Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijat...
Účtovný a daňový servis

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 17.12.2015

Novela zákona o DPH zavádza možnosť uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa osobitnej úpravy. V nasledujúcom článku Vám prinášame základné informácie týkajúce sa tejto osobitnej úpravy.

Základné princípy osobitnej úpravy:

 • Je založená na zásade dobrovoľnosti
 • Platiteľ bude platiť DPH z vystavenej faktúry štátu vtedy, keď jemu zaplatí jeho obchodný partner, nie dňom dodania tovaru/služby
 • Zároveň si platiteľ bude uplatňovať odpočítanie dane na vstupe až momentom, kedy jeho dodávateľ príjme platbu faktúry od neho, tento princíp uplatňovania odpočítania DPH platí aj pre štandardných platiteľov, ktorí dostanú faktúru od platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu
 • Princíp sa uplatňuje iba na dodania tovarov a služieb, ktoré sú realizované v tuzemsku so slovenskou DPH
 • Princíp nie je možné uplatniť ak platiteľ dodá tovar alebo službu bezodplatne, ak nadobudne alebo dodá tovar z iného štátu EU, ak dovezie alebo vyvezie tovar, ak prijme alebo poskytne službu, pri ktorej sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti

Kto ju môže uplatňovať:

 • Platiteľ DPH, ktorý ma ročný obrat (výnosy) nižší ako 100 tisíc eur,
 • Zároveň predpokladá, že aj v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat vyšší ako 100 tisíc eur,
 • nie je na neho vyhlásený konkurz a ani nevstúpil do likvidácie.

Aké sú povinnosti ak sa rozhodne platiteľ pre osobitnú úpravu:

 1. Podať oznámenie na daňový úrad najneskôr do konca toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom začne uplatňovať osobitnú úpravu, napr. platiteľ je mesačným platiteľom DPH, rozhodne sa uplatňovať osobitnú úpravu od 01.02.2016, najneskôr do konca februára musí toto svoje rozhodnutie oznámiť daňovému úradu na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na portáli finančnej správy.
 2. Je ju povinný uplatňovať vždy od prvého dňa príslušného zdaňovacieho obdobia, nie je možné začať s uplatňovaním počas mesiaca.
 3. Každá faktúra vyhotovená v režime osobitnej úpravy musí obsahovať zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Túto informáciu nie je možné dodatočne doplniť na faktúru. Nemusí to byť uvedené na zjednodušených faktúrach, ktoré sú vyhotovené oproti prijatiu platby (doklady z ERP, diaľničná nálepka, doklad o dodaní, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur). Táto informácia je dôležitá hlavne pre štandardného platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia, lebo na základe toho bude vedieť, že DPH si môže odpočítať až úhradou faktúry

Aké sú možnosti skončenia uplatňovania osobitnej úpravy:

Môže ísť o povinné alebo dobrovoľné skončenie uplatňovania osobitnej úpravy.

Dobrovoľné skončenie:

 • Na základe rozhodnutia platiteľa dane,
 • Povinnosť platiteľa dane oznámiť svoje rozhodnutie Daňovému úradu na predpísanom tlačive
 • Povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu do konca kalendárneho roka (31.12.), v ktorom bola oznámenie zaslané daňovému úradu

Povinné skončenie:

Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy ak:

 • v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat viac ako 100 tisíc eur – ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy je povinný vykonať posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat,
 • sa platiteľ stane členom skupiny – uplatňovanie je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny,
 • bol na platiteľa vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie - uplatňovanie je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie,
 • sa platiteľ zrušuje bez likvidácie - uplatňovanie je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza dňu zániku platiteľa,
 • je platiteľ dane fyzickou osobou, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí platiteľa - ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy je platiteľ povinný vykonať posledným dňom zdaňovacieho obdobia,
 • nastane skutočnosť na zmenu registrácie platiteľa z klasického platiteľa na registráciu zahraničného subjektu - uplatňovanie je povinné skončiť dňom, ktorý predchádza dňu vzniku skutočnosti.

Povinnosti platiteľa pri povinnom skončení:

 • Poslať písomné oznámenie správcovi dane, v ktorom uvedie dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a to do 5 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončilo jej uplatňovanie.

Upozornenie:

Platiteľovi vzniká daňová povinnosť posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy  z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktorá by bola vznikla, ak by neuplatňoval osobitnú úpravu. Rovnako si môže uplatniť odpočet dane z prijatých tovarov a služieb za toto obdobie bez toho, aby sa toto právo viazalo na zaplatenie. Znamená to, že je povinný vysporiadať DPH podľa štandardných pravidiel – má povinnosť odviesť DPH aj z nezaplatených ním vystavených faktúr a zároveň si môže odpočítať DPH z prijatých faktúr, ktoré zatiaľ neboli ním zaplatené.

Oprava základu dane:

V prípade ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu dane zníži základ dane po vzniku daňovej povinnosti, uvedie toto zníženie v daňovom priznaní za obdobie, v ktorom vrátil svojmu odberateľovi platbu resp. jej časť. Obdobne sa bude postupovať pri zvýšení základu dane. Ak dodávateľ platiteľa uplatňujúceho osobitnú úpravu dane zvýši základ dane po vzniku daňovej povinnosti, bude si môcť tento platiteľ opraviť pôvodne vykonaný odpočet len vo výške, ktorú zaplatí, čiže postup je rovnaký ako pri uplatňovaní odpočítania dane.

Uplatňovanie osobitnej úpravy bude mať praktický dopad aj na postupy pri zmene účelu použitia investičného majetku a pri odpočítaní dane pri registrácii za platiteľa dane. Bude napr. dochádzať k situáciám, kedy nárok na odpočet dane vznikne v neskoršom roku ako začne plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane a bude treba zohľadňovať účel použitia počas celého obdobia od začatia plynutia obdobia na úpravu až do odpočítania dane. V súvislosti s tým sa zmenil popis dane na vstupe „DV“ v prílohe č. 1 Zákona o DPH.

Pokuty:

V súvislosti s touto zmenou boli zavedené aj nové druhy pokút:

 • Správca dane uloží pokutu, ak platiteľ začal uplatňovať osobitnú úpravu hoci nespĺňal podmienky na jej uplatňovanie a ak neskončil uplatňovanie osobitnej úpravy, hoci prestal spĺňať podmienky pre jej uplatňovanie.
 • Správca dane uloží pokutu platiteľovi, ktorý neuvedie na faktúre informáciu o uplatňovaní osobitnej úpravy, resp. neuvedie ju dostatočne zreteľne a čitateľne.

Pokuta môže byť uložená do výšky 10 tisíc eur.

Zoznamy:

Finančné riaditeľstvo SR na portáli finančnej správy bude zverejňovať informatívny zoznam platiteľov:

 • ktorí písomne oznámili začatie uplatňovania osobitnej úpravy,
 • ktorí písomne oznámili skončenie uplatňovania,
 • ktorí uplatňovali osobitnú úpravu a ich registrácia pre daň bola zrušená.

Výhody a nevýhody uplatňovania osobitnej úpravy:

Rozhodnutie o tom, či využiť možnosť uplatňovania osobitnej úpravy závisí od konkrétnych podmienok a situácie platiteľa, pričom musí pri svojom rozhodovaní zvážiť všetky vyššie uvedené skutočnosti.

Výhody:

Jednoznačnou výhodou je odvádzanie DPH až na základe prijatej platby, t.j. ak odberateľ nezaplatí platiteľovi, nie je povinný v čase dodania tovaru (služby) odviesť DPH štátu. Odvedie ju až vtedy, ak mu bude uhradená celá faktúra resp. jej časť. Zvážiť túto skutočnosť by mal platiteľ, ktorý má väčšinou daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie a má nastavené dlhšie splatnosti jeho faktúr s odberateľmi, prípadne má vo svojom portfóliu aj „rizikových odberateľov“, to zn., neplatia v dohodnutej dobe splatnosti.

Nevýhody resp. problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi:

Aplikačné problémy v praxi budú u štandardného platiteľa DPH, ktorý nebude uplatňovať osobitnú úpravu ale bude mať dodávateľov – platiteľov, ktorí sa ju rozhodnú uplatňovať. Nakoľko odpočítanie DPH z prijatých faktúr si bude môcť štandardný platiteľ uplatniť v deň kedy vznikne dodávateľovi daňová povinnosť t.j. v deň kedy dodávateľ skutočne príjme úhradu od neho. Rozdiel môže byť 1-2 dni od vtedy čo peniaze odídu z jeho bankového účtu a prídu na účet dodávateľa.  Znamená to, že štandardný platiteľ sa bude musieť informovať u svojho dodávateľa, kedy skutočne prijal uvedenú platbu, keďže sa už žiadny doklad – faktúra s dátum skutočného vzniku daňovej povinnosti nebude vystavovať. Ústupok má byť iba pri platbe platobnou kartou, kedy bude možný odpočet už dátumom použitia platobnej karty. Tento ústupok má byť potvrdený v metodickom pokyne, ktorý pripravuje Finančná správa. Na základe vyššie uvedeného si bude štandardný platiteľ DPH uplatňovať odpočítanie DPH na základe dvoch spôsobov – raz na základe dátum dodania uvedeného na faktúre ak bude mať faktúru od iného štandardného platiteľa DPH. Druhý spôsob je uplatňovanie odpočtu na základe dátumu prijatia platby dodávateľom, ku ktorému bude mať síce faktúru s dátumom skutočného dodania ale nie s dátumom vzniku daňovej povinnosti. Zistenie presného dňa pre určenie odpočtu pri faktúrach od platiteľov uplatňujúcich osobitnú úpravu a zároveň dvojité sledovanie odpočítania DPH bude časovo a administratívne náročný proces a preto je možné, že niektorí štandardní platitelia DPH sa rozhodnú, že nebudú spolupracovať s takýmito dodávateľmi a nahradia ich inými štandardnými platiteľmi DPH.

Zákon priamo nerieši, ako sa má so vznikom daňovej povinnosti vysporiadať platiteľ v prípade ak nedôjde k fyzickej platbe, ale faktúra bude zaplatená zápočtom alebo dôjde k postúpeniu pohľadávky. Veríme, že finančná správa usmerní platiteľov v metodickom pokyne ako postupovať v týchto prípadoch.

Používanie osobitnej úpravy bude zvyšovať administratívnu náročnosť aj pri vypĺňaní kontrolného výkazu a samotného daňového priznania, hlavne v tých prípadoch, ak faktúra bude zaplatená na viac krát, napr. trikrát. Faktúra bude vystavená iba jedna, ale či už dodávateľ aj odberateľ budú musieť túto faktúru uviesť do daňového priznania aj kontrolného výkazu trikrát na základe dátumu prijatia úhrady dodávateľom.

Osobitné problémy sa javia aj pri skončení uplatňovania osobitnej úpravy. Ak platiteľ zistí, že uplatňovanie osobitnej úpravy nie je pre neho až také výhodné a chce dobrovoľne ukončiť jej používanie, môže tak urobiť iba k 31.12., pričom to musí aj daňovému úradu oznámiť. Ak túto lehotu nestihne, bude môcť skončiť uplatňovanie až ku koncu ďalšieho kalendárneho roka.

Ak sa platiteľ pohybuje s obratom na hranici 100 tisíc eur, alebo predpokladá, že ju blízkej dobe prekročí, tak odporúčame aby osobitnú úpravu ani na to krátke obdobie nepoužíval. Nakoľko je povinný oznámiť daňovému úradu skončenie uplatňovania z dôvodu prekročenia obratu najneskôr do 5 dní od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom prekročil obrat.

Príklad: Ak podnikateľ má mesačné zdaňovacie obdobie a prekročí obrat napr. v auguste 2016, tak od 1.septembra 2016 už nemôže uplatňovať osobitnú úpravu. Túto informáciu musí mať už 1.septembra, nakoľko už musí vystavovať faktúry bez slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatej platby“ a do 5. septembra musí zaslať oznámenie na daňový úrad. Problematické sú tie situácie, ak podnikateľ má účtovníctvo spracovávané externe a doklady odovzdáva iba raz za mesiac po skončení aktuálneho mesiaca napr. 10. Dňa nasledujúceho mesiaca, nakoľko faktúry za predchádzajúci mesiac môže vystavovať ešte do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Znamená to, že buď si podnikateľ bude musieť sledovať obrat sám alebo odovzdávať a vystavovať faktúry najneskôr prvý deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Skončenie osobitnej úpravy má opäť značný vplyv aj na odberateľov – štandardných platiteľov DPH. Dodávateľ, ktorý končí s osobitnou úpravou má povinnosť vysporiadať daňovú povinnosť aj odpočet dane, tak ako keby ju neuplatňoval. Keďže on bude dodaňovať zdaniteľné obchody, vznikne mu daňová povinnosť a odberateľovi, ktorí ide štandardným režimom vznikne právo na odpočet DPH. Ako sa to však odberateľ dozvie – buď mu to dodávateľ oznámi, hoci nemá tú povinnosť, alebo odberateľ bude klikať na začiatku každého mesiaca na stránku Finančnej správy, či náhodou v zozname nenájde svojho dodávateľa ako platiteľa, ktorý prestal úpravu uplatňovať. 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk