DPH v režime OSS

Nastavenie režimu OSS v programe POHODA

Pre vystavenie dokladu v režime OSS vykonajte v programe POHODA potrebné nastavenia.
Najprv v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH - ostatné zvoľte voľbu One Stop Shop (OSS).
Upozorňujeme, že sa táto voľba sprístupní až potom, čo si zvolíte voľbu Ponúkať historické sadzby DPH a v sekcii Cudzie meny voľbu Povoliť použitie cudzích mien.

Zapnutím voľby sa sprístupní v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty agenda Sadzby DPH v EU, ktorá slúži k evidencii štátov spotreby EU, do ktorých poskytujete uvedené služby. Po vyplnení týchto záznamov je následne možné vytvárať doklady v zvláštnom režime OSS, tj. určovať, akého štátu spotreby sa služba týká a aká zahraničná sadzba DPH má byť v doklade použitá.

Doklady v režime OSS v programe POHODA

Vystavenie dokladu v režime OSS vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/OSS..., ktorý je nutné zvoliť na novom doklade ešte pred vyplnením jeho položiek. Zmienený povel otvorí dialógové okno, kde vyberáte príslušný štát spotreby a v poli Druh dodania nastavíte požadovaný druh tovaru alebo služby. Sadzby DPH sa automaticky načítajú z agendy Sadzby DPH v EÚ. Na základe týchto údajov sa doklady zoskupia vo vystavenom priznaní OSS.

Po vytvorení dokladu cez XML komunikáciu si môžete v programe POHODA skontrolovať údaje OSS na doklada v zmienenom dialogovom okne cez opvel Záznam/OSS..., alebo prostredníctvom stĺpcov, ktoré si zapnete v hlavnej tabuľke agendy.

Nastavenie XML dokladu v zvláštnom režime OSS

 • Vstupný XML dokument musí obsahovať príznak "režim OSS", element MOSS.
 • Na doklade v režime OSS je možné nastavit dôkazné prostriedky (napr. bankové informácie alebo fakturačná adresa zákazníka), ktoré ste použili k stanovení miesta plnenia, element evidentiaryResourcesMOSS.
 • Na položke dokladu v režime OSS je možné nastaviť druh poskytnutej služby, ktorá slúži ako podklad pre priznanie DPH OSS, element typeServiceMOSS.
 • Na položke dokladu zadáte sadzbu DPH% hodnotu sadzby DPH pomocou historických sadzieb DPH, elementy rateVATpercentVAT.

Nastavenie príznaku režim OSS na doklade
V hlavičke XML dokumentu uvediete element MOSS, ktorý sa odkazuje na vytvorenú registráciu DPH v EU, v režime OSS v programe POHODA pomocou podelementu typ:ids.

 • typ:ids odkazuje na registrovaný kód krajiny v agende "Sadzby DPH v EU" v programe POHODA.

Nastavenie dôkazných prostriedkov na doklade
V hlavičke XML dokumentu uvediete element evidentiaryResourcesMOSS, ktorý sa pomocou podelementu typ:ids odkazuje na zoznam "Dôkazných prostriedkov" v režime OSS v programe POHODA.

 • typ:ids odkazuje na dôkazný prostriedok v režime OSS v programe POHODA.

Nastavenie druhu poskytnutej služby na položke dokladu
Na položke dokladu v XML dokumente uvediete element typeServiceMOSS, ktorý sa pomocou podelementu typ:ids odkazuje na zoznam "Druh poskytnutých služieb" v režime OSS v programe POHODA.

 • typ:ids odkazuje na druh poskytnutej služby v režime OSS v programe POHODA.

Dátum zdaniteľného plnenia
Iba na dokladoch typu (opravný daňový doklad, dobropis, ťarchopis) je možné nastaviť Dátum uskutočnenia zdanitelného plnenia OSS. V XML dokumente uvediete element dateTaxOriginalDocumentMOSS.

Nastavenie historickej sadzby DPH podľa elementu rateVAT

 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyHigh", bude nastavená historická základná sadzba DPH.
 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyLow", bude nastavená historická znížená sadzba DPH.

Nastavenie % hodnoty historickej sadzby DPH podľa elementu percentVAT

 • Pokiaľ bude element uvedený, nastavte číselnú hodnotu sadzby DPH v rozsahu 0 - 100%. Táto sadzba bude použitá na položke dokladu.
Poznámka:

Pokiaľ vstupný XML dokument nebude obsahovat príznak "režim OSS", element MOSS, bude v programe POHODA vytvorený štandardný doklad bez príznaku režimu OSS.

XML komunikácia - vzorové príklady

 • Doklad v režime registrácie DPH v Čechách, režim OSS.
  Sadzba 21 % DPH na položke dokladu. Doklad v cudzej mene. (Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH).
Príklad:
Cena lieku (bez DPH) je 1000 CZK (sadzba 21 %).

DPH = 1000 * 0,21 = 210 CZK
Cena s DPH = 1000 + 210 = 1210 CZK.

Vzorový príklad XML.

inv:invoiceHeader
  inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
  inv:date2021-07-14/inv:date
  inv:textImport XML, doklad v špeciálnom režime registrácie DPH v Čechách, režim OSS./inv:text
  inv:MOSS
    typ:idsCZ/typ:ids
  /inv:MOSS
  inv:evidentiaryResourcesMOSS
    typ:idsA/typ:ids
  /inv:evidentiaryResourcesMOSS
/inv:invoiceHeader
inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad./inv:text
   inv:noteIT služby, cena bez DPH je 1000 CZK (sadzba 21%)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT21/inv:percentVAT
   inv:foreignCurrency
     typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
     typ:price1000/typ:price
     typ:priceVAT210/typ:priceVAT
   /inv:foreignCurrency
   inv:typeServiceMOSS
    typ:idsSB/typ:ids
   /inv:typeServiceMOSS
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu POHODA