Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej pois...
Účtovný a daňový servis

Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 8. 2. 2023

Zamestnávatelia majú od 01. januára 2023 povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni nové údaje o svojich zamestnancoch.

Nové analytické údaje sa oznamujú za nových zamestnancov, ktorí sú prihlásení do registra poistencov Sociálnej poisťovne počnúc 1. januárom 2023 prostredníctvom Registračného listu FO-prihláška. Prihláška registračného listu FO má na tieto účely od 1. 1. 2023 nový vzor, s rozšíreným oddielom 5, kde sa požadované údaje uvádzajú.

Rovnako je však potrebné oznámiť údaje aj o zamestnancoch, prihlásených do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 01. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. V takomto prípade je potrebné použiť Registračný list FO-zmena. Zmenu je potrebné oznámiť v termíne na podanie Mesačného výkazu, resp. Výkazu poistného za mesiac január 2023.

Údaje, ktoré je zamestnávateľ povinný oznamovať sú tieto:

  • Číselný kód miesta výkonu práce (určený Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 597 zo dňa 12. septembra 2002, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí)
  • Dohodnutý rozsah pracovného času
  • Číselný kód druhu vykonávanej práce (podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020))
    • Všetky tieto údaje sú povinnou náležitosťou pracovných zmlúv, administratívna povinnosť vzniká pri priraďovaní číselných kódov a dodatočného oznamovania údajov Sociálnej poisťovni.

      Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk