Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Aktualizácie k verzii Január 2020

Update POHODA, rel. 12405

K dispozícii od: 12. 02. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12405 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Pri rozpise daňových a nedaňových nákladov v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky už program pri kombinácii skopírovaného členenia DPH (napr. PD, PK) a členenia PN nehlási chybu a doklad je možné uložiť.

V zostavenom kontrolnom výkaze DPH za obdobie 01/2020 už program v stĺpci Odpočítaná daň uvádza správnu hodnotu aj v dokladoch, pri ktorých je použité členenie krátené koeficientom (napr. PK).

Tieto plnenia už správne vstupujú aj do tlačovej zostavy Prehľad plnení s kráteným nárokom na odpočet.

Update POHODA, rel. 12404

K dispozícii od: 06. 02. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12403 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Do ES POHODA bolo zapracované nové tlačivo súhrnného výkazu platné od 01.01.2020

Od 1.1.2020 sa zavádza nový režim call of stock, ktorý zjednodušuje podmienky pri premiestnení tovaru bez zmeny vlastníka v rámci členských krajín EÚ. Súhrnný výkaz po novom obsahuje dve časti – I. časť, do ktorej vstupujú doklady tak ako doteraz – na základe členení DPH a II. časť, v ktorej evidujete údaje pre nový režim call of stock.
V zostavenom súhrnnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie je II. časť prístupná pre ručné vyplnenie, pričom údaje do II. časti súhrnného výkazu môžete zapisovať i priebežne.
V prípade priebežného zapisovania údajov do II. časti zostaveného súhrnného výkazu využijete pre aktualizáciu údajov do I. časti súhrnného výkazu nový pokyn Záznam/Aktualizovať súhr. výkaz...

Poučenie k novému tlačivu súhrnného výkazu nájdete tu.

Do agendy Priznanie k dani z príjmov pribudol nový povel pre automatické vytvorenie záväzku k daňovému nedoplatku, resp. pohľadávky k preplatku na dani.

Cez povel Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v ponuke Záznam môžete automaticky vytvoriť záväzky z titulu nedoplatku na dani, resp. pohľadávky v prípade daňového preplatku, vygenerovať doplatenie preddavkov ako aj preddavky na daň na ďalšie zdaňovacie obdobie. V sprievodcovi zvoľte číselný rad, ktorý má byť pre vytvorený doklad použitý a predkontáciu, na ktorú sa doklad zaúčtuje.

Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť platiť preddavky, zaškrtnite voľbu Záväzky pre platenie preddavkov a zvoľte číselný rad a predkontáciu, ktoré sa pri generovaní záväzkov použijú do agendy Ostatné záväzky. Preddavok program vypočíta na základe čiastky vypočítanej na riadku č. 1110 priznania (DPPO) resp. na riadku Daň na účely určenia výšky preddavkov (DPFOB). Podľa výšky predpokladanej dane program vytvára štvrťročné alebo mesačné preddavky.

Záväzky, resp. pohľadávky môžete automaticky vytvoriť aj prostredníctvom voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky pri uzatváraní priznania povelom Záznam/Uzavrieť priznanie...

Pred generovaním záväzkov je potrebné do sekcie Globálne nastavenie/Dane do časti Účty pre platenie daní doplniť správne číslo účtu pre platenie dane z príjmov (pole DzP). Zároveň odporúčame doklady generovať v prechodnom období, a to z dôvodu, aby vám program ponúkol číselný rad pre nasledujúce obdobie.

Bola odstránená chyba v Kontrolnom výkaze k dani z pridanej hodnoty – v sekcii B1 už program neuvádza hodnoty duplicitne; chyba sa prejavila pri zostavení KV DPH za mesiac 01/2020.

Update POHODA, rel. 12403

K dispozícii od: 31. 01. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12403 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Ak ste zamestnancovi vyplatili oslobodený 13.plat – letné dovolenky, tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019 už obsahuje výšku odvodov na sociálne poistenie, o ktoré sa môže znížiť základ dane. Rovnako boli upravené i riadky tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň; ak ste ročné zúčtovanie zamestnancovi už vykonali, zmena sa premietne pri opätovnom spustení výpočtu.

Do ES POHODA bolo zapracované nové tlačivo priznania k dani z pridanej hodnoty platné od 01.01.2020

Riadky priznania a ich náplň sa vo všeobecnosti veľmi nemenia, hlavné zmeny sú:
Základ dane a daň pri zrušení registrácie platiteľa po novom vstupuje do riadkov 1 až 4 priznania (predtým riadok 18 na záložke Ručné úpravy); na tieto účely v do ES POHODA použijete nové členenie UDzrušReg (U38).

Ostatné zmeny sa týkajú záložky Ručné úpravy:

  • pribudla možnosť ručnej úpravy riadku 15, ktorú môžete využiť napr. pre plnenia súvisiace s nadobudnutím tovaru s oslobodením od dane podľa § 44; zadaná hodnota bude navyšovať plnenia vstupujúce do riadku 15 na základe členení DPH,
  • pre vyplnenie dane podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3 a 8 zákona, ktorá vstupuje na riadok 18 priznania, sme na záložku pridali nové pole pre ručnú úpravu,
  • pôvodné polia pre možnosť ručnej úpravy riadkov 20/21 pre plnenia podľa § 52 a § 54 sme zlúčili do jedného s názvom Odpočítanie dane § 49 -54 (ručné úpravy); hodnota zadaná v tomto poli bude navyšovať plnenia vstupujúce do riadkov 20/21.

Do nového tlačiva daňového priznania vstupujú doklady s členením DPH platným od 1.1.2020, ktoré nie sú označené písmenom „x“.
Doklady s použitým nesprávnym členením nájdete v zostavenom priznaní v kontrolnej zostave Doklady s nesprávnym členením.

Poučenie k novému tlačivu priznania k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Koeficient DPH – úprava pre obdobie roka 2020 a vyššie

Pre zdaňovacie obdobia od 01/2020 už nebudú automaticky do výpočtu koeficientu vystupovať platby prijaté pred dodaním tovaru a služby, ktoré neboli do konca roka vyfakturované (jedná sa o platby účtované na preddavkových účtoch*). V prípade potreby budete môcť i naďalej využiť v poslednom zdaňovacom období aj polia pre prípadnú ručnú úpravu výpočtu koeficientu.

Pre kontrolu výpočtu koeficientu za rok 2020 slúži nová tlačová zostava Podklady k dani z pridanej hodnoty pre výpočet vysporiadacieho koeficientu DPH; do tejto zostavy vstupujú plnenia ovplyvňujúce výpočet koeficientu so zdaniteľným plnením od 01.01.2020 a vyššie.

Zostava "Podklady k dani z pridanej hodnoty pre výpočet vysporiadacieho koeficientu DPH" je súpisom všetkých plnení za zdaňovacie obdobie, ktoré by mali ovplyvniť výpočet koeficientu. Do tlačovej zostavy vstupujú plnenia zo zdrojových dokladov s členením DPH vstupujúcim do vzorca pre výpočet koeficientu (s výnimkou prijatých zálohových platieb a ich odpočtu vo vysporiadacích faktúrach, ktoré sú zaúčtované na účty preddavkov*).

Tlačovú zostavu môžete využiť pre kontrolu výpočtu koeficientu vypočítaného programom v poslednom zdaňovacom období; ten je vypočítaný z plnení zahrnutých do jednotlivých priznaní DPH. Ak sa koeficient, vypočítaný v priznaní DPH v poslednom zdaňovacom období nezhoduje s koeficientom vypočítaným z podkladov tejto tlačovej zostavy, nemáte pravdepodobne všetky plnenia zahrnuté v priznaní DPH.

*v jednoduchom účtovníctve nebudú do výpočtu koeficientu a do tlačovej zostavy vstupovať prijaté zálohové platby a ich odpočet vo vysporiadacích faktúrach, ktoré obsahujú predkontáciu so zaškrtnutým stĺpcom Obrat pre DPH.

Pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) bol pre rok 2019 zapracovaný automatický výpočet riadku 1110 (Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa §42).

Update POHODA, rel. 12402

K dispozícii od: 23. 01. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12401.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12402 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Aktualizovali sme daňový kalendár pre rok 2020

Bola aktualizovaná knižnica Elcomm.dll pre podporu nových typov EURO pokladníc, ktorá zahŕňa aj podporu pokladníc s označením „i“. Knižnica sa automaticky nainštaluje pri aktualizácii programu.

V agende Hardware bolo premenované zariadenie „eKasa Euro“ na „eKasa EURO (online)“ a výber bol doplnený o nové typy EURO pokladníc. Ak Vám pokladnica pri tlači po aktualizácii hlási „zlý typ pokladnice“, skontrolujte správnosť typu nastavenej pokladnice v agende Hardware.

V agende Hardware bolo pridané nové zariadenie „eKasa Euro (offline)“ pre nové EURO pokladnice v režime offline. Voľbu môžete použiť aj pre doterajšie eKasa EURO pokladnice.

Po novom sa zľava samostatnou položkou v agende Predajky a Kasa tlačí na zariadenie „eKasa Euro (online)“ ako zľava na medzisúčet, takže je možné tlačiť hodnotu zľavy do výšky medzisúčtu na bločku.

V prípade tlače Storna/Refundácie dokladu so zľavou samostatnou položkou na zariadenie „eKasa Euro (online)“ nie je možné takýto doklad z dôvodu konštrukcie zariadenia vytlačiť. Podľa odporúčania výrobcu pokladnice je potrebné pri Storne/Refundácii zľavy samostatnou položkou túto položku vymazať a hodnotu rozložiť do jednotlivých stornovaných položiek.

Update POHODA, rel. 12401

K dispozícii od: 10. 01. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12400

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12400.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12401 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bol opravený prevod databázy v prípade, ak je v agende Majetok evidovaný majetok s individuálnym mesačným odpisom a je použitá korekcia daňových odpisov.

Výpisy vo formáte multicash sa už naimportujú i pre účty vedené v domácej mene.

Pri tlači eKasa paragónu je možné zadať číslo paragónu do hodnoty až 2147483647.