.
  Ak je na doklade nastavená forma platby platobnou kartou, v dialógovom okne Úhrada faktúry na FM sa predvyplní platba do poľa Platba kartou.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Máj 2011, rel. 9801 zo dňa 16. 06. 2011:

UPOZORNENIE

S účinnosťou od 31. 05. 2011 bolo Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydané Metodické usmernenie č. 3/3/2008, ktoré prinieslo zmeny vo vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

Keďže podľa tohto usmernenia je možné za obdobia máj 2011 a jún 2011 vykázať preddavky aj na doteraz platnom tlačive a zároveň položku č. 20 druhej vety záhlavia dávky (.txt súbor) je potrebné uvádzať v dávkach odoslaných až od 01. 08. 2011, zmeny tlačív ako aj elektronického rozhrania budú zapracované do aktualizácie v priebehu mesiaca júl tak, aby bolo možné od 01. 08. 2011 odosielať a podávať tlačivo podľa zmien uvedených v danom metodickom usmernení.

PERSONALISTIKA A MZDY

 • Pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti bolo do ES Pohoda zapracované sledovanie maximálneho denného vymeriavacieho základu. Pri výpočte náhrady príjmu sa do poľa Denný VZ doplní programom vypočítaná hodnota, najviac však vo výške 36,7151 €.
 • Pri automatickom zaúčtovaní miezd sa do záväzkov vytvorených voči zdravotným poisťovniam doplní aj údaj Špecifický symbol. Špecifický symbol je zapracovaný v tvare určenom jednotlivými zdravotnými poisťovňami a vychádza z obdobia, za ktoré zamestnávateľ uhrádza preddavok na poistné.
 • Do agendy Personalistika boli pre elektronické zaslanie Registračného listu FO, typ Jednoduché podanie, dopracované typy Zmena a Zrušenie prihlásenia. Pri vytváraní typu Odhláška je možné na základe voľby zadať i údaj Vznik poistenia. V sprievodcovi elektronickým podaním je potrebné zaškrtnúť možnosť Dva a viac právnych vzťahov u jedného zamestnávateľa.
 • Do agendy Mzdy/Zoznamy/Zdravotné poisťovne bolo zapracované zlúčenie zdravotných poisťovní, ktoré v priebehu posledných rokov zanikli. V agende zostali zdravotné poisťovne, v ktorých môžu byť poistenci poistení.

ÚČTOVNÍCTVO

 • Do dialógového okna Priznanie a odpočet DPH pri nadobudnutí z EU bola pridaná nová možnosť Vymerať DPH po položkách. Zaškrtnutím tejto možnosti sa v agende Interné doklady vytvoria daňové doklady presne podľa položiek prijatej faktúry, resp. ostatného záväzku, t.j. prenesie sa množstvo, merná jednotka a čiastka z každej zadanej položky.
  V tomto prípade nie je možné zvoliť viac sadzieb DPH, ale v jednotlivých položkách je možné upraviť sadzbu DPH ručne.
  Dialógové okno Priznanie a odpočet DPH pri nadobudnutí z EU sprístupníte prostredníctvom povelu Záznam/Vymerať DPH v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky.
 • Bola opravená chyba pre službu Tatrabanka Homebanking. Pri zadávaní tuzemského príkazu pri hodnotách v centoch už nedochádza k nesprávnemu vygenerovaniu súboru príkazu, hodnoty v centoch sa už generujú správne.

SKLADY A FAKTURÁCIA

 • Pri hromadnej fakturácii sa už do hromadne vytvorených faktúr neprenášajú zo vzorovej faktúry príznaky Storno, TlačFM, Daň. doklad, Vybavené, Prenesené. Taktiež už nie je možné hromadne fakturovať stornovací doklad.
 • Ak nie je v agende Globálne nastavenie v sekcii Pohľadávky zaškrtnutá voľba V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách, pri vyskladnení zásoby zo skladu sa už rešpektuje počet miest zaokrúhlenia nastavený pri vybranej predajnej cene a zľave.
 • Ak je vydaná faktúra vytvorená automaticky z proforma faktúry a skladové položky nie sú v dostatočnom množstve na sklade, vloží sa už do položiek vydanej faktúry vo všetkých položkách správne požadované čiastočné množstvo.
 • V agende Sklady/Prevod bolo opravené načítanie zásoby čítačkou čiarových kódov. Do prevodky sa už správne načíta počet kusov.
 • Ak sa zmení na položke dokladu merná jednotka vloženej skladovej zásoby, stav zásoby sa zaktualizuje až po uložení dokladu.

XML

 • Pri XML importe prijatej objednávky je možné nastaviť rezerváciu tovaru na sklade.
 • Prostredníctvom aktualizačného importu zásoby je už možné aktualizovať pole Výrobné číslo a Šarža.
 • Do XML súboru sa už ukladá i poradie zadaných položiek v agende Zásoby na záložke Internet v sekciách Parametre, Súvisiaci a Alternatívny tovar. Poradie je možné tiež nadefinovať v uvedených položkách parametra typu Zoznam.
 • Pri XML importe adresy do agendy Adresár sa už automaticky nenastavuje forma úhrady Príkazom.
 • Pre Všeobecný internetový obchod bolo upravené kódovanie XML dokumentu (UTF-8).
 • Pri XML importe vydaných faktúr sa už správne nastaví dátum splatnosti podľa Globálneho nastavenia.

OSTATNÉ

 • POHODA E1: Už sa nezobrazuje chybové hlásenie pri nastavovaní automatických úloh pre XML komunikáciu.
 • Na jednom PC je už možné použiť viac čítačiek čiarových kódov.
 • Bola opravená tlač paragónov pri fiškalizovaných RP v prípade formy úhrady platobnou kartou, pri nastavení 3 desatinných miest už nedochádza pri tlači paragónu k posunu desatinných miest.
 • Boli aktualizované súbory StwEuroprenos.exe a knižnica comm32.dll pre vzdialené pracoviská pri offline komunikácii s fiškalizovanými RP.
 • Pri zadefinovaní % zľavy na jednotlivých položkách pri predaji cez Pohoda KASA a KASA online už nedochádza k nekorektnému vyčísleniu zľavy pri tlači paragónu prostredníctvom FT UPOS T88US m2.
 • Do agendy Hardware bola zapracovaná kontrola využitia portov, teraz už nie je možné mať zapojené dve zariadenia z agendy Hardware na jednom porte.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť