Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Komentár k zákonu o dani z príjmov FO
Účtovný a daňový servis

Komentár k zákonu o dani z príjmov FO

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 18.2.2022

Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Najpočetnejšie zmeny priniesli priame novely zákona o dani z príjmov, najmä vládne návrhy noviel. Schválené zmeny sú zamerané predovšetkým na nasledovné oblasti:

 • úpravu rozsahu oslobodených príjmov u zamestnanca zo závislej činnosti v súvislosti so stravovaním, ktoré zamestnancovi zabezpečuje zamestnávateľ podľa § 152 Zákonníka práce,
 • zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa, vylúčenie súbehu zvýšeného daňového bonusu s poberaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a spresnenie s ohľadom na vek dieťaťa
 • poukazovanie podielu zaplatenej dane v nadväznosti na pokračujúce odbúravanie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania administratívnej záťaže
 • rozšírenie oslobodených príjmov (výnosov) v súvislosti so zavedením režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku,
 • zavedenie nového nástroja za účelom podpory investícií s vyššou pridanou hodnotou,
 • zníženie administratívnej záťaže fyzických osôb s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti oslobodením od povinnosti preukazovať výdavky na stravné.

Nižšie prinášame prehľad niektorých najvýznamnejších legislatívnych zmien.

▶ Zmeny účinné od 1.3.2021

Strava poskytnutá zamestnancovi formou finančného príspevku na stravovanie

 • Zmenou v § 152 Zákonníka práce zamestnávateľ môže zamestnancovi zabezpečiť stravovanie poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, ktorý nie je podmienený lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára o tom, že zamestnanec zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. V kontexte tejto zmeny sa za príjem zo závislej činnosti, ktorý je u zamestnanca oslobodený od dane v plnej poskytnutej výške, považuje aj finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancovi od zamestnávateľa v súlade s § 152 Zákonníka práce.

▶ Zmeny účinné od 1.7.2021

Daňový bonus na vyživované dieťa

 • Už legislatívou prijatou v roku 2020 sa ustanovila suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, pričom prvé zvýšenie nadobudlo účinnosť už 1.7.2021.
 • Suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku sa od 1.7.2022 zvýšila na 1,7 násobku daňové bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Prvýkrát mohol byť zvýšený daňový bonus uplatnený za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021, resp. za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

▶ Zmeny účinné od 1.8.2021

Daňový bonus na vyživované dieťa

 • V nadväznosti na zmenu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. z.) sa k podmienkam nároku na sumu zvýšeného daňového bonusu (1,7 násobok s účinnosťou od 1.7.2021) vymedzených v prechodných ustanoveniach dopĺňa obmedzenie, v zmysle ktorého daňovníkovi nevzniká nárok na takto zvýšenú sumu daňového bonusu, ak sa daňovník rozhodne uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. Daňovník má povinnosť oznámiť v zmysle § 36 ods. 7 zákona svojmu zamestnávateľovi skutočnosť poberania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.

▶ Zmeny účinné od 1.9.2021

Podiel zaplatenej dane

 • Pri zápise prijímateľa podielu zaplatenej dane do zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR, notár preverí existenciu zápisu tohto prijímateľa priamo v referenčnom registri, ktorým je Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Údaje v ňom obsiahnuté sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak a sú použiteľné na právne úkony.

▶ Zmeny účinné od 1.1.2022

Daň z príjmov fyzickej osoby

Pravidlá pre kontrolovanú zahraničnú spoločnosť (CFC pravidlá) vzťahujúce sa na fyzické osoby

 • So zámerom zamedziť vyhýbaniu sa daňovej povinnosti v Slovenskej republike bola už v roku 2020, s odloženou účinnosťou od 1.1.2022, prijatá legislatíva ustanovujúca CFC pravidlá pre fyzické osoby.
 • Predmet dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, sa rozširuje o príjmy priraditeľné tomuto daňovníkovi z výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti už v momente ich potencionálneho nároku, a nie až pri ich vyplatení. Zavádza sa samostatná definícia „kontrolovanej zahraničnej spoločnosti“, osobitný základ dane, osobitné sadzby dane a ďalšie súvisiace úpravy.

Oslobodenie príjmu zamestnanca zo stravy poskytnutej od zamestnávateľa

 • Úpravou poznámky sa oslobodenie finančného príspevku na stravu primerane použije aj u zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nepostupujú podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ale podľa iných osobitných predpisov.
 • Mení sa rozsah hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi, ktorá je oslobodená od dane z príjmov zo závislej činnosti. Oslobodená je len časť do sumy maximálneho príspevku zamestnávateľa na stravovanie podľa Zákonníka práce [55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného, čo k 01.01.2022 predstavuje sumu 2,81 eur (55 % z 5,10 €)]. Príspevok na stravovanie zamestnancovi zo sociálneho fondu, ktorého hodnota nie je limitovaná, je naďalej oslobodený od dane.

Oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov

 • Legislatívna úprava oslobodenia nepeňažného plnenia plynúceho zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov pri splnení podmienky vylúčenia tohto výdavku (nákladu) z daňových výdavkov zamestnávateľa, bola ustanovená už v minulosti, avšak vzťahuje sa na nepeňažné plnenia poskytnuté a zúčtované zamestnancom po 31.12.2021.

Príjmy oslobodené od dane

 • Rozširuje sa okruh príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 2 o podporu v čase skrátenej práce podľa zákona č. 215/2021 Z. z. za účelom čiastočnej úhrady nákladov vynaložených zamestnávateľom na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora (napr. núdzového stavu), vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

Daňové výdavky fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 na stravné

 • Za účelom odbúrania značnej administratívnej záťaže sa vypúšťa povinnosť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 nebude povinný preukazovať vynaloženie nákladov na kúpu jedla, resp. stravovacích poukážok.

Daňový bonus na vyživované dieťa

 • Už legislatívou v roku 2020 sa ustanovila suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, pričom prvé zvýšenie nadobudlo účinnosť už 1.7.2021 a druhé zvýšenie nadobúda účinnosť od 1.1.2022.
 • Suma zvýšeného daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku sa od 1.1.2022 zvyšuje z 1,7 násobku na 1,85 násobok sumy daňové bonusu. Prvýkrát môže byť uplatnený za kalendárny mesiac január 2022 a poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.
 • V nadväznosti na zmenu zákona č. 544/2010 Z. z. sa k podmienkam nároku na sumu zvýšeného daňového bonusu (1,85 násobok s účinnosťou od 1.1.2022) vymedzených v § 33 dopĺňa obmedzenie, v zmysle ktorého daňovníkovi nevzniká nárok na takto zvýšenú sumu daňového bonusu, ak sa daňovník rozhodne uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.
 • Za účelom dosiahnutia právnej istoty a zabránenia nesprávnej interpretácie novely účinnej od 1.8.2021 sa ďalšou zmenou zákona spresňuje, že suma daňového bonusu 22,17 eur mesačne prináleží na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku.

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

 • S cieľom zjednodušiť podnikanie bola už v roku 2020, s odloženou účinnosťou od 1.1.2022, prijatá legislatívna zmena, ktorou sa rozširujú benefity poskytované finančnou správou daňovníkovi – fyzickej osobe. Zavádza sa nová oznamovacia povinnosť správcu dane voči daňovníkovi, a to povinnosť oznamovať výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, ak správca dane nerozhodol o platení preddavkov na daň inak.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk