Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná...
Účtovný a daňový servis

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 18.11.2015

Prinášame Vám pokračovanie prehľadu zmien, ktoré sú súčasťou novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2016.

  1. Zdaňovanie príjmov z autorskej a inej duševnej činnosti

Tieto príjmy rozdeľujeme na aktívne autorské príjmy (z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona) a na pasívne autorské príjmy (z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu). Primárne sa tieto príjmy budú zdaňovať zrážkovou daňou so sadzbou 19 %. Daňovník sa bude môcť však dohodnúť s platiteľom dane (vydavateľom alebo organizáciou kolektívnej správy práv), že zrážkovú daň nevyberie a príjmy sa zdania v daňovom priznaní. Tento postup bol možný podľa doterajšej úpravy iba v prípade aktívnych príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie. Novelou sa zavádza táto možnosť aj pre pasívne príjmy. Dohodu o nevybratí dane z príjmov zrážkou je platiteľ dane povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Zrážková daň sa nebude vyberať pri nasledovných príjmoch (zdanenie je možné iba v daňovom priznaní):

  • Príjmy z vydávania, rozmnožovania, rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
  • Príjmy z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
  • Príjmy z použitia iného predmetu duševného vlastníctva,
  • Príjmy z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva. 
  1. Osobitný základ dane z kapitálového majetku

Príjmy z kapitálového majetku, okrem príjmov zdaňovaných zrážkou, budú fyzické osoby zdaňovať v osobitnom základe dane so sadzbou dane 19 %. Väčšina príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov na území SR sa aj naďalej zdaňuje zrážkovou daňou vo výške 19 %. Do osobitného základu dane v daňovom priznaní sa zahrnie väčšina príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť zdanenie týchto príjmov rovnakou sadzbou dane vo výške 19 %, nakoľko podľa doterajšieho ustanovenia je možné, že fyzická osoba, ktorá je povinná zahrnúť tento príjem do základu dane v rámci daňového priznania zdaní tento príjem progresívnou sadzbou dane (t.j. aj 19 % aj 25 %).

  1. Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Za účelom podpory investovania prostredníctvom nástrojov kapitálového trhu sa zavádza oslobodenie od dane z príjmu pri príjmoch fyzickej osoby dosiahnutých z predaja cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. na burze) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu v prípade ak doba medzi ich nadobudnutím a ich predajom presiahne jeden rok. V prípade ak cenné papiere, boli zahrnuté v obchodnom majetku fyzickej osoby, tak pri ich predaji nie je možné uplatniť uvedené oslobodenie.

Zároveň je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjmy z derivátových operácií, ktoré plynú fyzickej osobe z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených zákonom o cenných papieroch a investičných službách vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia. Oslobodenie sa opäť nevzťahuje na príjmy z uvedených cenných papierov, opcií a príjmy z derivátových operácií, ak boli zahrnuté do obchodného majetku fyzickej osoby.

  1. Podmienka pre nezdanenie podielu na zisku (dividendy)

Podiel na zisku (dividenda) nebude predmetom dane u právnickej osoby iba v takom rozsahu, v akom nebude podiel na zisku (dividenda) daňovým výdavkom u daňovníka, ktorý ich bude vyplácať. Znamená to, že ak bude suma u platiteľa podielu na zisku (dividendy) daňovým výdavkom (napr. podľa ustanovení platných v zahraničí), tento podiel na zisku (dividenda) bude v SR predmetom dane.

  1. Vznik „službovej stálej prevádzkarne“

Službová stála prevádzkareň vznikne, ak daňový nerezident (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou) alebo osoby pre neho pracujúce budú počas ľubovoľných dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov poskytovať na území SR služby súvisle alebo v niekoľkých obdobiach viac ako 183 dní (podľa doterajšej úpravy bolo definované obdobie viac ako 6 mesiacov).

Pokračovanie prinesieme v tretej časti článku venovanej tejto problematike.

Zdroj: mail: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk