Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > KORONAVÍRUS – špeciálna úprava odpočtu daňovej str...
Účtovný a daňový servis

KORONAVÍRUS – špeciálna úprava odpočtu daňovej straty

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 30.4.2020

S účinnosťou od 25.04.2020 sa zákonom č. 96/2020 mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., ktorý nadväzne na situáciu, súvisiacu s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, upravuje okrem iných zmien aj odpočet daňovej straty, a to ustanovením § 24b.

Za účelom zmiernenia následkov pandémie sa umožňuje daňovníkom uplatniť si odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, od základu dane vyčíslenom v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Daňovník má možnosť uplatniť si tieto daňové straty najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur. Nárok na odpočet daňovej straty má daňovník vo výške jej časti, ktorá ešte nebola uplatnená v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Napríklad: Ak daňovník vykázal daňovú stratu vo výške 40 000 eur v zdaňovacom období roku 2016 a odpočítal v roku 2017 a 2018 po 1/4 daňovej straty, v roku 2019 odpočíta celú zostávajúcu časť (2/4 z vykázanej daňovej straty), a to do výšky základu dane.

Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t. j. nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) môže uplatňovať odpočet štandardným postupom podľa § 30 zákona o dani z príjmov. Uvedené vychádza aj z § 37 zákona č. 67/2020 Z. z., podľa ktorého sa na ustanovenia tohto zákona vzťahuje zákon o dani z príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak, čo znamená, že ak daňovník uplatní daňovú stratu podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov a naopak.

Ustanovuje sa aj spôsob odpočtu daňovej straty, podľa ktorého sa daňová strata odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.

Napríklad: Ak by daňovník vykázal daňovú stratu v roku 2015, 2016 a 2017, najskôr odpočíta zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2015, potom zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2016 a nakoniec zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2017 do výšky vyčísleného základu dane.

Daňovník si v nadväznosti na uplatnenie odpočtu daňových strát musí viesť evidenciu o tom, akú výšku z ktorej daňovej straty odpočítal, aby v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vedel uplatniť odpočet zostávajúcej časti neuplatnených daňových strát podľa pravidiel ustanovených v zákone o dani z príjmov.

Úprava odpočtu daňovej straty v prípade hospodárskeho roka

Špeciálna úprava odpočtu daňovej straty z dôvodu zmiernenia následkov ekonomickej situácie nastupujúcej v období pandémie sa nevzťahuje na zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý má hospodársky rok a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadol na rok 2019, ale po využití možnosti predlženia lehoty podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov mu posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadol na rok 2020. Z uvedeného vyplýva, že ustanovenú špeciálnu úpravu odpočtu daňovej straty je možné využiť u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ak takéto zdaňovacie obdobie skončí najskôr 31. októbra 2019, čo znamená, že jeho zákonná základná 3-mesačná lehota na podanie daňového priznania uplynie v januári 2020.

Príklad:
Daňovníkovi so zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 01.10.2018 do 30.09.2019 uplynie posledný deň základnej zákonnej lehoty na podanie daňového priznania 31.12.2019. Na základe oznámenia podaného správcovi dane si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania o 3 kalendárne mesiace do 31.03.2020. Takýto daňovník si nemôže uplatniť odpočet úhrnu daňových strát za roky 2015 až 2018 v zdaňovacom období 2018/2019, ale si tento odpočet uplatní v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2020. Cieľom uvedenej úpravy je zamedziť uplatneniu odpočtu úhrnu daňových strát počas dvoch zdaňovacích období.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk