Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na ďalší nákup alebo 50% zľavu na 1. hodinu individuálnych služieb.
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od...
Účtovný a daňový servis

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.4.2016

Novela zákona o DPH od 01.01.2016 zmiernila podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Na základe prechodného ustanovenia sa tieto „miernejšie“ podmienky prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie december 2015. Na druhej strane sa sprísňuje postup voči osobám, ktoré neumožnia vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu.

V skrátenej lehote do 30 dní od lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré nadmerný odpočet vznikol, bude NO vrátený pri splnení nasledovných podmienok:

  • Za posledných 6 mesiacov nemá platiteľ daňové nedoplatky, colné nedoplatky a nedoplatky na odvodoch poistného  (došlo k skráteniu lehoty na posudzovanie z 12 mesiacov na 6 mesiacov),
  • Ak nejaké nedoplatky na daniach, cle voči daňovému a colnému úradu alebo na povinných odvodoch poistného daňovník má, nemôžu úhrnne presiahnuť sumu 1.000 Eur (doteraz bola 0).

Ostatné podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu zostávajú nezmenené, t.j. zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac a platiteľ je registrovaný pre DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením obdobia, za ktoré nadmerný odpočet vznikol.

Novela ustanovila lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu aj v prípade, ak platiteľ dane pri zrušení registrácie pre daň v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie uplatňuje nadmerný odpočet, v tomto prípade sa nadmerný odpočet vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

Ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly do 3 mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom tretieho mesiaca a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní. Skrátená lehota sa vzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie, ktorým je január 2016.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk