Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s úč...
Účtovný a daňový servis

Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 18.9.2019

Zákonom č. 369/2018 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní tovaru alebo služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli identifikované pri transakciách zahrňujúcich poukazy. 

Poukazom je nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja.

  • Poukazy môžu mať fyzickú alebo elektronickú podobu.
  • Nové pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s poukazmi sa nebudú vzťahovať na nástroje, ktoré oprávňujú držiteľa na zľavu pri nákupe tovaru alebo služieb.
  • Nedochádza k žiadnej zmene v zaobchádzaní s cestovnými lístkami, vstupenkami do kín, múzeí, poštovými známkami a podobnými nástrojmi.
  • Poukazy nie sú platobným nástrojom.

Pokiaľ ide o jednoúčelový poukaz, pri ktorom v čase jeho vystavenia bude známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby, tak každý prevod jednoúčelového poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene, sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za jednoúčelový poukaz sa nepovažuje za samostatnú transakciu na účely DPH.

Príklad: 
Poukaz na masáž v určitej sieti wellness centier v Slovenskej republike. Miesto poskytnutia služby aj sadzba dane sú známe pri vydaní poukazu, daňová povinnosť teda vzniká dňom jeho vydania.


Pokiaľ ide o viacúčelový poukaz, pri ktorom v čase vystavenia nebude známa niektorá zo skutočností, umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, za dodanie tovaru alebo služby sa považuje až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom výmenou za viacúčelový poukaz. Každý prechádzajúci prevod tohto viacúčelového poukazu sa nepovažuje za transakciu, ktorá by predstavovala predmet dane
Dani z pridanej hodnoty však v prípade prevodu viacúčelového poukazu uskutočneného inou osobou ako dodávateľom prislúchajúceho tovaru alebo služby budú podliehať súvisiace služby, ako napríklad distribučné alebo propagačné služby.

Príklad: 
Poukaz na masáž podľa vlastného výberu v ktoromkoľvek wellness centre v Slovenskej či Českej republike. V tomto prípade vznikne daňová povinnosť dňom poskytnutia masáže.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk