Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Účtovný a daňový servis

Daňový poriadok

Ing. Mariana Mistríková, daňový poradca / 27. 10. 2021

Vážené dámy, vážení páni.

Vláda SR na svojom 20 rokovaní dňa 7.júla 2021 schválila návrh zákona , ktorým sa okrem iných zákonov mení a dopĺňa aj zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) ako aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „zákon o DPH“). Predmetný balík zákonov (parlamentná tlač 627) by po úspešnom absolvovaní celého legislatívneho predpisu (v súčasnosti prešiel prvým čítaním) mal zmeniť ním dotknuté daňové predpisy v troch etapách a to 15. novembrom 2021, prvým januárom 2022 a 1. júlom 2022.

Nižšie Vám prinášame prehľad niektorých najvýznamnejších úprav zákona o DPH a Daňového poriadku, ktoré sú zamerané na boj proti daňovým únikom s plánovanou účinnosťou od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Daňový poriadok


Opatrenia zamerané na zlepšenie plnenia daňových povinností:

Zavedenie tzv. verejného indexu daňovej spoľahlivosti

Dôvod zavedenia:

 • Nahradenie existujúceho indexu daňovej spoľahlivosti.
 • Nový index daňovej spoľahlivosti bude zverejňovaný, má byť transparentným, nezávislým, objektívnym a aplikovateľným hodnotením daňových subjektov na základe plnenia si povinností voči finančnej správe.
 • Postup pri prideľovaní indexu daňovej spoľahlivosti:

 • Daňovému subjektu bude zaslané oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti (do konca mesiaca po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým bude kalendárny polrok).
 • Ak následne k zmenám nedôjde, ďalšie oznámenie nebude zasielané.
 • V oznámení budú uvedené benefity pre vysoko spoľahlivých a malusy pre nespoľahlivých.
 • Voči oznámeniu bude možné podať námietku (nemá odkladný účinok).
 • Kritériá, na základe ktorých sa bude určovať (prideľovať) index daňovej spoľahlivosti budú upravené vo vyhláške ministerstva financií.
 • Samotné podrobnosti o nárokoch a podmienkach jeho určovania budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.
 • Podľa prechodného ustanovenia budú oznámenia zaslané do 28.2.2022, zoznam bude zverejnený do 30.6.2022

Zavedenie ustanovenia upravujúceho tzv. rozhodnutie o vylúčení

Dôvody zavedenia:

 • Zefektívnenie boja proti daňovým podvodom (limitovanie zneužívania tzv. bielych koní).
 • Uvedené ustanovenie sa navrhuje v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku aj aj v zákone o súdoch.

Koho sa má týkať rozhodnutie o vylúčení?

 • Fyzických osôb v pozícii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu daňového subjektu (t.j. netýka sa samotného daňového subjektu)

Čo má byť následkom rozhodnutia o vylúčení?

 • Zákaz vylúčenej fyzickej osobe vykonávať funkciu štatutára , člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu (ako aj napr. vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, prokuristu...)

Kedy môže správca dane vydať rozhodnutie o vylúčení?

1. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u daňového subjektu, ktorý neumožnil vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu do troch mesiacov od jej začatia a z toto dôvodu mu zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu a súčasne výška jeho daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení je v úhrne 5000 eur viac ako jeden rok od splatnosti (t.j. ide o prípady, kedy je daňová kontrola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c) Daňového poriadku)

2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola u daňového subjektu štatutárnym orgánom alebo vo funkcii člena štatutárneho orgánu, v čase keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej neumožnil vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu do troch mesiacov od jej začatia a z toto dôvodu mu zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu hodnoty . (t.j. ide o prípady, kedy je daňová kontrola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c) Daňového poriadku)

Príklady:

Príklad č. 1

Daňový subjekt mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má:

 • daňový nedoplatok vo výške 5000 eur počas 13 mesiacov od splatnosti a zároveň má
 • nedoplatok na inom peňažnom plnení vo výške 0 eur.

Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u takéhoto daňového subjektu bude vylúčená, pretože výška aspoň jedného z uvedených nedoplatkov je dosahuje 5000 eur a tento nedoplatok má viac ako jeden rok od splatnosti.

Príklad č. 2

Daňový subjekt mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má:

 • daňový nedoplatok vo výške 3000 eur počas 5 mesiacov od splatnosti a zároveň má
 • nedoplatok na inom peňažnom plnení vo výške 2000 eur počas 14 mesiacov od splatnosti.

Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u takéhoto daňového subjektu, nebude vylúčená, pretože nedoplatky síce dosahujú v úhrne minimálnu výšku 5000 eur, avšak v tejto výške neexistovali počas celého roka od ich splatnosti.


Aká je doba vylúčenia?

 • Tri roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Možno podať voči rozhodnutiu o vylúčení odvolanie?

 • Áno, zavádza sa možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o vylúčení, avšak nebude možné podať voči nemu mimoriadne opravné prostriedky (podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania).
 • Rozhodnutie bude preskúmateľné súdom .
 • Rovnopis rozhodnutia o vylúčení bude správca dane doručovať príslušnému súdu s diskvalifikačným listom , pričom podanie správnej žaloby ovplyvňuje zaslanie diskvalifikačného listu. O podaní správnej žaloby fyzická osoba bezodkladne informuje správcu dane.

Kedy nebude možné vydať rozhodnutie o vylúčení?

 • Rozhodnutie o vylúčení podľa podmienok uvedených v zákone nebude možné vydať v prípadoch:
 • prebiehajúceho daňového exekučného konania,
 • prebiehajúceho konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
 • ak je povolený odklad platenia dane alebo splátky dane.

Opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej záťaže


Zrušenie ustanovení upravujúcich súhrnný protokol (z dôvodu nevyužívania v praxi)

Úpravy vo vzťahu k dokazovaniu

 • Zavedenie možnosti správcovi dane vykonať tzv. spoločné úkony (spoločné ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov...).
 • Vypočutie svedka alebo znalca prostredníctvo digitálnych technológií (podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle)

Úpravy vo vzťahu k záväzným stanoviskám

 • Za účelom umožnenia daňovým subjektom častejšie využívať možnosť požiadať o záväzné stanovisko sa navrhuje zníženie sumy úhrady na 1000 eur (u vysoko spoľahlivého subjektu zníženie na polovicu). Podľa informácií uvedených v dôvodovej správe sa navrhovaná suma viaže na poskytnutie záväzného stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu
 • Zjednocuje sa lehota pre daňový subjekt a správcu dane na 10 dní (zasielanie výzvy zo strany správcu dane na doplnenie žiadosti, pre daňový subjekt lehota na doplnenie podania).

Sprístupňovanie daňového spisu

 • Daňovým subjektom bude umožnené nazrieť do spisu nasledujúci pracovný deň po tom ako o to požiadajú (telefonicky, elektronicky, listinne).

Úpravy vo vzťahu k registračnému konaniu

 • Navrhuje sa zrušenie osvedčení o registrácii tzv. kartičiek, tieto osvedčenia (kartičky) sa nebudú musieť vracať (okrem prípadov, ak tak stanoví osobitný predpis).
 • Správca dane bude vydávať rozhodnutie o registrácii, v prípade zapísania zmien daňový subjekt nebude musieť predkladať toto rozhodnutie na ich zapísanie.
 • V súvislosti so zmenami v oblasti registračného konania budú vykonané úpravy v súvisiacich daňových predpisoch (zákon o DPH, zákony o spotrebných daniach).

Úpravy vo vzťahu k oznamovacej povinnosti

 • Daňový subjekt nebude musieť oznamovať údaje, ktoré finančná správa získava z iných zdrojov alebo sú jej priamo oznamované inými orgánmi, voči ktorým si daňový subjekt plnil oznamovaciu povinnosť alebo sú jej sprístupňované vo verejných alebo neverejných registroch (uvedené nebude platiť, ak to vyžaduje iný právny predpis).

Úpravy vo vzťahu k predvolaniu a predvedeniu

 • Neúčasť osoby, ktorá je pri správe dane nevyhnutná bude musieť byť preukázaná (napr. predvolaná osoba spolu s ospravedlnením bude musieť predložiť aj dôkazy o tom, že sa nemohla zo závažných dôvodov alebo na základe okolností hodných osobitného zreteľa zúčastniť na požadovanom úkone pri správe daní)

Ďalšie úpravy v Daňovom poriadku

budú vykonané napr.:

 • Vo vzťahu k zániku práva vyrubiť daň sa navrhuje vypustiť 7 – ročnú lehotu na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane v prípade uplatňovania daňovej straty.
 • Vo vzťahu k ukladaniu pokút, vo vzťahu k zániku daňového nedoplatku (spresnenie momentu zániku daňového nedoplatku vo vymedzených prípadoch), vo vzťahu k vyrubovaniu úroku z omeškania (napr. úrok by sa nemal vyrubovať počas konkurzu, ....), ostatné legislatívno-technické úpravy.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk