Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Daň z motorových vozidiel – prehľad zmien v roku 2...
Účtovný a daňový servis

Daň z motorových vozidiel – prehľad zmien v roku 2015

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 2.11.2015

Od roku 2015 je účinný samostatný zákon o dani z motorových vozidiel (č. 361/2014 Z.z.), na základe ktorého sa daň z MV považuje za štátnu daň s jednotnými sadzbami dane, oslobodeniami, zvýšeniami a zníženiami platnými v rámci celej Slovenskej Republiky.

Predmetom dane sú motorové a prípojné vozidlá, zaradené do kategórii L, M, N a O, ktoré majú pridelené evidenčné číslo v Slovenskej Republike a súčasne sa používajú na podnikanie. Na základe toho sa daň platí už aj za motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a za štvorkolky (kategória L).

Predmetom dane nie je vozidlo, ktoré je používané na skúšobné jazdy (má pridelené zvláštne evidenčné číslo) a vozidlo, ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností (nie je určené na prepravu a je označené ako špeciálne vozidlo).

Základ dane je určený podľa kategórie vozidla:

  • Kategória L a M1 (osobné vozidlá) - zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade,
  • Kategória M2, M3, N1-N3, O1-O4 (úžitkové vozidlo a autobus) - najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

Samostatný základ dane má elektromobil a to v závislosti od výkonu motora v kW. V prípade návesovej jazdnej súpravy základ dane závisí od jej celkovej hmotnosti.

Ročné sadzby dane sú presne určené v prílohe č. 1 tohto zákona, sú jednotné pre celé územie SR. Presne je určený spôsob zníženia sadzby dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy. Zároveň sa určili zníženia a zvýšenia ročnej sadzby dane. Sú zavedené odstupňované percentuálne zľavy z ročných sadzieb dane po dobu 9 rokov od prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca). Znamená to, že čím je novšie auto, tak tým má väčšiu zľavu z ustanovenej ročnej sadzby dane, nakoľko sa zníženie ročnej sadzby dane uplatňuje nasledovne:

  1. 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  2. 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  3. 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 9 rokov, sa v priebehu ďalších najviac 36 kalendárnych mesiacov platí základná ročná sadzba. Ak sa bude používať vozidlo, ktoré je staršie ako 12 rokov, tak ročná základná sadzba dane sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Zákon podporuje aj používanie hybridných vozidiel, nakoľko u nasledovných vozidiel sa zníži ročná sadzba dane o 50 %:

  1. Hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
  2. Vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
  3. Vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Ustanovené je aj daňové zvýhodnenie pre vozidlá používané v rámci kombinovanej dopravy, t.j. u vozidla, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník má právo znížiť ročnú sadzbu dane alebo upravenú ročnú sadzbu dane o 50 %. Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území SR dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa započíta dvakrát.

U vozidiel záchrannej zdravotnej služby, banskej, horskej, leteckej záchrannej služby, požiarnej ochrany, vozidiel osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy vo verejnom záujme, u vozidiel používaných výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe a u vozidiel diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť, je možné uplatniť oslobodenie od dane.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch. Daň platí aj organizačná zložka, ak je zapísaná ako držiteľ. Ďalej osobou, ktorá platí daň, je aj osoba, ktorá používa vozidlo,

  • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená alebo,
  • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Zamestnávateľ je daňovníkom vtedy, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daňové priznanie je povinný podať daňovník do konca januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok) správcovi dane. V tejto lehote je povinný daň aj zaplatiť. Osobitne je určené zdaňovacie obdobie u daňovníkov, ktorý sa zrušujú bez likvidácie, s likvidáciou, vstúpili do konkurzu alebo ukončili podnikanie.

Daňová povinnosť vzniká prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane, t.j. použilo sa na podnikateľské účely. Zánik daňovej povinnosti je určený k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k  vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel, k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, k zániku daňovníka bez likvidácie, k zmene držiteľa vozidla, k ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Znamená to, že daň z MV sa platí za príslušný kalendárny mesiac, aj keď v danom mesiaci bolo použité na podnikateľské účely iba pár dni, alebo jeden deň.

Oznamovacia povinnosť vzniku alebo zániku daňovej povinnosti bola zrušená, daňovník v priebehu roka nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť. Má však oznamovaciu povinnosť, ktorú si musí splniť do 31. 1. nasledujúceho roka v prípade ak sa vozidlo v zdaňovacom období nestalo predmetom dane a ani o tomto vozidle nebolo účtované, evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s užívaním vozidla.

Ak v priebehu roka dôjde k zmene daňovníka pri tom istom vozidle, tak pôvodnému vlastníkovi zanikne daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene daňovníka a novému daňovníkovi daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene.

Od 01. 01. 2016 dochádza aj k zmene miestnej príslušnosti správcu dane. Správa dane bude závisieť od trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, nie od miesta evidencie vozidla, ako to bolo doteraz. Znamená to, že ak podnikateľ bude mať vozidlá, ktoré majú miesto evidencie vozidla napr. v 3 krajoch, bude už podávať iba jedno daňové priznanie a to tomu daňovému úradu v mieste jeho trvalého pobytu alebo jeho sídla. Zároveň sa mení aj číslo účtu, na ktorý sa bude odvádzať daň z MV. Bude jeden celoslovenský účet, na ktorý sa bude platiť daň. Doteraz mal každý daňový úrad svoje číslo účtu.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk