Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2021

Aktualizácie k verzii Leto 2021

Update POHODA, rel. 12804

K dispozícii od: 06. 09. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12800

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12801.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12804 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Mzdy

Projekt „Prvá pomoc“ je aktuálnym projektom na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie; podmienky sú dané aktualizáciou č. 20 a sú platné od oprávneného obdobia od 07/2021. Naďalej je možné žiadať príspevok na zamestnancov, ktorých dátum nástupu je najneskôr 01.02.2021.

Na tlačovej zostave Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky boli od mzdy 07/2021 odstránené stĺpce % sadzba poist. zamestnávateľa a celková cena práce. Bol upravený aj súbor CSV, do ktorého sa od 07/2021 vypĺňa údaj Náhrada mzdy.

Ostatné

Bola pridaná úprava sťahovania informačných zoznamov pre overenie IČ DPH z Finančnej správy. Od 1.10.2021 sa budú sťahovať zoznamy z nového umiestnenia.

Update POHODA, rel. 12803

K dispozícii od: 28. 07. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12800

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12801.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12803 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

XML komunikácia

XML komunikácia v agendách Banka (jednoduché účtovníctvo) a Prijaté dopyty bola rozšírená o režim OSS.

Pri XML importe dokladu v režime OSS POHODA overí, či je pri skladovej položke uvedený druh dodania. Pokiaľ vstupný XML doklad tento údaj neobsahuje, nastaví POHODA po novom druh dodania podľa zásoby v prípade, že je uvedený na skladovej zásobe.

Pri XML importe vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku a prijaté objednávky s väzbou na vydanú ponuku sa po novom prenášajú údaje pre OSS, druh dodania a dôkazné prostriedky.

XML import faktúry s väzbou na výdajku alebo prijatú objednávku po novom umožní preniesť evidenčné číslo na skladovej položke dokladu.

Pri XML importe dokladu v režime OSS po novom nie je povinný parameter Druh dodania OSS pre položky s 0% sadzbou DPH (vrátane odpočtu zálohy).

Ostatné

Pri predaji zásoby sa vždy uplatní správna cenová akcia i v prípade, že je určená pre konkrétneho odberateľa alebo skupinu.

Optimalizovali sme import údajov z externej databázy. Import zásob s predajnými cenami z databázy formátu POHODA už prebehne korektne. Pri importe údajov vo formáte XLSX do agendy Prijaté faktúry už dôjde pri východiskovom nastavení sprievodcu k správnemu párovaniu poľa pre plnenie bankového účtu na doklade.

Upravili sme prekresľovanie položiek pri ukladaní predajky v prípade, že bol súčasne zobrazený horizontálny scrollbar.

Update POHODA, rel. 12802

K dispozícii od: 08. 07. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12800

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12801.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12802 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

One Stop Shop

Na doklade vystavenom v režime OSS už nie je povinné vyplnenie poľa Druh dodania OSS u položiek so sadzbou DPH 0 %. Týka sa to aj položky s odpočtom zálohy v prípade, že k úhrade danej zálohovej faktúry nebol vystavený daňový (interný) doklad, a je teda do konečnej faktúry prenesená v 0% sadzba dane.

Ak je k úhrade zálohovej faktúry vystavený daňový (interný) doklad, prenesie sa na položku s odpočtom zálohy v konečnej zúčtovacej faktúre údaj vyplnený v poli Druh dodania OSS v daňovom (internom) doklade.

Zásoby

V agende Zásoby sme optimalizovali pridávanie zásob na položky súpravy a kompletu v prípade, že je v účtovnej jednotke evidované väčšie množstvo predajných cien.

Pri exporte tabuľky agendy Zásoby alebo jej otvorenie v Exceli už nedôjde k ukončeniu programu v prípade, že je v tabuľke zobrazený stĺpec Druh dodania OSS.

XML komunikácia

Upravili sme schému invoice.xsd pre import faktúry v režime OSS s odpočtom zálohy. Po novom je možné nastaviť druh dodania OSS na položke typu Odpočet zálohy.

Pri XML importe dokladu, ktorý nie je v režime OSS, sa už nezobrazí upozornenie na chýbajúci údaj v poli Druh dodania OSS.

Ostatné

V poslednej aktualizácii operačného systému Windows a produkte Microsoft Office došlo k chybnému previazaniu komponentu ACE DAO, ktorý program POHODA vyžaduje pre svoje fungovanie. Preto sme vykonali optimalizáciu, ktorá spustí automatickú opravu komponentu. Ak automatická oprava neprebehne, zobrazí POHODA hlásenie s odkazom na návod, ako vykonať ručnú inštaláciu komponentu.
Pokiaľ budú i po inštalácii tohoto update problémy pretrvávať, obráťte sa na náš hotline.

Bola pridaná podpora eKasa Varos FT4000/FT5000 s Varos CHDÚ. Novú eKasu nastavíte v agende Nastavenie/Hardware výberom zariadenia „eKasa Varos“ a následne výberom typu zariadenia eFM4000 alebo eFM5000.

Update POHODA, rel. 12801

K dispozícii od: 24. 06. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12800

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12800.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12800 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Režim One Stop Shop

Od 1. júla 2021 začnú platiť nové pravidlá pre predaj tovaru a poskytovanie služieb koncovým zákazníkom v Európskej únii. Rušia sa doterajšie limity a zároveň vzniká len jeden limit vo výške 10 000 EUR bez DPH spoločný pre predaj tovaru a poskytnutie vybraných služieb do všetkých členských štátov EU spolu.

V prípade prekročenia uvedeného limitu môžu predajcovia využiť režim OSS (režim jedného kontaktného miesta) a vďaka nemu odviesť DPH v eurách slovenskému daňovému úradu, ktorý peniaze do členských štátov prerozdelí.

Na používanie osobitnej úpravy dane One Stop Shop (OSS) sa musí daňový subjekt registrovať na internetovej stránke finančnej správy vo svojej Osobnej internetovej zóne, kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyplní a podá elektronický formulár "Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov". Daňový úrad žiadosť posúdi a elektronicky oznámi výsledok aj s identifikačným číslom pre OSS. Viac informácií nájdete na stránkach finančnej správy.

Ak už ste registrovaní v rámci osobitnej úpravy MOSS, nie je potrebné sa znovu osobitne registrovať pre OSS. MOSS sa po 1.7.2021 automaticky transformuje na jednotné kontaktné miesto - One Stop Shop (OSS). Ak už v ES POHODA používate režim MOSS, prevodom databázy sa automaticky pretransformuje na režim OSS. Doklady vystavené do 30.6.2021 budú naďalej označené príznakom MOSS, doklady zadané od 1.7.2021 budú mať príznak OSS.

Globálne nastavenie

Najskôr v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH - ostatné zaškrtnite voľbu One Stop Shop (OSS). Voľba je prístupná iba v prípade, že sú označené voľby Ponúkať historické sadzby DPH a Povoliť použitie cudzích mien.

V poli Registrácia od zadajte dátum registrácie pre OSS. Pole vyplňte iba v prípade, ak podávate prvé priznanie za časť zdaňovacieho obdobia. Ak podávate priznanie za celé zdaňovacie obdobie, pole nechajte prázdne.

Agenda Sadzby DPH v EÚ

Zaškrtnutím tejto voľby sa sprístupní agenda Sadzby DPH v EÚ v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty, kde môžete evidovať štáty spotreby Európskej únie, do ktorých poskytujete uvedené služby a tovary.

V tejto agende si na záložke Sadzby DPH prednastavíte platné sadzby DPH vo vybranom štáte EÚ. Typ sadzby vyberiete v rovnomennom stĺpci, ktorý ponúka tieto možnosti: Základná sadzba, Znížená sadzba a Znížená sadzba 2. Do stĺpca DPH % uveďte konkrétnu výšku DPH. Na položkách dokladu sa následne ponúknu historické sadzby DPH podľa ich platnosti stanovenej v stĺpcoch Platnosť od a Platnosť do. V prípade zmeny výšky sadzby DPH si určíte odkedy dokedy jednotlivé sadzby DPH platili, resp. platia a POHODA ich podľa toho bude automaticky vypĺňať do dokladov.

V podvojnom účtovníctve môžete k sadzbám DPH uviesť analytické účty. Čiastky DPH na dokladoch vystavených v režime OSS sa následne zaúčtujú analyticky.

V poli Mena môžete vybrať cudziu menu, v ktorej chcete vystavovať doklad v režime OSS pre danú krajinu.

Vystavenie dokladu v režime OSS

Na novom doklade zvolíte povel Záznam/OSS… Prístupný je v agendách Pokladňa (príjem), Banka (príjem) – len v JÚ, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Výdajky a Interné doklady. Povel je nutné zvoliť ešte pred zadávaním položiek dokladu.

Po zvolení povelu sa zobrazí dialógové okno One Stop Shop (OSS), v ktorom vyberiete príslušný štát spotreby. Automaticky sa prednastaví výška DPH, na základe nastavenia v agende Sadzby DPH v EÚ.

V poli Druh dodania vyberte požadovaný druh služby alebo tovaru. Na základe druhu dodania sa údaje v priznaní OSS zoskupia podľa jednotlivých štátov spotreby EÚ (štát spotreby), podľa typu dodania (tovar alebo služba) a podľa sadzieb DPH.

Ak predávate tovar, používajte len druh GD - Tovar, všetko ostatné je služba. Tento údaj je povinné uvádzať na daňových dokladoch.

Druh poskytnutej služby alebo tovaru je možné nastaviť v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie pomocou poľa Druh dodania. Na záložke Položky faktúry (dokladu) sa následne automaticky po prenesení skladovej zásoby vyplní rovnomenný stĺpec.

V dialógovom okne One Stop Shop (OSS) môžete k dokladom priraďovať aj Dôkazné prostriedky (napr. fakturačná adresa zákazníka, bankové informácie a pod.). Po vystavení priznania OSS sa tieto údaje prenesú na záložku Podklady. Ďalšie informácie použité na stanovenie miesta (prípadne ďalšie dôkazné prostriedky), kde je príjemca usadený, je možné evidovať priamo na dokladoch alebo tiež v agende Priznanie OSS na záložke Dokumenty.

Doklady do priznania OSS vstupujú na základe vyplneného dátumu daňovej povinnosti.

Opravný doklad (dobropis, ťarchopis)

V prípade opravných dokladov je potrebné v dialógovom okne One Stop Shop (OSS) vyplniť dátum daňovej povinnosti pôvodného dokladu. Na základe tohto dátumu a dátumu daňovej povinnosti opravného dokladu budeme určovať, či sa jedná o opravu pred lehotou pre podanie daňového priznania alebo o opravu po lehote pre podanie priznania.

Opravy pred lehotou pre podanie daňového priznania
Na vykonanie opravy je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po konci zdaňovacieho obdobia (tzn. v lehote na podanie daňového priznania) možné podať viac daňových priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Neskôr podané daňové priznanie nahradí predchádzajúce priznanie v plnom rozsahu.

Príklad:
Daňové priznanie za 3. štvrťrok je podané dňa 5. 10. Dňa 12. 10. je zistená chyba v daňovom priznaní a je podané nové priznanie, ktoré nahradí priznanie podané 5.10. Dňa 25.10. je zistená ďalšia chyba a je podané nové daňové priznanie, ktoré nahradí daňové priznanie podané 12.10. Ak do 31.10. nie je podané ďalšie daňové priznanie, za platné sa považuje daňové priznanie podané 25.10.

Po 31.10. je možná oprava daňového priznania za 3. štvrťrok až v daňovom priznaní OSS za 4. štvrťrok, ktoré sa podáva 1. až 31.1. nasledujúceho roka.

Opravy po lehote na podanie daňového priznania
Po skončení lehoty pre podanie daňového priznania za príslušný štvrťrok (t.j. po ukončení kalendárneho mesiaca nasledujúceho po štvrťroku) sa oprava dane vykoná za ukončený štvrťrok (rozdielom plus alebo mínus) až v daňovom priznaní za prebiehajúce zdaňovacie obdobie. Toto daňové priznanie je možné podať až po skončení prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia.
Opravy nie sú vykonávané v rámci samostatného priznania za obdobie, ku ktorému sa vzťahujú, ale sú zahrnuté v rámci aktuálne prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia, kedy bola chyba zistená.

Príklad:
Dňa 1.11. je zistená chyba v daňovom priznaní za 3. štvrťrok, ktorá sa môže opraviť najskôr v daňovom priznaní za 4. štvrťrok, tzn. najskôr 1.1. nasledujúceho roka.

Členenie DPH

Dokladom vytvoreným v režime OSS, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, priraďte typ členenia Nezahrňovať do priznania.

Členenia DPH typu R slúžia na účely, kedy potrebujete plnenie (základ dane) uviesť do tuzemského priznania DPH a zároveň na doklade vyčísliť DPH odvádzanú v inom členskom štáte.

Prenosy medzi dokladmi

Do dokladu vytvorenom v režime OSS je možné prenášať doklady vytvorené v tomto režime len so zhodným štátom spotreby. Umožnený je aj prenos napr. prijatej objednávky vystavenej ešte v režime MOSS do vydanej faktúry vytvorenej už v režime OSS a naopak.

Prevod účtovných jednotiek

Pri prevode účtovnej jednotky zo staršej verzie programu skontrolujeme, či neobsahuje doklady v režime MOSS s dátumom daňovej povinnosti od 1.7.2021. Ak áno, bude dokladom automaticky nastavený príznak OSS. Pre správny vstup do daňového priznania OSS je nutné, aby daňové doklady mali vyplnené pole Druh dodania OSS. Ak bude pole prázdne, zobrazí sa v logu pri prevode upozornenie, aby ste uvedené doklady upravili.

XML komunikácia

V prípade XML importu dokladov ostáva pôvodná štruktúra elementov v tvare „MOSS“ s povinným elementom druh dodania OSS „typeServiceMOSS“ na položkách dokladu pre doklady vstupujúce do priznania OSS. Jedná sa o doklady v agendách Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Interné doklady, Pokladňa a pre jednoduché účtovníctvo navyše Banka. Pre typ dokladu dobropis/ťarchopis bola rozšírená schéma pridaním nového elementu poľa dátumu daňovej povinnosti pôvodného dokladu. Jedná sa o povinný element „dateTaxOriginalDocumentMOSS“ pre dobropis/ťarchopis v režime OSS. Viac informácii k XML importu dokladov v režime OSS nájdete na našej stránke.

Priznanie OSS

V nasledujúcich verziách programu POHODA umožníme vystavovať a vytvárať XML súbor daňového priznania v režime OSS. Od verzie 12800 nie je možné vystaviť a odoslať priznanie OSS od 3. štvrťroka 2021. Za obdobie 2. štvrťrok 2021 program umožní zostaviť daňové priznanie tak ako doteraz – len s novým názvom Priznanie k dani OSS.

Ostatné

Do QR kódu Pay-by-square v tlačovej zostave Príkaz na úhradu - SEPA (s QR kódom) bola pridaná Správa pre príjemcu.

Bol opravený import faktúr v MDB formáte v prípade zapnutej Historickej sadzby DPH v Globálnom nastavení.