Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z pr...
Účtovný a daňový servis

Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 15.10.2020

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.9.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2020 Z. z.“).

Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa v Čl. I dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Podľa Čl. IV zákona č. 264/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť 29.9.2020.

V súlade § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení účinnom od 29.9.2020, sa na účely opatrení v oblasti dane z príjmov považuje obdobie pandémie za skončené dňa 30.9.2020.

V nadväznosti na dátum skončenia obdobia pandémie na účely opatrení v oblasti dane z príjmov, ktorým je deň 30.9.2020, vyplývajú pre daňové subjekty nasledujúce termíny daňových povinností týkajúcich sa zdaňovacieho obdobia roku 2019:

Daňové priznanie k dani z príjmov

 • Podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynul počas obdobia pandémie: do 2.11.2020.
 • Zaplatenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb: do 2.11.2020. V prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu daňové subjekty požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, pričom žiadosti spolu s daňovým priznaním sa odporúčajú podať v dostatočnom časovom predstihu.
 • Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok v prípade daňovníka, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov: do 2.11.2020 (v termíne na podanie daňového priznania).
 • Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok v prípade daňovníka, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov: do 31.12.2020.

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie

 • Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti správcovi dane vrátane zaplatenia dane: do 30.11.2020.
 • Vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnávateľom za zamestnancov: do 2.11.2020.
 • Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi: do 30.11.2020.
 • Vrátenie preplatku zamestnancovi z ročného zúčtovania dane: najneskôr pri zúčtovaní mzdy za november 2020.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

 • Podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane odvedenia dane: do 2.11.2020.

Asignácia podielu zaplatenej dane

 • Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %) pre zamestnanca: do 16.11.2020.
 • Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom: do 30.11.2020.
 • Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaných daňových priznaní: do 31.1.2021.
 • Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaného vyhlásenia zamestnancom: do 26.2.2021.

Preddavky na daň z príjmov

 • Pri preddavkoch na daň z príjmov platí, že uplatnenie osobitného spôsobu platenia preddavkov podľa zákona č. 67/2020 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa uplatňuje na preddavky splatné do konca októbra 2020, ktorých splatnosť sa v súlade s daňovým poriadkom posúva na 2. 11. 2020.
 • Na preddavky na daň z príjmov splatné od 30.11.2020 sa uplatňuje štandardný postup podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.
 • Výnimku predstavuje neplatenie preddavkov na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré je možné posledný krát uplatniť za preddavky splatné v septembri 2020.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk