Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období o...
Účtovný a daňový servis

Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 11. 7. 2023

Povinnosť platiť preddavky na daň vyplýva fyzickým a právnickým osobám z § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a odvíja sa od poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. od daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2022. Dĺžku preddavkového obdobia môže daňovník ovplyvniť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri, resp. šesť mesiacov. V prípade, ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, platí aj v aktuálnom preddavkovom období preddavky na daň vypočítané podľa daňovej povinnosti za rok 2021.

Základným kritériom pre určenie výšky preddavkov na aktuálne preddavkové obdobie je daň vykázaná v daňovom priznaní za rok 2022. Ak daň nepresahuje 5.000 EUR, daňovník preddavky na daň neplatí. Ak daň presiahla 5.000 EUR ale nepresiahla 16.600 EUR, daňovník platí štvrťročné preddavky vo výške 1 dane vykázanej v daňovom priznaní. V prípade, ak daň presiahne 16.600 EUR, daňovník je povinný platiť mesačne preddavok na daň vo výške 1/12 dane. Preddavok na daň je povinná platba dane, pričom v odôvodnených prípadoch má daňovník možnosť požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak.

Rovnako dôležité je tiež určenie sadzby dane v závislosti od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov v roku 2022. Ak daňovník dosiahol príjmy (výnosy) v sume menšej alebo rovnej 49.790 EUR, použije pri výpočte sadzbu 15 %. Ak dosiahol príjmy (výnosy) vyššie ako 49.790 EUR, použije sadzbu 21 %.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk