Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2020
Účtovný a daňový servis

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2020

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 9.12.2019

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 15. októbra 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorý bol zverejnený v zbierke zákonov dňa 18.11.2019 pod č. 368/2019. Jednotlivé ustanovenia zákona č. 368/2019 Z. z. (ďalej len „novela zákona o DPH“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Hlavným cieľom novely zákona o DPH je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (ďalej len „smernica 2018/1910“). Zmenami a doplnením zákona o DPH z dôvodu dosiahnutia harmonizovaných pravidiel, zavedených smernicou 2018/1910, upravujúcich cezhraničné dodanie tovaru v rámci EÚ, dôjde k úprave existujúcich a vytvoreniu nových zákonných pravidiel spočívajúcich:

 • v uľahčení cezhraničného obchodovania v rámci tzv. call-off stock úpravy, s čím súvisia nové záznamové povinnosti pre dodávateľa a odberateľa zúčastnených v režime call-off stock, rovnako sa rozširujú povinnosti pri podávaní súhrnného výkazu,
 • v určení miesta dodania tovaru v závislosti od priradenia prepravy tovaru, ktorý je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ s prepravou, uskutočňovanou prostredným subjektom alebo na jeho účet,
 • v doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru pridelené iným členským štátom, ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu,
 • súčasne s účinnosťou od 1.1.2020 dochádza k zavedeniu jednotnej úpravy v EÚ v oblasti preukazovania uskutočnenia prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ prostredníctvom nového článku 45a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912 zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o určité oslobodenia od dane pri transakciách v rámci Spoločenstva (ďalej len „vykonávacie nariadenie 2018/1912“).

Oslobodenie od dane pri transakciách súvisiacich s obchodovaním so surovou ropou v colnom sklade a minerálnymi olejmi (motorovým benzínom a motorovou naftou) v daňovom a osobitnom sklade, ktoré bolo zavedené zákonom č. 369/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2020, sa novelou zákona o DPH precizuje a dopĺňa. Právna úprava týkajúca sa oslobodenia od dane sa dopĺňa o podrobné pravidlá, ktoré ustanovujú a spresňujú podmienky oslobodenia od dane, stanovujú povinnosti zdaniteľných osôb uskutočňujúcich dodávky predmetných tovarov, upravujú vznik daňovej povinnosti, určujú osoby povinné platiť daň v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane a stanovujú povinnosti prevádzkovateľov uvedených skladov.

Novela zákona o DPH ďalej obsahuje aj viaceré pro-podnikateľské, zjednodušujúce, ale aj spresňujúce opatrenia, s cieľom upevňovania právnej istoty platiteľov dane, akými sú:

 • výnimka z povinnosti registrácie zdaniteľnej osoby pri dodaní časti stavby oslobodenej od dane,
 • rozšírené výnimky z povinnosti podať žiadosť o registráciu u zahraničných osôb,
 • určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným majetkom, ako aj zavedenie jednotného spôsobu vypočítania dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane so spôsobom výpočtu pri bezodplatnom dodaní tovaru,
 • zjednotenie pojmu „ubytovacie služby“,
 • podmienky opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ak pri jeho nadobudnutí platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane,
 • pravidlá úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, ak v priebehu 5 ročného obdobia dôjde k dodaniu tohto majetku,
 • určenie základu dane pri predaji služieb cestovného ruchu a zavedenie opravy základu dane a dane pri službách cestovného ruchu,
 • legislatívno - technické spresnenia.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informácia č. 3/DPH/2019/I k zákonu č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré je zverejnené na stránke Finančného riaditeľstva SR v časti zverejnených dokumentov pre kategóriu Dane z oblasti Novinky z legislatívy:

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk