Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
Účtovný a daňový servis

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 8.3.2016

Mesiac marec je obdobím, v ktorom mnohé spoločnosti finalizujú účtovnú závierku a pripravujú daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie roku 2015. Prinášame Vám niektoré informácie súvisiace s podávaním daňových priznaní právnických osôb za rok 2015.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 je povinná podať každá právnická osoba, okrem:

  • daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  • Národnej banky Slovenska, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  • občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane,
  • rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
  • registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má iba príjmy, ktorými sú výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevky im plynúce a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Daňovník môže podať daňové priznanie na ktoromkoľvek daňovom úrade. Ak má povinnosť komunikovať so správcom elektronicky, daňové priznanie podáva elektronicky.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2015 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31.3.2016. V tejto lehote je povinná daň aj zaplatiť.

Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Oznámenie musí byť podané správcovi dane najneskôr do 31.3.2016. V oznámení je právnická osoba povinná uviesť novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V predĺženej lehote je splatná aj daň. Ak súčasťou príjmov právnickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si táto právnická osoba lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov. Ak koniec predĺženej lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania napr. do 30.4.2016, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je 2. máj 2016.

Lehotu na podanie daňového priznania si nemôže predĺžiť oznámením daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Takýto daňovník musí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30. júna 2016. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Platba dane

Daň z príjmov právnickej osoby so sídlom v tuzemsku za rok 2015 sa platí:

  • na účet č. 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180,
  • variabilný symbol je 1700992015

Ak daň platí daňovník so sídlom v zahraničí, na platbu dane použije predčíslie účtu 500232.

Ak daň na úhradu vypočítaná na riadku 1100 daňového priznania nepresiahne 5 eur, daňovník nie je povinný túto daň na úhradu zaplatiť, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

Tlačivo daňového priznania

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/017084/2015-721 bol vydaný Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/16772/2015-721, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015. Je dostupné aj v elektronickej forme na portáli finančnej správy.

Prílohy daňového priznania

Prílohou daňového priznania podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Podľa § 49 ods. 1 zákona o dani z príjmov prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

Samostatnou prílohou daňového priznania je aj:

 - príloha k §30c zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádza počet projektov na výskum a vývoj, pričom každý projekt predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)

 - príloha k IV. časti, v ktorej sa uvádzajú ďalší prijímatelia podielovej dane, každá strana predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)

Podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. Účtovná závierka sa však nepovažuje za prílohu k daňovému priznaniu.  

Sadzba dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 je 22 %. Na r. 1050 daňového priznania k dani z príjmov 7 právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 sa uvedie suma, ktorá je prenesená z r. 800 (ak r. 900 a 1000=0), alebo z r. 900 (ak r. 810 je väčší ako r. 800) alebo súčet r. 800 a 900 (ak r. 900=r. 830 a zároveň r. 1000=0), alebo r. 1000, v ktorom sa uvádza daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (ak r. 1000 je väčší ako 0).

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Ak daňovník, ktorý je právnickou osobou, poukazuje podiel zaplatenej dane po 31. decembri 2015 a v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania:

• daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %.

• ak daňovník neposkytne finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky 1 % zaplatenej dane.

Daňovník vypĺňa riadky 1 až 4 v IV. časti tlačiva daňového priznania. Podľa § 46b ods. 10 zákona o dani z príjmov aj daňovník, ktorý platí daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 zákona o dani z príjmov, a to z celej výšky zaplatenej licencie.

Vyhlásenie v IV. časti daňového priznania musí byť daňovníkom podpísané len v prípade, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, t. j. vypíše riadky vyhlásenia. Ak nie sú riadky vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane vypísané, neuplatnenie postupu podľa § 50 zákona o dani z príjmov musí byť vyznačené znakom „x“. Podiel zaplatenej dane je najmenej 8 € pre jedného prijímateľa.

Vrátenie daňového preplatku

Daňový úrad vráti daňový preplatok, ak je väčší ako 5 eur, a ak ho nemožno použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v termíne najneskôr do 10.5.2016 (v prípade predĺženej lehoty najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku) na základe vyplnenej žiadosti o vrátenie daňového preplatku v VI. časti daňového priznania.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk