Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná...
Účtovný a daňový servis

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 18.11.2015

Prinášame Vám tretiu časť prehľadu najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré budú účinné od 01.01.2016. 

  1. Odsúhlasenie metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne za poplatok

Stála prevádzkareň umiestnená v SR je zahraničnou závislou osobou daňového nerezidenta (daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou), pri zisťovaní jej základu dane sa musí aplikovať postup používaný pri transferovom oceňovaní. Daňový rezident môže požiadať o odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne, avšak od 1. januára 2016 táto žiadosť bude spoplatnená. Vzhľadom k tomu, že sa budú zohľadňovať aj medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, t.j. minimálne dva daňové predpisy, suma poplatku bude v týchto prípadoch najmenej 5 tisíc eur.

  1. Cezhraničný prenájom pracovnej sily

Ak osoba so sídlom alebo bydliskom v zahraničí má na území SR organizačnú zložku, má postavenie platiteľa dane zo závislej činnosti. V prípade ak na základe zmluvného vzťahu bude vyplácať príjem za prácu prenajatým zamestnancom zo zahraničia už sa nebude uplatňovať tzv. daňová fikcia ohľadom výšky príjmov zamestnanca, ale povinnosti platiteľa dane zo závislej činnosti bude plniť organizačná zložka tejto osoby a bude musieť odviesť daň za vyslaných zamestnancov v rozsahu mzdy vyplatenej týmto zamestnancom.

  1. Oslobodenie od dane pri plneniach zo starobného dôchodkového sporenia

Na základe novely o starobnom dôchodkovom sporení sa spresňuje aj oslobodenie od dane pri plneniach zo starobného dôchodkového sporenia ktorým je aj výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde na základe ktorého sa následne vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Všetky uvedené plnenia sú od dane oslobodené nakoľko samotné dôchodky sú tiež od dane oslobodené.

  1. Výzva na predloženie transferovej dokumentácie

Správca dane alebo Finančné riaditeľstvo má právomoc preverovať správnosť použitej metódy pri transferovom oceňovaní závislých osôb a správnosť vyčíslenia z toho vyplývajúcich rozdielov na určenie základu dane. Novela zákona určuje, že uvedené inštitúcie si môžu za týmto účelom vyžiadať transferovú dokumentáciu za zdaňovacie obdobie až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.

  1. Technické zhodnotenie vykonané nájomcom

Nájomca, ktorý vykoná technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov už nemusí krátiť zostatkovú cenu tohto technického zhodnotenia do výšky príjmov z jeho predaja. Nájomca si bude môcť uplatniť do daňových výdavkov celú jeho zostatkovú cenu.

V prípade ak nájomca vykoná technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti, zaraďuje ho pre účely odpisovania do odpisovej skupiny 5 alebo 6 podľa účelu, na ktorý ho využíva on ako nájomca, nie podľa účelu prenajímateľa.

ATC

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk