Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na ďalší nákup alebo 50% zľavu na 1. hodinu individuálnych služieb.
Účtovný a daňový servis

Elektronická schránka

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 23.1.2017

Dovoľujeme si  Vás informovať, že povinná elektronická komunikácia právnických osôb s orgánmi verejnej moci (miestne úrady, polícia a pod.) prostredníctvom elektronickej schránky bola  odložená. Novým termínom na povinnú elektronickú komunikáciu všetkých právnických osôb je 1. júl 2017.

Pripomíname základne skutočnosti:

  • Prístup do elektronickej schránky je cez web www.slovensko.sk
  • Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb (napr. s.r.o.) a zapísaných organizačných zložiek.
  • Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že do elektronických schránok právnických osôb sú (budú) doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Občiansky preukaz s čipom a BOK-om je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah. Znamená to, že ak štatutárnym zástupcom je zahraničná osoba, ktorá nevlastní občiansky preukaz, musí splnomocniť osobu, ktorá má tento občiansky preukaz na prístup do elektronickej schránky. Formulár Žiadosti na udelenie tohto oprávnenia nájdete na adrese:

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Ziadosti/Ziadost_o_udelenie_opravnenia_na_pristup_PO.pdf

Takto vyplnená žiadosť sa zasiela v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky právnickej osoby na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15. V prípade ak sa podpis majiteľa elektronickej schránky osvedčuje mimo územia SR, tak musí obsahovať aj tzv. apostil.

Bližšie  informácie k postupu pri aktivácii elektronických schránok nájdete v Metodickom usmernení k povinnej aktivácii. [.pdf, 276.3 kB]

Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Tí si môžu aktivovať svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na stránke www.slovensko.sk.

Zároveň informujeme, že podľa tlačovej správy Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Finančná správa zatiaľ nebude doručovať dokumenty do elektronických schránok daňovníkov na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Občania a aj podnikatelia majú plnohodnotný servis v podobe portálu finančnej správy www.financnasprava.sk. Daňovníci však nájdu na www.slovensko.sk komplexné informácie o možnostiach elektronickej komunikácie s daňovými a colnými úradmi a to bez potreby osobnej návštevy. 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk