Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Zaujíma nás, čo si myslíte

… a preto sme pripravili do Zákazníckeho centra dotazník, v ktorom ste sa mohli v priebehu mesiaca máj 2011 podeliť o svoje názory a postrehy k ekonomicko-informačnému systému POHODA, k našim službám, k zákazníckej podpore, ku komunikácii a pod. Dotazník ste vypĺňali dôkladne a podrobne. Rovnako sa budeme Vašim odpovediam venovať i my, pretože sú pre nás hodnotným odrazovým mostíkom k presnejšiemu nasmerovaniu vývoja programu POHODA a k prispôsobeniu a vylepšeniu služieb, ktoré Vám ponúkame a poskytujeme.

S komentárom k pätici vybraných otázok ste sa mohli stretnúť v časopise Moja POHODA vydanom k systému POHODA vo verzii Máj 2011 (rel. 9800). Na tomto mieste si môžete prejsť štatistické výsledky celého prieskumu, okrem otázok z poslednej, piatej časti dotazníka. Ich vyhodnotenie nebudeme s ohľadom na dôvernosť informácií zverejňovať.


1. Čo na programe POHODA najviac oceňujete a prečo ste si ho vybrali??

Vybrať ste mohli viacero odpovedí a z nich jednoznačne vyplynulo, že viac ako 50% odpovedajúcich zákazníkov oslovilo jednoduché a intuitívne ovládanie a pomer ceny a výkonu. Možnosti a funkcie programu podľa Vás dobre využijú a pochopia úplní nováčikovia i skúsení užívatelia a oslovujú ako malých podnikateľov, tak aj firmy so širším podnikateľským záberom. I jednoduchá ovládateľnosť je dôvod, prečo POHODA často víťazí nad inými účtovnými programami, rovnako ako skutočnosť, že ide o rýdzo slovenský program, čo zaručuje aktuálne a spoľahlivo zapracované legislatívne zmeny.


2. Skôr ako ste si zakúpili program POHODA, používali ste na vedenie účtovníctva iný program? Aký?

Pre necelú polovicu zákazníkov je POHODA prvým softwarovým pomocníkom na vedenie účtovníctva. Väčšina z Vás však pred ňou používala iný software, často na rôznych platformách. Rozhodli ste sa však dať prednosť práve programu POHODA a prešli ste naň. Máme z toho samozrejme radosť. Na druhej strane je to pre nás výzva nezaspať na vavrínoch a snažiť sa, aby pre Vás bola POHODA stále prínosom.


3. Ako hodnotíte služby, ktoré poskytuje spoločnosť STORMWARE?

Pri tejto otázke ste mohli zaškrtnúť iba jednu odpoveď. Zákazníci sú so súčasnou ponukou našich služieb spokojní a považujú ich za dostačujúce. Táto odpoveď teda potvrdzuje našu domnienku, že skôr ako na zavádzanie nových služieb sa v budúcnosti zameriame prevažne na zlepšovanie týchto doterajších.


4. Pokiaľ by spoločnosť STORMWARE ponúkala hosting programu POHODA, využili by ste túto službu?

Hosting poskytovaný spoločnosťou STORWMARE by privítala iba štvrtina z Vás. V nasledujúcom období teda nebudeme rozsah našich služieb týmto smerom rozširovať. Tí z Vás, ktorí uvažujete o umiestnení programu POHODA v dátovom centre, sa môžete nechať inšpirovať portálom projektu POHODA plus na www.pohodaplus.sk, kde nájdete riešenia našich partnerov, okrem iného práve pre hosting.


5. Na adrese www.pohodaplus.sk sú sústredené nástroje, ktoré nadväzujú na program POHODA, ale spoločnosť STORMWARE nie je ich autorom. Uvítali by ste, keby spoločnosť STORMWARE tieto riešenia predávala?

Štruktúra odpovedí pri tejto otázke je skoro rovnaká ako pri predchádzajúcej otázke. A preto i v tomto prípade zostaneme pri doterajšom riešení. Na stránkach projektu POHODA plus nájdete riešenia našich partnerov, ktoré rozvíjajú možnosti a funkcie programu POHODA pre špecifické oblasti podnikania alebo interných procesov.
Ako prevádzkovateľ stránok www.pohodaplus.sk Vám zverejnené riešenia odporúčame, ale nebudeme ich zaraďovať do našej vlastnej ponuky.


6. Využívate hotovostný predaj?
7. Využívajú Vaši zákazníci formu úhrady Vašich vydaných faktúr v hotovosti, príp. platobnou kartou?

Tieto otázky nám poskytli prehľad o používaní podporovaných fiškálnych tlačiarní a registračných pokladní, čo nám bude slúžiť na prehodnotenie, prípadné doplnenie, podporovaného hardwaru v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.


8. Aké formáty pre elektronickú výmenu účtovných dokladov používate alebo by ste radi používali?

Ako pri väčšine otázok, i tu ste mohli vybrať viacero odpovedí. Potvrdili ste, že nie nadarmo je takzvané "PDFko" vďaka svojej nezávislosti na software či hardware, na ktorom je vytvorené alebo zobrazované, najrozšírenejším formátom pre výmenu účtovných dokladov. POHODA ho samozrejme podporuje. Aktuálne však nie je v systéme POHODA ďalší vývoj funkcií pre PDF plánovaný. Ak sa možnosti formátu PDF všeobecne posunú ďalej a prípadné zmeny budú dôležité pre účtovnú prácu, do programu POHODA ich zapracujeme. Všetky formáty, ktoré POHODA teraz podporuje, zachováme i naďalej.


9. Privítali by ste možnosť pristupovať k údajom v programe POHODA z mobilného telefónu?

Očividná väčšina z Vás podľa tohto prieskumu nepotrebuje prístup k programu POHODA z mobilného telefónu. V najbližšej dobe teda neplánujeme vývoj týmto smerom. Nechávame tak priestor tretím stranám, ktoré by sa mohli prípadného vývoja ujať. Výsledkom by potom mohlo byť ďalšie riešenie odporúčané v rámci projektu POHODA plus.


10. Ktoré z nasledujúcich rozšírení knihy jázd v programe POHODA by ste privítali?

Z uvedených odpovedí ste mohli zvoliť hneď niekoľko. Najviac by ste privítali zaradenie agend pre tuzemské a zahraničné cestovné príkazy. Máme pre Vás dobrú správu. Prinesie ich už jesenná verzia programu POHODA. Percentá pri ďalších odpovediach prakticky zhodne ukázali, že by pre Vás boli zaujímavé funkcie pre čerpanie PHM v cudzej mene a načítanie výpisov Benzina. Tieto rozšírenia sú však plánované až do niektorých neskorších verzií.


11. Privítali by ste rozšírenie programu POHODA o výrobný modul?

Odpovede ukázali, že napriek tomu, že väčšina z Vás v súčasnej dobe nepotrebuje výrobný modul, v budúcnosti by ste ho možno využili. Vaše komentáre k tejto otázke sú pre nás obzvlášť dôležité. Vašimi predstavami o funkčnosti tohto modulu sa budeme starostlivo zaoberať.


12. Ktoré z nasledujúcich CRM funkcií by ste v programe POHODA privítali?

Pri tejto otázke ste opäť mohli vybrať viacero odpovedí naraz. Skoro 50% odpovedajúcich zákazníkov by privítalo možnosť overiť si adresu obchodného partnera v insolventnom registri priamo z programu POHODA. Bez povšimnutia nenechávate ani automatické zaznamenávanie komunikácie realizovanej priamo z programu POHODA. Porovnateľný počet hlasov ste dali podpore komunikačného programu Skype. Podľa plánu vývojového oddelenia vieme, že sa na všetky tieto tri funkcie môžete tešiť ešte v roku 2011. Potešilo by Vás bezplatné odosielanie SMS a taktiež by ste radi v agende Adresár nachádzali pri konkrétnom kontakte vždy kompletný zoznam všetkých dokladov vytvorených naprieč agendami. Tieto novinky budú zapracované až v niektorej z ďalších verzií programu POHODA.


13. Tu skúste stručne popísať svoje ostatné námety na rozšírenie programu POHODA:

Táto "otázka" poskytla priestor pre Vaše individuálne nápady a námety. Veľa z nich ste presne trafili do plánu vývoja programu POHODA.


14. Aké máte skúsenosti s pracovníkmi STORMWARE na jednotlivých pobočkách (osobne, telefonicky či e-mailom)?

Pri zvažovaní vlastných skúseností s jednotlivými pobočkami ste pre niektoré z dvoch najlepších hodnotení siahli v 82-85% prípadoch. Priemerných hodnotení bolo rádovo menej (medzi 11 a 16 %). Zlé skúsenosti s nami majú, ak vôbec, len jednotlivci. Budeme sa snažiť, aby sme si Vašu spokojnosť udržali. Alebo ešte lepšie, aby sme ju mohli v tejto tabuľke posunúť ešte trošku doľava.

Pri spracovaní výsledkov odpovedí na túto otázku sme pracovali iba s hodnoteniami na škále od "vynikajúce" po "veľmi zlé" a nezapočítavali sme do nich zákazníkov, ktorí nemajú s danou pobočkou vlastnú skúsenosť.

15. Sú Vaše požiadavky, s ktorými sa obraciate na oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti STORMWARE (tel. +421 2 59 429 959, e-mail hotline@stormware.sk alebo servis@stormware.sk), riešené k Vašej spokojnosti?

S podobným výsledkom ako pobočky z tohto prieskumu vyšiel tím zákazníckej podpory. 89% z Vás je s podporou a riešením požiadaviek spokojných.
Negatívne skúsenosti sa objavili, ale v oveľa menšej miere. A to je priestor pre naše zlepšenie.


16. Chceli by ste mať možnosť priebežne hodnotiť úroveň poskytnutej podpory?

Viac ako 50% by uvítalo priebežné hodnotenie úrovne poskytovanej podpory. Preto sme sa rozhodli vyhovieť Vám. Pripravujeme riešenie, ktoré hodnotenie úrovne podpory umožní. Vás nebude k ničomu zaväzovať a nám poskytne okamžitú odozvu a podklady pre prípadnú rýchlu nápravu.


17. Trikrát za rok vychádza základná verzia programu POHODA a dostávate ju na CD. Spolu s CD do svojej schránky dostávate taktiež časopis Moja POHODA. Ako hodnotíte jeho jednotlivé časti?

81,97 % z Vás bolo celkovo s časopisom Moja POHODA spokojných. Na základe výsledkov sme sa inšpirovali, čo a ako konkrétne na obsahu časopisu zlepšiť. Samozrejme sa naďalej chceme venovať predovšetkým popisu noviniek v nových verziách. Snažíme sa pripravovať ich pre Vás v čo najzrozumiteľnejšej a najjednoduchšej podobe. Veľa z Vás ďalej oceňuje novinky v legislatíve a predovšetkým tipy na prácu s programom. To sú oblasti, s ktorými pre časopis Moja POHODA počítame i v ďalších vydaniach.


18. Chýba Vám v časopise Moja POHODA nejaká téma alebo oblasť? Pokiaľ áno, načrtnite svoju predstavu:

Niektoré Vaše námety nám dali podnet  na zamyslenie. Pretože nám je jasné, že nie je možné zavďačiť sa všetkým, budeme sa snažiť vytvárať pre Vás taký časopis, ktorý Vám bude prinášať užitočné informácie.


19. Využívate informácie z internetových stránok www.pohoda.sk?

Vysoká návštevnosť našich internetových stránok je pre nás veľkým potešením a zadosťučinením. Odhliadnuc od tých, ktorí naše stránky navštevovať nepotrebujú, ste s ich úrovňou, spracovaním a dostupnosťou poskytnutých informácií viac ako spokojní. Vaše odpovede v komentároch sú pre nás inšpiráciou pre ďalšiu správu a tvorbu obsahu stránok, aby ste na nich našli čo najviac informácií pre prácu s programom POHODA a orientáciu v účtovnej a daňovej problematike pri Vašej práci či v podnikaní.


20. Privítali by ste stretávanie zákazníkov so spoločnosťou STORMWARE, napr. formou konferencie, na ktorej by okrem noviniek v programe POHODA bol taktiež priestor pre diskusiu?

Nakoľko väčšina z Vás by sa zákazníckej konferencie nezúčastnila, momentálne nezvažujeme realizáciu hromadnej konferencie.


21. Ako celkovo vnímate program POHODA a spoločnosť STORMWARE? Čím viac sa stotožňujete s niektorým z názorov na okrajoch, tým bližšie k nemu kliknite. Skúste zvlášť posúdiť samotný program POHODA a zvlášť spoločnosť STORMWARE.

Vaše celkové subjektívne hodnotenie ako nášho hlavného produktu POHODA, tak i nás ako spoločnosti, nám nemôže byť nepríjemné. Zaradili ste nás medzi svojich významných partnerov a my si Vašu dôveru veľmi vážime. Budeme robiť všetko preto, aby sme ju nesklamali.


Váš tím STORMWARE


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 129371 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: