Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > KORONAVÍRUS – pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
Účtovný a daňový servis

KORONAVÍRUS – pandemické ošetrovné od 1. júna 2020

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 16.6.2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. júna 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Cieľom navrhovaných zmien a doplnení je zabezpečenie nároku na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení predškolských zariadení a škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do predškolského zariadenia a školy resp. osobám, ktoré zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť o príbuzného z dôvodu jeho neumiestnenia do zariadenia sociálnych služieb.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým umožnil od 1. júna 2020 pri splnení prísnych hygienických a ochranných opatrení otvorenie:

  • zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka,
  • a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

Schválená zmena zákona o sociálnom poistení umožňuje, aby sa kontinuálne zabezpečil nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí po otvorení predškolských zariadení a škôl neprejavia záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese z dôvodu obavy o jeho zdravie (t. j. zo subjektívnych dôvodov) alebo ak sa dieťa výchovno-vzdelávacieho procesu nemôže zúčastňovať z dôvodu obmedzených kapacitných možností predškolského zariadenia alebo školy (t. j. z objektívnych dôvodov).

Uvedená právna úprava zachovania nároku na ošetrovné sa vzťahuje iba na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces, čo znamená, že za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať predškolské zariadenie a školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na pandemické ošetrovné nepatrí.

Zmenou zákona o sociálnom poistení sa vzhľadom na postupné otváranie zariadení sociálnych služieb zabezpečuje nárok na pandemické ošetrovné aj vo vzťahu k osobám, ktorým sa v zariadeniach sociálnych služieb poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou. V prípade otvorenia týchto zariadení, nárok na pandemické ošetrovné vznikne alebo bude trvať tým poistencom, ktorí sa starajú o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb ambulantnou alebo pobytovou formou, ktoré bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté, ak táto osoba resp. jej zákonný zástupca po otvorení zariadenia nevyužije poskytovanú sociálnu službu zo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie) alebo ak osobe nie je možné poskytovať sociálnu službu z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti zariadenia).

Na účely overenia splnenia podmienok nároku na pandemické ošetrovné sa ustanovuje povinnosť okresným úradom v sídle kraja a poskytovateľom sociálnych služieb poskytovať Sociálnej poisťovni údaje o deťoch zúčastnených na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese a o osobách, ktorým sa poskytovala sociálna služba. Údaje v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou sú okresné úrady v sídle kraja a poskytovatelia sociálnych služieb povinní poskytnúť za predchádzajúci mesiac vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk