Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Získajte k nákupu nového účtovného programu 60 minút s lektorom zadarmo
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Podnikatelia pozor! Blíži sa koniec prechodného ob...
Účtovný a daňový servis

Podnikatelia pozor! Blíži sa koniec prechodného obdobia pre „Brexit“

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 15.10.2020

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie.

Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a Spojeného kráľovstva, sa vystúpenie uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov. Obe strany sa dohodli na prechodnom období, počas ktorého naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie. Prechodné obdobie začalo plynúť od 1. februára 2020 a potrvá do 31. decembra 2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a hospodárskym subjektom nič zásadné nemení. Až do konca prechodného obdobia platí v Spojenom kráľovstve právo EÚ.

Od 1. januára 2021 sa prestane uplatňovať právo EÚ a zo Spojeného kráľovstva sa stane tzv. „tretí štát“ . Na Spojené kráľovstvo sa už nebudú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Európska únia a Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia rokujú o nastavení budúcich obchodných vzťahov. Aktuálne nie je známe, ako vzájomné rokovania o nastavení budúcich vzťahov dopadnú a či výsledkom rokovaní bude dohoda. V prípade, že Európska únia a Spojené kráľovstvo nedosiahnu vzájomnú dohodu o budúcich vzťahoch ani dohodu o voľnom obchode, nebudú obe strany po ukončení prechodného obdobia viazané žiadnou dohodou o vzájomnom obchode.

V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť len pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Obe strany budú navzájom uplatňovať v obchode také opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám, s ktorými nemá uzavreté preferenčné obchodné dohody (napr. s USA). Pri obchodovaní s tovarom sa to týka najmä dovozného cla, ako aj colných formalít a postupov súvisiacich s prepúšťaním tovaru.

Na základe vyššie uvedených a doteraz známych informácií by od 1. januára 2021 mali v oblasti nepriamych daní a priamych daní nastať predovšetkým nasledovné zmeny:

Oblasť nepriamych daní (DPH a spotrebné dane)

 • Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). To znamená účtovanie DPH pri dovoze, zatiaľ čo vývoz bude od DPH oslobodený.
 • Zdaniteľné osoby (usadené v treťom štáte), ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 6 smernice o DPH (tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo „MOSS“) a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.
 • Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES, ale musia si na to nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS. Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. Obdobne platitelia DPH, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES.
 • Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH.
 • Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní. To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám osebe nebude uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD). Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci systému EMCS splnené colné formality.

Oblasť priamych daní

Pri posudzovaní daňových povinností v oblasti priamych daní je potrebné vychádzať:

 • zo znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a
 • platnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskou republikou (ďalej len „zmluva“).

Nakoľko vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody o budúcich vzťahoch nemá vplyv na zmluvu, legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmenu informácii, riešenie sporov, administratívnu spoluprácu a pod., zostáva nezmenený.

 • Na príjmy plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného kráľovstva) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) a súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov.
 • Daňovník Spojeného kráľovstva nebude považovaný za daňovníka členského štátu EÚ ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP a bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“ .

Zmeny pre týchto daňovníkov nastanú najmä v nasledovných oblastiach uplatňovania zákona o dani z príjmov:

 • oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov uvedené v ustanoveniach § 13 ods. 2 písm. f) a h),
 • oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov uvedených v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) a n),
 • predmetom dane bude príjem plynúci z nadobudnutia akcií podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d),
 • uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane podľa § 44,
 • výhody poskytované pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 17 ods. 26,
 • výhody poskytované pri oceňovaní nepeňažného vkladu v pôvodných cenách podľa § 17d,
 • výhody poskytované pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách podľa § 17e,
 • osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri tzv. „exit dane“ podľa § 17g,
 • uznateľnosť daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k),
 • možnosť uplatnenia súvisiacich výdavkov pri vybraných druhoch príjmov podľa § 43 ods. 6.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk