Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Podávanie daňového priznania k dani z príjmov práv...
Účtovný a daňový servis

Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 27.2.2019

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za zdaňovacie obdobie 2018 je povinná podať každá právnická osoba, okrem:
- daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, 
- Národnej banky Slovenska, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, 
- občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane, 
- rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou len príjmy oslobodené od dane, 
- registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má iba príjmy, ktorými sú výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevky im plynúce a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. 
Daňovník môže podať daňové priznanie na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31.3.2019. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. Za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2018 sa posúva lehota na podanie daňového priznania na 1.4.2019 (pondelok), ktorý je najbližším nasledujúcim pracovným dňom. V tejto lehote je daňová povinnosť aj splatná. Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Oznámenie musí byť podané správcovi dane najneskôr do 1.4.2019. V oznámení je právnická osoba povinná uviesť novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V predĺženej lehote je splatná aj daň.

Ak súčasťou príjmov právnickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si táto právnická osoba lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Lehotu na podanie daňového priznania si nemôže predĺžiť oznámením daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Takýto daňovník musí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t.j. za zdaňovacie obdobie roka 2018 najneskôr do 18. marca 2019. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30. júna 2019, najbližší nasledujúci pracovný deň je pondelok 1.7.2019. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Od 1.1.2018 zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na webovom sídle www.financnasprava.sk vzor Oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) č. OZN493v17. Daňovníci sú povinní od 1.1.2018 používať tento vzor. Tento vzor sa použije aj pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v roku 2019 (za rok 2018).

Sadzba dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 u daňovníka so zdaňovacím obdobím kalendárny rok a hospodársky rok začatý v priebehu roka 2017 skončený v roku 2018 je 21 %.

Spôsob platenia dane

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku za rok 2018 sa platí na účet v tvare IBAN č. 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180. Variabilný symbol je 1700992018. Ak daň platí daňovník so sídlom v zahraničí, na platbu dane použije predčíslie účtu 500232.

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho základné číslo účtu (OÚD), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak ôsmy deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posúva sa splatnosť dane na najbližší pracovný deň.

Ak daň na úhradu vypočítaná na riadku 1100 daňového priznania nepresiahne 5 eur, daňovník nie je povinný túto daň zaplatiť, a to ani vtedy, ak využije postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, t.j. ani vtedy, ak sa rozhodne poukázať podiel zaplatenej dane.

Vrátenie daňového preplatku

Daňový úrad vráti daňový preplatok, ak je väčší ako 5 eur, a ak ho nemožno použiť podľa § 79 ods.1 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v termíne najneskôr do 10.5.2019 (v prípade predĺženej lehoty najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku) na základe vyplnenej žiadosti o vrátenie daňového preplatku v IX. časti daňového priznania.

Daňovník, ktorý žiada vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza v VII. časti Miesto na osobitné záznamy daňovníka číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Tlačivo daňového priznania

Vzor tlačiva DPPOv18 k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/011703/2018-721 bol vydaný opatrením Ministerstva financií SR č. z 8.novembra 2018 č. MF/10685/2018-721, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 25/2018.

Poučenie na vyplnenie daňového priznania je vydané Oznámením Ministerstva financií SR č. MF/018612/2018721 zverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 27/2018. Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania je vydaný Oznámením Ministerstva financií SR č. MF/018416/2018-721 zverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 24/2018.

Uvedené tlačivo daňového priznania sa použije pri podávaní daňového priznania u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie po 31. decembri 2018.

Prílohy daňového priznania

Prílohou daňového priznania podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Podľa § 49 ods.1 zákona o dani z príjmov prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania. 

U daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane je samostatnou prílohou:
- evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrení vydaných MF SR s výnimkou poznámok, alebo 
- prehľad úprav vykonaných z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia podľa Opatrenia MF SR č. MF/011053/2006-72 (FS 2/2006) v znení Opatrenia MF SR č.MF/026217/2006-72 (FS 12/2006).

Podľa § 49 ods.11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. Finančné riaditeľstvo SR a daňové úrady vo vzťahu k systému fungovania registra účtovných závierok vykonávajú zber dokumentov v elektronickej alebo listinnej podobe. Účtovná závierka nie je prílohou k podávanému daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej osoby, ide o samostatné podanie.

Povinnou prílohou daňového priznania je aj:
- príloha k § 13a a § 13b zákona o dani z príjmov ak sú výnosy súčasťou riadku 100- ak daňovník vyznačí, že uplatňuje oslobodenie výnosov za poskytnutie práv na použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, počítačového programu (softvér) podliehajúceho autorskému právu, a výnosy z predaja výrobkov, pri výrobe ktorých použil vynález chránený patentom alebo technické riešenie, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom v prílohe uvádza údaje o výške uplatneného oslobodenia, číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený alebo názov počítačového programu (softvér), 
- príloha k § 30c zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádza počet projektov na výskum a vývoj, pričom každý projekt predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov), 
- príloha k IV. časti, v ktorej sa uvádzajú ďalší prijímatelia podielovej dane, každá strana predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)

Pri podaní daňového priznania je povinnou prílohou príloha k § 13a a § 13b zákona o dani z príjmov, príloha k § 30c zákona o dani z príjmov a príloha k IV. časti aj keď ich daňovník nevypĺňa. Každý daňovník tak vyplní minimálny počet príloh 3. 

Zdroj: Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018, Finančné riaditeľstvo SR
 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk