Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočno...
Účtovný a daňový servis

Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 3. 2. 2023

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2023 zavádza povinnosť platiteľa (odberateľa, dlžníka) opraviť odpočítanú daň z prijatých tovarov a služieb, za ktoré čiastočne alebo úplne nezaplatil v lehote do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku, a to v takom rozsahu, v akom za plnenie nezaplatil. Touto zmenou sa zabezpečí princíp neutrality dane voči všetkým platiteľom zúčastneným na danej hospodárskej transakcii. Vzhľadom na skutočnosť, že platiteľovi vzniká právo na odpočítanie dane momentom vzniku daňovej povinnosti a neviaže sa na povinnosť úhrady za dodané plnenie, a dodávateľovi vzniká povinnosť odviesť daň v tom istom momente a rovnako bez ohľadu na prijatie platby, dochádza k porušeniu princípu neutrality DPH.

Oprava odpočítanej dane sa nebude uplatňovať retroaktívne, to znamená, že sa nebude vzťahovať na záväzky, pri ktorých lehota 100 dní od splatnosti záväzku uplynula do 31. decembra 2022. Oprava odpočítanej dane sa použije prvýkrát pri plneniach z roku 2022, pri ktorých lehota 100 dní od uplynutia lehoty splatnosti uplynie po 1. januári 2023.

Počnúc 1. januárom 2023, podľa § 53b ods. 2, pokiaľ si platiteľ uplatňuje právo na odpočítanie dane z tovaru alebo služby až po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku, pričom za tento tovar alebo službu úplne alebo čiastočne nezaplatil, je povinný v tomto zdaňovacom období vykonať opravu odpočítanej dane v rozsahu, v akom za tento tovar alebo službu nezaplatil. Rovnako je tento platiteľ povinný zohľadniť vykonané úpravy odpočítanej dane § 54, § 54a až § 54d zákona o DPH, prípadne pomerné odpočítanie dane § 50.

V nadväznosti na vyššie uvedené, sa súčasne upravuje právo platiteľa dane opraviť opravenú odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k úplnej alebo čiastočnej úhrade za tovar či službu. Opravu opravenej odpočítanej dane vykoná platiteľ v takom rozsahu, v akom bola v príslušnom zdaňovacom období uhradená protihodnota za tovar alebo službu.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk