Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov...
Účtovný a daňový servis

Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 18.11.2021

Dňa 26. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Zamestnávateľ je povinný zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie:

  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa;
  • poskytnutím stravovacej poukážky, pričom hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“);
  • poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Novela zákona o dani z príjmov zavádza zmenu znenia § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého bude s účinnosťou od 1. januára 2022 ustanovený jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov na strane zamestnanca pri poskytovaní príspevku zamestnávateľa na stravovanie,

  • a to v sume najmenej 55 % ceny jedla alebo minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (v súčasnosti je suma stravného 5,10 eura), t. j. oslobodenie od dane z príjmov pri poskytovaní príspevku na stravovanie bude najviac do výšky 2,81 eura.

Bez zmenyaj naďalej ostáva poskytovanie príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu zamestnávateľa. Takýto príspevok je oslobodený od dane z príjmov na strane zamestnanca.

Ak bude zamestnávateľ dobrovoľne prispievať zamestnancom na stravovanie nad sumu 55 % stravného plus príspevku zo sociálneho fondu (ak sa zamestnávateľ poskytuje aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu), teda nad rámec sumy 2,81 eura a príspevku zo sociálneho fondu, bude sa tento naviac poskytnutý dobrovoľný príspevok zamestnávateľa považovať za nepeňažný príjem zamestnanca, pričom takéto nepeňažné plnenie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca v zmysle § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov, t. j. podlieha zdaneniu daňou z príjmov zo závislej činnosti a odvodom.

Do 31. decembra 2021je oslobodená od dane z príjmov na strane zamestnanca hodnota jedla alebo stravovacej poukážky bez akéhokoľvek obmedzenia a hodnota finančného príspevku na stravovanie najviac do výšky 55 % sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, t. j. pri finančnom príspevku na stravovanie v súčasnosti najviac do výšky 2,81 eur.

Stravné u SZČO od 1. januára 2022

Druhá zmena, ktorú zavádza novela zákona o dani z príjmov, sa týka zmeny § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorej daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, už nebude musieť pri uplatňovaní daňových výdavkov na stravovanie preukazovať výšku stravného daňovými dokladmi o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok.

Zároveň sa ale u tohto daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov znižuje doterajšia suma ustanovená na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (v súčasnosti suma 5,10 eura) na sumu vo výške 55 % stravného, t. j. SZČO si na každý odpracovaný deň do daňových výdavkov uplatní sumu vo výške 2,81 eura.

To znamená, že doterajšia suma 5,10 eura, ktorú bolo potrebné preukazovať daňovými dokladmi, sa znižuje na sumu 2,81 eura, ale bez potreby ďalšieho dokladovania výdavkov na stravovanie.

Príspevky na zabezpečenie stravovania poskytnuté spätne (pozadu)

Novela zákona o dani z príjmov nezaviedla žiadnu zmenu v možnosti poskytovania príspevkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov pozadu. Zamestnávateľ bude aj naďalej povinný poskytovať príspevky na zabezpečenie stravovanie vopred, aby tak splnil povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov vyplývajúcu zo Zákonníka práce.

V prípadoch, ak zamestnávateľ poskytne príspevky na zabezpečenie stravovania spätne (pozadu) , takto vynaložené výdavky zamestnávateľa nebudú aj naďalej považované za daňové výdavky v zmysle zákona o dani z príjmov.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk