Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2011

Update POHODA, rel. 9905

K dispozícii od: 16. 01. 2012

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Jeseň 2011, rel. 9900 SK (resp. 9901, 9902, 9903, 9904).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update pre Kasu, rel. 9904. 

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 9905 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

FIŠKALIZOVANÉ FT a RP

 • Pre offline komunikáciu fiskalizovaných RP pri importe bol integrovaný výmaz predajných PLU.
 • Pre FT 4000 bola pridaná do agendy Nastavenie/Hardware nová funkcionalita na možnosť zrušenia príkazu zasielania orezávacej sekvencie. Na základe nastavenia nie je orezávacia sekvencia posielaná duplicitne z ES POHODA aj z FT.
 • Pre FT Efox bola odstránená chyba tlače v predajkách pri predajných cenách definovaných s jednotkovou cenou na 3 desatinné miesta.
 • Pre FT WINCOR NIXDORF v agende Predajky bola pri predaji v hotovosti opravená identifikácia platby kartou na doklade aj v uzávierkach.
 • Pre FT PEGAS bola opravená tlač pri položkách s dĺžkou nad 40 znakov a sumarizácia storno dokladov v uzávierke.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2011, rel. 9904 zo dňa 05. 01. 2012:


FIŠKALIZOVANÉ FT a RP

 • V nastavení hardware pre RP Euro offline a Euro online bola opravená možnosť nastavenia desatinných miest (zobrazenie, jednotková cena) na zosúladenie so systémovými príznakmi RP Euro.
  Bol odstránený posun desatinných miest pri kombinovanej platbe v hotovosti a platobnou kartou.
 • Bola predĺžená časová odozva a optimalizovaná tlač pri ihličkovej tlačiarni EFox. V nastavení hardware bola doplnená funkcionalita a checkbox pre ihličkové tlačiarne.
 • Pre FT a RP bola opravená priama tlač paragónu.
 • Pre FT WINCOR NIXDORF bol upravený tlačový manažér pre terminálový režim.

OSTATNÉ

 • Bola opravená likvidácia interných dokladov. Likvidácia interných dokladov cez agendu Banka/Pokladňa už prebehne korektne.
 • Členenie Ukrozdiel(U25) je už možné vo formulári dokladu rozpísať na základ dane a daň.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2011, rel. 9903 zo dňa 03. 01. 2012:


FIŠKALIZOVANÉ FT a RP

 • Pre fiškalizované RP Euro bola opravená offline komunikácia pre export a import dát z a do ES POHODA.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2011, rel. 9902 zo dňa 29. 12. 2011:


ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIA - zmeny v DPH

 • Od 01. 01. 2012 bude v platnosti nové tlačivo priznania k dani z pridanej hodnoty DPH 01-2012, vydané Ministerstvom financií v Opatrení č. MF/23118/2011-73. Nové tlačivo Priznania k DPH bude zapracované do CD Január 2012.
 • V súvislosti so zmenami vo formulári Priznanie DPH (platného od 01. 01. 2012) boli pôvodné členenia DPH označené v prvom písmene skratky písmenkom "x". Členenia označené písmenkom "x" budú platné do 31. 12. 2011 a budú vstupovať do Priznania k DPH najneskôr za obdobie 12/2011.
  Členenia platné od 01. 01. 2012 majú pôvodné skratky, t. j. nebudú označené písmenkom "x".
 • Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti >= 01. 01. 2012 používajte len nové členenia, t. j. členenia bez písmenka "x" v skratke. Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti <= 31. 12. 2011 používajte len členenia s "x".
 • V prípade použitia nesprávneho členenia v danom období budete pri vystavovaní dokladov upozornení, že ste použili nesprávne členenie DPH. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že je potrebné dôsledne dodržiavať používanie správnych členení, aby ste predišli prípadným ručným úpravám.

  Pre kontrolu použitia správnych členení DPH v danom období môžete využiť tlačovú zostavu Doklady s nesprávnym členením.
 • Hlavné zmeny v novom tlačive Priznania dani k DPH budú nasledovné:
  - boli vypustené riadky týkajúce sa zaplatenia preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a jeho zohľadňovanie pri vykázanom nadmernom odpočte,
  - boli doplnené riadky 26 a 27 na vykazovanie opravy základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH,
  - bol doplnený riadok 28 na vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH.
 • Pre vykazovanie opravy základu dane a dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona o DPH použijete nové typy členení DRozdiel(D06), Urozdiel(U19), Ukrozdiel(U25), URoz§43(U26), UKroz§43(U27), URNodpBez(U28).

  Nové typy členení DPH platné od 01. 01. 2012:
  Skratka Typ Popis
  DRozdiel D06 Rozdiel v zákl. dane a v dani po oprave (§25 od. 1 až 3) – tovary a služby (D01-D05 Členenie použijete pre vykazovanie rozdielu k plneniam vstupujúcim do riadkov 05 až 14 priznania
  Urozdiel U19 Rozdiel v základe dane a v dani po oprave (§ 25 ods. 1 až 3) Členenie použijete pre vykazovanie rozdielu k plneniam vstupujúcim do riadkov 01 až 04 priznania, vstupuje do výpočtu koeficientu
  Ukrozdiel U25 Rozdiel v základe dane a v dani po oprave (§25 ods. 1 až 3) – nezapočítať do koeficientu Členenie použijete pre vykazovanie rozdielu k plneniam vstupujúcim do riadkov 01 až 04 priznania, nevstupuje do výpočtu koeficientu
  URoz§43 U26 Rozdiel v základe dane a v dani po oprave (§25 ods. 1 až 3) – tovary a služby §43 Členenie použijete pre vykazovanie rozdielu k plneniam vstupujúcim do riadkov 15 až 17 priznania, vstupuje do výpočtu koeficientu
  UKroz§43 U27 Rozdiel v základe dane (§25 od. 1 až 3) – tovary a služby §43, nezap. do koeficientu Členenie použijete pre vykazovanie rozdielu k plneniam vstupujúcim do riadkov 15 až 17 priznania, nevstupuje do výpočtu koeficientu
  URNodpBez U28 Rozdiel v základe dane (§25 od. 1 až 3) – osl. pln. bez možnosti odp. dane §28 až 41 (U10) Členenie použijete pre vykazovanie rozdielu k oslobodeným plneniam bez možnosti odpočítania dane § 28 až 41
 • Pre vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH použijete existujúce typy členení (P15)PDoprava a (P18)PKoprava.

  TIP: Ak Vám neskôr budú staré členenia (členenia s "x") prekážať, môžete si na nich v agende "Členenie DPH" zrušiť možnosť "Ponúkať".

FIŠKALIZOVANÉ FT a RP

 • Pri fiškalizovaných RP Euro bola zrealizovaná oprava pri kombinovanej platbe platobnou kartou a v hotovosti v agende Predajky.
 • Pri FT Efox bol aktualizovaný firmware so zapracovaním rozpisu platidiel na uzávierke a s doplnením funkcie na archiváciu na SD kartu.
 • Pri FT PEGAS bol aktualizovaný firmware.
 • Pre FT EPSON UPOS T88US M2 bola aktualizovaná nová dll knižnica.
 • Pre FT4000 bola v agende Nastavenie/Hardware integrovaná intervalová uzávierka.
 • Pre FT WINCOR NIXDORF bol aktualizovaný firmware a integrovaná nová FT T20 do ES POHODA a POHODA KASA. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o update a nie o inštalačné CD, ovládač je potrebné inštalovať ručne - stiahnite tu.
 • Pre FT bola zrušená funkcia vyžadovať denné uzávierky v agende Nastavenie/Hardware.
 • Do ES POHODA a POHODA KASA bola integrovaná FT AXIS POS.
 • Do ES POHODA a POHODA KASA boli integrované FT MiniEfox, RP Euro 150 Flexy, RP Euro 50 mini a RP Euro 50 cash.
 • V prípade fiškalizovaných RP Euro je potrebné si stiahnuť a nainštalovať komunikačnú knižnicu od Elcomu - stiahnite tu.

  UPOZORNENIE: Vo všetkých prípadoch FT a RP odporúčame skontrolovať nastavenie v agende Hardware.
  Ak používate nefiškalizovanú registračnú pokladňu Euro (online), skontrolujte si, prípadne nastavte, v agende Hardware typ krajiny Slovensko.

OSTATNÉ

 • V agende Legislatíva je už možné pre kategóriu Jazdy zmeniť sadzby náhrad.
 • Bola zapracovaná nová služba VUB Internet Banking, ktorá podporuje import výpisov do účtovníctva a vytváranie tuzemských príkazov.
 • Pre služby VUB Internet Banking a Biznis Banking bolo upravené vytváranie tuzemských príkazov. V súčasnosti už je možné vytvoriť príkaz na úhradu s najvyšším možným počtom položiek 999.
  V prípade, ak využívate VUB Biznis Banking, nastavte si interval 1 - 999.
 • Bola odstránená chyba, kedy sa v určitých prípadoch čiastky exportované do súhrnného výkazu do formátu XML nesprávne zaokrúhlili smerom nahor.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2011, rel. 9901 zo dňa 16. 11. 2011:


ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIA

 • Pri použití funkcie pre vzájomné zápočty sa už vypĺňajú predkontácie na položkách interného dokladu podľa použitého syntetického, resp. analytického účtu z likvidovaného dokladu, v jednoduchom účtovníctve podľa predkontácie z likvidovaného dokladu.
 • Pri prenose dokladu v textovom režime s výberom položiek do agendy Výdajky sa na zdrojovom doklade správne aktualizuje pole Prenesené i v prípade, ak na sklade nie je požadované množstvo a je vykonaný len čiastočný prenos.
 • V agende Prijaté zálohové faktúry a Vydané zálohové faktúry bola opravená chyba v tlačových zostavách Uplatnené zálohy a Neuplatnené zálohy, tlačové zostavy je už možné zobraziť a vytlačiť.
 • V agende Jazdy sa pri uložení nového zápisu a pri zobrazení tlačovej zostavy Kniha jázd zobrazovalo chybové hlásenie. Chyba bola odstránená.
 • V tlačovej zostave Kniha jázd sa neprepočítaval stĺpec Náhrada za km, chyba bola odstránená.
 • Do sekcie Globálne nastavenie/Pohľadávky bola pridaná formou zaškrtávacieho pola nová funkcia s názvom Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4. Zabezpečí nový výpočet DPH na vysporiadacom doklade v prípade, že k prijatej platbe bol vytvorený doklad pre účely DPH.
 • Po zaškrtnutí voľby Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4 sa DPH vo vysporiadacej faktúre vypočíta z rozdielu medzi základom dane vo vysporiadacej faktúre a základom dane z prijatých záloh.
 • Podrobný postup výpočtu nájdete v Pomocníkovi, po stlačení CTRL+F1 priamo v zaškrtávacom poli.
 • UPOZORNENIE: Po zaškrtnutí voľby Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4 sa prepočítajú podľa horeuvedeného princípu aj existujúce doklady v pohľadávkach v prípade, ak na nich vykonáte editáciu.

PERSONALISTIKA A MZDY

 • Pre elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou bol upravený odkaz na stránku podateľne. Po zvolení príkazu Otvoriť, na poslednej stránke Sprievodcu pre elektronické podanie, budete automaticky presmerovaní na stránku Elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

SKLADY

 • V agende Evidenčné čísla sa na záložke Pohyby zobrazujú informácie o vyplnenej záruke v agende Výdajky alebo Vydané faktúry.
 • V agendách Príjemky, Výdajky a Predajky nie je možné zmazať stornovaný doklad v prípade, že k nemu existuje stornovací doklad.
 • Ak je skladová zásoba vložená do agendy Reklamácie a v jej názve je použitý apostrof, nezobrazí sa už chybové hlásenie pri zvolení povelu Záznam/Hromadné odoslanie.
 • Pri údajovej uzávierke v režime pobočkového spracovania údajov sa k vytváraným príjemkám s počiatočnými stavmi zásoby priradí správny číselný rad, t.j. podľa vlastníka skladov.
 • Bola opravená chyba, ktorá vznikala v režime PSÚ. Po prijatí zásoby pervodom z verejného CRD skladu na pobočku má zásoba správne aktualizovanú váženú nákupnú cenu.

KASA ONLINE

 • Pri použití elektronickej váhy (online) sa pri predaji tovaru pomocou tlačidla PLU na dotykovom displeji vloží do predajky správna hmotnosť.
 • Ak je v adrese v agende Adresár zadaná individuálna zľava, použije sa táto zľava i v prípade, ak je firma vybraná pomocou výklopného zoznamu v poli Zákazník.
 • POHODA E1: Po prihlásení užívateľa do programu POHODA pomocou PIN kódu sa už zobrazia tlačové zostavy pre agendu Kasa Online.

XML

 • Pri importe objednávky, ktorá obsahuje zásoby typu Súprava, sa v názve súpravy nevloží žiadna hodnota DPH.
 • Pri aktualizačnom importe adresy je možné nastaviť externé ID.

OSTATNÉ

 • V module Kasa Offline sa pri otvorení agendy Nastavenie/Hardware zobrazilo chybové hlásenie a po pripojení zariadenia Fiskál S.A. Easy - Pos, typ S.A. 96 zariadenie nefungovalo. Chyba bola odstránená.
 • Bolo opravené padanie programu pri tlači na FT EFox.
 • Do programu POHODA a do modulu Kasa Offline bola integrovaná FT Pegas.
 • V agende Nastavenie/Zoznamy/Kódy bánk bol aktualizovaný zoznam bánk.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť