Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2011

Novinky vo verzii Jeseň 2011

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2011, release 9900 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Máj 2011, release 9800 SK
K dispozícii od: 19. 10. 2011

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2011

Aktualizácie k verzii


 

&nsbp;

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Účtovníctvo CRM XML
Fakturácia Majetok POHODA Kasa a Kasa Online
Sklady Personalistika a mzdy Ostatné
POHODA E1

Účtovníctvo

 Pomocou novej agendy Vám POHODA zjednoduší vystavovanie vzájomných zápočtov s obchodnými partnermi, s ktorými obchodujete obojstranne, teda od ktorých nakupujete ich tovar a svoj im zase predávate.

Pripadá Vám dohľadávanie partnerov, dokladov a vystavovanie vzájomných zápočtov prácne? Pomocou funkcie pre vzájomné zápočty Vám POHODA umožní hromadne vybrať všetky potrebné doklady pre konkrétneho partnera a následne ich jedným povelom zlikvidovať.

I naďalej sa vzájomné zápočty vytvárajú v agende Interné doklady. Najprv vyberte obchodného partnera, voči ktorému má byť zápočet vykonaný a potom zobrazte agendu Vzájomné zápočty, a to pomocou povelu s rovnakým názvom v ponuke Záznam. Táto agenda Vám ponúkne všetky nezlikvidované pohľadávky a záväzky voči vybranej firme a vystavené v mene zápočtu. Jednotlivé doklady pre započítanie označíte povelom ALT+X. Ak sa má pohľadávka alebo záväzok započítať iba v čiastočnej výške, zvoľte na danom doklade povel Čiastočne započítať.

Čiastky zápočtu sa načítajú zvlášť pre pohľadávky a zvlášť pre záväzky, pričom v stavovom riadku je vidieť ich celkovú hodnotu a rozdiel.

Zápočet dokončíte povelom Vytvoriť zápočet. Tým dôjde k hromadnej likvidácii vybraných dokladov v čiastkach k zápočtu. Na položkách interného dokladu sa automaticky k jednotlivým započítaným dokladom priradí predkontácia. Doklad prekontrolujte, uložte a vytlačte zostavu Dohoda o vzájomnom zápočte, resp. Dohoda o vzájomnom zápočte v cudzej mene.

Ak vykonávate vzájomnú úhradu v rôznych menách, nie je možné povel Vzájomný zápočet použiť. Kompenzáciu je v takomto prípade potrebné vykonať ručne postupnou likvidáciou dokladov.

POHODA umožňuje zobraziť obchodných partnerov, voči ktorým je možné vykonať vzájomný zápočet. Slúži na to tlačová zostava Doklady pre vzájomné zápočty. Na tejto zostave POHODA zobrazí každého obchodného partnera, voči ktorému existuje aspoň jedna pohľadávka a zároveň aspoň jeden záväzok a pri každom z nich zobrazí jednotlivé neuhradené doklady.

Tlačovú zostavu Doklady pre vzájomné zápočty nájdete v agende Adresár. Zostava zobrazuje neuhradené pohľadávky a záväzky bez ohľadu na použitú menu. V prípade, že v dialógovom okne Tlač zaškrtnete voľbu Zápočet v rovnakej mene, vstúpia na zostavu od vybraného obchodného partnera iba tie neuhradené pohľadávky, pre ktoré existuje neuhradený záväzok vystavený v rovnakej mene.

 Pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva boli do agendy Predkontácia pridané nové uzávierkové daňové aj nedaňové predkontácie.

Existujúca uzávierková predkontácia 1Zpríjem (Príjmy zvyšujúce základ dane) bola premenovaná na Príjmy zvyšujúce základ dane – ostatné. Existujúca uzávierková predkontácia 2Zvýdaj (Výdavky znižujúce základ dane) bola premenovaná na Výdavky znižujúce základ dane – prev. réžia. Vstupovanie týchto predkontácií do Peňažného denníka sa nezmenilo.

V agende Predkontácia pribudli nové uzávierkové predkontácie daňové:

 • 1ZpríjTov (Príjmy zvyšujúce základ dane – predaj tovaru),
 • 1ZpríjVaS ( Príjmy zvyšujúce základ dane – predaj výrobkov a služieb),
 • 2ZvýdMat ( Výdavky znižujúce základ dane - nákup materiálu),
 • 2ZvýdTov (Výdavky znižujúce základ dane – nákup tovaru).

V agende Predkontácia pribudli nové uzávierkové predkontácie nedaňové:

 • 1ZNpríjN (Príjmy neovplyvňujúce základ dane),
 • 2ZNvýdN (Výdavky neovplyvňujúce základ dane).

Tieto nové uzávierkové predkontácie budete môcť využiť len v agende Interné doklady, napr. pri vytváraní vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov.

 Ak ste platcami dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte Európskej únie, určite využijete možnosť nadefinovať si všetky štáty, v ktorých ste zaregistrovaní, vrátane pridelených IČ DPH. Pri zadávaní jednotlivých dokladov potom už len priradíte príslušný štát a v položkách dokladu vyberiete patričnú sadzbu.

Tento režim je potrebné aktivovať v agende Globálne nastavenie/Dane zaškrtnutím voľby Registrácia DPH v EU. Podmienkou je aj aktivácia voľby Historické sadzby DPH.

Zaškrtnutím voľby sa v ponuke Nastavenie sprístupní agenda Registrácia DPH v EU. V tejto agende zapíšte všetky identifikačné čísla DPH, ktoré Vám boli v iných členských štátoch EU pridelené, a vyplňte dátumy začiatku registrácií. K jednotlivým registráciám môžete zadať základnú a zníženú sadzbu DPH používanú v danom členskom štáte EU a uviesť adresu svojej prevádzky umiestnenej v tomto štáte.

Účtovné jednotky vedúce podvojné účtovníctvo môžu k základným a zníženým sadzbám DPH priradiť taktiež analytické účty. Čiastky DPH vyčíslené na dokladoch vystavených v režime registrácie k DPH v EU sa potom zaúčtujú analyticky.

Doklad v režime registrácie DPH v EU vystavíte zvolením povelu Záznam/Registrácia DPH v EU. Tento povel sa nachádza v agendách Pokladňa, Banka (iba JÚ), Interné doklady, Ponuky, Dopyty, Prijaté a Vydané objednávky, Vydané a Prijaté faktúry, Vydané a Prijaté zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky a záväzky, Príjemky a Výdajky a vyvolá dialógové okno Registrácia DPH v EU.

V dialógovom okne vyberte zodpovedajúce IČ DPH podľa štátu, ktorého sa uskutočnené plnenie týka. Priamo v dialógu sa automaticky do polí Základná, resp. Znížená sadzba doplní sadzba DPH uvedená pri vybranej registrácii v agende Registrácia DPH v EU.

Ak je v agende Registrácia DPH v EU zadaná cudzia mena, automaticky sa potvrdením dialógu založí doklad v cudzej mene.

Doklad vytvorený v režime registrácie DPH v EU je v ľavom dolnom rohu formulára označený príznakom zvolenej registrácie.

Iba dokladom vytvoreným v režime registrácie k DPH v EU je možné priraďovať členenie DPH typu R (napr. RDdodEU). Tieto členenia použijete pri tých uskutočnených plneniach, pri ktorých potrebujete vyčísliť čiastku DPH odvádzanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte, ale zároveň sa tieto plnenia musia prejaviť v tuzemskom priznaní. Do tuzemského priznania vstupuje iba základ dane.

Pri dokladoch, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, použijete členenie DPH Nezahrňovať do priznania. Odporúčame Vám, aby ste si vytvorili rôzne členenia DPH, napr. podľa jednotlivých riadkov priznaní.

Zostavenie priznania k dani z pridanej hodnoty podávaného v inom členskom štáte Európskej únie Vám uľahčí zostava Podklady k dani z pridanej hodnoty krajín EU. Túto zostavu nájdete v agende Priznanie DPH.

 Pre zvýšenie komfortu pri vypĺňaní daňových tlačív bola do sekcie Globálne nastavenie/Dane 2 pridaná nová časť s názvom Oprávnená osoba. Pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva pribudla v tejto sekcii navyše aj časť Daňové tlačivá.

Ak v sekcii Dane 2/Oprávnená osoba vyplníte údaje o oprávnenej osobe, vstúpia Vám tieto údaje do daňových tlačív: Priznanie DPH, Súhrnný výkaz, Vyhlásenie o podaní el. formou - Priznanie DPH a Vyhlásenie o podaní el. formou – Súhrnný výkaz, konkrétne do pola Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania...

Pokiaľ údaje o oprávnenej osobe nebudú vyplnené, do pola Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania... sa vyplní meno osoby uvedenej v agende Súbor/Účtovné jednotky, teda tak ako doteraz.

Pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva pribudla v sekcii Dane 2 nová časť Daňové tlačivá.

Ak v novej časti Daňové tlačivá zaškrtnete možnosť Trvalý pobyt a vyplníte polia: Ulica, Obec, Telefón, Fax a E-mail, vstúpia Vám tieto údaje do časti Trvalý pobyt účtovných výkazov: Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch, ako aj do Vyhlásenia o podaní el. formou príslušných výkazov. Zároveň do časti Miesto podnikania vyššie uvedených výkazov budú vstupovať údaje zadané v agende Súbor/Účtovné jednotky v poli Adresa.

Doteraz sa Trvalý pobyt uvedený vo výkazoch vypĺňal na základe údajov zadaných v agende Súbor/Účtovné jednotky v poli Adresa, Miesto podnikania sa vypĺňalo na základe údajov zadaných v poli Prevádzka.

Táto funkčnosť zostáva zachovaná aj naďalej v prípade, ak možnosť Trvalý pobyt v sekcii Dane 2/Daňové tlačivá ponecháte nezaškrtnutú.

V súvislosti s vyššie uvedenými úpravami bolo zo sekcie Globálne nastavenie/Dane presunuté pole SK NACE do sekcie Globálne nastavenie/Dane 2 a zo sekcie Globálne nastavenie/Mzdy 2/Zdravotné poistenie bolo presunuté pole pre vyplnenie právnej formy do sekcie Globálne nastavenie/Dane 2.

 Pre originálne tlačové zostavy Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu v podvojnom účtovníctve boli v dialógovom okne Tlač pridané nové polia, a to: Bezprostredne predchádzajúce obdobie, Typ závierky a Dátum schválenia.

Ak chcete, aby sa Vám v účtovných výkazoch vyplnilo bezprostredne predchádzajúce obdobie, zadajte začiatok a koniec tohto obdobia v dialógovom okne Tlač v poli Bezprostredne predchádzajúce obdobie.

V ďalších dvoch poliach Typ závierky môžete zvoliť typ účtovnej závierky: Riadna, Mimoriadna a Nevypĺňať, a následne v druhom poli s rovnakým názvom: Zostavená, Schválená, Zostavená schválená a Nevypĺňať.

Ak vyberiete možnosti Schválená alebo Zostavená schválená, sprístupní sa dátumové pole Schválená dňa, v ktorom zadáte dátum schválenia účtovnej závierky.

Vo výkazoch sa následne pri niektorej z Vami vybraných možností automaticky vyplní krížik a v prípade vyplnenia dátumového pola sa v časti Schválená dňa vyplní aj dátum schválenia. Ak vyberiete možnosť Nevypĺňať, krížik sa pri žiadnej z možností nevyplní.

 Pre originálne tlačové zostavy Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve bolo v dialógovom okne Tlač pridané nové výberové pole Typ závierky.

Ak chcete vo výkazoch označiť typ účtovnej závierky, môžete v dialógovom okne Tlač vybrať v poli Typ závierky niektorú z možností: Riadna, Mimoriadna, Priebežná a Nevypĺňať. V účtovných výkazoch sa vybraná možnosť prejaví tak, že sa pri niektorej z možností vyplní krížik. Ak vyberiete možnosť Nevypĺňať, krížik sa nevyplní pri žiadnej z možností.

 Bolo zjednodušené sledovanie salda pri účtoch prijatých a poskytnutých záloh. A to aj v prípadoch, keď máte k jednej konečnej faktúre uplatnených viacero zálohových faktúr, alebo naopak, keď sa jedna zálohová faktúra premieta do viacerých daňových dokladov.

Už nemusíte párovací symbol v jednotlivých súvisiacich dokladoch meniť ručne. V agende Prijaté, resp. Vydané faktúry sa pri zvolení povelu Záznam/Zálohové faktúry spolu s informáciou o čísle dokladu prenesie i párovací symbol zálohovej faktúry.

Ak chcete sledovať saldo účtov prijatých a poskytnutých záloh, nezabudnite po zvolení povelu Záznam/Odpočet zálohy ručne vyplniť pole Pár. sym.

Ak účtujete o zálohách kladne, priradí sa párovací symbol automaticky k účtu na strane MD a naopak. Pri zostavení salda sa pre požadované účty automaticky použijú tieto párovacie symboly, aj keď vyúčtovacia faktúra bude obsahovať iný párovací symbol.

 Nová agenda Časové rozlíšenie Vám pomôže s rozúčtovaním dokladov účtovaných alebo hradených na prelome období, ktoré sa týkajú súčasne viacerých rokov. Využijete ju tiež v prípade, ak potrebujete náklady a výnosy časovo rozlišovať v rámci jedného účtovného obdobia kvôli kvartálnym či mesačným uzávierkam.

S koncom fiškálneho obdobia je spojený celý rad krokov nevyhnutných pre správne uzatvorenie účtovníctva a prípravu na priznanie k dani z príjmov. Jedným z nich je časové rozlíšenie nákladov a výnosov do príslušných účtovných období, napríklad v prípade nájomného alebo služieb uhradených v decembri, ktoré však časovo a vecne súvisia až s nasledujúcim rokom. Novo pridaná agenda Vám pomôže s rozúčtovaním a kontrolou časového rozlíšenia.

Na záložke Položky v tejto agende uvidíte plán časového rozlíšenia s výpočtom hodnoty časového rozlíšenia pre zadané obdobie. Časové rozlíšenie vstupuje priamo do účtovného denníka.

Agendu Časové rozlíšenie nájdete v ponuke Účtovníctvo. Záznam do tejto agendy môžete vytvoriť buď automaticky zo zdrojových dokladov, alebo ručne priamo v tejto agende.

Automaticky je možné časové rozlíšenie vytvoriť z agend Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, Pokladňa a Interné doklady pomocou povelu Záznam/Časové rozlíšenie. Po zvolení tohto povelu sa objaví Sprievodca zavedením časového rozlíšenia. V ňom vyberiete jednu z možností časového rozlíšenia, periódu (ročnú, štvrťročnú, mesačnú) a obdobie rozlíšenia. Časovo môžete rozlíšiť celú hodnotu dokladu jednou položkou, celú hodnotu dokladu po položkách alebo konkrétnu položku dokladu.

Doklad, ktorý bol časovo rozlíšený, je označený príznakom Časovo rozlíšené. Povelom Otvoriť zdrojový doklad v agende Časové rozlíšenie je možné otvoriť doklad, z ktorého bolo časové rozlíšenie vytvorené.

Ručné zadanie využijete napríklad pri zadávaní časového rozlíšenia z minulého účtovného obdobia, kedy už nemáte zdrojový doklad v aktuálnom účtovníctve. Časové rozlíšenie, ktoré bolo založené ručne, je označené príznakom Ručne.

Fakturácia

 POHODA dovoľuje voliteľne zobraziť pole Prenesené v agende Vydané faktúry.

Ak nevyužívate prenos vydanej faktúry do výdajky ani textový režim zásob, je možné pole Prenesené vo vydanej faktúre zneprístupniť.

 V agende Globálne nastavenie/Sklady 1 zrušte voľbu Umožniť prenos vydanej faktúry do výdajky.

Sklady

 V agende Prevod je teraz možné kopírovať jednotlivé záznamy.

 Prevodku skopírujete rovnako ako záznamy v iných agendách, teda klávesovou skratkou CTRL+K alebo povelom Záznam/Editácia/Kopírovať.

 Do agendy Prevod na záložku Položky prevodky a do agendy Výroba na záložku Výrobky bolo doplnené nové pole Poznámka.

 Ak má skladová zásoba vyplnené pole Text, prenesie sa tento údaj automaticky do položiek prevodky, resp. výrobného listu.

 Vďaka informácii v poli Členenie, ktoré bolo doplnené na záložku Položky prevodky, okamžite vidíte, z ktorého skladu bol prenos uskutočnený.

 Pri účtovaní skladov spôsobom A môžete v agende Výroba zmeniť, príp. spresniť zaúčtovanie výnosov. Poslúži Vám k tomu pole Účet.

 Pole Účet je možné vyplniť súhrnne vo formulári agendy alebo na záložke Výrobky pre každú položku zvlášť. Ak zostane pole prázdne, zaúčtuje sa výrobný list podľa prednastaveného účtu v agende Globálne nastavenie/Sklady A.

 Ak účtujete sklady spôsobom A, môžete teraz pri jednotlivých prevodkách nastaviť, aby sa neúčtovali do účtovného denníka.

 Aby sa konkrétna prevodka do účtovného denníka nezaúčtovala, zaistíte povelom Záznam/Neúčtovať. Vo formulári takejto prevodky sa potom objaví príznak Bez zaúčtovania. Túto funkciu by ste však mali používať iba v prípade, že nepoužívate analytické členenie účtov pre jednotlivé sklady.

 Do agend Prevod a Výroba bolo pridané zvukové znamenie pri práci s čítačkou čiarových kódov.

 Bol optimalizovaný výpočet váženej nákupnej ceny.

CRM

Teraz môžete mať v agende Adresár pri každom kontakte ľubovoľný počet dodacích adries. Dodacia adresa, ktorú vyberiete napríklad do konkrétnej vydanej faktúry, bude označená ako „konečný príjemca“.

Ak majú Vaši obchodní partneri viacero dodacích adries, môžete ich mať zahrnuté pod jedným, hlavným záznamom v agende Adresár. Vyhnete sa prípadným duplicitným záznamom a okrem iného Vám to uľahčí i vyhodnocovanie spolupráce s konkrétnymi partnermi.

 Pre zápis dodacích adries využijete v agende Adresár novú záložku Dodacie adresy. Pri vkladaní adresy do dokladu sa ponúkne dialógové okno Dostupné dodacie adresy, v ktorom si zvolíte požadovanú dodaciu adresu. Pri jednotlivých dokladoch môžete dodaciu adresu dodatočne meniť na záložke Dodacia adresa.

 Adresa, pri ktorej zaškrtnete pole Východisková, sa bude automaticky zobrazovať i vo formulári agendy Adresár na záložke Dodacia adresa.

Po novom máte možnosť previazať záznamy v agende Udalosti s konkrétnymi dokladmi v dokladových agendách. V agende Udalosti tak môžete mať prehľad napríklad o priebehu celej zákazky od ponuky až po vyúčtovanie.

Túto možnosť využijete taktiež napríklad na evidenciu upomienok zákazníkom či odberateľom s horšou platobnou morálkou. Vytvorené záznamy sa evidujú pri jednotlivých dokladoch na novo pridanej záložke Udalosti a zároveň v agende Udalosti.

 Udalosť môžete z konkrétneho dokladu založiť povelom Záznam/Udalosti/Vložiť udalosť alebo povelom s rovnakým názvom v miestnej ponuke novej záložky Udalosti.

 Pomocou povelu Záznam/Udalosti/Otvoriť udalosti sa jednoducho prepnete na vytvorenú udalosť priamo z dokladu. Povelom Záznam/Udalosti/Otvoriť naviazané otvoríte udalosti zo všetkých naviazaných dokladov. Tým ľahko dohľadáte nielen udalosti vzťahujúce sa ku konkrétnemu dokladu, ale aj udalosti vzťahujúce sa k danej operácii (napr. pri vytvorení faktúry z objednávky sa zobrazia udalosti týkajúce sa týchto dvoch dokladov).

 Ak nechcete sledovať udalosti na dokladoch, odškrtnite v agende Globálne nastavenie/CRM voľbu Povoliť udalosti na dokladoch.

Udalosti už nemusíte zadávať iba ručne. Niektoré z nich môže POHODA vytvárať automaticky za Vás.

Vďaka voľbe E-mailová komunikácia sa automaticky vytvorí udalosť pri každom založení e-mailu z programu POHODA. Pri odoslaní e-mailu prostredníctvom SMTP servera dôjde k vygenerovaniu udalosti až pri úspešnom odoslaní e-mailovej správy. Z takto vytvorenej udalosti je možné sa kedykoľvek prepnúť povelom Záznam/Otvoriť e-mail do agendy Odoslané e-maily.

 Túto voľbu nájdete v agende Globálne nastavenie/CRM v sekcii Automaticky zaznamenávať udalosti.

Nové polia v agende Udalosti, konkrétne pole Stredisko, Činnosť a Zákazka, Vám pomôžu ešte detailnejšie členiť obchodné informácie prakticky ľubovoľného typu. Pole Čas Vám zase umožní presnejšie sledovanie konkrétnej udalosti.

Pre lepšiu komunikáciu s obchodnými partnermi bola do agendy Adresár pridaná záložka Ostatné, ktorá obsahuje pole Skype a ICQ.

Do dokladových agend boli pridané komunikačné funkcie, ktoré dobre poznáte z agendy Adresár. V dokladových agendách Vám uľahčia komunikáciu s obchodnými partnermi:

 • Pomocou povelu Nový hovor zobrazíte dialógové okno pre vytáčanie telefónnych čísel cez modem.
 • Povelom Nová správa založíte novú správu elektronickej pošty vo svojom východiskovom poštovom programe.
 • Povelom Otvoriť web zobrazíte vo svojom internetovom prehliadači internetovú stránku svojho partnera, ktorú máte vyplnenú pri jeho zázname v adresári.
 • Povelom Hromadná správa vytvoríte súbor Email.txt obsahujúci elektronické adresy zo všetkých vybraných dokladov.
 • Pomocou povelu Hromadná korešpondencia umožníte pre vybrané doklady zostaviť zlučovací dokument pre hromadnú korešpondenciu pomocou programu Microsoft Word.
 • Povel Export do Outlooku Vám umožní skopírovať adresy do kontaktov Microsoft Outlook.

 Všetky tieto povely nájdete v jednotlivých dokladových agendách v ponuke Záznam/Komunikácia.

Majetok

Nová kontrolná tlačová zostava Chyby v zaúčtovaní majetku zobrazí majetok, pri ktorom sa hodnota daňového odpisu, resp. rozdielu účtovných a daňových odpisov nezhoduje s čiastkou zaúčtovanou v denníku.

Do agendy Majetok bolo pridané pole Zákazka.

Ak si toto pole vyplníte, údaje sa budú automaticky prenášať do účtovného denníka.

Personalistika a mzdy

Nová tlačová zostava vytvorí výplatnú pásku pre konkrétnych zamestnancov. Vo formáte PDF ju môžete odoslať priamo z programu POHODA všetkým (vybraným) zamestnancom naraz. Každý z nich samozrejme do svojej e-mailovej schránky dostane len tú svoju.

 Tlačovú zostavu Výplatná páska nájdete v agende Mzdy pre jednotlivé mesiace.

Skontrolovať vyplnenú e-mailovú adresu pri zamestnancoch môžete i priamo vo vystavených mzdách pomocou stĺpca E-mail.

XML

Agenda XML log bola rozšírená o stĺpec Typ. Prostredníctvom tohto stĺpca jednoducho zistíte, o aký typ XML komunikácie sa jednalo.

XML komunikácia bola rozšírená o import záznamov do agendy Členenie skladov.

Táto novinka sa týka iba XML verzie 2.0.

Bol upravený aktualizačný import Adresára pre verziu XML 2.0.

Teraz už nie je potrebné zadávať všetky informácie pri aktualizovanom zázname. Stačí zadať iba parametre, ktoré chcete zaktualizovať. Bol taktiež upravený filter pre výber adresy.

Prostredníctvom XML komunikácie je teraz možné naviazať prijatú objednávku na vydanú zálohovú faktúru.

POHODA Vám umožní vytvoriť vydanú zálohovú faktúru z vopred vytvorenej prijatej objednávky. Tým dôjde k väzbe medzi dokladmi. Preniesť je možné buď celý doklad, alebo len vybrané položky prijatej objednávky.

Prostredníctvom XML je vydaná zálohová faktúra automaticky pridaná iba v prípade, že v programe už pred samotným importom existuje prijatá objednávka.

V XML komunikácii je možné pri analytickom účte používať až 6 znakov.

XML export zásob bol rozšírený o pole Reklamácie.

Pri importe prijatej objednávky je možné nastaviť rezerváciu tovaru na sklade.

Import prijatej objednávky je rozšírený o parameter Rezervácia. Ak ho nastavíte, bude prijatá objednávka uložená s príznakom Rezervované a pri skladových zásobách sa zobrazí rezervované množstvo.

V prípade vedenia skladov spôsobom A je možné pri importe príjemky a výdajky nadefinovať účet buď k celej príjemke, alebo k jednotlivým položkám.

POHODA Kasa a Kasa Online

 Doplnok POHODA Kasa Online sa stal integrálnou súčasťou programu POHODA a z prídavnej licencie POHODA Kasa sa stala licencia POHODA Kasa Offline. Z týchto dôvodov dostala agenda Kasy novú štruktúru pre nastavenie jednotlivých Kás.

Prostredníctvom povelu Nastavenie/Kasy otvoríte novú podobu agendy Kasy, v ktorej vykonáte základnú definíciu pre agendu Kasa Online alebo doplnok POHODA Kasa Offline.

Ak chcete používať agendu Kasa Online, je potrebné zaškrtnúť voľbu s rovnakým názvom v sekcii Kasa. Potom musíte vyplniť i ďalšie povinné údaje, ako je Názov, Popis kasy, Východiskový sklad a Názov PC. Po uložení záznamu je možné agendu Kasa Online spustiť ako ktorúkoľvek inú agendu programu POHODA cez ponuku Sklady/Kasa Online.

 Súčasnú refundáciu aktuálnej položky a celej už skôr uloženej predajky rozširuje nová možnosť refundovať uloženú predajku s výberom jej položiek.

 Pomocou ikony zobrazíte dialógové okno Refundácia položky alebo celej predajky, v ktorom si môžete vybrať požadovaný spôsob stornovania.

Ak potrebujete refundovať celú už skôr uloženú predajku, zvoľte voľbu Refundácia celej predajky. Po zaškrtnutí voľby S výberom položiek Vám POHODA ponúkne zoznam všetkých položiek danej predajky. Pri položkách, ktoré chcete stornovať, stačí zaškrtnúť pole Refund. Takto označené položky sa do nového dokladu prenesú v zápornom množstve. Ak refundovaná predajka bola zaokrúhlená, bude do aktuálnej predajky vložená položka "Refundácia zaokrúhlenia", ktorá vyrovná zaokrúhlenie refundovanej predajky.

Do poznámky aktuálnej predajky POHODA automaticky vloží informáciu o tom, ktorý doklad je touto predajkou refundovaný.

 Na dotykovom displeji vyvoláte potrebné dialógové okno tlačidlom Refundácia.

 Prostredníctvom nastaveného výberu obchodných partnerov urýchlite predaj stálym odberateľom v agende Kasa Online.

 V agende Adresár najprv uložte otázku s výberom obchodných partnerov. Potom v agende Nastavenie/Kasy zaškrtnete voľbu Použiť filter adresára a z výklopného zoznamu vyberte požadovaný filter.

Pri predaji sa bude v poli Zákazník zobrazovať iba aktuálny výber obchodných partnerov.

 Teraz je možné nadefinovať ešte väčší počet vlastných tlačidiel pre najčastejšie predávaný tovar cez dotykový displej.

Agenda Priradenie PLU bola nahradená novou agendou Skratky zásob, v ktorej môžete jednotlivé tlačidlá rozdeliť do niekoľkých kategórií. Každá kategória môže mať vlastnú farbu tlačidiel a písma a je možné jej priradiť ľubovoľný názov a poradie, v akom sa bude pri predaji ponúkať.

 Do vytvorených kategórií zaradíte skladové zásoby prostredníctvom záložky Položky, a to vložením príslušného kódu zásoby alebo použitím povelu Sklady (CTRL+S) z miestnej ponuky. Na záložke môžete nadefinovať i poradie skladovej položky v paneli kategórie.

Nadefinované tlačidlá môžete v každej kategórii abecedne zoradiť. Po použití povelu Záznam/Zarovnať priradené tlačidlá sa zobrazí dialógové okno, v ktorom vyberiete voľbu Zoradiť abecedne podľa stĺpca Skratka.

 Agendu Skratky zásob otvoríte buď povelom Priradenie zásob na dotykovom displeji, ktorý je prístupný z ponuky Nastavenie/Kasy, alebo prostredníctvom voľby Skratky zásob v agende Kasy.

 Ak nechcete pri predaji používať vlastné tlačidlá, zrušte v agende Užívateľské nastavenie/Kasa zaškrtnutie voľby Zobraziť klávesy so skratkami zásob.

 Zľavu je možné pridať k jednotlivým položkám v predajke alebo ju vyčísliť samostatne naraz zápornou položkou.

 Zľavu k predajke pridáte pomocou ikony . Zobrazí sa dialógové okno Zľava položiek dokladu, v ktorom si môžete zvoliť, či chcete vyčísliť zľavu samostatnou položkou, alebo zľavu pripočítať k položkám predajky.

 Na dotykovom displeji môžete vložiť zľavu pomocou tlačidla Zľava predajky % + alebo Zľava predajky % -. Ak najprv zadáte hodnotu zľavy a potom zvolíte jedno z tlačidiel zliav, program vyčísli zľavu podľa nadefinovanej východiskovej voľby v agende Kasy na záložke Nastavenie. Ak ako prvú vykonáte voľbu, zobrazí sa dialógové okno Zľava položiek dokladu, kde môžete zvoliť taktiež jednu z možností vloženia zľavy. Pri tomto spôsobe je potrebné používať klávesnicu.

 V module Kasa (Kasa Offline) bola pridaná možnosť vkladu a výberu v hotovosti, ktorú je možné uskutočniť cez povel Záznam/Vklad/výber hotovosti. Táto funkčnosť je aktívna len pre nové certifikované FT/RP, pre necertifikované FT/RP bude táto možnosť zašednutá.

 Povel je aktívny iba v prípade, ak je pripojený hardware. Vklad alebo výber hotovosti môžete vykonať prostredníctvom povelu Záznam, kde si vyberiete možnosť Vklad/Výber hotovosti, alebo prostredníctvom novej ikony , ktorá sa nachádza na štandardnej lište.

Nová funkcia Vklad/Výber hotovosti bola taktiež zapracovaná pre dotykový displej.

Po výbere možnosti Vklad/Výber hotovosti sa objaví dialógové okno, v ktorom si vyberiete buď možnosť Vklad alebo možnosť Výber, následne zadáte čiastku vkladu/výberu a po stlačení OK sa vykoná tlač na FT/RP.

Vklad alebo výber sa nebude z modulu Kasa (Kasa Offline) prenášať v rámci rozdielového prenosového balíka, t.j. vklad a výber nebude možné Importovať do agendy Pokladňa v programe POHODA, ale zapísanie a zaúčtovanie vkladu/výberu bude potrebné v tejto agende vykonať ručne.

Ostatné

 Do evidencie pre Intrastat boli zapracované drobné zmeny:

 • Ak neevidujete v programe POHODA skladové zásoby, ale potrebujete evidovať Intrastat, máte teraz možnosť vybrať doplnkovú mernú jednotku priamo v textovej položke. Príslušné množstvo v doplnkovej mernej jednotke musíte zadať ručne.
 • Oprava prijatého, resp. odoslaného tovaru by sa mala vzťahovať k obdobiu, kedy bol tovar skutočne prijatý, resp. odoslaný. Pri vystavovaní opravného daňového dokladu z prijatej, resp. vydanej faktúry, ktorá vstupuje do Intrastatu, Vás program na túto skutočnosť upozorní.

 Do agendy Nastavenie/Homebanking bola zapracovaná nasledovná zmena:

 • Vzhľadom k tomu, že program POHODA v súčasnosti podporuje homebanking pre VÚB Biznis Banking, bola služba VÚB Internet banking premenovaná na službu VÚB Biznis Banking.
 • Pre službu VÚB Biznis Banking bola zapracovaná podpora zahraničných platobných príkazov.

 Históriu zmien a zmazaných záznamov je možné sledovať i v agende Zákazky.

 V radoch POHODA SQL a POHODA E1 pribudla v agende Globálne nastavenie nová sekcia Business Intelligence, ktorá je určená vlastníkom riešenia Business Intelligence.

 Pri každej účtovnej jednotke, s ktorou bude riešenie Business Intelligence pracovať, zaškrtnite voľbu Zapnúť podporu Business Intelligence. Táto voľba je dôležitá hlavne s ohľadom na jednotlivé aktualizácie programu POHODA. Na samotný program POHODA nemá vplyv, ale zvýši komfort analýz prostredníctvom riešenia Business Intelligence.

 Zobrazte si v agende Súbor/Účtovné jednotky stĺpec Business Intelligence. Budete mať vďaka nemu rýchly prehľad, ktoré firmy sú prepojené s riešením Business Intelligence.

POHODA E1

 Voliteľné parametre, ktoré máte nadefinované vo formulároch agend a položkách dokladov, vstupujú teraz pri zaúčtovaní dokladov i do agendy Účtovný denník.

V denníku môžete prenesené voliteľné parametre využívať na detailné výbery, štatistiky, analýzy ekonomických ukazovateľov alebo ich vkladať do tlačových zostáv.

Podmienkou je, aby ako pre zdrojovú agendu, tak aj pre agendu Účtovný denník boli definované zhodné parametre.

 Voliteľné parametre je možné pridať taktiež pre agendu Evidenčné čísla. Automaticky bude potom dochádzať k prepisovaniu údajov na záložku Evidenčné čísla v agende Zásoby.

Voliteľnými parametrami v tejto agende ľahko odlíšite napríklad veľkosti a farby rovnakého oblečenia a pod.

 Teraz je možné taktiež v rade POHODA E1 vykonať prevod jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo.

 V agende Účtovné jednotky zvoľte pri založení nového podvojného účtovníctva možnosť Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ. Objaví sa sprievodca prevodom účtovnej jednotky z JÚ na PÚ, do ktorého budete k predkontáciám z jednoduchého účtovníctva postupne dopĺňať čísla účtov, na základe ktorých sa vygenerujú počiatočné stavy.

Na druhej strane tohto sprievodcu zadajte cestu k dátovému súboru, ktorý budete chcieť previesť na podvojné účtovníctvo. Dátový súbor musí byť vo formáte MDB.

 V rade POHODA E1 vytvoríte súbor v potrebnom formáte pomocou sprievodcu, ktorého zahájite povelom Súbor/Dátová komunikácia/Export databázy.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť