Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Komentár k zákonu o dani z príjmov PO
Účtovný a daňový servis

Komentár k zákonu o dani z príjmov PO

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 18. 2. 2022

Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Daň z príjmov právnickej osoby

Príjmy (výnosy) oslobodené od dane

 • Rozširuje sa okruh príjmov oslobodených od dane podľa § 13 ods. 2 o podporu v čase skrátenej práce podľa zákona č. 215/2021 Z. z. za účelom čiastočnej úhrady nákladov vynaložených zamestnávateľom na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora (napr. núdzového stavu), vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

 • Rovnako ako pre daňovníkov – fyzické osoby, aj pre právnické osoby sa rozširujú benefity poskytované finančnou správou daňovníkovi – právnickej osobe. Od 1.1.2022 sa zavádza nová oznamovacia povinnosť správcu dane voči daňovníkovi, a to povinnosť oznamovať výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby, ak správca dane nerozhodol o platení preddavkov na daň inak.
Spoločné ustanovenia pre fyzické osoby a právnické osoby

Reverzné hybridné subjekty

 • V súvislosti s implementáciou Smernice Rady EÚ 2017/952 (ATAD 2) sa do zákona doplnili pravidlá pre reverzné hybridné subjekty, ktoré boli prijaté už v roku 2020, avšak s odloženou účinnosťou od 1.1.2022.
 • Zavádza sa zdanenie príjmov (výnosov) tuzemského transparentného subjektu, ak je reverzným hybridným subjektom, a to v časti pripadajúcej na jeho spoločníka, komplementára alebo príjemcu týchto príjmov (výnosov), v akej nie sú zdaňované podľa zákona, ani podľa daňových právnych predpisov platných v zahraničí.
 • V tejto súvislosti sa tiež ustanovujú nové oznamovacie povinnosti.

Transferové oceňovanie

 • V nadväznosti na zavedenie verejného indexu daňovej spoľahlivosti sa pre daňovníka, ktorý je považovaný za vysoko spoľahlivého, ustanovuje výhoda zníženej sumy úhrady požadovanej pri podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia.

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

 • Percentuálna výška odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj sa znižuje z 200 % na novú výšku 100 %.

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

 • Zavádza sa nový, dočasný nástroj, ktorého účelom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0, a to formou dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty.
 • Pojem priemysel 4.0 označuje proces optimalizácie výrobných postupov s použitím najmodernejších poznatkov s cieľom zvýšiť produkciu, pričom ide o investíciu do hmotného majetku uvedeného v novej prílohe č. 3 zákona, do iného majetku, ktorým je technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v novej prílohe č. 3 a investíciu do softvéru alebo technického zhodnotenia softvéru pri splnení ďalších podmienok.
 • Nárok na odpočet výdavkov (nákladov) na investície má pri realizácii investičného plánu daňovník, ktorý je právnickou osobou a tiež daňovník, ktorý je fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ods. 1 z a 2 (s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti).
 • Suma odpočtu sa určuje vo výške ustanoveného percenta daňového výdavku z odpisu podľa § 22 až § 29 na investíciu, a to v závislosti od dosiahnutého percentuálneho pásma tzv. priemernej hodnoty investícií a od sumy plánovanej investície.
 • Definuje sa význam investície na účely odpočtu, ako aj význam pojmov „priemerná hodnota investície“, či „investičný plán“.
 • Vymedzuje sa okruh osôb, ktoré nemôžu uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na investície.
 • Ustanovujú sa situácie, pri ktorých daňovníkovi zaniká nárok, resp. stráca nárok, na odpočet výdavkov (nákladov) na investície a vzniká mu povinnosť podať dodatočné daňové priznanie.
 • Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje zoznam daňovníkov, ktorí si pri realizácii investičného plánu uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na investície s explicitne stanovenými informáciami.
 • V nadväznosti na majetok, ktorý môže byť zahrnutý do tohto nového odpočtu výdavkov (nákladov) na investície, sa dopĺňa definícia iného majetku a upravuje sa definícia daňovej zostatkovej ceny.

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a ktorý bol povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, a tento nepodal, sa umožňuje dodatočné splnenie tejto povinnosti, bez uloženia sankcie, v lehote najneskôr 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu.

Zmeny u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý zistil vznik stálej prevádzkarne až v ďalšom zdaňovacom období

 • U daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý, z dôvodu zmeny skutočností ovplyvňujúcich vznik stálej prevádzkarne, zistil vznik stálej prevádzkarne až v nasledujúcom zdaňovacom období sa z povinností vzťahujúcich sa na tohto daňovníka ako zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak na území Slovenskej republiky vyplácal príjem zo závislej činnosti, vylučuje povinnosť podať prehľad podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona.
 • Pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorému boli vyplácané takého príjmy zo závislej činnosti sa dopĺňa povinnosť podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie. Takýto daňovník je povinný podať priznanie a daň aj zaplatiť v lehote do 30 dní po uplynutí lehoty za predpokladu, že nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania. Ak priznanie podá, na podanie dodatočného daňového priznania sa vo vzťahu k príjmu zo závislej činnosti prisúditeľnej k stálej prevádzkarni nevzťahujú pokuty a úrok z omeškania podľa daňového poriadku.

Podiel zaplatenej dane

 • So zámerom pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných verejnej správy boli prijaté viaceré zmeny v § 50.
 • Z vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sa vypúšťajú „nadbytočné“ identifikačné údaje budúceho prijímateľa podielu zaplatenej dane. Vypúšťa sa sídlo a právna forma prijímateľa. Zároveň sa spresňuje, že názov prijímateľa má iba informatívny charakter.
 • Medzi prijímateľov podielu zaplatenej dane sa dopĺňa aj organizačná jednotka združenia zriadená podľa § 11a z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z.n.p., ktorá koná vo vlastnom mene.
 • Pri zápise prijímateľa podielu zaplatenej dane do zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR, bude splnenie niektorých podmienok osvedčovať notár priamo v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, automatizovaným spôsobom v banke bez povinnosti prijímateľa predkladať príslušné potvrdenia.
 • Upravuje sa postup správcu dane pri oprave údajov, ktoré daňovník uviedol vo vyhlásení .
 • V súvislosti s povinnosťou prijímateľa zverejniť špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane sa pre tohto prijímateľa zavádzajú nové oznamovacie povinnosti voči notárovi.

Registračná a oznamovacia povinnosť

 • Prechod na automatickú registráciu daňovníkov k dani z príjmov bol opätovne odsunutý, a to od 1.1.2023.
 • Pri plnení registračnej a oznamovacej povinnosti sa od 1.1.2022 naďalej postupuje ako doposiaľ, pričom presný postup ustanovuje § 52zzi ods. 5. Pri plnení registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti fyzická osoba, právnická osoba a daňovník uvedení v odsekoch 6 až 16, správca dane a finančné riaditeľstvo postupujú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 podľa odsekov 6 až 16.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk