Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Podrobnosti spracovania

XML dokument sa pri načítaní kontroluje, či zodpovedá schéme. Najskôr sa overuje obálka XML dokumentu a následne jednotlivé elementy dataPackItem.

1. Chyby prípravy balíčka
číslo
stav
hlásenie
popis
551
error
Nepodarilo sa nájsť konfiguračný súbor
Nepodarilo sa nájsť konfiguračný súbor, ktorého názov + cesta bola zadaná ako parameter.
552
error
Pre spracovanie je potrebné najskôr vykonať prevod účtovnej jednotky
Je potrebné spustiť program POHODA a vykonať prevod účtovnej jednotky do aktuálnej verzie.
553
error
Nepodarilo sa otvoriť databázový súbor
Nepodarilo sa otvoriť databázu, pravdepodobne je poškodená.
554
error
Nepodarilo sa prihlásiť užívateľa
Skontrolujte meno a heslo zadané v parametroch pri spustení programu POHODA.
555
error
Užívateľ nie je oprávnený importovať XML súbory
Skontrolujte, či má nastavený užívateľ právo na načítanie XML (agenda Prístupové práva - sekcia Práva/Súbor/Databáza)
556
error
Chyba priebehu spracovania
Skúste operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte prosím technickú podporu.
557
error
Vypršal čas na vykonanie aktivácie
Spustite program POHODA a vykonajte aktiváciu programu.

Pri spracovaní XML môže dôjsť k nekorektným situáciám, na ktoré je užívateľ upozornený v odpovedi. V elemente importDetails, sa nachádzajú podrobnosti k spracovaniu jednotlivých dokladov. V elemente detail sú uvedené elementy popisujúce problém:

statestav spracovania, možnosti: warning / error
errnočíslo varovania / chyby
notepopis varovania / chyby
XPathXPath cesta k elementu
valueRequestedvyžadovaná hodnota
valueProducedvytvorená hodnota
2. Chyby
číslo
stav
hlásenie
popis
101
error
Užívateľ nemá dostatočné práva
Overte nastavenie prístupových práv v programe POHODA. Pri vytváraní dokladov musí mať užívateľ práva na zápis do príslušnej agendy, pri exporte záznamov musí mať užívateľ práva aspoň na čítanie z príslušnej agendy.
102
error
Import po údajovej uzávierke
Vo zvolenej účtovnej jednotke už bola vykonaná údajová uzávierka, údaje nie je možné importovať.
103
error
Import do uzamknutého obdobia
V zadanom období zvolenej účtovnej jednotky je účtovníctvo uzamknuté. Odomknúť obdobie je možné príkazom Záznam/Zámok/Zámok k dátumu.
104
error
Doklad sa nepodarilo uložiť
Nastala chyba pri ukladaní záznamov. vyskúšajte operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
105
error
Položku sa nepodarilo uložiť
Nastala chyba pri ukladaní položiek dokladu. Skúste operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
106
error
Položku sa nepodarilo prepočítať
Nastala chyba pri prepočte položiek dokladu. Skúste operáciu zopakovat, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
107
error
Zásobu nie je možné vytvoriť do cudzej jednotky
Na pobočke PSÚ je možné založiť len zásoby patriace do skladu aktuálnej jednotky.
108
error
Neznáma hodnota
Skúste operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
109
error
Nie je možné vytvoriť kvôli duplicite
Pravdepodobne sa snažíte uložiť doklad s číslom, ktoré už existuje.
110
error
Číselný rad nenájdený
Nebol nájdený zadaný číselný rad. Overte prístupové práva k tomuto číselnému radu a/alebo Užívateľské nastavenie
111
error
Nezodpovedajúca mena
Mena zvoleného účtu nezodpovedá mene dokladu.
112
error
Chyba pri prenose zásoby
Nepodarilo sa vložiť skladovú zásobu, overte vstupné hodnoty.
113
error
Neznáma verzia požiadavky
Pravdepodobne používate verziu programu POHODA, ktorá neumožňuje spracovať túto verziu požiadavky. Nainštalujte si novšiu verziu programu.
3. Upozornenia
číslo
stav
hlásenie
popis
601
warning
Neznáma hodnota
Bola zadaná neplatná hodnota.
602
warning
Hodnota sa pri zvolenom doklade nepoužíva
Pravdepodobne používate typ účtovníctva, pri ktorom sa zadaná hodnota nepoužíva. Hodnota bude ignorovaná.
603
warning
Hodnota prvku musela byť upravená
Program vykonal úpravy hodnoty, overte hodnoty na vytvorenom doklade.
604
warning
Nebol nájdený záznam s požadovaným ID
Bol zadaný odkaz (ID) na záznam, ktorý neexistuje.
605
warning
Pri mene nie je zapnuté, že sa používa
Nastavte používanie zvolenej meny v agende Nastavenie/Zoznamy/Cudzie meny.
606
warning
Dátum nie je z účtovného obdobia
Zadaný dátum nespadá do účtovného obdobia aktuálnej účtovnej jednotky.
607
warning
Vytvorená duplicitná hodnota
Overte hodnoty vytvoreného dokladu.
608
warning
Požadované množstvo zásoby nie je na sklade
Overte hodnoty vytvoreného dokladu.
609
warning
V bankovom spojení je uvedené nesprávne číslo účtu
Overte hodnoty vytvoreného dokladu.