POHODA Business Intelligence

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > POHODA Business Intelligence

Vyťažte zo svojich údajov v systéme POHODA maximum

V súčasnosti sú hlavným zdrojom konkurenčnej výhody informácie. Každá firma produkuje veľké množstvo údajov (či už účtovných, skladových, pohybových, alebo predajných), ale získať a hlavne vyčítať z nich tie, ktoré skutočne môžu uľahčiť obchodný proces a prispieť k zvýšeniu zisku, býva zložité a časovo náročné.

Business Intelligence ukazuje údaje v kontexte, vo všetkých súvislostiach a nie len ako statické výstupy. Za zlomok času môže užívateľ získať vďaka pripraveným výstupom informácie v zmysluplnej a jasne čiteľnej podobe.

PRINCÍPY

 • Dátový sklad: Business Intelligence čerpá údaje zo systému POHODA a prípadných ďalších zdrojov. Všetky získané údaje združuje do jediného dátového skladu, kde ich pred vložením čistí a zoskupuje tak, aby užívateľ mohol využiť rôzne pohľady na svoje účtovné a obchodné záznamy.
 • Dashboard: Pre získanie celkového pohľadu na výkon spoločnosti je nevyhnutná integrácia údajov z celej spoločnosti. S nástrojom Business Intelligence je možné konsolidovať informácie z mnohých zdrojov do jediného miesta. Vďaka tomu sú získané informácie vždy v kontexte a hlavne v okamihu, kedy sú potrebné.
 • OLAP (Online Analytical Processing) kocka: Veľký objem rozmanitých údajov nemôže fungovať bez úložiska, ktoré umožní vykonávať rýchle výbery pomocou okamžitých otázok konkrétneho užívateľa v závislosti na jemu priradených úlohách. Business Intelligence pracuje s týmto optimalizovaným úložiskom údajov a ako výsledok otázky predloží zrozumiteľné výstupy k intuitívnej analýze v prostredí programu Microsoft Excel.

Business Intelligence zvládne porovnanie naprieč všetkými účtovnými obdobiami: Business Intelligence zobrazí v jednom výstupe údaje za viacero účtovných období a do rôznej hĺbky podrobnosti (roky, štvrťroky, mesiace i dni). Uľahčuje tak sledovanie trendov naprieč rokmi.

FINANCIE


Každý profesionál od oblasti financií a účtovníctva vyžaduje presné a korektné informácie, ktoré ďaleko presahujú rámec mesačných reportov, štvrťročných uzávierok a pravidelných súhrnných výkazov. Business Intelligence umožňuje:

 • získať komplexný aktuálny prehľad o výkonnosti spoločnosti prostredníctvom dátových výstupov, ktoré monitorujú kľúčové finančné ukazovatele
 • vytvárať odborné, prehľadné a spoľahlivé zostavy s číslami, a to vďaka integrovanej a dôveryhodnej dátovej platforme
 • okamžite vyhľadať potrebné údaje a operatívne s nimi pracovať
Business Intelligence zvládne vyhodnocovať údaje za viacero subjektov naraz: Business Intelligence umožňuje sledovať údaje za viacero účtovných jednotiek alebo majetkovo previazaných firiem naraz. Kedykoľvek sú tak k dispozícii konsolidované údaje.

PREDAJ


Obchodníci nemôžu pracovať bez ucelených, aktuálnych a skutočne spoľahlivých informácií. Potrebujú maximálne realistické prognózy, ciele a motivačne, avšak striezlivo stanovené plány a budgety. Dnešný obchod si žiada riadenie rastu tržieb. Business Intelligence uľahčí:

 • analyzovať predajné údaje a sledovať kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI)
 • identifikovať problémy a nachádzať riešenia, ktoré budú podporou v plnení predajných kvót podľa určených plánov a cieľov
 • hľadať nové obchodné príležitosti
 • promptne reagovať na neustály pohyb a posun konkurenčného prostredia
Business Intelligence zvládne rýchle vytváranie vlastných pohľadov a reportov: Business Intelligence pripraví všetko tak, že vytvorenie reportu, prípadne úpravy pohľadu na dátové výstupy sú pre užívateľa otázkou niekoľkých kliknutí myšou. Na získané informácie užívateľ nahliada prevažne cez všeobecne známe rozhranie aplikácie Microsoft Excel.

RIADENIE PREVÁDZKY

Každodenná činnosť realizovaná v rámci obchodných, výrobných a skladových činností má vplyv na údaje. Pre ich správnu analýzu a ďalšiu prácu je kľúčové mať k dispozícii aktuálne a presné čísla a eliminovať neefektívne postupy a procesy.
Business Intelligence pomôže:

 • sledovať a zdokonaliť prevádzkovú výkonnosť, a to vďaka možnosti porovnávať rozdielne údaje naprieč rôznymi zdrojmi informácií
 • identifikovať procesy, ktoré brzdia alebo môžu brzdiť efektivitu a pružnosť v obchodovaní, skladovom hospodárstve, vo výrobe, ale i pri komunikácii so zákazníkmi, odberateľovi a dodávateľovi
 • zjednotiť čísla naprieč firmou, aby všetci vychádzali z aktuálnych a správnych údajov

Kontakty

Pokiaľ chcete viac informácií o nástroji Business Intelligence, obráťte sa prosím na:

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: