Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Paušalizácia cestovných náhrad
Účtovný a daňový servis

Paušalizácia cestovných náhrad

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 6.9.2019

Ustanovenie § 34 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) umožňuje paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj pri zahraničných pracovných cestách. 

Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ vychádza z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Pri výpočte paušálnej sumy je zamestnávateľ povinný prihliadať na zákonné nároky zamestnanca, ako aj na jeho oprávnené záujmy. 

Ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa paušálna suma určila, je zamestnávateľ povinný túto sumu preskúmať a upraviť. Preto by zamestnávateľ mal v určitých časových obdobiach, o ktorých rozhodne vo svojej kompetencii, paušál prehodnocovať so zreteľom na to, či nedošlo ku zmene podmienok a okolností, za ktorých bol vykalkulovaný a priznaný. V prípade podstatných zmien je povinný určený paušál prepočítať a upraviť tak, aby korešpondoval so zmenenou situáciou.

Zamestnávateľ môže pristúpiť k paušalizácii náhrad v záujme hospodárnenia a zníženia administratívnej náročnosti agendy v tejto oblasti. Paušalizácia nemôže obchádzať účel zákona o cestovných náhradách napr. poskytovať zvýšené nárokové sadzby stravného z nákladov alebo podstatným znížením sadzieb poškodzovať zamestnancov alebo do paušálu zahrnúť cestu do zamestnania a pod. Paušalizovať náhrady je vhodné a účelné u tých zamestnancov, ktorým sú pravidelne určované porovnateľné podmienky pracovnej cesty. 

Určenie paušálnej sumy je jednostranným aktom zamestnávateľa. Pre paušalizáciu cestovných náhrad nie je potrebný súhlas zamestnanca ani súhlas odborového orgánu. Ku každému takto stanovenému paušálu by mal zamestnávateľ vypracovať podrobnú kalkuláciu, ktorou bude preukázaný spôsob výpočtu a jeho obsah. Súčasne musí komukoľvek (zamestnancovi, kontrolnému orgánu) a kedykoľvek na požiadanie rozložiť tento paušál na jednotlivé komponenty, preukázať spôsob jeho výpočtu a zdôvodniť ho. Z tohto dôvodu sa odporúča mať paušál a jeho zdôvodnenie vypracované písomne, napr. formou internej smernice. 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk