Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2020

Aktualizácie k verzii Január 2020

Update POHODA, rel. 12412

K dispozícii od: 20. 05. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12412 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Na základe zmien v projekte „PRVÁ POMOC“ boli upravené podklady na vyplnenie výkazov pre priznanie finančného príspevku na udržanie zamestnanosti. Zmeny v zostavách sú platné za obdobie apríl 2020 a v nasledujúcom mesiaci.

V tlačovej zostave Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky bol stĺpec Vymeriavací základ na sociálne poistenie nahradený údajom Hrubá mzda. Výška príspevku podľa Opatrenia č. 1 a Opatrenia č. 3A je naďalej 80% priemerného zárobku, maximálne vo výške vyplatenej náhrady za prekážky na strane zamestnávateľa. V Opatrení č. 1 bola upravená maximálna výška príspevku a to 1100 (poskytovanie náhrady v sadzbe 80% a viac) alebo 880 (poskytovanie náhrady v sadzbe nižšej ako 80%).

Stĺpec Náhrada mzdy je súčtom polí Náhrada za prekážky na strane zamestnávateľa a poľa Zdaniteľné náhrady. V prípade, ak by bola zamestnancovi vyplatená náhrada v nižšej sume ako minimálna hodinová mzda, uviedli ste doplatok náhrady do tohto poľa. Ak ste použili pole na iné účely, do výkazov uveďte len hodnotu náhrady mzdy za prekážky.

Z tlačovej zostavy Podklady pre príspevok – mzdové náklady bol odstránený stĺpec Vymeriavací základ na sociálne poistenie. Bol upravený výpočet príspevku podľa Opatrenia č. 3B; mesačná výška príspevku je 80% hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa kategórie poklesu tržieb.

Bolo upravené načítanie výpisov v agende Banka v prípade, že vstupný súbor obsahuje vo vlastnostiach súboru nezmyselné dátumy vytvorenia alebo upravenia.

Pri aktualizácii režimu PDP sa už nezobrazuje upozornenie na chybu pri práci s databázou; aktualizácia režimu PDP už prebehne korektne.

XML import faktúry bol rozšírený o odpočet zálohy v cudzej mene. Viac informácii je na stránke: https://www.stormware.sk/pohoda/xml/dokladyimport/#Faktury

Bola opravená chyba zobrazenia súborov na záložke Dokumenty v dokladových agendách programu.

Po aktualizáciách operačného systému Windows a produktov Microsoft Office sa u malého počtu zákazníkov stretávame s chybou registrácie komponenty ACEDAO, ktorú produkty STORMWARE vyžadujú pre svoje fungovanie. Preto sme optimalizovali opravu komponenty tak, aby ju nebolo potrebné opakovane inštalovať. Pokiaľ budú aj po inštalácii tohto update problémy pretrvávať, obráťte sa prosím neodkladne na našich technikov zo zákazníckej podpory.

Update POHODA, rel. 12411

K dispozícii od: 22. 04. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12411 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Zmeny v projekte „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti priniesli rozšírenie skupín opatrení, ktoré môže zamestnávateľ využiť.

Opatrenie č. 1 – Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Opatrenie č. 2 – Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby.

Opatrenie č. 3 – Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou.
Z opatrenia č. 3 je možné vybrať jeden zo spôsobov oprávnených výdavkov:

3A – príspevok na úhradu mzdy zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

3B – paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb.

Pôvodná tlačová zostava k príspevkom bola upravená; v agende vystavených miezd ju nájdete pod názvom Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky.
Do zostavy vstupujú údaje o jednotlivých pracovných pomeroch zamestnancov v danom mesiaci, ktorým bola vyplatená náhrada mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa. Zostava obsahuje priezvisko, meno, rodné číslo, vymeriavací základ, priemerný hodinový zárobok, počet hodín prekážok na strane zamestnávateľa i vyplatenú náhradu mzdy za prekážky. Zostava obsahuje i stĺpec Príspevok, do ktorého sa uvádza 80% priemernej hodinovej mzdy zamestnanca za počet hodín prekážok v práci a súčasne je to najviac suma, ktorá je určená pre konkrétne opatrenie a mesiac. V dialógovom okne Tlač je možné vybrať dôvody: opatrenie č.1, opatrenie č. 3A. Vyčíslený príspevok poslúži ako predpokladaná výška príspevku, ktorý bude na zamestnanca vyplatený.

Novela Zákonníka práce umožňuje, aby všetci zamestnávatelia mohli vyplácať náhradu mzdy v sume najmenej 80% priemerného zárobku v prípade prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Suma (%) náhrady mzdy sa neupravuje spätne; k úprave dochádza od 4. 4. 2020. Prekážky na strane zamestnávateľa si zadáte v programe POHODA osobitne do 03.04.2020 a od 4.4.2020, pričom pre každé obdobie zadáte zodpovedajúcu sadzbu.

Do agendy vystavených miezd pribudla nová tlačová zostava Podklady pre príspevok – mzdové náklady.
Zostava obsahuje údaje o všetkých pracovných pomeroch zamestnancov v danom mesiaci, ktorým vznikol pracovný pomer najneskôr 1.3.2020. Zostava obsahuje priezvisko, meno, rodné číslo, vymeriavací základ a výšku vyplatenej mzdy. Zostava obsahuje i stĺpec Príspevok, do ktorého sa uvádza výška vyplatenej mzdy, najviac však vo výške paušálneho príspevku, ktorý zodpovedá výške poklesu tržieb v danom mesiaci. V dialógovom okne Tlač je možné vybrať pokles tržieb podľa opatrenia č.3B: od 10% do 19,99%, od 20% do 29,99%, od 30% do 39,99%, o 40% a viac. Vybraný pokles tržieb určuje maximálny príspevok pre daného zamestnanca. Vyčíslený príspevok poslúži ako predpokladaná výška príspevku, ktorý bude na zamestnanca vyplatený. Pokles tržieb má rôzne kategórie v mesiaci marec a rôzne v apríli a nasledovných mesiacoch.

Do zostavy vstupujú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce). Do zostavy nevstúpi zamestnanec, ktorý mal viac ako 50% svojho pracovného úväzku v danom mesiaci prekážky na strane zamestnanca (choroba, ošetrovné, atď.) alebo čerpal dovolenku.

Tlačové zostavy slúžia ako podklady na vyplnenie výkazu pre priznanie finančného príspevku na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19. Všetky informácie, ktoré môžu byť potrebné na posúdenie nároku zamestnávateľa na vyplatenie príspevku, samotné dokumenty, inštrukcie a usmernenia nájdete na zriadených stránkach www.neprepustaj.sk alebo www.pomahameludom.sk, infolinka: +421 2 2211 5656.

Ako najjednoduchšie získať údaje o percentuálnom poklese tržieb/príjmov pre posúdenie poklesu tržieb príjmov?

V jednoduchom účtovníctve môžete ako podklad pre výpočet použiť tlačovú zostavu Mesačné obraty, ktorá sa nachádza v agende Peňažný denník.
V podvojnom účtovníctve môžete ako podklad pre výpočet použiť tlačovú zostavu Mesačná ziskovosť, ktorá je k dispozícii v agende Účtovný denník (do tlačovej zostavy vstupujú daňové aj nedaňové účty triedy 6). Ak chcete použiť filter len na určité účty triedy 6, môžete použiť niektorú z tlačových zostáv v sekcii Obratová predvaha, ktorá je k dispozícii v agende Účtová osnova; tu môžete určiť i rozsah obdobia.

Príslušné tlačové zostavy sú dostupné vždy v databáze príslušného roka (pri práci na prelome účtovných období sú k dispozícii za obe účtovné obdobia).

Ako najjednoduchšie vyplniť údaje z tlačových zostáv do Výkazov pre priznanie príspevku?

V agende vystavených marcových miezd vyberiete jednu z tlačových zostáv a zobrazíte ju pomocou tlačidla Náhľad. Po jej zobrazení kliknite na ikonu Excel, na lište v hornej časti, po zobrazení dialógu zvoľte Export. Zostava sa otvorí v Exceli a je pripravená na kopírovanie údajov do výkazu. V podkladoch z ES POHODA vyberte do bloku stĺpec Priezvisko, stlačte klávesovú skratku CTRL+C. Kliknite do prvého prázdneho riadku v stĺpci Priezvisko vo výkaze a stlačte klávesovú skratku CTRL+V. Do výkazu sa skopíroval prvý stĺpec z podkladov. Tento postup opakujte rovnako pri ostatných údajoch. Príspevok za každého zamestnanca sa vyčísli vo výkaze automaticky. V niektorých stĺpcoch, napr. Prekážky (celkom), Výška vyplatenej mzdy, je najprv potrebné rozdeliť zlúčené bunky a až po oddelení stĺpce kopírovať.

Ak na zamestnanca poberáte príspevok v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo so zamestnancom ukončíte pracovný pomer v určitej lehote, na daného zamestnanca sa príspevok neposkytuje; zamestnanca je potrebné odfiltrovať, prípadne do zverejneného výkazu neuvádzať.

Update POHODA, rel. 12410

K dispozícii od: 08. 04. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12410 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

V jednom kalendárnom mesiaci je už možné nastaviť rôzne percentuálne sadzby pre výpočet náhrady mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa.

Sadzba, ktorá sa používa ako východzia pri výpočte, sa nastavuje v agende Globálne nastavenie/sekcia Mzdy. Uvedená sadzba sa vyplní pri zadávaní novej neprítomnosti Prekážky na strane zamestnávateľa; sadzbu je možné pred vystavením mzdy ľubovoľne meniť.
Úpravu percentuálnej sadzby je možné využiť v situácii, keď príde k zmene sadzby v priebehu kalendárneho mesiaca. Prekážky na strane zamestnávateľa nastavíte podľa jednotlivých období a priradíte im zodpovedajúcu sadzbu. Pri vystavení mzdy sa náhrada mzdy vypočíta podľa zadaných údajov.

Do agendy vystavených miezd pribudla nová tlačová zostava Podklady pre príspevok na udržanie pracovného miesta.

Zostava obsahuje údaje o jednotlivých pracovných pomeroch zamestnancov v danom mesiaci, ktorým bola vyplatená náhrada mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa. Zostava obsahuje priezvisko, meno, rodné číslo, vymeriavací základ, priemerný hodinový zárobok, počet hodín prekážok na strane zamestnávateľa i vyplatenú náhradu mzdy za prekážky. Ide o údaje, ktoré sa vyhodnocujú pri vystavení mzdy zamestnanca. Zostava obsahuje i stĺpec Príspevok, do ktorého sa uvádza výška vyplatenej náhrady mzdy zamestnancovi; príspevok je však najviac vo výške 80 % priemernej hodinovej mzdy zamestnanca za počet hodín prekážok v práci a súčasne je to najviac suma, ktorú ovplyvňuje dôvod, pre ktorý zamestnávateľ žiada o priznanie príspevku na udržanie pracovného miesta. V dialógovom okne Tlač je možné vybrať dôvody: preruš./obmedz. prevádzky, pokles o 20% a viac, pokles o 40% a viac, pokles o 60% a viac, pokles o 80% a viac. Vybraný dôvod určuje maximálny príspevok pre daného zamestnanca. Vyčíslený príspevok poslúži ako predpokladaná výška príspevku, ktorý bude na zamestnanca vyplatený.

Vzhľadom na veľký počet zmien v projekte „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti urobených na poslednú chvíľu, najmä pridanie novej kategórie pri poklese tržieb od 10% do 19,99%, sme nestihli túto zmenu premietnuť do výpočtu výšky nároku na príspevok v mesiaci MAREC, ktorý ES POHODA v tejto tlačovej zostave počíta automaticky.
Zostava však naďalej spĺňa účel, t.j. užívateľovi uľahčiť využitie údajov z tlačovej zostavy ako podklad pre vyplnenie Výkazu pre priznanie finančného príspevku. Výšku príspevku si zverejnené formuláre počítajú aj tak nezávisle a automaticky.

Aby mal zamestnávateľ prehľad v akej výške mu štát podporu poskytne v mesiaci marec, stačí ak si v ES POHODA na dialógovom okne Tlač zvolí vyššiu kategóriu poklesu tržieb, ako je skutočnosť.
Príklad:
Pokles tržieb bol reálne v rozpätí od 10% do 19,99% - v dialógovom okne vyberte kategóriu pokles o 20% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 90€.
Pokles tržieb bol reálne v rozpätí od 20% do 29,99% - v dialógovom okne vyberte kategóriu pokles o 30% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 150€.
atď. ...


Tlačová zostava slúži ako podklad na vyplnenie výkazu pre priznanie finančného príspevku na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19. Všetky informácie, ktoré môžu byť potrebné na posúdenie nároku zamestnávateľa na vyplatenie príspevku, samotné dokumenty, inštrukcie a usmernenia nájdete na zriadených stránkach www.neprepustaj.sk alebo www.pomahameludom.sk, infolinka: +421 2 2211 5656.

Ako najjednoduchšie získať údaje o percentuálnom poklese tržieb/príjmov pre posúdenie poklesu tržieb príjmov?

V jednoduchom účtovníctve môžete ako podklad pre výpočet použiť tlačovú zostavu Mesačné obraty, ktorá sa nachádza v agende Peňažný denník.
V podvojnom účtovníctve môžete ako podklad pre výpočet použiť tlačovú zostavu Mesačná ziskovosť, ktorá je k dispozícii v agende Účtovný denník (do tlačovej zostavy vstupujú daňové aj nedaňové účty triedy 6). Ak chcete použiť filter len na určité účty triedy 6, môžete použiť niektorú z tlačových zostáv v sekcii Obratová predvaha, ktorá je k dispozícii v agende Účtová osnova; tu môžete určiť i rozsah obdobia.

Príslušné tlačové zostavy sú dostupné vždy v databáze príslušného roka (pri práci na prelome účtovných období sú k dispozícii za obe účtovné obdobia).

Ako najjednoduchšie vyplniť údaje z tlačovej zostavy Podklady pre príspevok na udržanie pracovného miesta do Výkazu pre priznanie finančného príspevku?

V agende vystavených marcových miezd vyberiete tlačovú zostavu Podklady pre príspevok na udržanie pracovného miesta a zobrazíte ju pomocou tlačidla Náhľad. Po jej zobrazení kliknite na ikonu Excel, na lište v hornej časti, po zobrazení dialógu zvoľte Export. Zostava sa otvorí v Exceli a je pripravená na kopírovanie údajov do výkazu. V podkladoch z ES POHODA vyberte do bloku stĺpec Priezvisko, stlačte klávesovú skratku CTRL+C. Kliknite do prvého prázdneho riadku v stĺpci Priezvisko vo výkaze a stlačte klávesovú skratku CTRL+V. Do výkazu sa skopíroval prvý stĺpec z podkladov. Tento postup opakujte rovnako pri ostatných údajoch – Meno, Rodné číslo, Vymeriavací základ, Priemerný hod. zárobok, atď.... Príspevok za každého zamestnanca sa vyčísli vo výkaze automaticky.

Nová tlačová zostava bude vyplnená údajmi v prípade, ak budú mzdy vystavené vo verzii 12410.

Ak ste už mzdy vystavili, môžete si v agende vystavených miezd zobraziť stĺpce, ktoré sú potrebné na vyplnenie Výkazu pre priznanie finančného príspevku.Stĺpce pridáte vyvolaním kontextovej ponuky, pomocou pravého tlačidla myši, zvolíte Stĺpce a v zozname označíte, ktoré sú potrebné na vyplnenie Výkazu pre priznanie finančného príspevku. Zoznam zamestnancov, na ktorých žiadate príspevok, si pripravíte pomocou filtra a údaje exportujete pomocou možnosti Otvoriť v Exceli, ktorú tiež nájdete v kontextovej ponuke pravého tlačidla myši.

Update POHODA, rel. 12409

K dispozícii od: 31. 03. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12409 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bolo aktualizované tlačivo Registračný list FO (i xml), ktoré sa používa od 31.03.2020.

Do zoznamu neprítomností bola zapracovaná nová neprítomnosť Choroba (koronavírus). Neprítomnosť je určená pre zamestnanca, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia odo dňa 27.03.2020 alebo neskôr. Do zoznamu neprítomností bola zapracovaná i neprítomnosť Ošetrovné (koronavírus). Neprítomnosť je určená pre zamestnanca, ktorý požiadal o dávku ošetrovné z dôvodu uzatvorenia škôl na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Školy sú uzatvorené od 16.03.2020. Ak ste mali u zamestnancov nadefinovanú neprítomnosť Ošetrovné, s dátumom začiatku 16.03.2020 a neskôr, uvedená neprítomnosť sa prevedie na novú neprítomnosť Ošetrovné (koronavírus).

Bližšie informácie o nových neprítomnostiach i o neprítomnostiach, ktoré sa najčastejšie používajú v aktuálnej situácii, nájdete v priloženom dokumente.

Bol upravený výpočet dní v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie u dohôd bez nemocenského poistenia. Počet dní je už korektný i v prípade, ak je zamestnanec uznaný za dočasne práce neschopného alebo počas osobného a celodenného ošetrovania člena rodiny.

V tlačive Hlásenie o vyúčtovaní dane, časť IV., sa v riadku Zúčtované v mesiacoch uvedie krížik i v prípade, ak mal zamestnanec nulovú hrubú mzdu a bol mu vyplatený preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Update POHODA, rel. 12408

K dispozícii od: 20. 03. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12408 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bol opravený XML export súhrnného výkazu; XML už je možné bez problémov načítať cez eDane.

Plnenia v režime osobitnej úpravy DPH (členenia DPH typ „OsU“) už korektne vstupujú do priznania DPH.

Update POHODA, rel. 12407

K dispozícii od: 11. 03. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12406 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Hlásenie o vyúčtovaní dane už nie je možné zobraziť dvojkliknutím na tlačovú zostavu. Hlásenie o vyúčtovaní dane pre elektronické podanie sa vytvára cez povel Záznam/Ročné zúčtovanie. Hlásenie o vyúčtovaní dane pre odovzdanie v listinnej podobe vytvárate cez dialóg Tlač, kde na danej tlačovej zostave zvolíte povel Export.

V niektorých prípadoch sa PDF dokument Potvrdenie o zaplatení dane nesprávne pomenoval; bolo upravené pomenovanie jednotlivých dokumentov.

Update POHODA, rel. 12406

K dispozícii od: 26. 02. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12406 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Na základe novej dokumentácie boli vykonané zmeny vo webových službách zdravotnej poisťovne Dôvera. Po novom už môžu tieto služby využívať i tretie strany, ktoré zastupujú platiteľa.

Pre ďalšie využívanie služieb ZP Dôvera priamo z ES POHODA je potrebné stiahnuť aktualizáciu programu (update 12406).

Bola aktualizovaná knižnica Elcomm.dll pre eKasa EURO pokladnice.

Bol opravený XML export súhrnného výkazu; IČ DPH účtovnej jednotky sa už vypĺňa korektne.

Pri spustení programu POHODA bola upravená kontrola komponenty Microsoft Office Access Database Engine 2007.

Update POHODA, rel. 12405

K dispozícii od: 12. 02. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12405 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Pri rozpise daňových a nedaňových nákladov v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky už program pri kombinácii skopírovaného členenia DPH (napr. PD, PK) a členenia PN nehlási chybu a doklad je možné uložiť.

V zostavenom kontrolnom výkaze DPH za obdobie 01/2020 už program v stĺpci Odpočítaná daň uvádza správnu hodnotu aj v dokladoch, pri ktorých je použité členenie krátené koeficientom (napr. PK).

Tieto plnenia už správne vstupujú aj do tlačovej zostavy Prehľad plnení s kráteným nárokom na odpočet.

Update POHODA, rel. 12404

K dispozícii od: 06. 02. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12403 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Do ES POHODA bolo zapracované nové tlačivo súhrnného výkazu platné od 01.01.2020

Od 1.1.2020 sa zavádza nový režim call of stock, ktorý zjednodušuje podmienky pri premiestnení tovaru bez zmeny vlastníka v rámci členských krajín EÚ. Súhrnný výkaz po novom obsahuje dve časti – I. časť, do ktorej vstupujú doklady tak ako doteraz – na základe členení DPH a II. časť, v ktorej evidujete údaje pre nový režim call of stock.
V zostavenom súhrnnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie je II. časť prístupná pre ručné vyplnenie, pričom údaje do II. časti súhrnného výkazu môžete zapisovať i priebežne.
V prípade priebežného zapisovania údajov do II. časti zostaveného súhrnného výkazu využijete pre aktualizáciu údajov do I. časti súhrnného výkazu nový pokyn Záznam/Aktualizovať súhr. výkaz...

Poučenie k novému tlačivu súhrnného výkazu nájdete tu.

Do agendy Priznanie k dani z príjmov pribudol nový povel pre automatické vytvorenie záväzku k daňovému nedoplatku, resp. pohľadávky k preplatku na dani.

Cez povel Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v ponuke Záznam môžete automaticky vytvoriť záväzky z titulu nedoplatku na dani, resp. pohľadávky v prípade daňového preplatku, vygenerovať doplatenie preddavkov ako aj preddavky na daň na ďalšie zdaňovacie obdobie. V sprievodcovi zvoľte číselný rad, ktorý má byť pre vytvorený doklad použitý a predkontáciu, na ktorú sa doklad zaúčtuje.

Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť platiť preddavky, zaškrtnite voľbu Záväzky pre platenie preddavkov a zvoľte číselný rad a predkontáciu, ktoré sa pri generovaní záväzkov použijú do agendy Ostatné záväzky. Preddavok program vypočíta na základe čiastky vypočítanej na riadku č. 1110 priznania (DPPO) resp. na riadku Daň na účely určenia výšky preddavkov (DPFOB). Podľa výšky predpokladanej dane program vytvára štvrťročné alebo mesačné preddavky.

Záväzky, resp. pohľadávky môžete automaticky vytvoriť aj prostredníctvom voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky pri uzatváraní priznania povelom Záznam/Uzavrieť priznanie...

Pred generovaním záväzkov je potrebné do sekcie Globálne nastavenie/Dane do časti Účty pre platenie daní doplniť správne číslo účtu pre platenie dane z príjmov (pole DzP). Zároveň odporúčame doklady generovať v prechodnom období, a to z dôvodu, aby vám program ponúkol číselný rad pre nasledujúce obdobie.

Bola odstránená chyba v Kontrolnom výkaze k dani z pridanej hodnoty – v sekcii B1 už program neuvádza hodnoty duplicitne; chyba sa prejavila pri zostavení KV DPH za mesiac 01/2020.

Update POHODA, rel. 12403

K dispozícii od: 31. 01. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12403 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Ak ste zamestnancovi vyplatili oslobodený 13.plat – letné dovolenky, tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019 už obsahuje výšku odvodov na sociálne poistenie, o ktoré sa môže znížiť základ dane. Rovnako boli upravené i riadky tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň; ak ste ročné zúčtovanie zamestnancovi už vykonali, zmena sa premietne pri opätovnom spustení výpočtu.

Do ES POHODA bolo zapracované nové tlačivo priznania k dani z pridanej hodnoty platné od 01.01.2020

Riadky priznania a ich náplň sa vo všeobecnosti veľmi nemenia, hlavné zmeny sú:
Základ dane a daň pri zrušení registrácie platiteľa po novom vstupuje do riadkov 1 až 4 priznania (predtým riadok 18 na záložke Ručné úpravy); na tieto účely v do ES POHODA použijete nové členenie UDzrušReg (U38).

Ostatné zmeny sa týkajú záložky Ručné úpravy:

  • pribudla možnosť ručnej úpravy riadku 15, ktorú môžete využiť napr. pre plnenia súvisiace s nadobudnutím tovaru s oslobodením od dane podľa § 44; zadaná hodnota bude navyšovať plnenia vstupujúce do riadku 15 na základe členení DPH,
  • pre vyplnenie dane podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3 a 8 zákona, ktorá vstupuje na riadok 18 priznania, sme na záložku pridali nové pole pre ručnú úpravu,
  • pôvodné polia pre možnosť ručnej úpravy riadkov 20/21 pre plnenia podľa § 52 a § 54 sme zlúčili do jedného s názvom Odpočítanie dane § 49 -54 (ručné úpravy); hodnota zadaná v tomto poli bude navyšovať plnenia vstupujúce do riadkov 20/21.

Do nového tlačiva daňového priznania vstupujú doklady s členením DPH platným od 1.1.2020, ktoré nie sú označené písmenom „x“.
Doklady s použitým nesprávnym členením nájdete v zostavenom priznaní v kontrolnej zostave Doklady s nesprávnym členením.

Poučenie k novému tlačivu priznania k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Koeficient DPH – úprava pre obdobie roka 2020 a vyššie

Pre zdaňovacie obdobia od 01/2020 už nebudú automaticky do výpočtu koeficientu vystupovať platby prijaté pred dodaním tovaru a služby, ktoré neboli do konca roka vyfakturované (jedná sa o platby účtované na preddavkových účtoch*). V prípade potreby budete môcť i naďalej využiť v poslednom zdaňovacom období aj polia pre prípadnú ručnú úpravu výpočtu koeficientu.

Pre kontrolu výpočtu koeficientu za rok 2020 slúži nová tlačová zostava Podklady k dani z pridanej hodnoty pre výpočet vysporiadacieho koeficientu DPH; do tejto zostavy vstupujú plnenia ovplyvňujúce výpočet koeficientu so zdaniteľným plnením od 01.01.2020 a vyššie.

Zostava "Podklady k dani z pridanej hodnoty pre výpočet vysporiadacieho koeficientu DPH" je súpisom všetkých plnení za zdaňovacie obdobie, ktoré by mali ovplyvniť výpočet koeficientu. Do tlačovej zostavy vstupujú plnenia zo zdrojových dokladov s členením DPH vstupujúcim do vzorca pre výpočet koeficientu (s výnimkou prijatých zálohových platieb a ich odpočtu vo vysporiadacích faktúrach, ktoré sú zaúčtované na účty preddavkov*).

Tlačovú zostavu môžete využiť pre kontrolu výpočtu koeficientu vypočítaného programom v poslednom zdaňovacom období; ten je vypočítaný z plnení zahrnutých do jednotlivých priznaní DPH. Ak sa koeficient, vypočítaný v priznaní DPH v poslednom zdaňovacom období nezhoduje s koeficientom vypočítaným z podkladov tejto tlačovej zostavy, nemáte pravdepodobne všetky plnenia zahrnuté v priznaní DPH.

*v jednoduchom účtovníctve nebudú do výpočtu koeficientu a do tlačovej zostavy vstupovať prijaté zálohové platby a ich odpočet vo vysporiadacích faktúrach, ktoré obsahujú predkontáciu so zaškrtnutým stĺpcom Obrat pre DPH.

Pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) bol pre rok 2019 zapracovaný automatický výpočet riadku 1110 (Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa §42).

Update POHODA, rel. 12402

K dispozícii od: 23. 01. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12402 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Aktualizovali sme daňový kalendár pre rok 2020

Bola aktualizovaná knižnica Elcomm.dll pre podporu nových typov EURO pokladníc, ktorá zahŕňa aj podporu pokladníc s označením „i“. Knižnica sa automaticky nainštaluje pri aktualizácii programu.

V agende Hardware bolo premenované zariadenie „eKasa Euro“ na „eKasa EURO (online)“ a výber bol doplnený o nové typy EURO pokladníc. Ak Vám pokladnica pri tlači po aktualizácii hlási „zlý typ pokladnice“, skontrolujte správnosť typu nastavenej pokladnice v agende Hardware.

V agende Hardware bolo pridané nové zariadenie „eKasa Euro (offline)“ pre nové EURO pokladnice v režime offline. Voľbu môžete použiť aj pre doterajšie eKasa EURO pokladnice.

Po novom sa zľava samostatnou položkou v agende Predajky a Kasa tlačí na zariadenie „eKasa Euro (online)“ ako zľava na medzisúčet, takže je možné tlačiť hodnotu zľavy do výšky medzisúčtu na bločku.

V prípade tlače Storna/Refundácie dokladu so zľavou samostatnou položkou na zariadenie „eKasa Euro (online)“ nie je možné takýto doklad z dôvodu konštrukcie zariadenia vytlačiť. Podľa odporúčania výrobcu pokladnice je potrebné pri Storne/Refundácii zľavy samostatnou položkou túto položku vymazať a hodnotu rozložiť do jednotlivých stornovaných položiek.

Update POHODA, rel. 12401

K dispozícii od: 10. 01. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12400.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12401 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bol opravený prevod databázy v prípade, ak je v agende Majetok evidovaný majetok s individuálnym mesačným odpisom a je použitá korekcia daňových odpisov.

Výpisy vo formáte multicash sa už naimportujú i pre účty vedené v domácej mene.

Pri tlači eKasa paragónu je možné zadať číslo paragónu do hodnoty až 2147483647.