Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Aktualizácie k verzii Január 2019

Update POHODA, rel. 12104

K dispozícii od: 14. 2. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12100

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne ďalšie nastavenia, alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12104 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Pre priznanie DPFO typ B bol opravený výpočet riadku 57, priznanie sa už od riadku 57 vypočíta korektne.

Update POHODA, rel. 12103

K dispozícii od: 8. 2. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12100

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne ďalšie nastavenia, alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12103 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Do ES POHODA bolo pre rok 2018 zapracované Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO).

Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberiete v poli Typ vo výklopnom zozname Priznanie DPPO a v poli Rok vo výklopnom zozname príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Tlačivo priznania DPPO je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML. Ak máte povinnosť s Finančnou správou komunikovať elektronicky, použite export do formátu XML.
 • Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania.
 • Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy.
  Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPPO.

Do ES POHODA bolo pre rok 2018 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO_B).

Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberiete v poli Typ vo výklopnom zozname Priznanie DPFO typ B a v poli Rok vo výklopnom zozname príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Tlačivo priznanie DPFO typ B je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML. Ak máte povinnosť s Finančnou správou komunikovať elektronicky, použite export do formátu XML.
 • Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania.
 • Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy.
  Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPFO B.

Prostredníctvom nového povelu Záznam/Aktualizácia údajov je možné v zostavenom priznaní DPPO alebo DPFOB aktualizovať údaje z účtovníctva.

 • Pre DPPO je v sprievodcovi aktualizáciou údajov možné zaškrtnutím príslušnej možnosti aktualizovať údaje do sekcie Tabuľky F a G/časť F alebo údaje do sekcie B – Odpisy.
 • Pre DPFO typ B je možné v sprievodcovi aktualizáciou údajov zaškrtnutím príslušnej možnosti aktualizovať príjmy a výdavky (JÚ) alebo základ dane (PÚ) do sekcie Podnikanie §6 ods. 1, 2. V účtovnej jednotke JÚ je možné aktualizovať i zaplatené poistné do sekcie Podnikanie §6 ods. 1, 2 a sekciu Údaje na účely SP a ZP.
 • Povel Aktualizácia údajov vyvoláte z ponuky Záznam na zostavenom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre rok 2018 boli upravené tlačivá Poznámok k účtovnej závierke pre mikro, malé aj veľké účtovné jednotky, poznámky k účtovnej závierke zostavíte v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Poznámky k závierke.

 • Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli typ vybrať tlačivo Poznámky Úč MÚJ a v poli Rok zadať rok 2018.
 • Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke malej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – malé a v poli Rok zadať rok 2018.
 • Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke veľkej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – veľké a v poli Rok zadať rok 2018.
 • Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu FDF; pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať. Dokument vyexportovaný do formátu FDF je potrebné uložiť do PDF, aby ho bolo možné elektronicky podať ako prílohu účtovnej závierky. Pri uložení do PDF odporúčame uložiť do iného než predvoleného priečinka, tiež odporúčame zmeniť predvolený názov dokumentu.

Tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa pre rok 2018 nemenilo. Oznámenie o predĺžení lehoty založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberiete v poli Typ vo výklopnom zozname Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok vo výklopnom zozname príslušné zdaňovacie obdobie.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „oznámenie“) podáva daňovník príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona, tzn. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Táto lehota sa predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.

 • Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy.
 • Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
 • Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania.

Bližšie informácie o vypĺňaní oznámenia o predĺžení lehoty získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1.

V súvislosti s režimom prenosu daňovej povinnosti boli upravené tlačové zostavy obsahujúce rekapituláciu DPH; ak doklad obsahuje položky v režime prenosu daňovej povinnosti (pdp), základ dane z týchto položiek je v rekapitulácii DPH vyčíslený osobitne a nevstupuje už do základu dane v základnej/zníženej sadzbe dane. V prípade nesprávneho zaokrúhlenia dokladu obsahujúceho položky s režimom prenosu daňovej povinnosti sa na tlačovej zostave obsahujúcej rekapituláciu DPH zobrazí v spodnej časti dokladu textové upozornenie Pozor chyba. Opravte zaokrúhlenie dokladu. Pozn.: pre režim pdp má byť na doklade nastavené zaokrúhlenie vypočítanej hodnoty dane DPH nezaokrúhľovať.

Na tlačovej zostave Výplatná páska sa už správne zobrazuje počet hodín, za ktoré zamestnancovi patrí náhrada mzdy. Výpočet náhrady bol korektný, nesprávne sa zobrazoval počet hodín na tlačovej zostave. Pri vystavovaní miezd u dohodárov nie je už potrebné zadať priemerný zárobok.

Update POHODA, rel. 12102

K dispozícii od: 29. 1. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12100

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne ďalšie nastavenia, alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12102 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bolo zapracované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi do 15.4.2019 a to na určenom tlačive, ktorého vzor zverejnili FR SR. Vytlačenie do správneho formátu tlačiva zabezpečíte tlačidlom Export na tlačovej zostave Potvrdenie o zaplatení dane. Do tlačiva vstúpia vybraní zamestnanci, ktorí majú zaškrtnuté pole Potvrdenie o zaplatení dane a vykonané Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Po vyexportovaní do formátu FDF tlačivo otvorte a vytlačte.

Export vytvorí jeden FDF súbor, ktorý bude obsahovať všetkých vybraných zamestnancov. V prípade vyššieho počtu zamestnancov ako 50, sa vytvorí viac FDF súborov.

Bola aktualizovaná tlačová zostava Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (2 %), tlačová zostava slúži ako podklad, ktorý môžete odovzdať zamestnancovi ako pomôcku pre vyplnenie originálneho tlačiva. Originálne tlačivo, ktoré zverejnila Finančná správa, nájdete na webe Finančnej správy.

Za rok 2018 program nepodporuje export tlačiva do formátu FDF. Vzhľadom k tomu, že nemá informácie o prijímateľoch, nedokáže tlačivá kompletne vyplniť. Následné ručné doplnenie údajov nie je možné, pretože tieto formuláre neobsahujú okienka, ktoré zabezpečujú presnosť pri skenovaní tlačív Finančnou správou.

Ak mzdový účtovník nemá k dispozícii evidenciu dochádzky dohodárov, resp. dohodári majú veľmi nepravidelný výkon práce alebo sa účtovníctvo vedie zákazkovým spôsobom, je evidencia úväzkov náročná. Z uvedených dôvodov sú u všetkých typov dohôd vo vystavenej mzde aktívne polia Odpracované dni a Odpracované hodiny. Po zadaní počtu odpracovaných hodín sa u hodinovo odmeňovaných zamestnancov prepočíta dohodárova odmena – tj. pole Základná mzda.

Na záložke Dovolenka, pri zaškrtnutej voľbe Ručná úprava, je už aktívne pole Základná ročná výmera.

Pri hromadnom vystavení januárových miezd sa v určitých prípadoch neaktualizovalo pole Čerpané v agende Pracovné pomery, preto tlačová zostava Zostávajúca dovolenka nezobrazovala správny zostatok dovolenky. Náhrada mzdy za dovolenku i zostatok dovolenky v januárovej mzde bol správny. Januárové mzdy nie je potrebné vystaviť nanovo, pri vystavení nasledovných miezd bude pole Čerpané aktualizované automaticky.

Daňové tlačivá Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B) a Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) ako aj Poznámky k účtovnej závierke pre rok 2018 budú v programe POHODA zapracované do update začiatkom mesiaca február 2019.

Výkazy účtovnej závierky JÚ, PÚ a PÚN sa pre rok 2018 nemenia.

Update POHODA, rel. 12101

K dispozícii od: 16. 1. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12100

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne ďalšie nastavenia, alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12101 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bolo aktualizované tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ktoré sa použije prvýkrát za obdobie 01/2019. Bol upravený export do formátu XML, FDF i tlačová zostava.

Bol opravený výpočet základnej mzdy v mzdách od 01/2019. V prípade, že zamestnancovi vznikne/zanikne pracovný pomer počas mesiaca, základná mzda sa už vypočíta korektne.

Bolo upravené načítavanie zoznamu Platiteľov DPH po zmene štruktúry súboru Finančnej správy. Kontrola IČ DPH na zoznamy FS dáva správne výsledky.

Bolo opravené vytváranie požiadaviek na export zásob z programu POHODA na všeobecný internetový obchod pri použití filtra členenia skladov alebo užívateľského filtra.

Pri správe databázy v rade POHODA E1 bol opravený prepočet položiek výrobného listu v odvodenej mernej jednotke.

Daňové tlačivá Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B) a Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) ako aj Poznámky k účtovnej závierke pre rok 2018 budú v programe POHODA zapracované do update začiatkom mesiaca február 2019.

Výkazy účtovnej závierky JÚ, PÚ a PÚN sa pre rok 2018 nemenia.