Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného ma...
Účtovný a daňový servis

Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 22.5.2019

S účinnosťou od 1.1.2019 sa do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) zavádza nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom hmotnom majetku podľa § 54d zákona o DPH. 

Do 31.12.2018 sa úprava odpočítanej dane uplatňovala iba pri investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH (t. j. pri stavbách, stavebných pozemkoch, bytoch, nebytových priestoroch a pri nadstavbách stavieb, prístavbách stavieb a stavebných úpravách stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu).

Hnuteľný investičný majetok:
Investičným majetkom sa na účely ustanovenia § 54d zákona o DPH rozumejú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok (§ 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH). To znamená, že úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH sa vzťahuje len na tie hnuteľné veci, ktoré spĺňajú definíciu hnuteľného investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH.

K úprave odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Zámerom novej právnej úpravy je zavedenie pravidiel, ktoré umožnia po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na základe ktorých dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. 

Do 31.12.2018 zákon o DPH neupravoval postup v prípade, ak platiteľ dane pri kúpe hnuteľného investičného majetku uplatnil odpočítanie dane vo výške, v akej predpokladal použitie kúpeného majetku na podnikanie a následne zmenil pôvodne stanovený rozsah použitia majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.


Postup pri odpočítaní dane z kúpy hnuteľného investičného majetku 

Platiteľ dane, ktorý kúpi hnuteľný investičný majetok okrem majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH a pri jeho kúpe predpokladá, že okrem použitia na podnikanie ho použije aj na iný účel ako na podnikanie, môže pri odpočítaní dane postupovať dvomi spôsobmi

1. spôsob 
Platiteľ dane má právo na okamžité a úplné odpočítanie dane pri kúpe hnuteľného investičného majetku, ktorý zaradí do svojho obchodného majetku a súčasne je z dôvodu použitia majetku aj na iný účel ako na podnikanie povinný podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH zdaňovať užívanie hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie. Daň podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom je majetok použitý aj na iný účel ako na podnikanie. Užívanie hmotného majetku na osobnú spotrebu platiteľa dane alebo jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie, sa považuje za dodanie služby za protihodnotu. 

Na platiteľa dane, ktorý si uplatní pri kúpe hmotného investičného majetku odpočítanie dane v plnej výške a pri použití majetku na iný účel ako na podnikanie uplatňuje daň podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, sa nevzťahuje úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku podľa § 54d zákona o DPH. 

Príklad č. 1 
Platiteľ dane kúpil motorové vozidlo v cene 24 000 eur, z toho cena bez dane 20 000 eur, DPH 4 000 eur. Pri kúpe motorového vozidla platiteľ dane vie, že bude využívané na podnikateľskú činnosť a zároveň bude využívané zamestnancom na jeho súkromné účely, a to v rozsahu 70 % na podnikanie a 30 % na súkromné využitie zamestnancom. Platiteľ dane si pri kúpe motorového vozidla odpočítal daň v plnej výške 4 000 eur. Užívanie motorového vozidla zamestnancom sa považuje za dodanie služby za protihodnotu. Základom dane sú podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH náklady na službu. Odvod dane sa uskutoční za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom bude motorové vozidlo použité na osobnú spotrebu zamestnanca. Na platiteľa dane sa nevzťahuje úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH.


2. spôsob 
Pri kúpe hnuteľného investičného majetku definovanom v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH  si platiteľ dane uplatní odpočítanie dane vo výške, v akej predpokladá použitie kúpeného majetku na podnikanie (t. j. uplatní pomerné odpočítanie dane podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH).  Následné použitie majetku na iný účel ako na podnikanie nezdaňuje podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, pretože sa nepovažuje za dodanie služby za protihodnotu. Pomer použitia hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ dane určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. 

Ak dôjde k zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie (t. j. ak platiteľ dane následne zmení pôvodne stanovený rozsah použitia majetku), je povinný v zákonom stanovenom období zohľadnili zmeny v používaní hnuteľného investičného majetku na podnikanie podľa § 54d zákona o DPH. 

Obdobie na úpravu odpočítanej dane 
Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku je päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane tento majetok nadobudol. V priebehu uvedeného 5-ročného obdobia je platiteľ dane povinný vykonať úpravu odpočítanej dane pri každej zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikateľské a nepodnikateľské účely. 

Účinnosť uplatňovania úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku je od 1.1.2019, pričom povinnosť úpravy odpočítanej dane sa vzťahuje aj na hnuteľný investičný majetok, ktorý platiteľ dane nadobudol pred 1.1.2019, pri jeho kúpe odpočítal pomernú časť dane (podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH), po 1.1.2019 zmenil rozsah použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie a neuplynulo obdobie na úpravu odpočítanej dane, t. j. päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane nadobudol hnuteľný investičný majetok. 

Úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku platiteľ dane vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia hnuteľného hmotného majetku, a to za každý kalendárny rok do skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane vrátane kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia tohto majetku.

Príklad č. 2 
Platiteľ dane kúpil motorové vozidlo v cene 24 000 eur, z toho cena bez dane 20 000 eur, DPH 4 000 eur. Pri kúpe motorového vozidla platiteľ dane vie, že bude využívané na podnikateľskú činnosť a zároveň bude využívané zamestnancom na jeho súkromné účely, a to v rozsahu 70 % na podnikanie a 30 % na súkromné využitie zamestnancom. Platiteľ dane si pri kúpe motorového vozidla odpočítal daň vo výške predpokladaného použitia na podnikanie – 70 %, t. j. 2 800 eur (4 000 eur x 70 %), čo predstavuje pomernú výšku dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia kúpeného motorového vozidla na účely podnikania podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH. Keďže platiteľ dane neodpočítal časť dane vo výške 1 200 eur, ktorá zodpovedá použitiu motorového vozidla na iný účel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie za dodanie služby za protihodnotu. Od 1.1.2019 sa na platiteľa dane vzťahuje úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH pri zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie.


Poznámka:
Pomerná časť odpočítanej dane podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH zodpovedajúca použitiu hnuteľného investičného majetku na podnikanie môže ďalej podliehať ďalšiemu kráteniu tejto dane, ak platiteľ dane majetok používa v rámci podnikania na činnosti podliehajúce zdaneniu, ako aj na činnosti oslobodené od dane. V takomto prípade sa vstupná daň v rozsahu použitia na účely podnikania musí prepočítať koeficientom vypočítaným podľa § 50 zákona o DPH.

Vyššie uvedené 2 spôsoby nemôže platiteľ dane uplatniť na stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory a na nadstavby stavieb, prístavby stavieb a stavebné úpravy stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu (nehnuteľný investičný majetok). Postup pri uplatnení práva na odpočítanie dane pri tomto majetku je možný iba jedným spôsobom, ktorý je uvedený v § 49a zákona o DPH. Ak platiteľ dane bude používať nehnuteľný investičný majetok na podnikanie a zároveň aj na iný účel ako na podnikanie, pri jeho nadobudnutí nemá právo na odpočítanie celej dane na vstupe, ale si môže uplatniť odpočítanie dane len vo výške, ktorá zodpovedá rozsahu použitia nadobudnutého majetku na podnikanie. Po uplatnení ustanovenia § 49a zákona o DPH platiteľ dane už nepoužíva postup podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH (neodvádza daň v rozsahu použitia nehnuteľného investičného majetku na iné účely ako na podnikanie v ďalších zdaňovacích obdobiach). Ak platiteľ dane zmení pôvodne stanovený rozsah použitia tohto majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54a zákona o DPH.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk