Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Všeobecný internetový obchod

Posledná aktualizácia 16. 10. 2016

Nový komunikačný klient Všeobecný internetový obchod umožní od verzie programu POHODA Jeseň, rel. 9600 prepojiť program POHODA s ľubovoľným Internetovým obchodom.

Komunikačný klient programu POHODA je založený na webových službáchHTTP protokole. Webová služba umožňuje webovej stránke rozšíriť jej funkcionalitu a dynamickosť. Webové služby môžu prijímať správy a na tieto správy odpovedať. Vďaka týmto dvom základným vlastnostiam môže program POHODA odovzdať webovej službe údaje alebo požiadavku na údaje. Webová služba túto požiadavku vyhodnotí, spracuje a následne vytvorí odpoveď, ktorú odovzdá späť programu POHODA.

Čo potrebujem na prepojenie programu POHODA a Internetového obchodu?

  • Váš Internetový obchod musí podporovať komunikáciu prostredníctvom webových služieb na HTTP alebo HTTPS protokole.
  • Webová služba bude posielať údaje pomocou metódy POST. Metóda GET na prenos údajov nie je v programe POHODA podporovná.
  • Webová služba bude posielať údaje vo formáte XML. Program POHODA podporuje len tento typ dát Content-Type: text/xml.

Kto vytvára webovú službu: Pohoda alebo Internetový obchod?

  • Webovú službu vytvára Internetový obchod.
  • Program POHODA poskytne komunikačného klienta, ktorý umožní výmenu údajov medzi internetovým obchodom a programom POHODA prostredníctvom HTTP alebo HTTPS protokolu.