Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DP...
Účtovný a daňový servis

Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 18. 11. 2021

Dňa 27. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“).

Novela Daňového poriadku mení a dopĺňa okrem iných aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Jednou zo novelizovaných zmien a doplnení zákona o DPH je zavedenie nového ustanovenia § 6, ktorým sa zavádza osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa DPH. Ide o povinnosť daňových subjektov, ktorí sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4, § 4b a § 5 zákona o DPH.

Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa DPH

Platiteľ DPH je povinný oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom DPH

  • bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.

Ak chce platiteľ DPH používať aj iný bankový účet na podnikanie, ktoré je predmetom DPH, je povinný aj tento účet oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR

  • predtým, ako ho začne používať na podnikanie podliehajúce DPH.

Platiteľ DPH je povinný oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa oznámeného bankového účtu,

  • bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Ak platiteľ DPH oznámi Finančnému riaditeľstvu SR účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet. Platiteľ DPH je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.

V zmysle vyššie uvedeného sú lehoty na oznámenie čísla bankové účtu, nasledovné:

  • bezodkladne odo dňa, kedy sa stal daňový subjekt platiteľom DPH;
  • bezodkladne odo dňa, kedy si platiteľ DPH takýto bankový účet zriadil;
  • predtým, ako začne platiteľ DPH používať na podnikanie podliehajúce DPH aj iný bankový účet okrem už oznámeného bankového účtu;
  • bezodkladne odo dňa, kedy nastala akúkoľvek zmena, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa oznámeného bankového účtu;
  • do 30. novembra 2021, ak ide o zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi DPH k 15. novembru 2021 (v zmysle prechodného ustanovenia § 85kk k úprave zákona o DPH účinnej od 15. novembra 2021).

Oznámenie bankových účtov podá platiteľ DPH na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní Finančného riaditeľstva SR na svojom webovom sídle, prostredníctvom elektronickej podateľne.

S účinnosťou od 1. januára 2022 zverejní Finančné riaditeľstvo SR na svojom na webovom sídle aktualizovaný zoznam bankových účtov oznámených platiteľmi DPH.

Ak platiteľ DPH na tlačive uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi DPH pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk