Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2023

Update POHODA, rel. 13310

K dispozícii od: 31. 05. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13301.

Cestovné príkazy

Opatrením MPSVR SR č. 171/2023 Z. z. sa od 1.6.2023 menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách nasledovne:

 • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eura na 7,30 eura,
 • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eura na 10,90 eura,
 • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 15,30 eura na 16,40 eura.

Nové legislatívne hodnoty boli pridané do agendy Legislatíva/Jazdy s platnosťou od 1.6.2023.

Update POHODA, rel. 13309

K dispozícii od: 17. 05. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13301.

Personalistika

Bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktorá sa používa za zdaňovacie obdobie 2023. Finančné riaditeľstvo SR určilo prvýkrát vzor daného tlačiva, preto už ide o zostavu typu PDF.

Uvedené tlačivo zobrazíte v agende Personalistika po novom priamo vo formáte PDF prostredníctvom tlačidla Náhľad. POHODA automaticky otvorí tlačivo priamo v prehliadači PDF dokumentov, mimo programu POHODA. Tlačivo v PDF môžete priložiť i do emailu a to pomocou voľby Odoslať PDF emailom v ponuke PDF.

Homebanking

API komunikácia pri službe homebankingu Tatra banka Premium API bola upravená podľa nových požiadaviek Tatra banky. Aktuálne verzie volaní boli nahradené novými, vyššími verziami. Podľa dostupných informácií Tatra banka plánuje pôvodné verzie volaní vypnúť dňa 25.5.2023. Používanie API komunikácie aj po tomto dátume bude možné len po aktualizovaní programu POHODA na verziu 13309.

Update POHODA, rel. 13308

K dispozícii od: 23. 03. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Účtovníctvo a fakturácia

Bolo aktualizované tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane platné za zdaňovacie obdobie 2022. Rovnako bol aktualizovaný i súbor pre elektronické podanie – formát XML.

Pre polia Peň. zdan. náhrady a Nepeň. zdan. náhrady je už možné vytvoriť vlastné zložky mzdy.

Pre jednoduchší výber záväzkov a pohľadávok po splatnosti (pre účely opravy opraveného základu dane/opravy opravenej odpočítanej dane), pri ktorých je potrebné zvážiť opravu opravenej DPH z titulu dodatočnej úhrady, sme do ES POHODA pridali ďalšie preddefinované otázky, ktoré sú dostupné po stlačení pravého tlačidla myši nad záložkou tabuľky.

 • Preddefinovaná otázka Po splatnosti 100 dní (na opravu opravenej dane) je k dispozícii v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky. K aktuálnemu dátumu vyberie tie doklady, ku ktorým bola Nevymožiteľná pohľadávka vytvorená po 1.1.2023 a neskôr, následne boli uhradené a nemajú vytvorený doklad na opravu opravenej dane.*
 • Preddefinovaná otázka Po splatnosti 150 dní (na opravu opravenej dane) je k dispozícii v agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky. K aktuálnemu dátumu vyberie tie doklady, ku ktorým bola Nevymožiteľná pohľadávka vytvorená po 1.1.2023 a neskôr, následne boli uhradené a nemajú vytvorený doklad na opravu opravenej dane.*

Novo pridané preddefinované otázky slúžia ako pomôcka - rýchly filter v programe pre výber pohľadávok/záväzkov po splatnosti, pri ktorých je potrebné zvážiť opravu opraveného základu dane/opravu opravenej odpočítanej dane. V prípade potreby môžete naďalej použiť tlačovú zostavu Záväzky/Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti alebo si vytvoriť v daných agendách vlastnú otázku.

*Do výberu nevstupujú doklady v režime DPH EU a OSS, nezohľadňuje sa splatnosť zádržného.

Pre neziskové organizácie (PÚN) bol opravený export výkazu účtovnej závierky UZNUJ do XML aj PDF – vo výkaze ziskov a strát je v stĺpci Zdaňovaná činnosť v riadku 75 a v riadku 77 vykazovaný výsledok hospodárenia v prípade straty správne – so znamienkom mínus.

Do agendy Legislatíva/Jazdy boli s platnosťou od 01.04.2023 zapracované nové legislatívne hodnoty pre sadzby základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách vo výške 0,239 EUR/km pre osobný automobil a vo výške 0,067 pre jednostopové vozidlá.

Update POHODA, rel. 13307

K dispozícii od: 13. 03. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Účtovníctvo a fakturácia

Pre jednoduchší výber záväzkov a pohľadávok po splatnosti (pre účely opravy základu dane/opravy odpočítanej dane),sme do ES POHODA pridali nové preddefinované otázky, ktoré sú dostupné po stlačení pravého tlačidla myši nad záložkou tabuľky.

 • Preddefinovaná otázka Po splatnosti 100 dní (bez opravy základu dane) je k dispozícii v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky. K aktuálnemu dátumu vyberie doklady, ktoré majú v poli K likvidácii hodnotu vyššiu ako nula, zároveň sú 100 dní po splatnosti a v poli DPH majú zadanú čiastku. Moment uplynutia 100 dní po splatnosti je 1.1.2023 a neskôr. Do výberu vstupujú len tie doklady, ku ktorým zatiaľ nebola Nevymožiteľná pohľadávka vytvorená.*

 • Preddefinovaná otázka Po splatnosti 150 dní (bez opravy základu dane) je k dispozícii v agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky. K aktuálnemu dátumu vyberie doklady, ktoré majú v poli K likvidácii hodnotu vyššiu ako nula, zároveň sú 150 dní po splatnosti a majú v poli DPH zadanú čiastku. Moment uplynutia 150 dní po splatnosti je 1.1.2023 a neskôr. Do výberu vstupujú len doklady, ku ktorým zatiaľ nebola Nevymožiteľná pohľadávka vytvorená.*

Novo pridané preddefinované otázky slúžia ako pomôcka - rýchly filter v programe pre výber pohľadávok/záväzkov po splatnosti, pri ktorých je potrebné zvážiť opravu základu dane/opravu odpočítanej dane . V prípade potreby môžete naďalej použiť tlačovú zostavu Záväzky/Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti alebo si vytvoriť v daných agendách vlastnú otázku.

*Do výberu nevstupujú doklady v režime DPH EU a OSS, nezohľadňuje sa splatnosť zádržného.

V sekcii C2 Kontrolného výkazu DPH bolo upravené vykazovanie údajov v prípade opráv odpočítanej dane podľa §53b zákona o DPH:

 • ak je oprava odpočítanej dane a oprava opravenej odpočítanej dane uskutočnená v rámci jedného zdaňovacieho obdobia, program už v sekcii C2 Kontrolného výkazu DPH dané plnenia nespojí do jedného riadku, sú vykazované v samostatných riadkoch,
 • pre členenia typu P27 a P28 sa už v tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH nevypĺňa čiastka v stĺpci 4 a 5 (Rozdiel základu dane a Rozdiel sumy dane), rovnaká oprava bola vykonaná aj do výstupného XML.

Povel Záznam/Nevymožiteľná pohľadávka je už prístupný i na zlikvidovanom doklade. Upozornenie: program nekontroluje počet mínusových/plusových dokladov vytvorených nevymožiteľných pohľadávok k jednému dokladu, ani ich čiastky. Ak je potrebné vytvoriť nevymožiteľnú pohľadávku v inej čiastke ako je nezlikvidovaná suma pôvodného dokladu, vo vytvorenom internom doklade je potrebné čiastky upraviť ručne.

Pre Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 (DPFOB) bolo opravené pole IČO v sekcii Poukázanie podielu §50 – už je možné uviesť viac ako 8 čísel. Taktiež bol opravený výpočet riadku 65, do výpočtu riadku 65 už vstupujú hodnoty z riadkov 63 a 64 aj v jednoduchom účtovníctve.

Ostatné

Bola pridaná podpora pokladničnej zásuvky pre eKasu FiskalPRO N5.

Update POHODA, rel. 13306

K dispozícii od: 17. 02. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Personalistka a mzdy

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2022 tieto hodnoty:

 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 38 553,01 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 20 235,97 € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 9 638,25 - (základ dane/4)
 • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 20 235,97 € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 4 579,26 €.

Výpočet dane je nasledovný:

 • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 38 553,01 € vrátane a
 • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 38 553,01 €.

V súvislosti so zmenou výšky daňového bonusu na dieťa a zavedenie nového výpočtu s vlastnými podmienkami bola vykonaná zmena i vo výpočte nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní za rok 2022.

Za mesiace január – jún 2022 sa vypočíta nárok na daňový bonus podľa pravidiel platných do 30.06.2022. Nárok na daňový bonus za toto obdobie sa uvádza na riadku 9a Nárok na daňový bonus január až jún 2022.

Za mesiace júl – december 2022 sa vypočíta nárok na daňový bonus podľa pravidiel platných do 30.06.2022. Zároveň sa vypočíta i nárok na daňový bonus podľa pravidiel platných od 1.7.2022. Čiastka, ktorá je výhodnejšia pre zamestnanca, sa uvedie na riadku 9b Nárok na daňový bonus za júl – december 2022. Porovnáva sa čiastka nároku na daňový bonus podľa pravidiel platných do 30.06.2022, pravidiel platných od 1.7.2022 a čiastka daňového bonusu v tomto období vyplatená zamestnancovi oprávnene.

Ak zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus až v žiadosti o ročné zúčtovanie, nárok zadajte osobitne za obdobie január až jún a osobitne za obdobie júl až december. Nárok zadáte na každé dieťa osobitne (t.j. jedinečné rodné číslo) a uvediete čiastku, na ktorú mal nárok podľa výpočtu platného do 30.06.2022. Obdobne postupujte aj v prípade, ak evidujete údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmov od iného zamestnávateľa.

Rozdelenie na polroky je potrebné pri typoch: nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa a daňový bonus vyplatený u iného zamestnávateľa - a uvádzate pri nich čiastku podľa výpočtu platného do 30.06.2022. Daňový bonus doplatený/vybraný počas roka je tiež potrebné začleniť do polroka, za ktorý čiastku vyplácate.

Výpočet nároku na daňový bonus za obdobie júl-december 2022 vykoná program automaticky na základe typov zadaných na záložke Dane, rodného čísla dieťaťa a veku dosiahnutého v konkrétnom mesiaci. Výška nároku daňového bonusu je obmedzená maximálnou čiastkou a to percentuálnym limitom z čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem zamestnanca znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť – riadok 03 Základ dane (r. 01 – r. 02). V prípade, ak zamestnancovi trval pracovný vzťah aj pred 1.7.2022, na výpočet sa použije polovica čiastkového základu dane. Ak pracovný vzťah vznikol od 1.7.2022 a neskôr, na výpočet sa použije celý čiastkový základ dane. Typy, zo záložky Dane, príjem u iného zamestnávateľa, príjem na dohodu u iného zamestnávateľa, zadané aspoň do jedného mesiaca z obdobia január – jún, sú považované za trvanie právneho vzťahu aj pred 1. 7. 2022.

Medzi typy na záložke Dane bol pridaný nový typ - vyplatený daňový bonus vrátený v ročnom zúčtovaní. Typ použijete na zadanie čiastky daňového bonusu, ktorú ste zamestnancovi vyplatili v druhom polroku a zamestnanec na dané dieťa (deti) nemal nárok, pričom čiastku vyberiete od zamestnanca až v ročnom zúčtovaní. Typ daňový bonus doplatený/vybraný počas roka použijete vždy na zadanie neoprávnene vyplateného daňového bonusu, typ vyplatený daňový bonus vrátený v ročnom zúčtovaní použijete len ak ste vybratie u zamestnanca nevykonali v priebehu roka.

Tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti už obsahuje zoznam 9 detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus.

Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane pre rok 2022 vrátane exportu bude v ES POHODA aktualizované začiatkom mesiaca marec.

Ostatné

V prípade sťahovania Predajok z portálu FiskalPRO API cez príkazový riadok program správne načíta číselný rad aj v účtovnej jednotke v prechodnom období.

Update POHODA, rel. 13305

K dispozícii od: 01. 02. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Bol upravený výpočet doplatku do minimálnej výšky preddavku u zamestnancov, ktorí majú nepravidelný príjem a do zdravotnej poisťovne sa prihlasujú na posledný deň v mesiaci. V prípade, ak je zamestnancovi vystavená nulová mzda, teda zamestnanca neprihlasujete, už výpočet doplatku do minima neprebieha. Ide napr. o konateľa s nepravidelným príjmom, ktorý v danom mesiaci nemal vyplatenú odmenu.
Za zamestnancov, ktorí mali v danom mesiaci vyčíslený doplatok do minimálnej výšky preddavku na zdravotné poistenie, sa nesprávne uviedol príjem do riadku 0 v tlačive Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. Chyba bola odstránená i na tlačovej zostave Rekapitulácia miezd.
V niektorých prípadoch sa pri prevode databázy do vyššej verzie programu nesprávne previedla hodnota životného minima pre rok 2023. Hodnota sa používala pri výpočte doplatku do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie. Prevod hodnoty bol opravený a u zamestnancov, ktorí majú doplatiť preddavok do minimálnej výšky, sa už korektne určí výška doplatku. Chyba sa prejavovala vo variante programu POHODA MDB i POHODA SQL/E1.

Update POHODA, rel. 13304

K dispozícii od: 31. 01. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Na záložke Neuplatnenie do minima ZP v agende Personalistika sa uvádzajú údaje z Oznámenia o neuplatňovaní si dopočtu preddavku do minima ZP. Prostredníctvom uvedeného tlačiva zamestnanec môže oznámiť zamestnávateľovi, že sa rozhodol neuplatňovať si dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné. Neuplatňovať dopočet si môže len v prípade, ak má súbeh s iným zamestnávateľom, alebo je súčasne aj živnostníkom. Pri zaevidovaní období, v ktorých si zamestnanec nebude uplatňovať dopočet do minimálneho preddavku vyplníte polia Od, pole Do len v prípade ak poznáte i koniec obdobia a zaškrtnete pole Súbeh. Do stĺpca Poznámka si môžete uviesť vlastnú bližšiu poznámku či text.

Na záložke Neuplatnenie do minima ZP uvediete aj informáciu o tom, že zamestnanec je nielen Vaším zamestnancom a v danom období aj poistencom štátu. Ak je poistencom štátu napr. z dôvodu poberania náhrady príjmu pri práceneschopnosti, tento údaj ste už zadali na záložke Neprítomnosť. Avšak ak je poistencom štátu, a túto skutočnosť neevidujete v programe (napr. študent, dôchodca), informáciu zadáte na záložke Neuplatnenie do minima ZP. Avšak pri zadávaní poistenca štátu na záložke nezaškrtávate pole Súbeh, keďže zamestnanec nemá súbeh s iným zamestnávateľom a nepostupuje podľa § 16 ods. 5 zákona o zdravotnom poistení.

Zaškrtnutie poľa Súbeh znamená, že zamestnanec má súbeh s iným zamestnávateľom a teda za celý mesiac sa nevypočítava doplatok do minima ZP. Na základe tohto poľa sa však vypĺňa i nový údaj v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie. Ak však zadávate na záložku informáciu, že ide aj o poistenca štátu (študent, dôchodca), pole Súbeh nezaškrtávate! O tieto dni, kedy je aj poistencom štátu, sa upravuje výška minimálneho preddavku na poistné. Pri tejto situácii sa na výkaze neuvádza súbeh – nie je to postup podľa § 16 ods. 5 (súbeh s iným zamestnávateľom oznámený cez nové tlačivo).

Pri výpočte mzdy sa už správne vypočíta doplatok do minima v prípade, ak ide o poistenca štátu zadaného cez záložku Neuplatnenie do minima ZP bez zaškrtnutia poľa Súbeh.

Pri výpočte dohôd s nepravidelným príjmom a uplatnenou OOP bol opravený výpočet odvodov. Chyba sa prejavovala na SQL/E1 verzii.

Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 (vrátane aktualizovaných výpočtov) a tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 bude k dispozícii v priebehu mesiaca február.

Update POHODA, rel. 13303

K dispozícii od: 26. 01. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Do 31. 12. 2022 si mohol študent alebo dôchodca pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uplatniť výnimku z postavenia zamestnanca na dôchodkové poistenie. Táto výnimka však zaniká a aj títo zamestnanci sa stávajú platiteľmi dôchodkového poistenia. Dohody, ktoré vzniknú od 1. 1. 2023, zaevidujete po novom spolu s dôchodkovým poistením. Rovnako sú dôchodkovo poistení i dohodári, ktorým dohoda vznikla v roku 2022 a pokračuje v nasledujúcom roku.

Pred vystavením januárových miezd si v agende Pracovné pomery skontrolujte, či majú uvedení dohodári zaškrtnuté jednotlivé druhy dôchodkového poistenia.

Študenti/dôchodcovia sú od vzniku dohody dôchodkovo poistení, ale môžu si určiť jednu dohodu, na ktorú si budú uplatňovať odvodovú odpočítateľnú položku. Odvodová odpočítateľná položka je vo výške 200,- Eur a naďalej sa o ňu upravuje vymeriavací základ na starobné, invalidné poistenie a rezervný fond solidarity. Po novom, zamestnávateľ prostredníctvom RLFO oznamuje Dátum oznámenia uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky. Podľa tohto dátumu sa v programe od 1. 1. 2023 automaticky vyhodnocuje mesiac, od ktorého si môže zamestnanec uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku – tj. pole Odvodové zvýhodnenie – dohody už sa pre rok 2023 nepoužíva.

Od 1. 1. 2023 platí nový spôsob určenia rozhodujúceho obdobia na výpočet odvodov u dohôd s nepravidelným príjmom. Po novom dohodár s nepravidelným príjmom platí odvody v čase vyplatenia príjmu, teda zaniká výpočet sociálnych odvodov až v mesiaci skončenia dohody. Výpočet je zhodný s výpočtami u nepravidelných príjmov, napr. u konateľa s nepravidelným odmeňovaním. Takýmto zamestnancom sa rozpočítava príjem na mesiace trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, pričom sa vymeriavací základ a odvod posúdia osobitne za každý mesiac. Dohodár následne vstúpi do Výkazu poistného a príspevkov.

Ak si nepravidelne odmeňovaný dohodár uplatňuje na danej dohode u zamestnávateľa i odvodovú odpočítateľnú položku, vymeriavací základ sa upravuje o jej výšku. Ak sa vyplácaný príjem zníži v konkrétnom mesiaci len o 160,- Eur z celej výšky odvodovej odpočítateľnej položky, pri ďalšom vyplatení príjmu na daný mesiac, sa douplatňuje z odvodovej odpočítateľnej položky zvyšných 40,- Eur.

V prípade dohodára s nepravidelným odmeňovaním, ktorému dohoda vznikla v roku 2022 a trvá i v roku 2023, sa postupuje špecifickým spôsobom. Z príjmu, ktorý mu bol vyplatený v roku 2022, sa už odvody vypočítali s fikciou ukončenia dohody k 31. 12. 2022. Odvody z toho príjmu sa však uvedú do Výkazu poistného a príspevku v mesiaci, v ktorom skončí dohoda v roku 2023. Rovnako sa tieto odvody, z roku 2022, zaplatia až v čase skončenia dohody.

Pri vyplácaní príjmu po skončení, u dohôd s uplatnenou odvodovou odpočítateľnou položkou, či už s pravidelným alebo nepravidelným príjmom, sa výpočet tiež upravuje. V prípade neuplatnenia celej výšky odpočítateľnej položky počas trvania pracovného pomeru v konkrétnom mesiaci, sa alikvótna časť príjmu zníži o časť odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá ešte nebola uplatnená. Rovnaký postup platí i v prípade, ak sa príjem po skončení vyplatí aj druhýkrát.

Príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru, s vyplatením po 1. 1. 2023, sa po novom rozpočítava na mesiace trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, pričom sa nerozpočítava na mesiace, v ktorom už bol dosiahnutý maximálny vymeriavací základ. Doteraz sa mesiace s dosiahnutým maximálnym vymeriavacím základom nevylučovali.

U dohodára pracujúceho na základe dohody o pracovnej činnosti – sezónne práce sa pri určení vymeriavacieho základu príjem automaticky zníži o výšku odpočítateľnej položky. Odvodová odpočítateľná položka na sezónne práce je vo výške 605,50 Eur a o jej výšku sa upravuje vymeriavací základ na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Dohodár pracujúci na základe dohody o prac. činnosti – sezónne práce vstúpi vždy do Mesačného výkazu poistného a príspevkov. Ak sa tomuto dohodárovi vyplatí príjem po skončení dohody, o výšku neuplatnenej odpočítateľnej odvodovej položky sa už vymeriavací základ neuplatňuje.

V mesačnom výkaze poistného a príspevkov a Výkaze poistného a príspevkov sa od 1. 1. 2023 uvádzajú len kódy, ktoré v minulosti platili pre zamestnancov s dôchodkovým poistením. Rovnako zanikli i kódy, ktoré hovorili o tom, že dohodár si uplatnil odvodovú výnimku a teda sa znižoval vymeriavací základ na dôchodkové poistenie o čiastku odvodovej úľavy. Kódy platné pre rok 2023 sú rozlíšené len druhom dohody a pravidelnosťou/nepravidelnosťou vyplácania príjmu.

V mesačnom výkaze poistného a príspevkov a Výkaze poistného a príspevkov sa od 1. 1. 2023 uvádza aj nový údaj pre štatistické účely – počet hodín. Uvádza sa počet hodín, ktoré sa viažu k zúčtovanému vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac, pričom sa neprihliada na to, či ide o odpracované, resp. neodpracované hodiny (napr. náhrada za dovolenku). Ak ide o počet hodín na výkaze poistného a príspevkov, počet hodín sa rozdelí pomerne do počtu mesiacov, na ktorý sa príjem rozpočítava. Ak nie je možné určiť počet hodín, ktoré zodpovedajú zúčtovanému vymeriavacieho základu, uvádza sa číselný kód 999.

Ak ide o právny vzťah spoločník s. r. o., komandista, člen družstva, konateľ a iný právny vzťah, do oboch výkazov sa uvádza do poľa Počet hodín číselný kód 999.

Medzi neprítomnosti bola pridaná nová neprítomnosť Rodičovská dovolenka (dávka materské) . Neprítomnosť použijete v prípade, ak otec dieťaťa bude na rodičovskej dovolenke, pričom bude poberať dávku materské - prehĺbenie starostlivosti o dieťa do veku 3 rokov – neprítomnosť podľa § 166 ods. 2. Ide o situáciu, keď najprv matka dieťaťa vyčerpala dávku materské a následne otec dieťaťa nastúpil na rodičovskú dovolenku s dávkou materské. Toto obdobie sa nepovažuje za výkon práce na účely dovolenky, preto sa za daný čas zamestnancovi upravuje nárok na dovolenku.

Neprítomnosť dávka materské z iného prac. pomeru bola premenovaná, po novom má označenie Vylúčenie platiť sociálne poistenie.

Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 (vrátane aktualizovaných výpočtov) a tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 bude k dispozícii v priebehu mesiaca február.

Ostatné

Bola pridaná podpora pokladničnej zásuvky pre eKasu FiskalPRO T6.

Update POHODA, rel. 13302

K dispozícii od: 18. 01. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Mzdy

Od 1.1.2023 sa zavádza minimálny preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie.Minimálna výška je určená z výšky životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka - aktuálne je minimálny preddavok vo výške 32,81 € určený z hodnoty 234,42.

Výška minimálneho preddavku sa automaticky upravuje o dni, kedy sa zamestnanec nepovažoval za zamestnanca na účely zdravotného poistenia alebo o dni, kedy bol poistencom štátu. Zamestnanec sa nepovažuje za zamestnanca na účely ZP v čase neprítomnosti neplatené voľno, neospravedlnená absencia, resp. v dňoch, kedy dohodár nevykonáva činnosť – tj. neprítomnosť Bez výkonu činnosti. Poistencom štátu je zamestnanec v dňoch, v ktorých poberá náhradu príjmu, dávku nemocenské, ošetrovné, resp. materské.

Zamestnanec môže prostredníctvom tlačiva Oznámenie o neuplatňovaní si dopočtu preddavku do minima ZP oznámiť zamestnávateľovi, že sa rozhodol neuplatňovať si dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné. Neuplatňovať dopočet si môže v prípade, ak má súbeh s iným zamestnávateľom, alebo je súčasne aj živnostníkom. Na zaevidovanie období, v ktorých si zamestnanec nebude uplatňovať dopočet do minimálneho použijete novú záložku Neuplatnenie do minima ZP v agende Personalistika. Vyplníte polia Od, pole Do len v prípade ak poznáte i koniec obdobia a zaškrtnete pole Súbeh. Do stĺpca Poznámka si môžete uviesť vlastnú bližšiu poznámku či text.

Na základe údajov o neprítomnosti a údajov na záložke Neuplatnenie do minima ZP sa pri vystavení mzdy určuje minimálny preddavok na poistné a čiastka, ktorú má zamestnanec doplatiť sa uvedie do poľa Zamestnanec – dopl. na záložke Odvody poistenia. Preddavok zamestnanca, ktorý sa určuje z jeho zdaniteľného príjmu a doplatok do minima sú v súčte preddavkom zamestnanca na poistné v danom mesiaci.

Do agendy Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie sme pridali nový stĺpec, do ktorého sa uvádza vypočítaný doplatok do minimálneho preddavku, ktorý platí zamestnanec. Bola aktualizovaná tlačová zostava Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie. Rovnako bol aktualizovaný i súbor pre elektronické podanie – formát XML.

Boli aktualizované tlačové zostavy Mesačný výkaz poistné a príspevkov – príloha a Výkaz poistné a príspevkov – príloha, ktoré sú platné pre rok 2023. Rovnako bol aktualizovaný i súbor pre elektronické podanie – formát XML.

Výkaz poistného a príspevkov, ktorý obsahuje príjem zúčtovaný v období 01/2023, je potrebné vytvoriť v programe POHODA vo verzii 13302. SES sociálnej poisťovne zatiaľ nie je upravená tak, aby bolo možné uvedené výkazy v novom formáte prijímať. S podaním výkazu do sociálnej poisťovne je potrebné počkať.

V súvislosti s legislatívnymi zmenami vo výpočte sociálnych odvodov a zdravotných odvodov a pre nadväzujúce zmeny v mesačných výkazoch nie je aktuálne možné vystaviť mzdy za obdobie 01/2023 a vyššie. Sprístupnenie nových výpočtov bude k dispozícii koncom mesiaca január 2023.

Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 (vrátane aktualizovaných výpočtov) a tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 bude k dispozícii v priebehu mesiaca február.

Ostatné

V priznaní k dani z príjmov právnickej osoby bol opravený výpočet riadku 1110, daň na účely určenia výšky preddavkov je už vypočítaná správne.

V agende Nastavenie/Zoznamy/Kódy kombinovanej nomenklatúry sme zaktualizovali číselník kódov tovaru vykazovaného vo výkazoch Intrastat, platný od 1. januára 2023.

Ak je v agende Zásoby, na záložke Zaúčtovanie, v poli Kód tovaru použitý kód, ktorý už nie je platný v roku 2023, je potrebné ho nahradiť platným kódom výberom cez tri bodky (klávesom F5).

Bol opravený export do XML pre výkaz účtovnej závierky neziskových organizácií Účtovná závierka PÚN (UZNUJ); pri zostavení nezaokrúhleného tlačiva sú už v XML uvedené hodnoty korektne – tj nezaokrúhlené.

Update POHODA, rel. 13301

K dispozícii od: 10. 01. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13300

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13300, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Účtovníctvo

Do programu POHODA bolo pre rok 2022 zapracované tlačivo Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO).

V agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov založíte priznanie pomocou ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Priznanie DPPO a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo Priznanie DPPO je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Ak máte povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky, export do formátu XML vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Pre export tlačiva do formátu PDF použijete tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať pomocou povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte v ponuke Záznam na príslušnom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je tiež k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Rovnako ako minulý rok, tlačivo pre rok 2022 obsahuje riadok 560 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. Do r. 560 program POHODA predvyplní úhrn zdaniteľných príjmov z r. 01 sekcie F. Pre úpravu programom predvyplnenej hodnoty označte zaškrtávacie pole v riadku Úhrn zdaniteľných príjmov a hodnotu zadajte ručne.

V sekcii Definícia riadkov priznania môžete tiež nadefinovať účty z agendy Účtová osnova pre vstup do jednotlivých riadkov sekcie A – nedaňové výdavky alebo sekcie Výsledok hospodárenia.

Z výklopného zoznamu v stĺpci Sekcia vyberiete príslušnú sekciu, v stĺpci Riadok vyberiete riadok priznania/riadok príslušnej časti priznania a v stĺpci Účet vyberiete cez ikonu tri bodky účet z agendy účtová osnova. V stĺpci Účet je možné pre jeden riadok definovať viac účtov z agendy Účtová osnova. Konkrétny účet prenesiete do stĺpca Riadok dvojklikom alebo povelom Preniesť do dokladu, následne znovu cez ikonu tri bodky vyberiete ďalší účet – POHODA automaticky medzi jednotlivé účty doplní znamienko „+“.

Na nadefinované riadky priznania následne vstúpi konečný zostatok, resp. súčet konečných zostatkov vybraných účtov. Nadefinované záznamy je potrebné uložiť (napr. klávesovou skratkou Ctrl + Enter). Záznam je možné zmazať prostredníctvom Ctrl + Delete.

Ak ste mali sekciu Definícia riadkov priznania vyplnenú už v tlačive za rok 2021, program tieto údaje prevedie automaticky pokiaľ je priznanie za rok 2021 označené ako Oficiálne pomocou povelu Záznam a v Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov zaškrtnete voľbu Prevod z minulého roka.

Pomocou voľby Záznam/Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu, ako aj záväzky pre platenie preddavkov.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Na našej stránke je k dispozícii Poučenie na vyplnenie daňového priznania DPPO.

Do programu POHODA bolo pre rok 2022 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B).

V agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov založíte priznanie pomocou ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. V Sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Priznanie DPFO typ B a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo Priznanie DPFO typ B je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Ak máte povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky, export do formátu XML vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Pre export tlačiva do formátu PDF použijete tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať pomocou povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte v ponuke Záznam na príslušnom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je tiež k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberiete v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvolíte príslušné zdaňovacie obdobie.

Rovnako ako minulý rok, tlačivo pre rok 2022 obsahuje riadok 95 pre zadanie úhrnu zdaniteľných príjmov, na základe ktorého je následne stanovená sadzba dane. V sekcii Výpočet dane r. 91-105 je potrebné úhrn zdaniteľných príjmov v r. 95 vyplniť ručne. POHODA vás na túto skutočnosť upozorní. Definíciu úhrnu zdaniteľných príjmov vstupujúcich do tohto riadku nájdete v poučení k vyplneniu daňového priznania.

V tlačive pre rok 2022 sa rovnako ako minulý rok nachádza možnosť výpočtu oslobodenia príjmov/výdavkov pre príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3.

Pomocou voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky...v zostavenom daňovom priznaní vytvoríte záväzok/pohľadávku k dani z príjmu, ako aj záväzky pre platenie preddavkov.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Na našej stránke je k dispozícii Poučenie na vyplnenie daňového priznania DPFO B.

Mzdy a personalistika

V tlačových zostavách boli opäť upravené tlačivá, prostredníctvom ktorých zamestnanec informuje svojho zamestnávateľa o uplatňovaní odvodovej odpočítateľnej položky, ide o zostavy: Oznámenie a čestné vyhlásenie (OOP – študenti), Oznámenie a čestné vyhlásenie (OOP – dôchodcovia). Úpravu tlačív vychádza z tlačív aktuálne zverejnených na stránke Sociálnej poisťovne.

V agende Personalistika bolo aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré je platné za zdaňovacie obdobie roku 2022. Tlačivo je potrebné použiť v prípade, ak bol v druhom polroku zamestnancovi vyplatený daňový bonus na vyživované dieťa.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022.

Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 (vrátane aktualizovaných výpočtov) a tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 bude k dispozícii v priebehu mesiaca február.

Do agendy Pracovné pomery bola pridaná nová tlačová zostava Oznámenie o neuplatňovaní si dopočtu preddavku do minim. ZP. Oznámenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ak sa zamestnanec rozhodol postupovať podľa § 16a ods. 5 zákona o zdravotnom poistení. Rovnako postupuje zamestnanec aj v prípade, ak je poistencom štátu a zamestnávateľ doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti.

Pri zaúčtovaní miezd sa interný doklad s hrubými mzdami zamestnancov vytvorí opäť s položkami podľa stredísk v prípade, ak máte zamestnancov rozdelených na jednotlivé strediská.

Zaúčtovanie záloh je už možné vykonať i v prípade, ak máte v agende použitý filter pracovných pomerov.

V súvislosti s legislatívnymi zmenami vo výpočte sociálnych odvodov a zdravotných odvodov a pre nadväzujúce zmeny v mesačných výkazoch nie je aktuálne možné vystaviť mzdy za obdobie 01/2023 a vyššie. Sprístupnenie nových výpočtov bude k dispozícii koncom mesiaca január 2023.

Ostatné

Autentizácia pri službe Tatra banka Premium API už prebieha korektne.

Po editácii výrobného listu (pridanie/odobranie zásoby, zmena množstva) sa už v agende Výroba a Výrobné požiadavky správne vypočíta VNC výrobku.