Výpočet čiastky na položke dokladu

Pri XML importe dokladu vykoná program POHODA kontrolný prepocet čiastiek na položke dokladu.
Pokiaľ vstupné čiastky na položke dokladu nezodpovedajú výpočtu zdola/zhora, budú upravené podľa programu POHODA.

Od verzie POHODY 10 800 je nutné vo vstupom XML dokumente uvádzať vždy jednotkovú cenu, element unitPrice.
Pokiaľ nebude vstupný XML dokument obsahovať jednotkovú cenu, element unitPrice, bude na položke dokladu nastavená čiastka 0.
Ostatné údaje ako je čiastka bez DPH, element price a čiastka DPH, element priceVAT, sú nepovinné.

Výpočet čiastky na položke dokladu je vykonaný z hodnôt

 • jednotková cena, element unitPrice
 • príznak s/bez DPH, element payVAT
 • výška sadzby DPH, element rateVAT

Výpočet čiastky DPH na položke dokladu možno vykonať podľa §19 zákona o dani z pridanej hodnoty dvoma spôsobmi.

 • Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH - daná čiastka sa vynásobí percentuálnou sadzbou.
 • Výpočet zhora - základom dane je cena vrátane DPH - čiastka sa vynásobí koeficientom (napr. 20/120).

XML komunikacia - definícia výpočtu čiastky na položke dokladu (zdola/zhora)

Pri spracovaní XML komunikacie rozhoduje o type výpočtu čiastky na položke dokladu element payVAT, ktorý určuje nastavenie jednotkovej ceny s/bez DPH.

 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "false", bude vykonaný typ výpočtu zdola.
 • Pokiaľ bude nastaveny na hodnotu "true", bude vykonaný typ výpočtu zhora.

XML komunikácia - definicia sadzby DPH na položke dokladu

O výške sazby DPH na položke dokladu rozhoduje element rateVAT.

 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "high", bude nastavená základna sazba DPH (aktuálne 20%).
 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "low", bude nastavená znížená sazba DPH (aktuálne 10%).
 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "none", bude nastavená 0% sazba DPH.

XML komunikácia - zadané vlastné čiastky DPH na položke dokladu

Ak potrebujete zadať na položke dokladu vlastnú vypočítanú čiastku DPH, ktorá nezodpovedá výpočtu zdola/zhora (napr. vplyvom zaokrúhlenia), musíte vo vstupnom XML dokumente uviesť na položke dokladu všetky tri údaje: jednotkovou cenu, cenu bez DPH a čiastku DPH. Zadaná hodnota ceny bez DPH (element typ:price) musí byť zhodná s výpočtom ES Pohoda. Do elementu priceVAT zadáte vlastnú hodnotu čiastky DPH. Ďalej je nutné upraviť nastavenie programu POHODA. V agende Globálné nastavenie sekcia Dane časť DPH-ostatné nastavíte Toleranciu výpočtu DPH.

Ukážka nastavenia tolerancie výpočtu DPH v programe POHODA

Pri takomto nastavení vstupného XML dokumentu a programu POHODA, bude vykonaná kontrola výpočtu čiastiek na položke dokladu.
Výsledná čiastka DPH na položke dokladu bude nastavená:

 • Pokiaľ zadaná čiastka DPH na položke dokladu je v rozsahu nastavenej tolerancie výpočtu DPH, bude použitá čiastka DPH z XML
 • Pokiaľ zadaná čiastka DPH na položke dokladu nie je v rozsahu nastavenej tolerancie výpočtu DPH, bude použitá vypočítaná čiastka DPH z programu Pohoda.

XML komunikácia - vzorové príklady

 • Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH - daná čiastka sa vynásobí percentuálnou sadzbou.
Príklad 1)
Cena kuchynskej linky (bez DPH) je 3 000 EUR (sazba 20 %).

DPH = 3 000 * 0,20 = 600 EUR
Cena s DPH = 3 000 + 600 = 3 600 EUR

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad č.1/inv:text
   inv:noteCena kuchynskej linky (bez DPH) je 3 000 EUR (sazba 20 %). /inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice3000/typ:unitPrice
     typ:price3000/typ:price
     typ:priceVAT600/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu Pohoda

Príklad 2)
Cena lieku (bez DPH) je 30 EUR (sazba 10 %).

DPH = 30 * 0,10 = 3 EUR
Cena s DPH = 30 + 3 = 33 EUR

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad č.2/inv:text
   inv:noteCena lieku (bez DPH) je 30 EUR (sazba 10 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice30/typ:unitPrice
     typ:price30/typ:price
     typ:priceVAT3/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu Pohoda

 • Výpočet zhora - základom dane je cena vrátane DPH - čiastka sa vynásobí koeficientom.

Koeficient k DPH sa vytvorí výpočtom:
Aktuálna sadzba DPH / (100 + aktuálna sadzba DPH)

Sadzba 20 %
20 : 120 = 0,1666666666666667
Koeficient k sadzbe 20 % = 0,1666666666666667

Sadzba 10 %
10 : 110 = 0,0909090909090909
Koeficient k sadzb 10 % = 0,0909090909090909


Príklad 3)
Cena kuchynskej linky (vrátane DPH) je 3 600 EUR (sadzba 20 %).

DPH = 3 600 * 0,1666666666666667 = 600 EUR
Cena bez DPH = 3 600 - 600 = 3 000,00 EUR

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad č.3/inv:text
   inv:noteCena kuchynskej linky (vrátane DPH) je 3 6000 EUR (sadzba 20 %). /inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATtrue/inv:payVAT
   inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice3600.00/typ:unitPrice
     typ:price3000.00/typ:price
     typ:priceVAT600.00/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu Pohoda

Príklad 4)
Cena lieku (vrátane DPH) je 33 EUR (sadzba 10 %).

DPH = 33 * 0,0909090909090909 = 3,00 EUR
Cena bez DPH = 33 - 3,00 = 30,00 EUR

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad č.4/inv:text
   inv:noteCena lieku (vrátane DPH) je 33 EUR (sadzba 10 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATtrue/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice33/typ:unitPrice
     typ:price30.00/typ:price
     typ:priceVAT3.00/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu Pohoda


 • Zadanie vlastnej čiastky DPH na položke dokladu
Upozornenie:
 • – je nutné nastaviť Toleranciu výpočtu DPH v Globálnych nastaveniach programu Pohoda sekcia Dane.
 • – vstupny XML dokument musí obsahovať všetky tri elementy unitPrice, price, priceVAT


Príklad 5)
Cena lieku (vrátane DPH) je 35 EUR (sazba 10 %).

DPH vypočítaná programom POHODA = 35 * 0,0909090909090909 = 3,18 EUR
DPH zadané v XML = 3,19
Cena bez DPH = 35 - 3,18 = 31,82 EUR

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad č.4/inv:text
   inv:noteCena lieku (vrátane DPH) je 35 EUR (sazba 10 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATtrue/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice35.00/typ:unitPrice
     typ:price31.82/typ:price
     typ:priceVAT3.19/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu Pohoda