Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
Účtovný a daňový servis

Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.4.2016

Novela zákona o dani z príjmov spresnila niektoré pravidlá pri odpisovaní majetku.

Ide o:

  1. Odpis majetku poskytnutého na prenájom

Prenajímateľ zahrnie do daňových výdavkov odpisy z hmotného majetku poskytnutého na prenájom najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.

Novela spresnila ako sa má postupovať pri douplatňovaní odpisov z prenajatého majetku po skončení doby odpisovania:

  • Ak daňovník používa majetok na svoju činnosť – tak si douplatňuje odpisy do výšky ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu,
  • Ak daňovník majetok naďalej prenajíma – tak si douplatňuje odpisy do výšky príjmov z prenájmu za dané zdaňovacie obdobie. 

Zároveň sa spresňuje aj výpočet daňového odpisu pri porovnávaní s príjmami z prenájmu. Pri výpočte sa zohľadňuje rozsah aj doba prenájmu majetku v danom roku. Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba sčasti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrňovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu alebo doby prenájmu tohto majetku.

Príklady:

  1. Daňovník prenajíma hmotný majetok v rozsahu 50 %, ročný odpis tohto majetku je 5.000 Eur, pre uplatnenie daňového odpisu sa porovná 50 % ročného odpisu (2.500 Eur) s príjmami z prenájmu.
  2. Daňovník prenajíma hmotný majetok po dobu 5 mesiacov, ročný odpis je 1.200 Eur, pre uplatnenie daňových odpisov sa porovná 5/12 ročného odpisu (500 Eur) s príjmami z prenájmu.

 

  1. Odpis majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja

Daňovým výdavkom je zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho predaji. Zákon taxatívne vymedzuje majetok napr. osobné automobily, budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6, pri ktorom je zostatková cena  daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja. Novela umožnila daňovníkovi v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k predaju takéhoto majetku uplatniť si do daňových výdavkov odpis vo výške, ktorá pripadá na počet celých mesiacov toho zdaňovacieho obdobia, počas ktorého majetok účtoval alebo evidoval. Spresnil sa aj výpočet zostatkovej ceny a zaokrúhľovanie pomernej časti ročného odpisu na celé eurá nahor.

Tieto zmeny už aplikovali daňovníci za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk